phuong huong

Thursday, 26/05/2016 21:26
 • Khai mac Hoi nghi lan thu 4 Ban chap hanh Trung uong Dang

  08:14 | Thứ ba 06/11/2001 (GMT+7)

  Hoi nghi khai mac sang qua (5/11) tai Ha Noi. Noi dung thao luan lan nay la quyet dinh phuong huong chi dao viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Hien phap nam 1992, phuong huong bau cu Quoc hoi khoa 11; kiem diem viec thuc hien ke hoach kinh te - xa hoi nam 2001, xac dinh muc tieu phuong huong, nhiem vu ke hoach nam 2002 va cu the hoa them phuong huong, nhiem vu ke hoach 5 nam 2001-2005.

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Phuong huong nhiem vu cua Hoi Khuyen hoc nhiem ky 2005 2010

  17:43 | Thứ hai 08/08/2005 (GMT+7)

  Hom nay, Dai hoi dai bieu Hoi Khuyen hoc tinh lan thu II, nhiem ky 2005 – 2010 duoc to chuc. Dai hoi lan nay co y nghia quan trong, do la: kiem diem, danh gia nhung uu diem, ket qua da dat duoc; nhung khuyet diem, han che va bai hoc kinh nghiem trong nhiem ky qua; dong thoi, de ra phuong huong, nhiem vu nhiem ky 2005 – 2010.

 • Phuong huong muc tieu nhiem vu hoat dong cua LDBDVN nhiem ky 20052009

  11:47 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Phuong huong muc tieu nhiem vu hoat dong cua LDBDVN nhiem ky 20052009

  Mot chien luoc dai hoi cho bong da nuoc nha da duoc phac thao. Cung voi no la nhung phuong huong thuc hien cu the. Hom nay, cac dai bieu se dong gop chinh kien cho chien luoc do...

 • Phuong huong phat trien cac vung kinh te trong diem Bac Bo mien Trung phia Nam

  00:52 | Thứ ba 24/08/2004 (GMT+7)

  Phuong huong phat trien cac vung kinh te trong diem Bac Bo mien Trung phia Nam

  Thu tuong Phan Van Khai ngay 23/8 da ky cac quyet dinh ve phuong huong chu yeu phat trien kinh te xa hoi vung kinh te trong diem (KTTD).

 • Tre tim den thuoc lac do mat phuong huong trong cuoc song

  15:37 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Tim hieu tuoi tre dung thuoc lac hien nay khong phai la van de don gian, vi no da bi tiem nhiem nhung chat doc hai tu ngay trong ban chat. Co nghia la nhung dua tre mat phuong huong trong cuoc song tu noi mai am gia dinh. Ben canh do, nhung nhu cau ve cuoc song tinh than khong co nguoi huong dan dung loi.

 • Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  16:58 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Khac phuc tinh trang chong cheo giua Dang va Nha nuoc

  Sang 15/1/2007, tai Ha Noi Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da chinh thuc khai mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi du va co bai phat bieu khai mac quan trong chi dao Hoi nghi. Hoi nghi Trung uong 4 lan nay Ban Chap hanh Trung uong se ban cac van de ve phuong huong chuan bi bau cu Quoc hoi khoa XII; tiep tuc sap xep, kien toan bo may to chuc cac ban dang va co quan nha nuoc; ve mot so chu truong, chinh sach lon phat trien kinh te sau..

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Viet Nam va 5 phuong huong tham gia tai thiet Iraq

  15:02 | Thứ năm 30/10/2003 (GMT+7)

  Viet Nam va 5 phuong huong tham gia tai thiet Iraq

  Tu 23 den 24/10 tai Madrid, duoi su bao tro cua Chinh phu Tay Ban Nha, LHQ va cac to chuc quoc te da dien ra Hoi nghi tai tro Iraq voi su tham du cua 73 nuoc, 20 to chuc quoc te va 13 to chuc phi chinh phu. Sau khi dan dau doan Viet Nam tham du hoi nghi tro ve Ha Noi, Thu truong Bo Ngoai giao Nguyen Phu Binh da co cuoc trao doi voi bao chi.

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam

  09:01 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Chuong 8 Phuong huong chien luoc cho Viet Nam

  De doi pho voi thach thuc tu AFTA va Trung Quoc, Viet Nam can nhanh chong tang suc canh tranh cua mot loat cac nganh cong nghiep xet ra co loi the so sanh de chuyen dich co cau xuat khau sang Trung Quoc va cac nuoc ASEAN. Nhu vay co hai cau hoi can tra loi: Mot la, Viet Nam co loi the so sanh trong nhung nganh nao? Hai la, lam sao de nhanh chong tang suc canh tranh cua nhung nganh do?

 • Viet Nam Campuchia tang cuong hop tac bien gioi

  19:47 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Viet Nam Campuchia tang cuong hop tac bien gioi

  Tai cuoc hoi nghi hom nay (25/12) o An Giang, dai dien cac tinh bien gioi Viet Nam va Campuchia da ra thong cao chung bao gom 18 diem ve nhung noi dung da thuc hien va phuong huong hop tac trong thoi gian toi khang dinh: Viet Nam-Campuchia nhat tri tang cuong phoi hop, hop tac trong viec xuc tien thuong mai va xay dung them cac cho bien gioi de tao dieu kien cho cac hoat dong thuong mai va dich vu phat trien tai khu vuc bien gioi giua hai nuoc…

 • Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  17:27 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Lich lam viec cua ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI

  Duoi day la chuong trinh lam viec chinh thuc da duoc Quoc hoi thong qua tai phien hop tru bi chieu 24/10.

 • Se thong qua phuong huong nhan su

  09:34 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Se thong qua phuong huong nhan su

  Sang 4/7, Hoi nghi lan thu 12 Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX da khai mac tai Ha Noi voi nhiem vu thao luan va thong qua cac du thao van kien se trinh tai Dai hoi lan thu X cua Dang.

 • Mat phuong huong

  06:58 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Sau tran hoa khong ban thang voi HAGL, toi goi dien cho mot cau thu tre co ten tuoi cua doi Pjico SLNA de hoi tham tinh hinh doi bong sau khi nghe tin du ve viec dong chu tich CLB Tran Nghia Vinh bi bat.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  08:04 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  Phien khai mac Hoi nghi BCH Tong LDLDVN lan thu 6 (khoa IX) da dien ra sang 5.1 tai Ha Noi, voi su tham gia cua hon 160 dai bieu la uy vien chinh thuc cua BCH va UBKT TLD. Cac dong chi: Cu Thi Hau - Uy vien T.U Dang, Chu tich Tong LDLDVN; Dang Ngoc Tung - Pho Chu tich thuong truc TLD va cac Pho Chu tich TLD: Dang Ngoc Chien, Nguyen Dinh Thang, Do Duc Ngo, Nguyen Hoa Binh chu tri hoi nghi. Dai dien Ban To chuc T.U va Ban Dan van T.U da toi du. 7 nhiem vu hoat dong..

 • 10 GIO SANG NAY LDBDVN LAM VIEC VOI HLV ALFRED RIEDL Thong nhat ve phuong huong

  15:18 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  10 GIO SANG NAY LDBDVN LAM VIEC VOI HLV ALFRED RIEDL Thong nhat ve phuong huong

  Thanh phan BHL va cau thu cho nhung dot tap trung toi se duoc dua ra thao luan va thong nhat. Sau khi de nghi tim kiem mot tro ly ngoai cua HLV Riedl bi LDBDVN... tu choi, gio day vi HLV nguoi Ao danh phai chap nhan thanh lap mot BHL nguoi Viet.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Cuoc hop soi noi cua Ban thuong vu LDBDVN

  10:44 | Thứ năm 21/12/2000 (GMT+7)

  Cuoc hop soi noi cua Ban thuong vu LDBDVN

  Ban tong ket cong tac nam 2000 va phuong huong nam 2001 cua LDBDVN dai 13 trang, trong do 12 trang liet ke thanh tich, ½ trang de cap khuyet diem va ½ trang noi ve phuong huong nam 2001.

 • Tien ve Xuan Thanh truoc nga ba dau kho

  11:30 | Thứ hai 06/10/2003 (GMT+7)

  Tien ve Xuan Thanh truoc nga ba dau kho

  Da 2 thang roi ke tu ngay Xuan Thanh - tien ve xuat sac cua doi tuyen Viet Nam tai Tiger Cup 2002 - nop don xin ra khoi nganh CA de co the chia tay doi Hai Phong va tim den mot doi bong moi. Khoang thoi gian nay da vuot qua quy dinh cua Luat Lao dong, tuy nhien, anh van phai cho doi va chua biet dieu gi se don doi minh o phia truoc. O lai doi Hai Phong khong co phuong huong la dieu ma anh khong muon, nhung la phuong an ""sap dat cua so phan"; bo da bong de tro ve..

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Toi dang mat phuong huong tren duong vuon toi uoc mo

  16:54 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Toi dang mat phuong huong tren duong vuon toi uoc mo

  Buoc vao tuoi 18, cung nhu nhieu ban be dong trang lua, truong dai hoc la cai dich nham den cua toi. Toi da mo mong, da chuan bi rat nhieu. Tuy nhien, cung chinh muc dich va uoc mo nay da tro thanh ganh nang doi voi toi...

 • Dai hoi My thuat toan quoc Chua ban den ban quyen

  18:14 | Thứ tư 22/12/2004 (GMT+7)

  Dai hoi My thuat toan quoc Chua ban den ban quyen

  Mac du da co Quy che sao chep ve tac pham tao hinh cung nhu Cong uoc Berne da duoc thuc thi o Viet Nam, nhung trong linh vuc my thuat, hien tuong sao chep tac pham, vi pham ban quyen van ngay cang gia tang. Tai Dai hoi My thuat toan quoc lan thu VI dien ra vao sang mai (23/12), van de nay mot lan nua se duoc dua ra de ban luan, tim phuong huong giai quyet. Truoc them Dai hoi, PGS.TS Nguyen Do Bao - TTK Hoi My thuat Ha Noi da co nhung trao doi voi TS ve van de nay.

 • Phac thao ke hoach

  16:31 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Phac thao ke hoach

  Truoc khi tao ra khu vuon Phong Thuy dieu truoc tien can phai lam la khao sat phuong huong cua dia diem theo la ban de xac dinh huong nao nhieu gio, va huong nao nen dat loai cay nao thi phu hop. Khi ngoi choi hoac lam viec trong vuon chung ta cung phai nen chon phuong vi tot. Ngoai ra con phai khao sat vi tri Ngu Hanh cua hien truong de tao su can bang giua chung va nhung net dac thu ma chung ta muon dua vao trong khu vuon.

 • Bo cau xac dinh phuong huong bang tu truong

  16:53 | Thứ bảy 27/11/2004 (GMT+7)

  Bo cau xac dinh phuong huong bang tu truong

  Bo cau co the cam nhan duoc tu truong trai dat. Mot nghien cuu cho thay bo cau co kha nang phat hien cac tu truong khac nhau dua vao cac vi hat tu tinh tren mo cua chung.

 • 5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007

  07:04 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  5 thanh tuu noi bat cua ngoai giao nam 2007

  Pho Thu tuong, Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem tra loi phong van bao chi ve danh gia thanh tuu noi bat cua ngoai giao Viet Nam trong nam 2007 va phuong huong hoat dong cua nganh trong nam 2008. - Xin dong chi cho biet nhung thanh tuu noi bat cua ngoai giao Viet Nam trong nam 2007 va phuong huong hoat dong cua nganh trong nam 2008?

 • De nghi lam ro giua tang luong va tang chi so gia

  05:51 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 1-10, tai TP.HCM, Uy ban Kinh te va ngan sach cua Quoc hoi da khai mac phien hop voi cac noi dung xung quanh tinh hinh thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi nam 2006 va phuong huong cua nam 2007; tinh hinh thuc hien du toan ngan sach nha nuoc nam 2006 va phuong huong nam 2007 cung nhu phuong an phan bo ngan sach nam 2007.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0