phu quy

Tuesday, 31/05/2016 14:47
 • Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  20:06 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  Theo do, tiep tuc su dung mau giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh hien hanh cho den het ngay 30/9/2004. Tu ngay 1/10/2004 se su dung thong nhat theo mau moi cua giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh cua Luat Dat dai nam 2003.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi

  10:27 | Thứ ba 15/07/2003 (GMT+7)

  Hom nay (15/7), Van phong Chu tich nuoc se to chuc hop bao ve viec Chu tich nuoc ky Lenh cong bo mot so luat moi. Cac luat moi gom: Luat Bien gioi quoc gia, Luat Ke toan, Luat Thue thu nhap doanh nghiep, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang (GTGT), Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet.Luat Bien gioi quoc gia co 6 chuong, 41 dieu quy dinh va khang dinh gioi han lanh tho dat lien, cac dao, cac quan dao, trong..

 • Dia phuong co quyen quy dinh cao hoac thap hon gia dat do Chinh phu quy dinh

  10:22 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Dia phuong co quyen quy dinh cao hoac thap hon gia dat do Chinh phu quy dinh

  Sau khi thao luan lan cuoi voi cac thanh vien Chinh phu, Thu tuong vua ky ban hanh Nghi dinh so 123/2007 sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 188/2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Cac dia phuong cong bo gia dat nam 2007

  11:19 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Cac dia phuong cong bo gia dat nam 2007

  Chi con chua day 48 gio nua la moi giao dich, chuyen nhuong lien quan den linh vuc nha dat... phai ap dung theo bang gia dat cua nam 2007. Tinh den thoi diem nay, mot so dia phuong, trong do co Ha Noi va TP HCM, da cong bo gia dat moi ap dung cho nam 2007, tuy nhien tai nhieu dia phuong thi bang gia dat van con nam tren ban cac lanh dao UBND cho ky. Nam nay, co ba xu huong ban hanh bang gia dat: Tang tu 10% den 66%, dieu chinh giam tu 8% den 20% va giu nguyen..

 • Quy 12008 trinh Chinh phu quy hoach Ha Noi va TP HCM

  09:11 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Quy 12008 trinh Chinh phu quy hoach Ha Noi va TP HCM

  Ngay 23-24/12, tai phien hop thuong ky Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung luu y, Ha Noi va TP HCM phai cap nhat quy hoach gan voi quy hoach vung de trinh Chinh phu trong quy 1/2008. > Giai phap chong ket xe TP HCM nguy co pha san/ Giam doc Cong an hua, 7 nam nua Ha Noi het un tac

 • Chinh phu quy dinh ve cap bac ham trong nganh cong an

  00:00 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh so 42/ND-CP do Chinh phu ban hanh ngay 26.3 ve cap, bac ham cua si quan, ha si quan trong nganh cong an, Bo truong Cong an se giu cap, bac ham la Thuong tuong hoac Dai tuong; cap bac Thieu tuong hoac Trung tuong danh cho cap Tong cuc truong.

 • Se trinh Chinh phu quy dinh dau tu khan cap ve ket noi

  15:38 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Buu chinh - vien thong se yeu cau VNPT bao cao tinh hinh mang cua VNPT va se de nghi VNPT co giai phap phan bo cong tu nhung khu vuc khong nghen sang khu vuc EVN Telecom dang bi nghen nham tranh thiet hai cho doanh nghiep va khach hang.

 • Hai nghi dinh co nhieu noi dung trai luat va phap lenh

  07:48 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  TP - Sang qua (19/6), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) tiep tuc phien hop thu 50, voi viec xem xet de nghi cua Uy ban Phap luat cua Quoc hoi (UBPL) qua giam sat 2 nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chi tiet huong dan thi hanh Luat Tro giup phap ly va Phap lenh Thi hanh an dan su.

 • Thu tuong Chinh phu quy dinh ve thoi diem ban phao hoa

  00:28 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 28.5, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Quyet dinh (so 74/2007/QD-TTg) ve viec to chuc ban phao hoa nhan dip Tet Nguyen dan, mot so ngay ky niem cua dat nuoc, cua cac dia phuong va cac ngay hoi van hoa, du lich, the thao. Theo quyet dinh:

 • Chinh phu quy dinh nien han su dung cua o to

  23:57 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  Chinh phu quy dinh nien han su dung cua o to

  Ngay 13/1, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/ND-CP quy dinh nien han su dung cua o to tai va o to cho nguoi. Theo do, nien han su dung cua xe o to khong qua 25 nam doi voi o to tai, khong qua 20 nam doi voi o to cho nguoi, khong qua 17 nam doi voi o to chuyen doi cong nang tu cac loai xe khac thanh o to cho nguoi truoc ngay 1/1/2002.

 • Ha Noi Gia dat se tang

  22:31 | Thứ ba 07/12/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Gia dat se tang

  Tai phien hop dau tien cua ky hop thu 3 HDND TP Ha Noi khoa 13 (7-12), UBND TP Ha Noi da trinh HDND TP khung gia dat voi muc gia quy dinh se cao hon muc gia dat hien hanh.

 • De nghi chinh phu quy dinh ty le kiem tra hang hoa

  19:16 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  De nghi chinh phu quy dinh ty le kiem tra hang hoa

  Chu de tranh cai gay gat nhat ve ty le kiem tra hang hoa trong cac ky hop cua Uy ban thuong vu Quoc hoi lai duoc xoi len trong buoi thao luan Luat Hai quan chieu nay. Truoc cac y kien trai chieu, Uy ban Kinh te Ngan sach de nghi Chinh phu ban hanh quy dinh cu the hon.

 • Truoc ngay 31 3 trinh Thu tuong Chinh phu quy che dai hoc ban cong va tu thuc

  16:52 | Thứ tư 21/01/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da yeu cau Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT) nhu vay, sau khi luu y ve viec can to chuc tong ket mo hinh truong dai hoc, cao dang ban cong hien co va de xuat nhung giai phap cu the de chuyen loai hinh tu truong dai hoc ban cong sang dai hoc dan lap hoac tu thuc.

 • Nhieu oto se rot dang kiem vi khoi

  15:31 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Nhieu oto se rot dang kiem vi khoi

  Tu 1/7, tieu chuan moi (tieu chuan EURO 2) ve khi thai oto do Chinh phu quy dinh se duoc ap dung. Trao doi voi VnExpress ong Trinh Duc Chinh, Pho cuc truong Cuc Dang kiem Viet Nam du bao, nhieu xe se kho qua duoc tram kiem dinh vi khong dat tieu chuan nay.

 • Nhieu oto se rot dang kiem vi khoi

  14:34 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Nhieu oto se rot dang kiem vi khoi

  Tu 1/7/2006, tieu chuan moi (tieu chuan EURO 2) ve khi thai oto do Chinh phu quy dinh se duoc ap dung. Ong Trinh Duc Chinh, Pho cuc truong Cuc Dang kiem Viet Nam du bao, nhieu xe se kho qua duoc tram kiem dinh vi khong dat tieu chuan nay.

 • Dong bao hiem xa hoi tu 3 nam tro len duoc thue nha gia re

  17:23 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Dong bao hiem xa hoi tu 3 nam tro len duoc thue nha gia re

  Gia cho thue nha o khong duoc cao hon gia thue do UBND thanh pho ban hanh theo khung gia cua Chinh phu quy dinh. Cac can ho cho thue theo dien nha o xa hoi se co dien tich tu 30 - 60m2.

 • Tang luong tang quyen loi

  10:02 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Tang luong tang quyen loi

  “Nhung huong dan moi cua Bo LD-TB-XH ve thuc hien luong toi thieu se noi rong quyen loi cua nguoi lao dong, dac biet trong cach tinh moi ve thang, bang luong va nghiem cam doanh nghiep cat, giam cac khoan thu khac cua nguoi lao dong”.

 • Bat buoc doi mu bao hiem tren tat ca cac tuyen duong

  10:33 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Bat buoc doi mu bao hiem tren tat ca cac tuyen duong

  Uy ban An toan giao thong se nghien cuu lo trinh thich hop de trinh Chinh phu quy dinh bat buoc doi mu bao hiem khi di mo to, xe may tren tat ca cac dia ban.

 • Toan van du thao Luat thue thu nhap ca nhan

  22:15 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu hom nay (15/6) cho den 15/8 Uy ban thuong vu Quoc hoi to chuc lay y kien toan dan ve Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan, truoc khi dua ra thao luan va thong qua trong Ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII. Duoi day la toan van du thao Luat nay.

 • Chinh sach doi voi nguoi lao dong khi co phan hoa doanh nghiep 100 von nha nuoc

  21:10 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Hom nay 4.10, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi ban hanh lien tiep 2 thong tu so 19 ve huong dan thuc hien Nghi dinh so 141 ngay 5.9.2007 cua Chinh phu quy dinh che do tien luong doi voi cong ty me do Nha nuoc lam chu so huu va cac cong ty con trong Tap doan kinh te va thong tu so 20 huong dan thuc hien chinh sach doi voi nguoi lao dong theo Nghi dinh so 109 ngay 26.6.2007 cua Chinh phu ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuoc thanh cong ty co phan.

 • Mua sam xe cong o Ha Noi Tren sai duoi cung sai

  08:58 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Mua sam xe cong o Ha Noi Tren sai duoi cung sai

  O cac cap so, UBND quan truc thuoc UBND thanh pho Ha Noi duong nhu da co mot “cuoc dua” mua xe vuot tieu chuan trong nhieu nam qua. Trong nam 2003 va 2004 da co 9 don vi mua 10 xe oto vuot gia Chinh phu quy dinh voi so tien 1,021 ty dong.

 • Se buoc doi mu bao hiem tren moi tuyen duong

  08:53 | Thứ bảy 05/11/2005 (GMT+7)

  Se buoc doi mu bao hiem tren moi tuyen duong

  "Uy ban An toan giao thong se nghien cuu lo trinh thich hop de trinh Chinh phu quy dinh bat buoc doi mu bao hiem khi di mo to, xe may tren tat ca cac dia ban", Bo truong Bo Giao thong van tai Dao Dinh Binh cho biet.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0