phu cap

Sunday, 29/05/2016 08:57
 • Giam muc phu cap uu dai doi voi nha giao Tien luong thuc te van tang

  12:24 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Giam muc phu cap uu dai doi voi nha giao Tien luong thuc te van tang

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh quyet dinh ve che do phu cap uu dai doi voi nha giao dang truc tiep giang day trong cac co so giao duc cong lap. Theo quy dinh moi nay, muc phu cap uu dai cua giao vien deu giam so voi truoc tu 5% - 20% khien nhieu giao vien rat buc xuc.

 • TP Ho Chi Minh Tang phu cap tro cap tu thang 1 2005

  22:08 | Thứ ba 14/12/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Tang phu cap tro cap tu thang 1 2005

  HDND TP Ho Chi Minh vua thong qua to trinh cua UBND TP ve che do phu cap doi voi can bo, cong chuc khoi tu phap, cong chuc lam cong tac xa hoi, y te, the thao va phuong - xa, thi tran. Theo do, tu 1/1/2005, tong muc phu cap cho cac doi tuong nay se la 205,757 ti dong, tang gap 3 lan so voi muc cu.

 • Lan dau tien can bo y te duoc huong 8 muc phu cap uu dai

  20:58 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien can bo y te duoc huong 8 muc phu cap uu dai

  Theo do, thong tu quy dinh, muc phu cap 50% ap dung doi voi can bo, vien chuc lam cac cong viec bao gom: truc tiep kham, dieu tri, cham soc benh nhan tai cac khoa, vien, benh vien chuyen khoa HIV/AIDS; chuyen trach xet nghiem HIV/AIDS.

 • Luong giao vien tang chu khong giam

  22:03 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Luong giao vien tang chu khong giam

  Thoi gian qua da co mot so thong tin cho rang theo cach tinh toan moi cua Nghi dinh 204/2004/ND-CP ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang thi luong thuc lanh cua giao vien lai bi giam di trong khi theo nghi dinh nay, luong moi cua giao vien co he so cao hon. PV Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ong Pham Vu Luan, Thu truong Bo Giao duc - Dao tao (GD-DT).

 • Nganh y te tang gi ma tang giam luong thi co

  23:08 | Thứ hai 29/09/2003 (GMT+7)

  Nganh y te tang gi ma tang giam luong thi co

  Ngay 30-7-2003, Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh (QD) 155 sua doi, bo sung mot so che do phu cap cho CB-CNV nganh y te. QD da sua doi nhung bat hop ly cua thong tu (TT) 07/2003.

 • Luong giao vien tang chu khong giam

  12:54 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Luong giao vien tang chu khong giam

  Thoi gian qua da co mot so thong tin cho rang theo cach tinh toan moi cua Nghi dinh 204/2004/ND-CP ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang thi luong thuc lanh cua giao vien lai bi giam di trong khi theo nghi dinh nay, luong moi cua giao vien co he so cao hon.

 • Tang tro cap phu cap uu dai cho nguoi co cong

  07:00 | Thứ năm 06/01/2005 (GMT+7)

  Tang tro cap phu cap uu dai cho nguoi co cong

  Ngay 5/1, Bo LDTBXH ban hanh Thong tu 10/TT-BLD-TBXH, huong dan thuc hien che do tro cap, phu cap, uu dai nguoi co cong voi cach mang.

 • Luong moi Lanh truoc Tet At Dau

  13:28 | Thứ bảy 25/12/2004 (GMT+7)

  Luong moi Lanh truoc Tet At Dau

  Tra loi TS ben le cuoc hop bao cong bo cac van ban qui dinh ve che do tien luong moi vua ket thuc trua nay (25-12), bo truong Bo noi vu Do Quang Trung da cho biet nhu the.

 • Bo truong se duoc phu cap 400000 dong moi thang

  05:00 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh ve phu cap phuc vu. Theo do, cac chuc danh duoc xep muc luong tuong duong Truong ban Dang o Trung uong hoac Bo truong se duoc huong phu cap phuc vu 400.000 dong moi thang. Truong hop kiem nhiem thi huong muc phu cap theo chuc vu cao nhat.

 • Chap hanh vien va cong chuc duoc huong che do phu cap trach nhiem theo nghe

  11:34 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Doi tuong duoc huong che do phu cap trach nhiem theo nghe bao gom: Chap hanh vien co quan thi hanh an dan su tinh, thanh pho truc thuoc trung uong; Chap hanh vien co quan thi hanh an dan su huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh va Cong chuc vien.

 • Thong tin tuye n du ng nga y 28 2

  03:07 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

 • Hau Giang Quy dinh phu cap can bo khong chuyen trach o xa

  23:47 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Theo nghi quyet cua HDND tinh Hau Giang, bat dau tu 1.7, can bo (CB) khong chuyen trach o xa, phuong, thi tran duoc huong phu cap nhu sau: Truong ban To chuc Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra Dang, Truong ban Tuyen giao, Truong ban Dan van, Chu tich Hoi Chu thap do, Chu tich Hoi Nguoi cao tuoi duoc huong phu cap 595.000d/nguoi/thang.

 • Dien vien duoc phu cap tu 15 20 tien luong

  14:09 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Dien vien duoc phu cap tu 15 20 tien luong

  Muc phu cap uu dai theo nghe duoc quy dinh nhu sau: 20% ap dung doi voi dien vien mua, tuong, xiec,…; 15% cho dien vien cai luong, cheo, mua roi, dan ca,…

 • Phu cap 50 luong

  10:35 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Muc phu cap 50% ap dung doi voi giao vien giang day trong cac truong mam non, tieu hoc o mien nui, hai dao, vung sau, vung xa.

 • Phu cap 7.000 dong ca truc ngoai gio cua nhan vien y te

  09:27 | Thứ sáu 02/08/2002 (GMT+7)

  Ngoai ra, nhung nguoi co hop dong lao dong tu 3 thang tro len, lam cong viec phuc tap, nguy hiem tai cac co so quan ly nguoi nghien ma tuy, mai dam va nhiem HIV/AIDS se duoc huong phu cap 200.000-500.000 dong/thang. Do la quy dinh trong mot thong tu ma Bo LDTB-XH va Bo Tai chinh moi ban hanh, ve che do phu cap o cac co so chua benh dac thu.

 • Che do phu cap moi cua si quan quan doi

  14:02 | Thứ hai 11/06/2001 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh che do phu cap phuc vu trong quan doi Nhan dan VN. Theo do si quan quan doi co cap bac thuong tuong, do doc hai quan, tu lenh quan chung va cac chuc vu tuong duong tro len duoc huong muc phu cap phuc vu 300.000 dong/thang cho den khi tu tran hoac thoi giu chuc vu.

 • Dien vien duoc phu cap tu 15 20 tien luong

  14:41 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung vua ky quyet dinh ve che do phu cap uu dai theo nghe va boi duong doi voi lao dong bieu dien nghe thuat nganh van hoa - thong tin (dien vien).

 • Nguoi truc tiep tieu huy gia cam duoc phu cap 60.000d ngay

  11:31 | Thứ ba 08/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 7/11/2005, Bo NN-PTNT da gui to trinh de nghi Thu tuong Chinh phu phe duyet che do phu cap chong dich.

 • Ap dung muc phu cap uu dai moi doi voi lao dong bieu dien nghe thuat

  15:11 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co Quyet dinh so 180/2006/QÐ-TTg ngay 9-8-2006 ve che do phu cap uu dai theo nghe va boi duong doi voi lao dong bieu dien nghe thuat nganh van hoa- thong tin thuoc cac don vi nghe thuat cua Nha nuoc.

 • TP HCM huong dan che do phu cap cho giao vien

  04:23 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  So GD-DT TP.HCM vua co van ban tam thoi huong dan thuc hien quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve che do phu cap uu dai doi voi nha giao dang truc tiep giang day trong cac co so cong lap.

 • Giao vien van duoc huong phu cap uu dai nhu cu

  00:40 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua co van ban gui UBND cac tinh, TP ve viec tinh luong cho cac nha giao trong cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan.

 • Che do phu cap uu dai cho can bo vien chuc nganh y te

  00:40 | Chủ nhật 06/11/2005 (GMT+7)

  Thu tuong vua ky ban hanh Quyet dinh so 276/QD-TTg quy dinh che do phu cap uu dai theo nghe doi voi can bo, vien chuc truc tiep lam chuyen mon y trong cac co so y te cua Nha nuoc.

 • Quy dinh moi ve phu cap uu dai cho giao vien

  00:45 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  * Ap dung tu ngay 1/10/2004Pho thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh ve che do phu cap uu dai doi voi nha giao dang truc tiep giang day trong cac co so giao duc cong lap (khong ap dung doi voi cac co so giao duc thuoc Bo Quoc phong, Bo Cong an va co quan co yeu).

 • Dieu chinh phu cap cho can bo y te

  11:37 | Thứ năm 31/07/2003 (GMT+7)

  Dieu chinh phu cap cho can bo y te

  Can bo y te lam viec tai benh vien hang 1 se duoc huong 45.000d/nguoi/ca truc; benh vien hang 2 va benh vien Y hoc co truyen hang 1 la 35.000d/nguoi/ca truc; benh vien hang 3, benh vien Y hoc co truyen hang 2 va trung tam y te huyen la 25.000d/nguoi/ca truc; tram y te xa la 10.000d/nguoi/ca truc.

 • Che do phu cap uu dai voi giao vien

  19:10 | Thứ hai 10/10/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 244/2005/QD-TTg ve che do phu cap uu dai doi voi nha giao dang truc tiep giang day trong cac co so giao duc cong lap.

 • Cach tinh luong moi va phu cap

  09:27 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Cach tinh luong, phu cap va hoat dong phi doi voi can bo, cong chuc nhu sau: muc luong thuc hien tu ngay 1/10 bang muc luong toi thieu chung 350.000 dong/thang nhan voi he so luong hien huong.

 • Nang phu cap cho nganh y te

  15:58 | Thứ năm 12/06/2003 (GMT+7)

  Cong chuc, vien chuc nganh y te phai truc chuyen mon 24/24 gio tai cac co so kham benh, chua benh va tram y te xa se duoc nang muc phu cap. Cu the, nguoi truc tai bo phan hoi suc, cap cuu se duoc huong cac muc: 52.000 dong/ca, 35.000 dong/ca va 25.000 dong/ca.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0