phi nong nghiep

Tuesday, 31/05/2016 12:51
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Khong thu tien su dung dat phi nong nghiep truoc 15 10 1993

  10:52 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Khong thu tien su dung dat phi nong nghiep truoc 15 10 1993

  Cac gia dinh da su dung on dinh dat truoc ngay 15/10/1993 la dat phi nong nghiep, khi lam thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat, se khong bi thu tien su dung dat.

 • TPHCM Gia dat o nhay vot

  08:36 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  TPHCM Gia dat o nhay vot

  Sau 3 nam lien tiep khong tang gia, khung gia dat nam 2008 do ong Nguyen Huu Tin, Pho Chu tich UBND TPHCM vua ky quyet dinh ban hanh da co nhung buoc “nhay vot” so voi truoc.

 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho tiep theo

  11:42 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Boi thuong nhu the nao doi voi dat phi nong nghiep la dat o?

 • Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007

  15:25 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Tu 1/1/2007, quyet dinh ve gia cac loai dat tren dia ban Ha Noi nam 2007 cua UBND thanh pho Ha Noi bat dau co hieu luc. Theo quyet dinh nay, muc gia dat trong cung mot quan nhu tai quan Hoan Kiem cung co muc chenh lech kha cao, toi hon 47 trieu dong/m2.

 • Tang gia dat do thi hoa giam gia dat phi nong nghiep

  13:58 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Tang gia dat do thi hoa giam gia dat phi nong nghiep

  Chieu 3/1, UBND TP Ha Noi da ban hanh khung gia cac loai dat. Theo do, cac khu vuc dang duoc do thi hoa nhu: Hoang Mai, Long Bien, o tren tuyen giao thong lon gia tang hon so voi nam truoc. Dat san xuat phi nong nghiep duoc dieu chinh giam.

 • Tang gia dat do thi hoa giam gia dat phi nong nghiep

  01:00 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Tang gia dat do thi hoa giam gia dat phi nong nghiep

  Chieu 3/1, UBND TP Ha Noi da ban hanh khung gia cac loai dat. Theo do, cac khu vuc dang duoc do thi hoa nhu: Hoang Mai, Long Bien, o tren tuyen giao thong lon gia tang hon so voi nam truoc. Dat san xuat phi nong nghiep duoc dieu chinh giam.

 • Xoa no cho cac HTX phi nong nghiep kinh doanh thua lo

  17:08 | Thứ sáu 07/11/2003 (GMT+7)

  Ngay 5-11, theo Quyet dinh so 1197/2003/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu, nha nuoc se xoa cac mon no dong cua hop tac xa (HTX) phi nong nghiep da giai the hoac dang hoat dong nhung kinh doanh thua lo, khong co kha nang tra no do nguyen nhan khach quan.

 • Giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho ky 4

  04:02 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  + Tien su dung dat cua thoi han chua su dung dat trong truong hop giao dat co thoi han, tien dat da nop truoc cho thoi han chua su dung dat (co chung tu hoa don nop tien).

 • Nam 2005 Gia dat Ha Noi se cao hon tu 1,1 den 19,8 lan

  15:31 | Thứ ba 28/12/2004 (GMT+7)

  Nam 2005 Gia dat Ha Noi se cao hon tu 1,1 den 19,8 lan

  Ngay 27/12, Thuong truc HDND thanh pho Ha Noi thong qua lan cuoi khung gia cac loai dat tren dia ban. Theo ong Phung Huu Phu, Chu tich HDND thanh pho Ha Noi, nhin chung, gia dat tu nam 2005 cao hon gia hien dang thuc hien tai Ha Noi tu 1,1 lan den 19,8 lan. Tuy nhien, de khong gay anh huong xau den cac du an dau tu, UBND thanh pho Ha Noi quy dinh gia dat dien thu hoi, boi thuong giai phong mat bang ve co ban khong co bien dong lon.

 • Xoa no cho hop tac xa phi nong nghiep

  21:39 | Chủ nhật 22/02/2004 (GMT+7)

  Cac hop tac xa (HTX) phi nong nghiep da giai the, hoac HTX dang hoat dong nhung kinh doanh thua lo khong co kha nang tra no do nguyen nhan khach quan se duoc xoa no. Cac khoan no duoc xoa bao gom no doi voi ngan hang thuong mai nha nuoc, ngan sach nha nuoc, doanh nghiep nha nuoc da phat sinh tu 31-12-1999 tro ve truoc ma nay HTX chua tra duoc. Viec xu ly no nay phai cham dut truoc cuoi qui 3-2004.

 • My keu goi xoa bo toan bo thue phi nong nghiep

  13:27 | Thứ tư 27/11/2002 (GMT+7)

  Bo truong thuong mai My Donald Evans va Dai dien thuong mai nuoc nay Robert Zoelick hom qua da de trinh len To chuc Thuong mai the gioi (WTO) de xuat danh thue 0% doi voi tat ca hang hoa phi nong nghiep vao nam 2015.

 • Xoa cac khoan no cua HTX phi nong nghiep da giai the

  10:24 | Thứ sáu 07/11/2003 (GMT+7)

  Theo quyet dinh vua duoc Chinh phu ban hanh, cac khoan no phai tra cua hop tac xa (HTX) phi nong nghiep da giai the, HTX da chuyen doi va dang ky kinh doanh, nhung lam an thua lo, khong co kha nang tra no do nguyen nhan khach quan se duoc Nha nuoc xoa bo.

 • BTA va qua trinh gia nhap cua VN

  02:03 | Thứ sáu 12/12/2003 (GMT+7)

  Voi vai tro ho tro VN ve mat ky thuat lien quan toi Hiep dinh Thuong mai Viet - My (BTA), To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va hoi nhap kinh te, Hoi dong Thuong mai My - Viet da dua ra bang so sanh, phan tich moi quan he giua cac cam ket song phuong trong BTA va cac yeu cau khi gia nhap WTO.

 • Thai Nguyen dieu chinh ke hoach su dung dat nam 2007

  09:53 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Tinh Thai Nguyen da hoan tat viec xay dung ke hoach ve su dung dat nam 2007 doi voi dat nong nghiep va dat phi nong nghiep.

 • Nam 2007 gia dat Ha Noi se khong co thay doi lon

  10:44 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi da hoan thanh du thao dieu chinh, bo sung gia dat nam 2007, du kien se duoc HDND Thanh pho thong qua tai ky hop thu 8, tu ngay 7 den 9/12/2006. Pho chu tich UBND Thanh pho, Hoang Manh Hien cho biet: do gia dat nong nghiep thuc te da duoc quy dinh bang voi muc toi da trong khung gia do Chinh phu quy dinh tai Nghi dinh so 188/2004/ ND-CP, nen nam toi se duoc giu nguyen; trong do, gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep co ban giu mat bang..

 • Ha Noi Dieu chinh gia dat tai mot so duong pho

  19:55 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi vua ban hanh quyet dinh so 35/2007/QD-UB ve viec dieu chinh muc gia dat nam 2007 cua mot so duong pho tren dia ban cac quan: Cau Giay, Dong Da, Hai Ba Trung, huyen Tu Liem, Soc Son.

 • Nghi dinh ve khung gia dat

  15:12 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 16/11, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Gia dat do UBND cap tinh quyet dinh theo nghi dinh nay duoc su dung lam can cu de tinh thue doi voi viec su dung dat va chuyen quyen su dung dat (QSDD).

 • Ha Noi Gia dat cao nhat toi 54 trieu dong m2

  08:21 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Gia dat cao nhat toi 54 trieu dong m2

  TP - Ngay 3/1, Chu tich UBNDTP Ha Noi da ky Quyet dinh so 05/2006/QD-UB ban hanh khung gia dat moi nam 2006 tren dia ban thanh pho. Theo do, gia dat cao nhat la 54 trieu dong/ m2; thap nhat: 979.000 dong/m2

 • Chung song voi nguoi co gia dinh bi xu ly the nao

  11:56 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  Chi gai toi hien nay dang chung song nhu vo chong voi anh T (da co vo va mot con gai). Viec do co vi pham phap luat khong? Neu vi pham se bi xu ly nhu the nao? (Thu Huyen – Hai Phong)

 • 54 trieu dong mot met dat

  10:06 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  54 trieu dong mot met dat

  Ngay 3/1, Chu tich UBNDTP Ha Noi da ky Quyet dinh so 05/2006/QD-UB ban hanh khung gia dat moi nam 2006 tren dia ban thanh pho. Theo do, gia dat cao nhat la 54 trieu dong/ m2; thap nhat: 979.000 dong/m2

 • TP HCM Cong bo bang gia dat nam 2007

  22:15 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  TP HCM Cong bo bang gia dat nam 2007

  UBND TP.HCM vua co quyet dinh ban hanh Quy dinhve gia cac loai dat tai 24 quan, huyen tren dia ban TP.HCM va co hieu luc tu 1/1/2007. Quyet dinh cung huong dan cu the gia cac loai dat nong nghiep, dat phi nong nghiep, dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep...

 • Mat 70 ti USD vi chinh sach hai gia dat

  08:29 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Mat 70 ti USD vi chinh sach hai gia dat

  Gan 1 trieu ti dong (tuong duong gan 70 ti USD) da bi that thoat, lang phi trong 10 nam, tu 1994 - 2004 do chinh sach “hai gia” doi voi dat o do thi. Day la con so duoc GS-TS Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong, tiet lo sau nhung nghien cuu, tinh toan. Co che “hai gia” (ton tai song song gia dat do Nha nuoc quy dinh va gia dat tren thi truong) da tao ra su chenh lech rat lon giua so tien cua nha dau tu tra cho Nha nuoc va so tien tu hoat..

 • Ha Noi Tu 112008 gia dat cao nhat la 67 5 trieu dongm2

  21:42 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Tu 112008 gia dat cao nhat la 67 5 trieu dongm2

  Chieu 28/12, Pho Chu tich UBND Thanh pho Ha Noi Hoang Manh Hien da ky quyet dinh ban hanh bang gia dat moi nam 2008 tren dia ban thanh pho va chinh thuc ap dung tu ngay 1/1/2008. Theo ong Hoang Manh Hien, bang gia dat nam 2008 cua Ha Noi da ap dung toi da theo khung gia va chinh sach quy dinh cua Chinh phu doi voi gia dat o va gia dat nong nghiep. Tinh binh quan, muc gia dat moi nay co dieu chinh tang khoang 20% so voi mat bang gia nam 2007; bo sung gia dat mot..

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve khung gia dat Dat re nhat 500 dong m2 dat nhat 67,5 trieu dong m2

  00:55 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh cua Chinh phu ve khung gia dat Dat re nhat 500 dong m2 dat nhat 67,5 trieu dong m2

  * Phan loai dat chu yeu dua vao kha nang sinh loi va ket cau ha tang Ngay 16/11, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Gia dat do UBND cap tinh quyet dinh theo nghi dinh nay duoc su dung lam can cu de tinh thue doi voi viec su dung dat va chuyen quyen su dung dat (QSDD).

 • Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

  20:21 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

  Ngay 3/12, Chinh phu da ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai: Nghi dinh so 197/2004/ND-CP ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va Nghi dinh so 198/2004/ND-CP ve viec thu tien su dung dat.

 • Dat co chu nhung chua su dung con qua nhieu

  23:21 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Dat co chu nhung chua su dung con qua nhieu

  “Ca nuoc hien nay moi chi co 50% so xa, huyen co quy hoach su dung dat. Muc tieu den nam 2005 se lap day cho thieu - 50% con lai”. Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong Dang Hung Vo tra loi phong van TS chieu 4-6.

 • Duoc ghi no tien su dung dat va ho tro vuot ngheo

  18:34 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Duoc ghi no tien su dung dat va ho tro vuot ngheo

  Nham su dung tiet kiem va hop ly dat dai; thuc day dau tu san xuat, dich vu va phat trien thi truong bat dong san; quan tam thich dang den viec lam va doi song cua nguoi co dat bi thu hoi; cai cach thu tuc hanh chinh trong viec boi thuong, thu hoi dat…, Chinh phu yeu cau cac bo tiep tuc chinh sua mot so noi dung lien quan den cac nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai nam 2003 (gom cac Nghi dinh 181, 182, 187, 197 va 198) de hoan tat Nghi dinh sua doi nghi..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0