phi dao tao

Friday, 27/05/2016 03:22
 • Nguyen vong 2 Lua chon the nao cho phu hop

  15:46 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Nguyen vong 2 Lua chon the nao cho phu hop

  5000 cau hoi da gui ve cho TT trong buoi tu van truc tuyen Co hoi vao nguyen vong 2 sang 12-8. NV2 vao cac truong se duoc xet tuyen nhu the nao? Nen dang ky the nao de de dau!...

 • Xin xac nhan phai boi thuong 36 trieu dong

  14:55 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Mac du da tot nghiep DH Y Duoc TPHCM nhung khi quay lai truong de yeu cau xac nhan, gia dinh bac si Nguyen Ngoc Nha Uyen duoc cho hay: “Muon duoc xac nhan phai boi thuong kinh phi dao tao la 36 trieu dong”.

 • Tang gap doi hoc phi dao tao lai xe

  07:00 | Chủ nhật 23/04/2006 (GMT+7)

  Tang gap doi hoc phi dao tao lai xe

  Ong Nguyen Van Quyen, Cuc pho duong bo Viet Nam cho biet, da kien nghi Bo GTVT xin dieu chinh muc hoc phi dao tao lai oto tang gap doi.

 • Tien Thanh phai mua tu do

  09:56 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  Tien Thanh phai mua tu do

  Cau thu nguoi Thanh Hoa da ve Ninh Binh tap luyen cung cac dong doi moi, HLV Tran Van Phuc tuyen bo "du co xuong hang cung khong can Thanh nua", nhung CLB xu Thanh van gay kho de cho cau thu U23 nay bang viec "het" phi dao tao la 900 trieu dong.

 • Tang hoc phi dao tao thi giay phep lai xe

  02:14 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ra thong tu 26 huong dan muc thu hoc phi moi trong cong tac dao tao lai xe co gioi duong bo.

 • Chi tieu tuyen sinh cua Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong

  10:46 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong (PTIT) vua thong bao ke hoach tuyen sinh Dai hoc, Cao dang he chinh quy nam hoc 2007-2008. Theo do, tong chi tieu DH nam nay se la 1.200, CD la 400. SV tot nghiep CD neu co nguyen vong se duoc hoc tiep lien thong len DH he chinh quy theo nganh dao tao.

 • Du lieu tuyen sinh sai thi sinh biet keu ai

  23:15 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  Du lieu tuyen sinh sai thi sinh biet keu ai

  Nhung nam gan day, cu den ky xet tuyen vao cac truong DH-CD, cac co quan ngon luan lai nhan duoc khong it y kien phan anh cua thi sinh (TS) ve nhung viec cac truong thong bao mot dang, tuyen sinh mot neo. Khi su viec nga ngu thi phan thiet thoi van la thi sinh. Nam nay cau chuyen do van tiep dien.

 • Se ho tro 50 100 phi dao tao nghe cho nguoi lao dong

  15:53 | Chủ nhật 24/06/2007 (GMT+7)

  Se ho tro 50 100 phi dao tao nghe cho nguoi lao dong

  TP _ Trung Dong - thi truong lao dong (LD) vua duoc mo nam 2006 nhung den nay da co 10.000 LDVN sang day lam viec (tai cac Tieu vuong quoc A rap thong nhat - UAE, Qatar...).

 • Can cu de doi boi thuong 36 trieu co hop ly khong

  11:14 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  Can cu de doi boi thuong 36 trieu co hop ly khong

  Truoc cach giai quyet kho hieu cua truong DH Y Duoc TPHCM ve viec doi boi thuong 36 trieu doi voi bac si Nha Uyen, TS da co buoi gap go lanh dao nha truong de tim hieu ro li do, can cu ma truong tu choi khong xac nhan ho so cho bac si Uyen.

 • Tang hoc phi thi giay phep lai xe

  07:20 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ra thong tu 26 huong dan muc thu hoc phi moi trong cong tac dao tao lai xe co gioi duong bo. Theo do, tu thang tu, hoc phi dao tao thi giay phep lai xe hang A2 (moto tren 175cm3) tu 70.000 dong tang len 90.000 dong; hang B1 (oto duoi 3.500kg khong kinh doanh van tai) tu 1.520.000 dong tang len 2.275.000 dong; hang B2 (oto duoi 3.500kg co kinh doanh van tai) tu 1.800.000 dong tang len 2.710.000 dong; hang C (oto tren 3.500kg) tu 3.450.000 dong..

 • Hoc phi dao tao lai xe o to se tang gap doi

  08:15 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Hoc phi dao tao lai xe o to se tang gap doi

  Cuc pho Cuc Duong bo Viet Nam Nguyen Van Quyen cho biet, Cuc nay vua co van ban de nghi Bo Tai chinh cho phep cac co so dao tao lai xe o to tang hoc phi len 1,8 - 2 lan so voi hien tai.

 • Cuc Duong bo de nghi tang gap doi phi dao tao lai xe oto

  16:43 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Cuc Duong bo de nghi tang gap doi phi dao tao lai xe oto

  Cuc Duong bo Viet Nam vua co van ban de nghi Bo Tai chinh sua doi lai Thong tu quy dinh muc hoc phi lai xe oto cho phep cac co so dao tao tang hoc phi tu 1,8 - 2 lan.

 • Binh Dinh ho tro kinh phi dao tao nghe

  21:14 | Thứ sáu 14/04/2006 (GMT+7)

  UBND tinh Binh Dinh vua co quyet dinh moi cong nhan tham gia hoc nghe duoc tinh ho tro 140.000 dong/nguoi. Cong nhan duoc dao tao cac nghe: moc dan dung, go, han, song may, che bien hai san, che bien hat dieu...

 • Nha nuoc khong mat phi dao tao khi chuyen sang nguon mo

  15:13 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Khi cac cong so, co quan hanh chinh chuyen sang dung phan mem ma mo, neu khong muon bi dao thai, nhan vien co trach nhiem phai tu dao tao minh thong qua cac lop tin hoc... (Truong Manh Cuong)

 • 20 ngan tien si va hon 114 ngan hoc sinh bo hoc

  16:13 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Dau nam 2007, du luan xon xao ve du an dao tao 20.000 tien si cua Nha nuoc trong vong 10 nam, trung binh moi nam 2.000 tien si. Dau nam nay du luan nong len vi thuc tien hon 114 ngan hoc sinh trung hoc bo hoc. Theo thong bao cua chuyen tham Anh vua qua cua Thu tuong, 7 truong dai hoc hang dau cua Anh se ho tro muc tieu cua Chinh phu Viet Nam nang cao chat luong giao duc dai hoc thong qua viec tang cuong so giang vien Viet Nam duoc dao tao tien si tai Anh. Theo..

 • Ninh Binh lo di tra tien

  09:54 | Thứ sáu 25/01/2008 (GMT+7)

  Ninh Binh lo di tra tien

  Co duoc tien ve Mai Tien Thanh ma khong mat khoan tien chuyen nhuong nao, dai gia hang nhat Ninh Binh dang muon dut diem phi dao tao voi Thanh Hoa de ket thuc vu lum xum lau nay.

 • Nha nuoc cap kinh phi dao tao can bo HTX

  06:57 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Theo noi dung chi dao cua Chinh phu ve de an dao tao boi duong can bo quan ly hop tac xa (HTX) va thong tu 22 cua Bo Tai chinh, Nha nuoc se ho tro kinh phi de trong hai nam 2004 va 2005 tien hanh dao tao, boi duong cac kien thuc co ban ve quan ly, dieu hanh hoat dong kinh te HTX cho doi ngu quan ly HTX.

 • Dong Nai tren 124 ty dong cho dao tao nguon nhan luc

  20:56 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Tinh Dong Nai vua quyet dinh danh tren 124 ty dong thuc hien ke hoach dao tao nguon nhan luc phuc vu phat trien kinh te - xa hoi, den nam 2010. Trong do, kinh phi dao tao nguon nhan luc co trinh do sau dai hoc la 103 ty dong; kinh phi dao tao lao dong ky thuat la 21 ty dong.

 • Thieu kinh phi dao tao can bo tai nuoc ngoai

  14:59 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Tai hoi nghi tong ket de an Dao tao can bo tai co so nuoc ngoai bang ngan sach Nha nuoc to chuc sang nay, cac dai hoc cho rang chuong trinh da co nhieu thay doi ve chat luong, gop phan tao nguon nhan luc co tri thuc quoc te. Tuy nhien, Ban chi dao de an can duoc giao quyen hon de co kha nang chu dong.

 • Truong Newcastle College Anh giam phi dao tao cu nhan

  17:16 | Thứ tư 03/05/2006 (GMT+7)

  Truong Newcastle College Anh giam phi dao tao cu nhan

  Newcastle College, truong cao dang lon nhat va tot nhat cua Vuong quoc Anh (duoc to chuc OFSTED danh gia nam 2004) dang lien ket voi mot trong nhung dai hoc hang dau cua Anh - dai hoc Newcastle, Leed Metropolitan de cung cap nhung giai phap tiet kiem chi phi cho sinh vien trong nuoc va sinh vien quoc te.

 • Chua tao duoc cong bang trong giao duc

  06:20 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Chua tao duoc cong bang trong giao duc

  Phan lon thi sinh va phu huynh deu bi soc truoc khoan hoc phi ma ho phai nop cho cac truong co tuyen sinh dao tao theo chi tieu ngoai ngan sach he chinh qui.

 • Thu tuong ket luan ve ket qua thanh tra tai Vietnam Airlines

  00:43 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong ket luan ve ket qua thanh tra tai Vietnam Airlines

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co ket luan ket qua thanh tra tai Tong cong ty hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines - VNA) ve cac noi dung: quan ly tai chinh, mua 4 chiec Boeing 777-200 ER, thue may bay, sua chua, bao duong dong co, mua sam, quan ly vat tu phu tung may bay, su dung kinh phi dao tao tai nuoc ngoai, chi phi cho cac doan di cong tac nuoc ngoai...

 • Hoc vien Buu chinh xet 800 chi tieu NV2 va 3

  17:30 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Mua tuyen sinh nam nay, Hoc vien Cong nghe Buu chinh Vien thong tuyen sinh 1.200 chi tieu. Trong do co 400 chi tieu chinh thuc danh cho nguyen vong 1, 800 chi tieu con lai danh cho nguyen vong 2 va 3.

 • Mien phi dao tao thuong mai dien tu

  20:11 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Mien phi dao tao thuong mai dien tu

  Phong Thuong mai va Cong nghiep VN (VCCI) vua khai giang khoa dao tao mien phi “Thuong mai dien tu (TMDT) va cac ung dung TMDT trong doanh nghiep” trong 3 ngay tu 1/8 den 3/8 tai Ha Noi cho tren 100 hoc vien den tu cac doanh nghiep vua va nho.

 • Thu tuong ket luan ve ket qua thanh tra tai Vietnam Airlines

  10:36 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong ket luan ve ket qua thanh tra tai Vietnam Airlines

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co ket luan ket qua thanh tra tai Tong cong ty hang khong VN ve cac noi dung: quan ly tai chinh, mua 4 chiec Boeing 777-200 ER, thue may bay, sua chua, bao duong dong co, mua sam, quan ly vat tu phu tung may bay, su dung kinh phi dao tao tai nuoc ngoai, chi phi cho cac doan di cong tac nuoc ngoai...

 • Mot so hoat dong cua Vietnam Airlines se bi dieu tra

  11:59 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Mot so hoat dong cua Vietnam Airlines se bi dieu tra

  Sang nay, Tong thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen cho biet, trong thang 9, lanh dao Vietnam Airlines phai bao cao Thu tuong ket qua kiem diem, xu ly ca nhan sai pham. Mot so noi dung thanh tra tai don vi nay se duoc chuyen sang cong an dieu tra.> "Giai trinh sai pham cua Vietnam Airlines chua thuyet phuc"


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0