phe duyet

Wednesday, 01/06/2016 06:47
 • Cau ket giua ke mua nguoi duyet

  09:46 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Cau ket giua ke mua nguoi duyet

  Co 6 ti dong, dam mua tai san... 32,8 ti dong? Sau lo dat, dien tich khoang 60.000m2 - thuoc khu vuc Chi Linh, P.11, nam trong danh muc tai san the chap cua nhom Minh Phung. Hau vu an Epco - Minh Phung, ban an phuc tham tuyen giao dien tich dat nay cho Ngan hang Cong thuong (NHCT) VN phat mai de thu hoi no. Cty quan ly no va khai thac tai san (QLN-KTTS), thuoc NHCTVN da dung ra quan ly 6 lo dat tren. Ngay 1/6/2005, Cty QLN-KTTS quyet dinh dua 6 lo dat ra ban dau..

 • Du a n Vilaken Nghe An Nhung quyet dinh kho hieu

  10:56 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Du a n Vilaken Nghe An Nhung quyet dinh kho hieu

  Trong vong 7 thang, ong Nguyen Hong Truong, Pho Chu tich UBND tinh Nghe An da ky 3 quyet dinh: “phe duyet”; “phe duyet lai” va “dieu chinh” cai da… phe duyet lai cho 1 du an. Vi sao nhu vay?

 • Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  09:44 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Cho den cuoi nam 2004, cac du an trong "Ke hoach tong the ve ung dung va phat trien CNTT den 2005" moi giai ngan duoc khoang 12%. Dac biet, cac du an cua Bo Cong An quy mo hon 200 ty dong, cua Bo Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon tren 70 ty dong, da xay dung xong nhung khong trien khai duoc. Theo nguoi viet bai nay, cac du an se con be tac neu khong thay doi co che xay dung va co che tai chinh. Phan cung lan at phan mem Noi den viec trien khai cac du an CNTT su..

 • Du an QL5 giai doan 2 That thoat hang ty dong

  14:43 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Du an QL5 giai doan 2 That thoat hang ty dong

  Ket qua thanh tra moi day cua Bo Xay dung cho thay viec dau tu xay dung du an nang cao hieu qua khai thac QL5 (giai doan 2) do BQL du an 5 (PMU5 Bo GTVT) da gay lang phi, that thoat gan 5 ti dong. Sau khi du an cai tao, nang cap QL5 hoan thanh, Chinh phu da duyet de nghi cua Bo GTVT ve chu truong dau tu xay dung 12 du an thanh phan cac cong trinh nang cao hieu qua QL5 giai doan 2 voi tong so von dau tu tren 340 ti dong. Du an duoc khoi cong tu thang 12/2003 den..

 • Ky vong giao duc Viet Nam dat dang cap Quoc te

  14:00 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Ky vong giao duc Viet Nam dat dang cap Quoc te

  Yeu cau dap ung cong viec o moi linh vuc, nganh nghe xa hoi doi voi tung ca the ngay cang cao, thi trinh do hoc van, van bang chung chi dao tao luon duoc cac nha tuyen dung lao dong xem xet chat che truoc moi cuoc tuyen dung, trong do uu tien doi tuong duoc tuyen dung co hoc van chuyen nganh loai gioi hay co nhieu kinh nghiem thuc tien... Tuy nhien mot thuc te cho thay, khoang 5 nam tro lai day chat luong giao duc cua nuoc ta co nhieu bat cap va dang bao dong:..

 • Cuc Duong bo don doanh nghiep vao chan tuong

  10:13 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Cuc Duong bo don doanh nghiep vao chan tuong

  Vay Bo Giao thong van tai, Cuc Duong bo VN... da lam mot viec cong coc suot gan 2 nam qua de theo duoi mot viec sai luat? Don doanh nghiep den chan tuong Chu truong ban quyen thu phi duong bo, xa hoi hoa nguon von dau tu ha tang giao thong duoc Bo GTVT, Cuc Duong bo VN thuc hien thi diem qua viec dau thau ban quyen thu phi 2 tram thu phi dau tien la Hai Duong, Quan Toan (QL5). Sau gan 6 thang mo thau, ngay 24/10/2005 Bo GTVT moi co quyet dinh phe duyet ket qua..

 • Thang 9 Phe duyet thi diem mo hinh Tap doan BC VT

  16:39 | Chủ nhật 15/08/2004 (GMT+7)

  Thang 9 Phe duyet thi diem mo hinh Tap doan BC VT

  Du kien thang 9 nam nay, Thu tuong Chinh phu se phe duyet De an thi diem hinh thanh Tap doan Buu chinh-Vien thong tren co so cua Tong Cong ty BC-VT Viet Nam (VNPT) hien nay.

 • Vi sao vuot du toan tren 50 trieu USD van duoc phe duyet

  11:50 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Vi sao vuot du toan tren 50 trieu USD van duoc phe duyet

  Theo quyet dinh duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, tong kinh phi dau tu cho du an mo rong Nha may nhiet dien Uong Bi la 4.271,12 ty dong. Nhung khi trien khai thuc hien, goi thau lai bi “doi” len hon 50 trieu USD so voi du toan ban dau.

 • Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  12:09 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  Mua sam trang thiet bi day hoc thong qua dau thau la mot phuong thuc thuoc lo trinh doi moi ma nganh giao duc dat ra, nham nang cao chat luong day va hoc, duoc trien khai tren toan quoc. Nhung tai Ha Tay, viec UBND tinh Ha Tay phe duyet ket qua goi thau mua thiet bi day hoc (gia tri gan 7 ty dong) ngay sau khi da co quyet dinh... huy ket qua dau thau da khien du luan hoai nghi ve tinh khach quan cua goi thau nay. Vong quanh no lai... tit mu vong quanh Nam trong..

 • Chinh phu quan ly chat viec lap quy hoach phat trien KTXH

  18:46 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 12/9, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 92/2006/ND-CP ve lap, phe duyet va quan ly quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi. Theo do, tat ca cac khau cua cong tac quy hoach tu lap, tham dinh, phe duyet quy hoach, cong bo quy hoach, thuc hien quy hoach deu phai kiem tra, giam sat theo cac quy dinh cua phap luat hien hanh. Cac co quan nha nuoc trong pham vi, nhiem vu cua minh co chuc nang quan ly nha nuoc ve quy hoach co trach nhiem thanh tra, kiem..

 • Cap huyen se phe duyet cong trinh tai tro duoi 100000 USD

  09:46 | Thứ ba 07/05/2002 (GMT+7)

  Chinh phu vua phe duyet du an Ha tang co so nong thon dua vao cong dong voi tong muc dau tu hon 123 trieu USD tu von vay WB tai khoa 2001-2007. Du an co the se duoc thi hanh tu ngay 17-5. Chinh phu cung da cho phep UBND cap huyen phe duyet ke hoach va ket qua dau thau doi voi cong trinh cap xa do WB tai tro co gia tri duoi 100.000 USD.

 • Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN

  23:49 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Thu tuong phe duyet thanh lap Tong Cong ty Buu chinh VN

  Ngay 1/6 Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh So 674/QD-TTg Phe duyet De an thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam. Theo quyet dinh nay, De an thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam duoc phe duyet voi nhung noi dung sau day:

 • Du an Khu do thi moi Thu Thiem Ai pha nat quy hoach

  20:20 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Du an Khu do thi moi Thu Thiem Ai pha nat quy hoach

  Khu do thi moi Thu Thiem (DTMTT) duoc Chinh phu phe duyet (QD 367/TTg) 930ha, trong do: khu trung tam 770ha va 160ha de tai dinh cu cho dan. Dieu dang noi la sau 6 nam an binh bat dong sau khi duoc Chinh phu phe duyet, den ngay 22-3-2002, van phong UBND TP.HCM ban hanh mot luc hai thong bao: >> Bai 1: Hon 10 nam chua xong den bu giai toa >> Bai cuoi: "Dung dang" 160ha tai dinh cu

 • TP HCM lung tung khi phe duyet thiet ke bai dau xe ngam

  14:48 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  TP HCM lung tung khi phe duyet thiet ke bai dau xe ngam

  "Chung toi dang khong biet lay tieu chi, tieu chuan nao de ap dung vao viec phe duyet phuong an thiet ke xay dung cac bai dau xe ngam", ong Nguyen Trong Hoa, Giam doc So Quy hoach Kien truc TP HCM cho biet.

 • Phe duyet thuc hien Ke hoach ung dung nang luong nguyen tu

  19:47 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Phe duyet thuc hien Ke hoach ung dung nang luong nguyen tu

  Vua qua, Thu tuong da ra quyet dinh ve viec phe duyet va co huong dan cu the viec thuc hien "Ke hoach tong the thuc hien Chien luoc ung dung nang luong nguyen tu vi muc dich hoa binh den nam 2020".

 • Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  09:58 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  "Lo kim" 1: Quan ly nha nuoc cua Bo Ke hoach - Dau tu Cac cong trinh giao thong do PMU lam chu dau tu phan lon deu thuoc nhom A, tuc la nhom do Thu tuong phe duyet. De rut ruot tu cac cong trinh nay, Bui Tien Dung va Nguyen Viet Tien da dung chieu thuc cac "nha thau phu", thuc chat la "cac san sau" de khong che, thao tung nguon von dau tu, vo hieu hoa Quy che dau thau duoc ban hanh theo Nghi dinh 88/1999/ND-CP cua Chinh phu. Muc 2, dieu 52 cua Quy che dau thau da..

 • Thue va sua chua dong co may bay khong qua dau thau

  09:58 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Thue va sua chua dong co may bay khong qua dau thau

  Cuoi nam 1998, Doan cong tac cua Thanh tra Nha nuoc do ong Pham Van Da lam truong doan da lam viec voi Tong cong ty hang khong Viet Nam (VNA) de lam ro don thu cua 4 can bo VNA dung ten cong khai gui cac lanh dao cao cap cua Dang, Quoc hoi, Chinh phu to cao: mot so can bo cua VNA co y lam trai gay ton that nghiem trong tai san cua Nha nuoc. Cuoi nam 1997, ong Nguyen Duc Tam luc do la Pho tong giam doc phu trach ky thuat cua VNA da phe duyet cong van cua Ban quan..

 • Du an xu ly rac thai Thanh Tri phai phe duyet lai

  12:11 | Thứ sáu 09/04/2004 (GMT+7)

  Du an xu ly rac thai Thanh Tri phai phe duyet lai

  Theo Ban Quan ly du an nha may xu ly rac thai, ty gia cua dong euro thay doi nen tong dau tu du an da phe duyet thap hon thoi diem hien tai 12 ty dong. Vi vay, du an nay se phai dieu chinh tong muc dau tu va trien khai cham tien do khoang 1 nam.

 • Phe duyet ke hoach CPH cua Vietnam Airlines

  19:49 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Phe duyet ke hoach CPH cua Vietnam Airlines

  Pho Thu tuong Chinh phu Nguyen Sinh Hung vua ky QD 1675/QD-TTg phe duyet ke hoach sap xep, doi moi DN 100% von Nha nuoc thuoc Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) giai doan 2007-2010. Theo do, nam 2007-2008 se CPH 4 DN va cho phep Vietnam Airlines thanh lap Cong ty CP Tin hoc - Vien thong hang khong. Vietnam Airlines co tong giam doc moi.Theo do, 4 DN thuc hien co phan hoa (CPH) nam 2007-2008 gom Cong ty TNHH mot thanh vien Xang dau hang khong; Xi..

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Phe duyet de an thanh lap Tap doan Than Viet Nam

  09:01 | Thứ tư 10/08/2005 (GMT+7)

  Phe duyet de an thanh lap Tap doan Than Viet Nam

  Ngay 08/8/2005, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da ky Quyet 198/QD-TTg ve viec phe duyet De an thi diem hinh thanh Tap doan Than Viet Nam theo de nghi cua Tong cong ty Than Viet Nam hoat dong theo mo hinh cong ty me-cong ty con.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Phe duyet quy hoach chung khu do thi moi Thu Thiem

  17:38 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Phe duyet quy hoach chung khu do thi moi Thu Thiem

  UBND TP.HCM vua chu tri cuoc hop ve viec dieu chinh ve phe duyet dieu chinh quy hoach chung xay dung ty le 1/5.000 va duyet quy hoach chi tiet ty le 1/2.000.

 • Phe duyet de an thanh lap Tap doan Than VN

  10:44 | Thứ tư 10/08/2005 (GMT+7)

  Phe duyet de an thanh lap Tap doan Than VN

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da phe duyet De an thi diem thanh lap Tap doan Than VN, hoat dong theo mo hinh Cty me - Cty con.

 • Phe duyet de an thanh lap Tap doan Than Viet Nam

  08:50 | Thứ tư 10/08/2005 (GMT+7)

  Phe duyet de an thanh lap Tap doan Than Viet Nam

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da phe duyet De an thi diem thanh lap Tap doan Than Viet Nam, hoat dong theo mo hinh Cty me - Cty con.

 • Toi co ngoi an mot vai lan voi Trinh Nguyen Thuy

  09:16 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Toi co ngoi an mot vai lan voi Trinh Nguyen Thuy

  Khong chi la nguoi “thua uy quyen” Bo truong Bo NN-PTNT ky van ban 1131 gui UBND TP Ha Noi va huyen Tu Liem de nghi ung ho du an trang trai Son Thuy, ong Quoc con dung ra phe duyet du an...

 • Phe duyet qui hoach chi tiet 1000ha bac ban dao Cam Ranh

  04:58 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  TT (Khanh Hoa) - Chu tich UBND tinh Khanh Hoa da ky quyet dinh phe duyet chi tiet (1/2.000) doi voi khu vuc bac ban dao Cam Ranh, thuoc toan bo phia dong dai lo Nguyen Tat Thanh. Tong dien tich da duoc phe duyet qui hoach chi tiet vua neu khoang 1.000ha.

 • Khu kinh te mo Chu Lai Quang Nam Phe duyet gia dat o tai cac khu tai dinh cu

  00:59 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 29.9, UBND tinh Quang Nam cho biet da dong loat phe duyet gia dat o tai 3 khu tai dinh cu trong Khu kinh te mo Chu Lai (H.Nui Thanh). Dang chu y la chinh quyen dia phuong luu y gia phe duyet nay "chi duoc ap dung doi voi cac ho duoc bo tri tai dinh cu", chu khong duoc ap dung de lam gia san to chuc dau gia chuyen quyen su dung dat va cap dat cho cac doi tuong khac.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0