phat trien thi truong

Thursday, 26/05/2016 01:51
 • Tim huong dung cho dau tu bat dong san

  15:35 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Tim huong dung cho dau tu bat dong san

  Hinh thanh va phat trien thi truong bat dong san la mot trong nhung dinh huong quan trong trong nhung nam toi day cua Viet Nam. The che hoa dinh huong do, Nghi quyet so 06/2004/NQ-CP cua Chinh phu da trien khai cho cac bo, nganh, dia phuong thuc hien nhieu noi dung khac nhau nhu soan thao va trinh Quoc hoi khung phap ly cho van de lien quan (Luat Kinh doanh bat dong san (BDS), Luat Nha o, Luat Dang ky BDS); thanh lap ban chi dao phat trien thi truong BDS tai cac..

 • Bao ve nha dau tu de bao ve thi truong

  10:04 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Bao ve nha dau tu de bao ve thi truong

  Nha dau tu la thanh vien quan trong nhat cua thi truong. Nang luc tai chinh, quyen loi, kien thuc va ca dao duc cua ho quyet dinh chat luong phat trien thi truong chung khoan cua mot quoc gia. Bao ve nha dau tu duoc xem la bao ve thi truong tu goc. Quan diem de cao vai tro cua nha dau tu noi tren it duoc de cap den o Viet Nam trong thoi gian qua va kha moi me voi nhieu dai bieu tham du hoi thao “Dao tao nha dau tu va phat trien thi truong chung khoan Viet..

 • UBCKNN thuoc Bo Tai chinh 10 nam nua

  14:36 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  UBCKNN thuoc Bo Tai chinh 10 nam nua

  Theo doi tien trinh xay dung Luat Chung khoan cua Quoc hoi, Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) vua qua da co nhieu y kien dong gop, trong do co de nghi duy tri Uy ban chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) truc thuoc Bo Tai chinh it nhat 10 nam nua. Can duy tri UBCKNN truc thuoc Bo Tai chinh it nhat 10 nam nua Ly do duoc VAFI dua ra la Bo Tai chinh la 1 Bo co suc manh, hon nua lai co nhieu chuc nang trong viec hoach dinh phat trien thi truong chung khoan..

 • Thu tuong phe duyet chien luoc phat trien thi truong bao hiem

  13:58 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Phat trien thi truong bao hiem toan dien, an toan va lanh manh nham dap ung nhu cau bao hiem co ban cua nen kinh te va dan cu la mot trong nhung muc tieu chinh cua Chien luoc phat trien thi truong bao hiem Viet Nam giai doan 2003-2010 vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet.

 • 6 chuong trinh phat trien thi truong bat dong san

  08:40 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Sang 18-3-2004, So Tai nguyen - moi truong TP.HCM da thong qua ke hoach trien khai chuong trinh muc tieu phat trien thi truong bat dong san tai TP.HCM den nam 2005.

 • Duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan

  15:02 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung vua yeu cau Uy ban chung khoan Nha nuoc phai co nhung chinh sach cu the de dam bao duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan, dong thoi khang dinh Chinh phu khong quan ly thi truong chung khoan va cac nguon von dau tu vao thi truong chung khoan bang bien phap hanh chinh. Ngay 23/2, tai buoi lam viec voi Uy ban chung khoan Nha nuoc, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung nhan manh thoi diem nay, thi truong chung khoan co..

 • TPHCM Thanh lap ban chi dao quan ly va phat trien thi truong bat dong san

  16:51 | Thứ ba 03/08/2004 (GMT+7)

  Chu tich UBND TPHCM Le Thanh Hai vua ky quyet dinh 186/2004/QD - UB ngay 27/7/2004 thanh lap ban chi dao quan ly va phat trien thi truong bat dong san tren dia ban TPHCM. Ban chi dao gom 10 thanh vien do ong Nguyen Van Dua - pho Chu tich UBND thanh pho lam truong ban, ong Tran The Ngoc - Giam doc So Tai nguyen va Moi truong lam pho truong ban thuong truc.

 • Thu tuong phe duyet De an phat trien thi truong cong nghe

  08:40 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Thu tuong phe duyet De an phat trien thi truong cong nghe

  De an Phat trien thi truong cong nghe den nam 2010 vua duoc phe duyet nham xay dung va hoan thien cac the che co ban cua thi truong cong nghe, tao moi truong canh tranh lanh manh.

 • Hop tac phat trien thi truong mua ban no

  16:57 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Hop tac phat trien thi truong mua ban no

  Ngan hang Dau tu phat trien Viet Nam (BIDV) va Cong ty mua ban no va tai san ton dong cua doanh nghiep (DATC) vua dat duoc mot thoa thuan hop tac toan dien trong giai doan 2006-2010 voi muc tieu chu yeu la xay dung va phat trien thi truong mua ban no o Viet Nam.

 • De an phat trien thi truong bat dong san chua kha thi

  08:52 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Cac thanh vien Chinh phu trong phien hop thuong ky thang 3 hom qua da nhan dinh, De an Phat trien thi truong bat dong san do Bo truong Xay dung Nguyen Hong Quan trinh bay co pham vi de cap qua rong, tinh kha thi khong cao trong khi co nhieu van de chua duoc lam ro.

 • Phat trien thi truong cong nghe de n nam 2010

  11:02 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  Phat trien thi truong cong nghe de n nam 2010

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet De an Phat trien thi truong cong nghe den nam 2010, nham xay dung va hoan thien cac the che co ban cua thi truong cong nghe.

 • Phat trien thi truong BDS minh luat chua du

  08:39 | Thứ hai 05/07/2004 (GMT+7)

  Phat trien thi truong BDS minh luat chua du

  Ngay 1/7 duoc danh gia la dau moc quan trong trong viec hinh thanh thi truong bat dong san (BDS) o nuoc ta. Nhung de phat trien thi truong nay, ngoai luat, can co su vao cuoc cua nhieu nganh cung nhu cac van ban phap luat khac.

 • Cac ngan hang lien ket phat trien thi truong the

  11:52 | Thứ năm 08/01/2004 (GMT+7)

  Cac ngan hang lien ket phat trien thi truong the

  Le ky ket thoa thuan hop tac phat trien thi truong the giua 12 ngan hang Viet Nam chinh thuc dien ra hom nay (8/1) tai Ha Noi. Su kien nay duoc danh gia la mot trong nhung buoc di quan trong de phat trien rong rai hon nua giao dich the o Viet Nam.

 • 5 giai phap phat trien thi truong chung khoan

  05:20 | Thứ hai 10/05/2004 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan nha nuoc (SSC) vua cong bo chuong trinh hanh dong nham phat trien thi truong chung khoan (TTCK) voi nam giai phap.

 • Duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan

  16:52 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung vua yeu cau Uy ban chung khoan Nha nuoc phai co nhung chinh sach cu the de dam bao duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan, dong thoi khang dinh Chinh phu khong quan ly thi truong chung khoan va cac nguon von dau tu vao thi truong chung khoan bang bien phap hanh chinh.

 • Da den luc phai co danh gia tin nhiem tai chinh

  00:01 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Da den luc phai co danh gia tin nhiem tai chinh

  Phat trien thi truong von la mot yeu cau cap bach cua Viet Nam. Mot trong nhung dieu kien de phat trien thi truong von la tinh minh bach ve thong tin. Day la thoi diem de VN thanh lap to chuc dinh muc tin nhiem.

 • Quy phat trien thi truong xuat khau thuy san da hoat dong

  08:38 | Thứ bảy 08/06/2002 (GMT+7)

  Bo truong Bo Thuy san vua phe duyet dieu le to chuc hoat dong va quan ly Quy Phat trien thi truong xuat khau thuy san VN. Quy do Hiep hoi Che bien va xuat khau thuy san VN quan ly.

 • Ong chu Pho Xinh Ngay hom nay phai lam tot hon ngay hom qua

  16:09 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Ong chu Pho Xinh Ngay hom nay phai lam tot hon ngay hom qua

  Dam me kinh doanh tu thuo nho, luon khong ngan ngai thu thach voi chinh minh, nhung thanh cong ma thuong hieu Pho Xinh dat duoc: giai thuong Sao Vang dat Viet 2005 cho mo hinh moi va cho chat luong cua do noi that Pho Xinh la ket qua “nhu mong doi” cua Giam doc tre Duong Quoc Nam. Voi mot suy nghi tich cuc: “Ngay hom nay phai lam tot hon ngay hom qua” va tinh than lam viec: “Moi ngay deu co mot buoc tien moi”, Duong Quoc Nam va Pho Xinh se con tien xa..

 • Da co chinh sach phat trien nganh cong nghiep noi dung so

  22:08 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 3/5/2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 56/2007/QD-TTg phe duyet Chuong trinh phat trien cong nghiep noi dung so Viet Nam den nam 2010. Muc tieu tong quat cua Chuong trinh la phat trien cong nghiep noi dung so thanh mot so nganh kinh te trong diem, tao dieu kien thuan loi cho cac tang lop nhan dan tiep can cac san pham noi dung thong tin so, thuc day manh me su hinh thanh va phat trien xa hoi thong tin va kinh te tri thuc. 8 chinh sach va..

 • Thoi co cho cac nha dau tu bat dong san

  21:09 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Thoi co cho cac nha dau tu bat dong san

  Hom nay (16/3), tai TP HCM, Bo truong Bo TN MT Mai Ai Truc khang dinh, hien nay la thoi diem thuan loi, la thoi co cho cac nha dau tu tham gia thi truong bat dong san (BDS) trong nuoc. Ong Mai Ai Truc da phat bieu nhu vay tai hoi nghi “Tim giai phap va dinh huong phat trien thi truong bat dong san Thanh pho Ho Chi Minh” do So Tai nguyen va Moi truong (TN MT), Hiep hoi Bat dong san Thanh pho Ho Chi Minh phoi hop to chuc, ngay 16/3, tai Thanh pho Ho Chi Minh...

 • TP HCM se tiep thi cac du an cu the voi nha dau tu

  18:36 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Ong Nguyen Thanh Nhan, Pho giam doc So Tai nguyen - Moi truong, trong buoi lam viec sang 18/3 ve trien khai ke hoach quan ly va phat trien thi truong bat dong san den nam 2005 cho rang, neu chi gioi thieu, cong khai quy hoach cac khu dat, du an va ke hoach su dung dat thi "hang hoa" qua tho so, don dieu, khong hut duoc dau tu.

 • Phe duyet de an phat trien thi truong xuat khau

  09:18 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet de an ve phat trien thi truong xuat khau hang hoa giai doan 2004-2005. Theo do, muc tieu tang truong xuat khau toi thieu la 12%/nam o cac cac chau: A, Au, Dai Duong. Khu vuc chau My, Phi 15-17%.

 • Dai hoi dang bo cong ty Savico Day manh phat trien thi truong

  09:17 | Thứ tư 13/07/2005 (GMT+7)

  Sang qua 12-7, Dang bo Cong ty Co phan dich vu tong hop Sai Gon (Savico) da to chuc dai hoi Dang bo nhiem ky IX (2005-2008). Dai hoi xac dinh bon yeu cau phai thuc hien duoc trong nhiem ky nay: on dinh to chuc va phat trien luc luong; day nhanh toc do dau tu va phat trien thi truong; bao dam thu nhap cho co dong va nguoi lao dong; tang uy tin thuong hieu.

 • Giai doan 20042005 7 giai phap lon phat trien thi truong xuat khau

  14:24 | Chủ nhật 21/12/2003 (GMT+7)

  Theo Quyet dinh so 266/2003/QD-TTg, ngay 17-12-2003, Thu tuong Chinh phu da phe duyet de an phat trien thi truong xuat khau hang hoa giai doan 2004-2005. Muc tieu tang truong xuat khau trong giai doan nay toi thieu la 12%/nam; trong do chia theo thi truong chau A, chau Au, chau Dai Duong duy tri o muc 12%/nam; cac khu vuc thi truong chau My, chau Phi 15%-17%/nam.

 • Xay dung de an phat trien thi truong bat dong san

  12:37 | Thứ hai 09/02/2004 (GMT+7)

  “Diem chot cua de an la se de xuat hang loat chinh sach moi tap trung vao bon khu vuc: quan ly nha nuoc, dau tu xay dung kinh doanh, chuyen nhuong va dich vu ho tro thi truong”. Thu truong Bo Tai nguyen - moi truong Dang Hung Vo - thanh vien Ban chi dao de an phat trien thi truong bat dong san - da noi voi TS nhu vay ngay sau phien hop dau tien cua ban chi dao hoi cuoi tuan qua.

 • Lien ket de phat trien thi truong noi dia

  18:02 | Thứ sáu 15/08/2003 (GMT+7)

  "Cac doanh nghiep can phai lien doanh, lien ket trong hoat dong phan phoi. Neu khong, khi hoi nhap kinh te the gioi chung ta se tro thanh cac nha ban le ma thoi", Bo truong Thuong mai Truong Dinh Tuyen, phat bieu nhu vay trong Hoi thao Phat trien thi truong noi dia, to chuc tai TP HCM hom nay .

 • Chinh phu xem xet phat trien thi truong von den 2010

  16:27 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Chinh phu xem xet phat trien thi truong von den 2010

  5/4, Chinh phu bat dau phien hop thuong ky thang 3/2007 duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung va cac Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung, Pham Gia Khiem, Truong Vinh Trong. Chinh phu hop phien thuong ky thang 3/2007.(Anh: website chinhphu) Tai phien hop, cac thanh vien Chinh phu tap trung xem xet, thao luan: 1. Du thao Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thu 4 Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X ve thuc hien Chien luoc bien..

 • Phe duyet chien luoc phat trien thi truong bao hiem

  09:05 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua ky quyet dinh phe duyet chien luoc nay cho giai doan 2003-2010 voi noi dung chinh la phat trien thi truong bao hiem toan dien, an toan va lanh manh, nham dap ung nhu cau bao hiem co ban cua nen kinh te va dan cu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0