phat trien kinh te

Saturday, 28/05/2016 05:06
 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  20:20 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  Buoc vao nam 2004, chung ta thua huong duoc nhung thanh qua va kinh nghiem tich tu duoc trong qua trinh doi moi va phat trien dat nuoc, khong chi ve co so vat chat - ky thuat duoc dua vao su dung, ve khung phap ly duoc hinh thanh theo co che moi, ve doi song vat chat duoc cai thien ma ca ve tu duy, kien thuc va tinh nang dong trong xa hoi da co buoc phat trien phu hop hon voi kinh te thi truong. Moi truong va tam ly xa hoi thuan loi hon cho viec phat huy moi..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Xay dung DBSCL thanh vung trong diem phat trien kinh te

  07:36 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 18-7-2006, tai TP.HCM, phat bieu tai Hoi nghi phat trien kinh te - xa hoi DBSCL giai doan 2006-2010, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung de nghi dai dien cac bo, nganh va dia phuong tap trung thao luan, phan tich ro nguyen nhan nhung bat cap, yeu kem trong viec thuc hien nghi quyet so 21NQ/TW cua Bo Chinh tri va quyet dinh so 173/2001/QD-TTg ve phat trien kinh te - xa hoi cua vung giai doan 2001-2005; dong thoi de xuat nhung giai phap, nhung co che chinh..

 • Khuyen khich va bao ho viec phat trien kinh te tu nhan

  05:30 | Thứ ba 07/10/2003 (GMT+7)

  Khuyen khich va bao ho viec phat trien kinh te tu nhan

  “Can khang dinh phat trien kinh te tu nhan la van de chien luoc lau dai trong phat trien kinh te nhieu thanh phan dinh huong xa hoi chu nghia, tu do lam cho cac doanh nhan yen tam ve tu tuong dem het suc minh phat trien san xuat, kinh doanh”. Noi dung nay da duoc the hien tai ket luan cua Ban bi thu sau mot nam thuc hien cac nghi quyet so 13, 14, 15 Hoi nghi lan 5 Ban chap hanh Trung uong khoa IX.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  12:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".>> Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

 • Co vu thanh nien phat trien kinh te

  14:16 | Thứ bảy 18/10/2003 (GMT+7)

  Co vu thanh nien phat trien kinh te

  Tien si Nguyen Dinh Hien, Vu truong-Giam doc Trung tam Thong tin Ban Kinh te T.U Dang, da phat bieu nhan manh nhu tren tai Hoi thao "Doan thanh nien tham gia phat trien kinh te trong thoi ky moi" vua duoc T.U Doan to chuc tai Ha Noi.

 • Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  10:45 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  Ngay 16/7, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chu tri Hoi nghi phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen giai doan 2006-2010. Thu tuong de nghi cac bo, nganh va dia phuong phan tich ro su no luc cua nganh va dia phuong, ton tai, yeu kem chua phat trien tuong xung voi tiem nang Tay Nguyen, nhat la cac yeu kem thuoc ve chu quan de xay dung ke hoach tiep theo 2006-2010. Thuc hien Nghi quyet 10-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve phat trien kinh te xa hoi va dam bao quoc phong,..

 • Trien vong kinh te the gioi nam 2006

  21:36 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Trien vong kinh te the gioi nam 2006

  Kinh te toan cau van tang truong, nhung se trai qua cuoc suy thoai nhe trong nam 2006. Do la nhan dinh cua hon 50 nha nghien cuu kinh te hang dau the gioi tham gia cong trinh nghien cuu du bao tinh hinh kinh te the gioi. Cac nha kinh te du doan toc do tang truong kinh te toan cau nam 2006 se giam xuong 3,3%, so voi 3,7% nam 2005 va gia dau se giam so voi nam 2005. Tuy nhien, mot so cac nha kinh te khac tham gia cong trinh nghien cuu noi tren cho rang toc do tang..

 • Viet NamAilen thuc day hop tac kinh te va giao duc

  09:51 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Viet NamAilen thuc day hop tac kinh te va giao duc

  Dem ngay 10/3 (theo gio Viet Nam), tai thu do Dublin, Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Ailen Berti Ahern da thao luan ve cac bien phap tang cuong quan he hop tac song phuong trong nhieu linh vuc, trong do dac biet chu trong thuc day hop tac thuong mai-dau tu va giao duc. Thu tuong Nguyen Tan Dung bay to vui mung truoc quan he giua Viet Nam va Cong hoa Ailen trong thoi gian qua phat trien tich cuc tren nhieu linh vuc, nhat la ve hop tac phat trien. Ong cho..

 • Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly

  15:48 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia Ly

  Trong huong dan on thi tot nghiep THPT mon Dia ly cua Bo GD-DT ban hanh co Chuong trinh khong phan ban, Ban Xa hoi - Nhan van, Ban Khoa hoc Tu nhien. Duoi day la nhung huong dan chung.

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • Trung Quoc day manh phat trien kinh te vung bien gioi

  09:20 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc day manh phat trien kinh te vung bien gioi

  Chinh phu Trung Quoc ngay 16/6 da cong bo mot ke hoach day manh phat trien kinh te xa hoi tai cac vung bien gioi xa xoi va dang nam duoi tinh trang kem phat trien so voi mat bang chung ca nuoc. Muc tieu cua chuong trinh la nang cao muc song va tinh trang kinh te xa hoi noi chung cua cac vung nay len ngang bang voi cac vung mien khac cua ca nuoc cung nhu khoi day cac tiem nang to lon san co cua cac vung bien cuong. Ke hoach nay se duy tri tu nay toi nam 2010, va..

 • VNEP Cong thong tin dien tu ve phat trien kinh te Viet Nam

  15:15 | Chủ nhật 26/03/2006 (GMT+7)

  VNEP Cong thong tin dien tu ve phat trien kinh te Viet Nam

  Trung tuan thang 3-2006 nay, Cong thong tin dien tu ve phat trien kinh te Viet Nam (VietNam Economic Portal - VNEP) da duoc khai truong tai dia chi website: http://www.vnep.org.vn. Website nay duoc xay dung nham muc dich cung cap thong tin ve cong cuoc doi moi va phat trien kinh te Viet Nam. Cong thong tin VNEP cung cung cap thong tin ve Nha nuoc, van hoa, xa hoi gan lien truc tiep voi kinh te.

 • Phat trien kinh te nhieu thanh phan thanh tuu noi bat cua Doi moi

  00:50 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Phat trien kinh te nhieu thanh phan thanh tuu noi bat cua Doi moi

  Nen kinh te ma nuoc ta lua chon la nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Phat trien kinh te nhieu thanh phan la mot trong nhung noi dung quan trong nhat cua duong loi doi moi cua Dang.

 • TP HCM lot vao top 100 thanh pho phat trien kinh te nhanh

  09:24 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  TP HCM lot vao top 100 thanh pho phat trien kinh te nhanh

  Tren to Thoi bao Tai chinh (Anh), Hang nghien cuu Pricewaterhouse Coopers da dua ra cong bo danh sach cac thanh pho phat trien kinh te nhanh nhat trong do TPHCM lot vao top 100. Co 9 thanh pho moi duoc lot vao hang ngu 100 thanh pho phat trien kinh te nhanh trong khoang thoi gian 2005-2020, trong do co ba thanh pho tu An Do, mot thanh pho cua Trung Quoc, mot thanh pho cua Braxin, thanh pho Ho Chi Minh cua Viet Nam va Lagos cua Nigieria mot nghien cuu cua Hang..

 • Hieu qua kinh te bien Van chi la nhat nhanh

  14:50 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Hieu qua kinh te bien Van chi la nhat nhanh

  Theo PGS-TS Nguyen Chu Hoi, Vien truong Vien Kinh te va quy hoach thuy san (Bo Thuy san), nang luc khai thac bien cua Viet Nam chi bang 1/7 Han Quoc, 1/20 Trung Quoc, 1/94 cua Nhat Ban, 1/260 cua the gioi. Trong khi Viet Nam co nhieu thuan loi trong viec phat trien kinh te bien. Hoat dong khai thac thuy san o vung ven bo va them luc dia, chiem khoang 80% luong thuy san khai thac toan quoc. Nuoi trong thuy san nuoc lo tien hanh o vung ven bo bien dong gop gan 90%..

 • Hoi thao dinh huong XHCN trong phat trien kinh te thi truong o Viet Nam

  22:02 | Chủ nhật 08/02/2004 (GMT+7)

  Vua qua tai Ha Noi, Hoi dong Ly luan T.U da tien hanh ky hop thu 9 nghe bao cao ket qua nghien cuu buoc dau cua chuong trinh khoa hoc xa hoi cap nha nuoc KX.06 va bao cao chuyen de “kinh te tri thuc”. Hoi dong da danh phan lon thoi gian hoi thao ve van de “Dinh huong xa hoi chu nghia (XHCN) trong phat trien kinh te thi truong o Viet Nam“. Nuoc ta phat trien nen kinh te thi truong dinh huong XHCN da duoc gan 20 nam va thu duoc nhieu thanh tuu rat quan..

 • Khai truong cong thong tin ve phat trien kinh te VN

  12:43 | Thứ bảy 18/03/2006 (GMT+7)

  Khai truong cong thong tin ve phat trien kinh te VN

  Sang (17/3) tai Ha Noi, Vien nghien cuu quan li kinh te trung uong thuoc Bo ke hoach va dau tu da to chuc le khai truong cong thong tin dien tu ve phat trien kinh te Viet Nam (VNEP). Pho thu tuong Pham Gia Khiem da den du va an nut khai truong cong thong tin.

 • TP HCM phai di dau ca nuoc ve phat trien kinh te

  08:55 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  TP HCM phai di dau ca nuoc ve phat trien kinh te

  Phat bieu tai DH Dang bo TP.HCM lan VIII, Tong Bi thu Nong Duc Manh nhan manh: Nhiem vu quan trong truoc het cua thanh pho la phan dau di dau ca nuoc ve phat trien kinh te, ve dich truoc tien tren tat ca cac muc tieu…

 • Khang dinh moi doi voi doanh nhan

  16:49 | Thứ bảy 11/10/2003 (GMT+7)

  Khang dinh moi doi voi doanh nhan

  TTCN - Toi da co nhieu lan trinh bay van de nay tren TS Chu Nhat: "Cuoc song da di vao nghi quyet", "Mot dau an cua phat trien", "Thuong lai. Tai sao?" nay lai muon duoc tiep tuc chu de do nhan vua co "Ket luan cua Ban Bi thu" ve "khuyen khich va bao ho viec phat trien kinh te tu nhan" (TS 7-10-2003) .

 • Khen thuong phai gan voi muc tieu phat trien kinh te

  15:41 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Khen thuong phai gan voi muc tieu phat trien kinh te

  27/11, voi tu cach la Chu tich Hoi dong Thi dua Khen thuong (TDKT) TW, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho rang: "Can day manh cai cach hanh chinh trong cong tac TDKT, muc tieu thi dua phai bam vao muc tieu chung phat trien kinh te..."


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0