phat trien kinh te-xa hoi

Tuesday, 31/05/2016 18:58
 • Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  16:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • 2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  13:52 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  Ngay 19/6, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu de huong dan xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007. Phat bieu khai mac Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc khang dinh: tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam 2006 tiep tuc on dinh, dat toc do tang truong kha cao. Toc do GDP 6 thang dau nam 2006 uoc dat 7,5-7,6%, bang voi cung ky nam 2005, trong do khu vuc nong, lam, thuy san tang..

 • Chinh phu hop phien bat thuong

  20:57 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop phien bat thuong

  Ngay 5/9, Chinh phu da hop phien bat thuong do Thu tuong Nguyen Tan Dung chu tri de thao luan ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va ngan sach nha nuoc nam 2007; phuong huong, nhiem vu, ke hoach phat trien kinh te-xa hoi, du toan va phuong an phan bo nhan sach Trung uong nam 2008.

 • Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  23:09 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  Sang 25/12, tai Trung tam Hoi nghi quoc gia, Ha Noi, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da chu tri Hoi nghi trien khai thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2008.

 • Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  17:40 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 10 Quoc hoi khoa XI

  Sau 29 ngay lam viec, chieu nay 29/11, ky hop thu 10, Quoc hoi khoa XI da be mac. Du phien be mac co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc Tran Duc Luong; Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, nguyen Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam Pham The Duyet cung nhieu vi lao thanh cach mang…..

 • Huy dong toi da va su dung hieu qua cac nguon luc

  22:16 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  12/6, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008. Ve nhiem vu kinh te-xa hoi, Thu tuong yeu cau: Phan dau GDP nam 2008 tang 8,5%-8,7%; trong do gia tri tang them cua nganh nong, lam nghiep, thuy san tang 3,5-3,7%; nganh cong nghiep, xay dung tang 10,5-10,7%; nganh dich vu tang 8,8%-9,0%. Ve nhiem vu xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2008, noi dung Chi thi neu..

 • Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  21:29 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Chinh phu hop bat thuong Dat muc tieu tang truong nam 2008 tu 9 19 2

  Ngay 5/9, Chinh phu da hop phien bat thuong duoi su chu tri cua Thu tuong Nguyen Tan Dung nham thao luan tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi, ngan sach nha nuoc nam 2007 va nhiem vu, ke hoach nam 2008. GDP ca nam co the dat tren 8,5% Phat bieu tai phien hop, Thu tuong yeu cau cac bo, nganh tiep tuc ra soat lai nhung vuong mac, dac biet quan tam den dau tu cho san xuat, chu trong day manh xuat khau de giam nhap sieu, kiem soat chat che gia ca va..

 • Viet Nam Lao ra tuyen bo chung

  07:41 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Viet Nam Lao ra tuyen bo chung

  Sau day la toan van Tuyen bo Chung Viet Nam-Lao, nhan chuyen tham huu nghi chinh thuc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao cua Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam Nong Duc Manh: Nhan loi moi cua Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nhan dan Cach mang Lao, Chu tich nuoc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao Chum-ma-ly Xay-nha-xon, Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam Nong Duc Manh tham huu nghi chinh thuc nuoc Cong hoa Dan chu..

 • Cai cach kinh te de Viet Nam phat trien ben vung

  20:29 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Cai cach kinh te de Viet Nam phat trien ben vung

  Hau het dai dien cua hon 40 Dai su quan, lanh su quan, cac to chuc phi chinh phu tham gia dong gop y kien cho du thao Ke hoach phat trien kinh te-xa hoi Viet Nam giai doan 2006-2010 deu cho rang Viet Nam can day manh cai cach cac chinh sach kinh te de phat trien ben vung trong 5 nam toi.

 • Chu tich nuoc Kinh texa hoi nam 2005 dat buoc tien moi

  21:47 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Kinh texa hoi nam 2005 dat buoc tien moi

  Tra loi phong van bao chi nhan dip dau xuan moi 2006, Chu tich nuoc Tran Duc Luong khang dinh mac du phai duong dau voi nhieu kho khan, thach thuc do trinh do phat trien kinh te con thap, do anh huong cua thien tai, dich benh va nhung bien dong cua tinh hinh kinh te the gioi, song nhin tong quat nam 2005 Viet Nam da dat buoc tien moi ve phat trien kinh te-xa hoi tuong doi toan dien.

 • Ha Noi Them 7 co che phat trien kinh texa hoi moi

  07:17 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Ha Noi Them 7 co che phat trien kinh texa hoi moi

  - Trong vai ngay toi, 7 co che moi nham phat trien kinh te - xa hoi Thu do se duoc So Thuong mai tong hop va bao cao UBND TP truoc khi trinh HDND TP thong qua tai ky hop dau thang 4/2008.

 • Ung ho manh me ke hoach phat trien cua VN trong 5 nam toi

  23:55 | Thứ bảy 10/06/2006 (GMT+7)

  Sau 2 ngay lam viec, Hoi nghi giua ky nhom tu van cac nha tai tro cho VN da be mac hom 10/6, ghi nhan su ung ho manh me tu cac nha tai tro doi voi ke hoach phat trien kinh te-xa hoi cua VN trong giai doan 2006-2010.

 • Khai mac Dai hoi thi dua toan quoc lan thu VII

  12:20 | Thứ ba 04/10/2005 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi thi dua toan quoc lan thu VII

  Sang 4/10, Dai hoi thi dua toan quoc lan thu VII mang chu de "Phat huy truyen thong yeu nuoc, suc manh dai doan ket toan dan toc, hang hai thi dua thuc hien thang loi ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 5 nam 2006-2010" da khai mac Ha Noi.

 • Dong Nai can day manh phat trien kinh te xa hoi

  22:46 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  29/4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ve du mit tinh ky niem 32 nam giai phong mien Nam tai tinh Dong Nai va trao tang Huan chuong Ho Chi Minh cho Dang bo va quan dan trong tinh.Phat bieu tai buoi le, Chu tich Nguyen Minh Triet luu y tinh Dong Nai can tiep tuc day manh phat trien kinh te xa hoi, dam bao quoc phong an ninh, dac biet can quan tam hon nua den cong tac xoa doi giam ngheo, cham lo doi song cac gia dinh chinh sach, vung can cu khang chien, vung dong..

 • Xay dung De cuong Chien luoc phat trien kinh te xa hoi 2011 2020

  09:27 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co cong van yeu cau Bo Ke hoach va Dau tu, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam xay dung De cuong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020.

 • Bac Tra My can day manh phat trien kinh te xa hoi

  22:24 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  29/6, Tong Bi thu Nong Duc Manh da gap doan dai bieu can bo lao thanh va gia lang tieu bieu cua huyen Bac Tra My, tinh Quang Nam tai Van phong trung uong Dang.

 • Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  10:23 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  TP - Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ra chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008.

 • Thu tuong chi dao Huy dong manh cac nguon von de dau tu phat trien

  00:07 | Thứ năm 29/12/2005 (GMT+7)

  Sau khi ket thuc phien hop thuong ky Chinh phu thang 12, hom qua 28.12 dien ra tiep hoi nghi Chinh phu voi cac dia phuong de trien khai ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va ngan sach nha nuoc nam 2006, duoi su chu tri cua Thu tuong Phan Van Khai va cac Pho thu tuong Nguyen Tan Dung, Pham Gia Khiem.

 • Phai xay dung niem tin

  06:18 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Phai xay dung niem tin

  Khong co niem tin, Doan khong the la nguoi ban dong hanh voi thanh nien tren con duong lap than, lap nghiep! Khong co niem tin, Doan khong the la doi ngu xung kich trong su nghiep phat trien kinh te-xa hoi va bao ve To quoc. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Thu tuong san sang doi thoai voi cac nha tai tro

  15:17 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Thu tuong san sang doi thoai voi cac nha tai tro

  * Khong co dau hieu cam ket tai tro suy giamSang 14/12, Hoi nghi Nhom cac nha tai tro cho Viet Nam (CG) nam 2006 da khai mac tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia voi chu de “Ke hoach Phat trien kinh te-xa hoi 2006-2010: Tu ke hoach den hanh dong”.

 • Thu tuong Viet Nam se tich cuc hop tac voi WB

  13:06 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Viet Nam se tich cuc hop tac voi WB

  Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh Chinh phu Viet Nam se tich cuc hop tac voi Ngan hang The gioi (WB) trong viec thuc hien cac du an phat trien kinh te-xa hoi, tu van chinh sach va cac chuong trinh phat trien khac.

 • De tai nghien cuu khong thieu chi thieu viec ung dung

  14:28 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  De tai nghien cuu khong thieu chi thieu viec ung dung

  Ngay 8-11, tai Hoi thao “Ung dung cong nghe sinh hoc phuc vu phat trien kinh te-xa hoi vung DBSCL”, Bo KH-CN thua nhan: trong hang chuc de tai nghien cuu khoa hoc, chi can ung dung duoc mot de tai thoi, nong dan cung duoc loi nhieu lam roi!

 • Be mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  22:29 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI

  Chieu 29/6, ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da be mac sau mot thang ruoi lam viec. Tan Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong phat bieu be mac ky hop. Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet tai ky hop nay, Quoc hoi da thao luan phan tich nhung thuan loi kho khan trong qua trinh thuc hien ke hoach 2001-2005, quyet dinh nhung van de trong tam ve phat trien kinh te-xa hoi giai doan 2006-2010, ket hop danh gia nhiem vu nam 2005, trien khai nhiem vu 2006 va phe chuan..

 • Viet Nam se tich cuc hop tac voi WB

  15:54 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Viet Nam se tich cuc hop tac voi WB

  Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh Chinh phu Viet Nam se tich cuc hop tac voi Ngan hang The gioi (WB) trong viec thuc hien cac du an phat trien kinh te-xa hoi, tu van chinh sach va cac chuong trinh phat trien khac. Phat bieu trong buoi tiep tan Giam doc Ngan hang The gioi (WB) tai Viet Nam Ajay Chhibber chieu 28/6, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet Viet Nam se lam het suc minh de su dung cac nguon tai tro, cac chuong trinh ho tro phat trien cua WB noi rieng va..

 • Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  10:50 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  Tang cuong giam sat thu nhap cua nhung nguoi co chuc quyen

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ra chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008. Trong do khang dinh: “Doi voi Viet Nam, nam 2008 la nam nen kinh te tiep tuc hoi nhap sau hon, co hoi va thach thuc ngay cang lon, dan xen nhau...”.

 • Tang truong nhanh nhung lang phi that thoat con rat lon

  22:51 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Tang truong nhanh nhung lang phi that thoat con rat lon

  * Bo Giao thong van tai - dien hinh ve buong long quan ly von>> Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai: "Toi chi co 1 phieu gioi thieu nguoi ke nhiem" Sang qua 16.5, ky hop thu 9, QH khoa XI chinh thuc khai mac tai Ha Noi. Trong ngay dau tien, nhieu van de he trong cua dat nuoc da duoc dat len ban nghi su: bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi nam 2005 va ke hoach nam 2006, ke hoach phat trien kinh te-xa hoi 2006-2010, quyet toan ngan..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0