phat huy

Sunday, 29/05/2016 03:09
 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Van dung hieu qua tri tue tap the

  15:03 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  Khi phai doi dien voi mot kho khan trong kinh doanh, ban se tim den giai phap nao: huy dong tri tue tap the cua nhom hay keu goi tung ca nhan dong nao? Tai mot so cong ty, su giao thoa giua hai mo hinh nay thuong xuyen duoc ap dung, va ket qua chinh la nhung quyet dinh sang tao dan toi thanh cong.

 • Mua he xanh 2006 se xanh ca sau chien dich

  18:40 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Mua he xanh 2006 se xanh ca sau chien dich

  Lam sao cho mau ao xanh cua hon 55.000 chien si tinh nguyen Mua he xanh (MHX) 2006 se co mat mot cach hieu qua nhat tren mat tran 24 quan huyen TP.HCM, 13 tinh thanh cung mat tran 2 tinh cua nuoc ban (Lao)?

 • Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  10:56 | Chủ nhật 22/05/2005 (GMT+7)

  Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  "Dan chu trong Dang chua duoc phat huy manh me thi khong the thuc day duoc dan chu trong xa hoi...". Van day nhiet huyet, Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu noi: “Toi dang chuan bi ban gop y cho du an Luat Chong tham nhung ma Quoc hoi se thao luan tai ky hop lan nay”.

 • Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  09:44 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  "Dan chu trong Dang chua duoc phat huy manh me thi khong the thuc day duoc dan chu trong xa hoi..."

 • Bai 2 Hai diem yeu co ban tao nen nguy co lon

  01:14 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Bai 2 Hai diem yeu co ban tao nen nguy co lon

  “Nen kinh te nao muon cat canh cung phai xuat phat tu mat dat, nghia la tu cho thap nhat no dang dung, nhung con duong cat canh thi hinh nhu chi co mot: Phat huy loi the so sanh minh dang co, roi chuyen sang phat huy loi the canh tranh, tung buoc cai thien loi the ay. La nuoc di sau, chung ta lai cang phai tim cach di sang tao tren con duong nay neu khong muon thuong truc quan quanh trong ngheo nan lac hau”.

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Phat huy toi da nang luc ban than

  08:07 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Phat huy toi da nang luc ban than

  Cau be Elon Graham muoi bon tuoi, song cung voi me o Berkeley, bang California, My. Ngay tu khi con nho, cau da to ra khong thich nhung mon thuc an nhanh ma me cau thuong mua ve. Khi moi bon tuoi, cau da doi me phai nau nhung bua an co rau cai xanh; va khi len bay tuoi, cau da luon cung me lam mon rau xa lach tron dau giam de ca nha dung vao bua toi.

 • Bao ton va phat huy mua roi nuoc dan gian

  16:55 | Thứ sáu 09/12/2005 (GMT+7)

  Bao ton va phat huy mua roi nuoc dan gian

  Ðe bao ton va phat huy bo mon nghe thuat dan gian dac sac o dong bang Bac Bo, mot di san van hoa duoc nam trong danh sach xep hang dang ky de UNESCO cong nhan la DSVHTG, ngay 3-12, TS nghien cuu bao ton va phat huy van hoa dan toc da to chuc Hoi thao voi chu de "Bao ton va phat huy mua roi nuoc dan gian".

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • Phat huy hon nua vai tro cua nguoi phu nu trong xa hoi

  09:42 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Phat huy hon nua vai tro cua nguoi phu nu trong xa hoi

  Nhan dip ngay Quoc te Phu nu 8-3, Thac sy Tran Thi Quoc Khanh, Uy vien doan chu tich, Truong ban Luat Phap chinh sach Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam da co cuoc trao doi voi ve mot so van de ve quyen phu nu, vai tro cua nguoi phu nu trong xa hoi hien nay va viec thuc hien Cong uoc Lien hop quoc chong moi hinh thuc phan biet doi xu voi phu nu (CEDAW) tai Viet Nam. Chi danh gia nhu the nao ve ty le nu tham gia Quoc hoi hien nay? Hien nay, ty le nu trong Quoc hoi..

 • Tam nhin 20 nam va nhung bai hoc cho hom nay

  08:28 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Tam nhin 20 nam va nhung bai hoc cho hom nay

  De doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, phai chu trong nang cao kien thuc. Tren the gioi, nhieu van de moi da dat ra. Neu khong co tam nhin va kien thuc thi rat kho lanh dao su doi moi.

 • Phat huy quyen quyet dinh cua dan Bao kiem chua duoc tuot

  00:53 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Phat huy quyen quyet dinh cua dan Bao kiem chua duoc tuot

  Trong dip chuan bi bau cu Quoc hoi khoa XII, nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da gui den TS loat bai viet, de cap van de dan lam chu, thuc hanh dan chu trong Quoc hoi. Viec phat huy quyen lam chu cua dan thong qua viec phat huy quyen luc cua co quan dan cu: Quoc hoi, HDND duoc dua ra dung vao thoi diem nay vo hinh trung cung dat ra yeu cau cai bien viec tien hanh bau cu de chon nhung dai bieu that su co nang luc, tam huyet.

 • Danh mot tinh yeu lon cho di san Hue

  04:45 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Danh mot tinh yeu lon cho di san Hue

  Trong nhung ngay nay, Thua Thien - Hue da co nhieu hoat dong huong den ky niem 60 nam Ngay Di san Viet Nam. Mot trong nhung van de duoc dat ra la: lam sao de tiep tuc phat huy hon nua nhung thanh qua da dat duoc trong viec bao ton, phat huy gia tri di san?...

 • Doan va ban tre se cung 4 dong hanh

  12:24 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Doan va ban tre se cung 4 dong hanh

  Buoi giao luu truc tuyen chu de "Doan va ban tre: Cung hoi nhap - phat trien" (do bao TT to chuc sang ngay 10-10-2007) voi anh Tat Thanh Cang - Bi thu Thanh doan TP.HCM - nhan duoc hang tram cau hoi bay to suy nghi, ban khoan, va ca nhung ky vong cua cac ban tre voi cong tac Doan - nhat la trong boi canh hoi nhap va phat trien cua dat nuoc.

 • Giai thuong Dao Tan Ton vinh nhung nguoi yeu van hoa dan toc

  08:42 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Giai thuong Dao Tan Ton vinh nhung nguoi yeu van hoa dan toc

  Ngay 17-11, tai Ha Noi, lan dau tien mot giai thuong mang ten danh nhan van hoa Dao Tan se duoc trao cho nhung nguoi co thanh tuu trong viec phat huy va gin giu van hoa dan toc.

 • Mua he xanh Muc tieu nang ve chat

  13:52 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Mua he xanh Muc tieu nang ve chat

  215 cau hoi da duoc gui den BCH chien dich trong buoi giao luu truc tuyen Nhip buoc cung Mua he xanh (sang 02-6). Nhung trao doi, gop y va ca hien ke nhu thoi them su ron ra, soi dong cho mot chien dich tinh nguyen dang bat dau.

 • Von xa hoi xay dung va phat huy tu noi luc dan toc

  14:52 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Von xa hoi xay dung va phat huy tu noi luc dan toc

  “Von xa hoi” (VXH) la tong the nhung yeu to ho tro cuoc song cong dong va qua do day manh su phat trien xa hoi (mang luoi xa hoi). Khai niem nay thuong duoc hieu nhu tong the nhung tuong quan doi song con nguoi trong cung mot xa hoi, bao gom nhung gia san van minh van hoa (kinh te, triet ly song, dao duc, phong tuc tap quan v.v...) ma con nguoi trong mot cong dong hay xa hoi da tao dung va phat huy.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0