phat hanh co phieu

Tuesday, 31/05/2016 01:22
 • Quy dinh moi ve co phieu quy co phieu thuong

  15:45 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve co phieu quy co phieu thuong

  Mot so thong tin ma nhieu nha dau tu dang rat quan tam, nhat la dang vao “mua” phat hanh co phieu thuong. Ngay 13/3, Bo truong Bo Tai chinh da ky quyet dinh ban hanh thong tu quy dinh chi tiet ve viec cong ty dai chung mua lai co phieu cua chinh minh, ban lai co phieu da mua, viec chao mua cong khai co phieu cua cong ty dai chung, viec cong ty dai chung phat hanh co phieu de tra co tuc, phat hanh co phieu thuong tu nguon von chu so huu va phat hanh co phieu..

 • UBCKNN thong bao viec phat hanh co phieu cua Cong ty co phan dai chung

  06:52 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 11/4, Uy ban chung khoan nha nuoc (UBCKNN) da co thong bao cu the den cac Cong ty co phan dai chung xung quanh cac van de: phat hanh co phieu de tra co tuc; phat hanh co phieu thuong; phat hanh co phieu theo chuong trinh lua chon cho nguoi lao dong trong cong ty va Dai hoi co dong thuong nien hoac bat thuong thong qua cac chinh sach cua cong ty.

 • Lo ro dau hieu lam an bat chinh cua Google

  11:37 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Lo ro dau hieu lam an bat chinh cua Google

  Nguoi ta dang lat lai ho so vu phat hanh co phieu lan dau ra cong chung vao thang 8/2004 de cac nha dau tu thay rang, triet ly kinh doanh "Lam tat ca tru nhung viec pham phap" cua hang tim kiem nay khong dung su that.

 • Doanh nghiep tang von o at Loi bat cap hai

  12:26 | Thứ bảy 05/05/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep tang von o at Loi bat cap hai

  TP - Su kien chung chi quy VF1 buoc phai ha gia manh vi lo ngai khong phat hanh het, cung viec hang loat phien dau gia, phat hanh co phieu truoc do “e am”, da cho thay nha dau tu bat dau “ngan ngam” voi viec tang von dieu le, phat hanh co phieu o at cua cac DN co phan.

 • Quy dinh moi ve co phieu quy co phieu thuong

  11:03 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh mot van ban chua dung mot so thong tin ma nhieu nha dau tu dang rat quan tam, nhat la dang vao “mua” phat hanh co phieu thuong.

 • Quy dinh moi ve co phieu quy co phieu thuong

  16:04 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve co phieu quy co phieu thuong

  Mot so thong tin ma nhieu nha dau tu dang rat quan tam, nhat la dang vao “mua” phat hanh co phieu thuong. Ngay 13/3, Bo truong Bo Tai chinh da ky quyet dinh ban hanh thong tu quy dinh chi tiet ve van de nay.

 • 2006 co the phat hanh co phieu VCB

  18:15 | Thứ sáu 04/03/2005 (GMT+7)

  2006 co the phat hanh co phieu VCB

  Van phong Chinh phu vua co cong van thong bao y kien ket luan cua Pho thu tuong Nguyen Tan Dung ve ke hoach co cau lai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB), trong do yeu cau tien hanh co phan hoa ngay trong nam nay, tao da dua don vi nay tro thanh tap doan tai chinh da nang trong tuong lai.

 • Deutsche Bank AG tu van co phan hoa cho MHB

  11:04 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Deutsche Bank AG tu van co phan hoa cho MHB

  Ngan hang phat trien nha Dong bang song Cuu Long (MHB) - mot trong 4 ngan hang du kien se phat hanh co phieu lan dau ra cong chung trong nam nay - da chon duoc nha tu van cho qua trinh co phan hoa la Deutsche Bank AG Singapore. Le ky ket chinh thuc da dien ra ngay 25/5 tai Ha Noi. Theo thoa thuan hai ben, Deutsche Bank AG Singapore va cac nha thau phu Viet Nam se thuc hien tu van co phan hoa MHB theo cac phan viec la xac dinh gia tri doanh nghiep; xay dung phuong..

 • Motive phat hanh co phieu lan thu hai

  10:11 | Thứ hai 21/06/2004 (GMT+7)

  Motive phat hanh co phieu lan thu hai

  I-Today - Nha san xuat phan mem Motive, chuyen phat trien phan mem ho tro cho cac cong ty may tinh lon, hy vong se phat hanh co phieu vao tuan toi. Day la no luc thu hai sau lan phat hanh co phieu cach day ba nam cua hang.

 • Google cau chuyen than ky Ky 6 Co phan hoa

  04:07 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Google cau chuyen than ky Ky 6 Co phan hoa

  Sergey Brin va Larry Page da tri hoan viec co phan hoa Google den muc co the nhung thoi han chot vao cuoi thang 4-2004 dang den gan. Vi nhung loi ich cua viec duy tri tu cach mot cong ty tu nhan la rat lon nen ho khong muon tu bo nhung loi ich dang co trong tay.

 • Gan 60 DNNN sap phat hanh co phieu lan dau

  06:52 | Chủ nhật 17/06/2007 (GMT+7)

  Gan 60 DNNN sap phat hanh co phieu lan dau

  Gan 60 doanh nghiep nha nuoc Viet Nam, gom ca cac ngan hang thuong mai lon, voi tong von khoang 50 nghin ty dong (3,1 ty USD) duoc mong doi se phat hanh co phieu lan dau trong khoang thoi gian tu thang 6/2007 den thang 3/2008.

 • BMC thong bao ve phat hanh co phieu thuong

  11:16 | Thứ hai 14/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich Chung khoan Tp. HCM vua thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de phat hanh co phieu thuong Cong ty co phan Khoang san Binh Dinh (ma chung khoan BMC).Day la loai co phieu pho thong co menh gia 10.000 dong. So luong co phieu phat hanh them la 2.622.800 co phieu. Ty le phat hanh co phieu thuong: 200% von dieu le (tuong duong voi ty le 1:2, co dong so huu 01 co phieu tai thoi diem chot danh sach se duoc nhan 02 co phieu moi).

 • BMC phat hanh co phieu thuong voi ty le 1 2

  11:59 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  TP - HDQT CTCP Khoang san Binh Dinh (ma chung khoan BMC) da quyet dinh phat hanh co phieu thuong cho cac co dong hien huu, theo du kien ty le phat hanh co phieu thuong la 1 : 2 (co dong so huu 01 co phieu se duoc thuong 02 co phieu moi).

 • SSI va TVH khong lam dai ly phat hanh co phieu EIS

  09:45 | Thứ hai 30/06/2003 (GMT+7)

  SSI va TVH khong lam dai ly phat hanh co phieu EIS

  Cong ty Chung khoan Sai Gon SSI vua dua ra van ban yeu cau Cong ty co phan Cong nghe thong tin EIS xac nhan, SSI khong lam dai ly phat hanh co phieu EIS. Cong ty Tu van tai chinh TVH cung cho biet, TVH chua ky hop dong phat hanh voi EIS do chua thong nhat ve gia phat hanh.

 • Ao at phat hanh co phieu rieng le

  12:52 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Ao at phat hanh co phieu rieng le

  Trong 3 thang qua, nhieu Cty co phan co ten tuoi tren thi truong “am tham” nhung gap gap phat hanh co phieu rieng le de thanh lap nhung Cty co phan moi “an theo” thuong hieu Cty me.

 • Chu truong chinh sach moi

  01:06 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan nha nuoc vua co thong bao gui cac cong ty dai chung neu mot so nguyen tac khi cong ty dai chung phat hanh co phieu de tra co tuc, phat hanh co phieu thuong, phat hanh co phieu theo chuong trinh lua chon cho nguoi lao dong trong cong ty, va dai hoi co dong thuong nien hoac bat thuong thong qua cac chinh sach cua cong ty.

 • Vietcombank lui thoi han phat hanh co phieu uu dai Cu nhay lon vao nam 2006

  23:59 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  Vietcombank lui thoi han phat hanh co phieu uu dai Cu nhay lon vao nam 2006

  Hom qua 25/8, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) da chinh thuc trinh de an co phan hoa len Chinh phu xem xet phe duyet. Bao Thanh Nien da phong van ong Vu Viet Ngoan, Tong giam doc Vietcombank ve nhung diem thay doi chinh yeu duoc dua vao du thao.

 • Ngan hang phat hanh co phieu o at se bi tuyt coi

  01:02 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan sot nong, co phieu ngan hang luon la hang duoc san don nhieu nhat tren san tap trung cung nhu OTC. Mot so nha bang nhan co hoi hiem co dang tang von o at bang cach phat hanh them co phieu. Ngan hang Nha nuoc cho biet se co bien phap han che tinh trang nay.

 • Gan 60 doanh nghiep nha nuoc sap phat hanh co phieu lan dau

  13:47 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Theo Uy ban Chung khoan Nha nuoc, khoang 60 doanh nghiep nha nuoc (bao gom ca cac ngan hang thuong mai lon, cong ty tai chinh va bao hiem) voi tong von xap xi 50 nghin ty dong, se phat hanh co phieu lan dau trong khoang thoi gian tu thang 6/2007 den thang 3/2008.

 • ACB duoc phep phat hanh co phieu tra co tuc

  10:41 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 9/4, Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) chinh thuc co cong van dong y ve viec phat hanh co phieu de tra co tuc cua Ngan hang A chau (ACB).

 • Ngan hang quoc doanh co the duoc phat hanh co phieu

  18:39 | Thứ năm 11/09/2003 (GMT+7)

  Ngan hang quoc doanh co the duoc phat hanh co phieu

  Ngan hang Nha nuoc dang xay dung mot de an tong the nham mo rong kenh cung cap von dieu le cho 4 ngan hang quoc doanh. Trong do dua ra mot giai phap kha moi la cho phep cac don vi nay phat hanh co phieu de huy dong von tu ben ngoai, du ca 4 deu chua co phan hoa.

 • Don dap phat hanh co phieu

  10:31 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Don dap phat hanh co phieu

  Tu dau thang den nay, hang loat cong ty niem yet cong bo ke hoach phat hanh them de chia co tuc, thuong cho nha dau tu hoac nham huy dong von. Sap toi, lai co hang loat dot IPO. Cac chuyen gia canh bao, loi ich cua nha dau tu co the bi anh huong va ban than doanh nghiep cung kho dat muc dich.

 • MHB Thang 8 phat hanh co phieu

  08:31 | Chủ nhật 11/03/2007 (GMT+7)

  Ngan hang Phat trien nha DBSCL (MHB) du kien dau thang 6 nay se trinh Chinh phu phuong an co phan hoa va thang 8/2007 se phat hanh co phieu lan dau ra cong chung (IPO).

 • Incombank phat hanh co phieu vao thang 10

  01:18 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Tong giam doc Incombank (ICB) Pham Huy Hung cho biet ngan hang se hoan thanh viec lua chon tu van co phan hoa trong quy II va thuc hien IPO (phat hanh co phieu lan dau) trong thang 10.

 • Thang 72007 Vietcombank se len san

  06:45 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Thang 72007 Vietcombank se len san

  Theo lich trinh co phan hoa Ngan hang Ngoai thuong (Vietcombank), ngan hang nay se phat hanh co phieu lan dau ra cong chung (IPO) vao thang 7/2007 va niem yet tren thi truong chung khoan ngay sau do. Tiep den, Vietcombank se lua chon nha dau tu chien luoc vao thang 10/2007 va phat hanh co phieu ra thi truong quoc te vao nam 2008. Do la mot so nhung noi dung chinh cua ban hop dong tu van da duoc Vietcombank va ngan hang Credit Suisse (Thuy Sy) ky ket chieu 12/2..

 • Nhung phuong an phat hanh co phieu ky cuc

  23:10 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Nhung phuong an phat hanh co phieu ky cuc

  Co dong lon - dong thoi dang la nhung nguoi dieu hanh cong ty niem yet, cong ty co phan dai chung - dua ra nhung phuong an phat hanh co phieu ky cuc khien cac co dong nho, co dong ben ngoai "len mau" vi ho bi chen ep. The nhung, phuong an phat hanh nay van duoc thong qua boi cac co dong lon chiem vi the ap dao.

 • Google chuan bi phat hanh co phieu

  15:26 | Thứ hai 27/10/2003 (GMT+7)

  Google chuan bi phat hanh co phieu

  Cong ty cung cap dich vu tim kiem Google du dinh se phat hanh co phieu vao nam 2004 nham dua Cong ty nay ngang hang voi cac tap doan Internet khong lo khac. Wall Street Journal va Financial Times cho biet Google da lien he voi hon 10 ngan hang dau tu thong bao cong ty nay se ban co phieu ra vao dau nam 2004.

 • ATI Viet Nam phat hanh co phieu tren TTCK chau Au

  08:35 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  TP - Cty dau khi ATIP (thuoc Tap doan cong nghe Viet-My-ATI Viet Nam) - don vi da thang thau du an tham do dau khi lo 102 va 106 ngoai khoi Vinh Bac Bo Viet Nam vao nam 2000 - se phat hanh co phieu tren thi truong chung khoan chau Au (Euronext) vao ngay 27/2/2007.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0