phap lenh

Thursday, 26/05/2016 03:45
 • Cong bo 3 Phap lenh

  16:50 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Sang 4.5, Van phong Chu tich nuoc da hop bao cong bo Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 3 phap lenh gom: Phap lenh Bao ve cong trinh quan trong lien quan den an ninh quoc gia; Phap lenh Ky ket va thuc hien thoa thuan quoc te va Phap lenh Thuc hien dan chu o xa, phuong, thi tran. Cac phap lenh nay da duoc UB Thuong vu Quoc hoi khoa XI thong qua ngay 20.4.2007.

 • Phap lenh Luat su chuyen nghiep hoa hoat dong dich vu phap ly

  13:51 | Thứ sáu 17/08/2001 (GMT+7)

  Sang nay (17/8), Van phong Chu tich nuoc da cong bo Phap lenh Luat su, co hieu luc tu 1/10 toi. Dao luat duoc xay dung voi trong tam chuyen nghiep hoa hoat dong luat su, khang dinh doan luat su chi la to chuc xa hoi nghe nghiep chu khong kiem viec to chuc hanh nghe nhu truoc.

 • Dai dien cac ton giao danh gia cao Phap lenh ton giao

  09:58 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 4/8, sau khi nghe Ban Ton giao Chinh phu pho bien ve Phap lenh tin nguong, ton giao, hau het cac vi chuc sac va cac nha tu hanh, dai dien cho cac to chuc ton giao dang hoat dong tai cac tinh, thanh pho khu vuc phia Nam, deu danh gia cao Phap lenh nay va nhiet tinh dong gop y kien ve viec trien khai Phap lenh va cac van de lien quan den hoat dong tin nguong, ton giao.

 • Thong qua Phap lenh Giong cay trong va Phap lenh Giong vat nuoi Nha nuoc bao ho quyen tac gia cac giong cay trong moi

  00:02 | Thứ tư 24/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 23/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Phap lenh Giong cay trong va Phap lenh Giong vat nuoi. Hai phap lenh nay deu co hieu luc tu ngay 1/7/2004.

 • Se thong qua Phap lenh thue thu nhap cao

  14:31 | Thứ ba 23/12/2003 (GMT+7)

  Se thong qua Phap lenh thue thu nhap cao

  Ngoai noi dung nay, trong chuong trinh nghi su cua ky hop UBTVQH (khai mac sang nay - 23/12), nhung van ban: Nghi dinh ve dua nguoi nghien ma tuy, ban dam bi bat qua tang khong noi cu tru vao co so chua benh; To trinh dieu chinh thoi han doi moi chuong trinh, sach giao khoa lop 10... se duoc dua ra thao luan.

 • Luat su duoc dai dien than chu truoc co quan cong quyen

  12:52 | Thứ hai 05/03/2001 (GMT+7)

  Bo Tu phap dang xin y kien cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi de som trinh Quoc hoi thong qua Phap lenh Luat su. Phap lenh moi se thay the Phap lenh To chuc luat su. Ong Nguyen Van Thao, Vu truong Vu Quan ly luat su, Tu van phap luat (Bo Tu phap) da tra loi phong van bao Lao Dong:

 • Chu tich nuoc cong bo 3 Phap lenh moi

  20:13 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  4/5, Van phong Chu tich nuoc da thong bao lenh cua Chu tich nuoc cong bo Phap lenh bao ve cong trinh quan trong lien quan den an ninh quoc gia, Phap lenh Ky ket va thuc hien thoa thuan quoc te va Phap lenh thuc hien dan chu o xa, phuong, thi tran.

 • Luat su phai duoc giam sat co quan dieu tra

  08:35 | Thứ hai 03/09/2001 (GMT+7)

  Bo Tu phap dang no luc hoan tat cac nghi dinh va thong tu huong dan thuc hien Phap lenh Luat su de kip trinh Chinh phu thong qua truoc 1/10 toi. Trong luc do, gioi luat su da bat dau bay to chinh kien cua minh, ve ca phap lenh moi va du thao cac van ban huong dan thi hanh.

 • Doan luat su boi roi truoc Phap lenh Luat su

  16:47 | Thứ hai 30/07/2001 (GMT+7)

  Tuan truoc, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Phap lenh Luat su, do Bo Tu phap chu tri soan thao, du kien co hieu luc tu 1/10 toi. Tuy nhien, trong khi Phap lenh chua duoc cong bo, TS da nhan duoc nhieu y kien ban khoan, boi roi cua gioi luat su, doan luat su va cac cong ty luat, ma co le phai cho nghi dinh va thong tu huong dan giai dap.

 • Phap lenh Ngoai hoi co hieu luc Nguoi dan co duoc su dung cat tru USD

  17:06 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Phap lenh Ngoai hoi da duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua ngay 13/12/2005 va co hieu luc tu ngay 1/6/2006. Phap lenh ra doi nham nang cao vi the, tinh chuyen doi cua dong VN; han che tinh trang do la hoa; tu do hoa doi voi cac giao dich vang lai... Tuy nhien, dieu duoc nguoi dan quan tam nhat la "so phan" nhung dong do la ho danh dum gui ngan hang hoac cat tru trong nha se ra sao?

 • Viet Nam phat trien Thuong mai dien tu qua cham

  15:58 | Thứ ba 01/07/2003 (GMT+7)

  Viet Nam phat trien Thuong mai dien tu qua cham

  Phap lenh Thuong mai dien tu (TMDT) se duoc trinh len Chinh phu vao thang 8 nam nay, va du kien se chinh thuc duoc ban hanh vao dau nam 2004. Hien du thao Phap lenh da qua 5 lan chinh sua nhung van con rat nhieu dieu trong do chua thoa man gioi doanh nghiep, dac biet nhung nguoi hoat dong trong moi truong cong nghe. Trong cuoc hoi thao lay y kien ve Phap lenh TMDT sang nay, TS da trao doi voi ong Le Danh Vinh, Thu truong Bo Thuong mai, Truong ban soan thao Phap..

 • Phap lenh Uu dai nguoi co cong Bo sung 4 doi tuong moi

  17:56 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Phap lenh Uu dai nguoi co cong voi cach mang, duoc cong bo sang nay (26/7), da bo sung them 4 doi tuong duoc huong che do uu dai so voi Phap lenh hien hanh.

 • De nghi nang Phap lenh uu dai nguoi co cong thanh luat

  18:07 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, tai buoi thao luan cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve du an Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da de nghi nang phap lenh thanh luat de dua ra Quoc hoi thao luan, nham tao su thong nhat cao.

 • Nhieu y kien dong tinh viec bai bo Phap lenh nghia vu lao dong cong ich

  00:18 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Sang qua 27/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) khai mac phien hop thu 38 cho y kien ve 10 du an luat va 2 du an phap lenh de chuan bi trinh QH xem xet tai ky hop thu 9 sap toi.

 • Nam nay co the ban hanh Phap lenh Thuong mai dien tu

  07:58 | Thứ năm 09/01/2003 (GMT+7)

  Nam nay co the ban hanh Phap lenh Thuong mai dien tu

  Ong Nguyen Huu Anh, Pho ban soan thao phap lenh, cho VnE biet nhu vay hom qua, trong buoi hoi thao ve “Con duong di toi thuong mai dien tu o Viet Nam”. Ong thua nhan tranh chap lien quan den giao dich dien tu xay ra bay gio se khong co co so phap ly de giai quyet.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan ve du an Phap lenh Dau thau va Mua sam cong

  00:34 | Thứ năm 30/06/2005 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan ve du an Phap lenh Dau thau va Mua sam cong

  * Bo sung them hinh thuc dau thau qua mang Ngay 29.6, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop, cho y kien lan dau ve du an Phap lenh Dau thau va mua sam cong (DT-MSC) do Chinh phu trinh.

 • Chu tich nuoc cong bo hai phap lenh moi

  11:04 | Thứ sáu 04/05/2001 (GMT+7)

  Chu tich nuoc vua ky lenh cong bo Phap lenh Khai thac va bao ve cong trinh thuy loi va Phap lenh Luu tru quoc gia. Ca hai phap lenh tren deu duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua ngay 4/4 va bat dau co hieu luc ke tu ngay 1/7.

 • Co khac phuc duoc thu cong hoa thuong mai dien tu

  09:05 | Thứ tư 02/07/2003 (GMT+7)

  Co khac phuc duoc thu cong hoa thuong mai dien tu

  Du thao Phap lenh Thuong mai dien tu (TMDT) se duoc trinh len Chinh phu vao thang 8 nam nay va du kien duoc ban hanh vao dau nam 2004, song van con mot so dieu lam gioi doanh nhan ban khoan, dac biet nhung nguoi hoat dong trong linh vuc cong nghe. Trong cuoc hoi thao lay y kien ve Phap lenh TMDT sang 1/7, TS da trao doi voi ong Le Danh Vinh, Thu truong Bo Thuong mai, Truong ban soan thao Phap lenh TMDT, xung quanh van de nay.

 • Rat nhieu luat phap lenh ra doi roi nam do

  08:56 | Thứ tư 25/02/2004 (GMT+7)

  De khac phuc tinh trang ton dong qua nhieu van ban chua duoc ban hanh de qui dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat, phap lenh da co hieu luc phap luat, ngay 23-2 Thu tuong Chinh phu da ky cong van yeu cau:

 • Cong bo phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang

  15:19 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Sang 26-7-2005, Van phong Chu tich nuoc hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang da duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua ngay 27-6-2005 va co hieu luc thi hanh tu ngay 1-10-2005.

 • Chu tich nuoc cong bo Phap lenh Thue thu nhap cao So nguoi dong thue giam nhung so thu van tang

  00:34 | Thứ ba 13/04/2004 (GMT+7)

  Tai cuoc hop bao ve lenh cua Chu tich nuoc cong bo Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao (sua doi) sang qua 12/4, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung cho biet: "Khi phap lenh nay co hieu luc (tu ngay 1/7/2004) so nguoi dong thue se giam nhung so thu se tang".

 • Phap lenh Hop dong kinh te se bi bai bo

  17:13 | Thứ năm 28/08/2003 (GMT+7)

  Pho chanh an TAND Toi cao Dang Quang Phuong chieu nay de nghi Uy ban Thuong vu Quoc hoi tuyen bo het hieu luc voi Phap lenh Hop dong kinh te - van ban luat duoc ban hanh tu nam 1989. Dong thoi, Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an kinh te se duoc sua doi bo sung de dam bao khong co khoang trong phap luat.

 • 1 1 2007 Bai bo phap lenh lao dong cong ich

  14:13 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  TP - Sang qua (27/3), tai phien hop thu 38, uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da bieu quyet voi 100% y kien tan thanh voi to trinh cua Chinh phu ve viec bai bo Phap lenh nghia vu lao dong cong ich ke tu 1/1/2007.

 • Cong bo phap lenh thi hanh an dan su

  08:34 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 17-2, Van phong Chu tich nuoc da hop bao cong bo phap lenh thi hanh an dan su (duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua thang 1-2004). Phap lenh gom 70 dieu, trong do co mot so diem moi so voi phap lenh 1993.

 • 112007 Bai bo phap lenh lao dong cong ich

  14:54 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Sang qua (27/3), tai phien hop thu 38, uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da bieu quyet voi 100% y kien tan thanh voi to trinh cua Chinh phu ve viec bai bo Phap lenh nghia vu lao dong cong ich ke tu 1/1/2007.

 • Chinh phu no Quoc hoi

  00:17 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Theo thong le cua Viet Nam, sau khi Quoc hoi ban hanh luat, Uy ban Thuong vu Quoc hoi ban hanh phap lenh, Chinh phu se ban hanh nghi dinh de quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua luat, phap lenh, hoac mot so noi dung Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi giao cho Chinh phu hay Thu tuong Chinh phu quy dinh cu the.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0