phan dau

Monday, 30/05/2016 04:06
 • Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  16:54 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Quoc hoi dat muc tieu GDP 2008 tu 8 59

  Sang 12/11, Quoc hoi da thong qua hai Nghi quyet quan trong ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008 va ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2008 voi da so phieu tan thanh. Theo do, muc tieu tang truong GDP nam 2008 dat tu 8,5-9%, trong khi chi so gia tieu dung thap hon tang truong kinh te. Phan dau GDP dat tren 9% Truoc khi Quoc hoi bieu quyet thong qua Nghi quyet ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008, mot so dai bieu da co y kien ve cac muc..

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Can xac dinh dung muc tieu thoat nguy co tut hau

  10:35 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Theo toi, viec Dang xac dinh thach thuc lon nhat la nguy co tut hau xa hon ve trinh do phat trien kinh te co le chi moi la dung nhung chua cu the, chua phan anh sat thuc trong tuong quan so sanh voi mat bang trinh do phat trien chung cua khu vuc va the gioi duong dai ma truoc het ta phai phan dau vuon toi.

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Bi quyet danh gia dung nhan vien

  10:50 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Bi quyet danh gia dung nhan vien

  Neu so sanh giua tat ca cac ky nang quan ly thi co le ky nang danh gia nhan vien la kho nhat. Tuy nhien, day lai la cong viec rat quan trong trong cong tac quan tri nhan su. Nguoi dung dau doanh nghiep du co xuat sac den dau nhung neu khong co nhung dong su gioi se kho ma thuc hien duoc cac chien luoc, chien thuat de dat duoc muc tieu cua doanh nghiep. Danh gia dung nhan vien se giup lanh dao dat cap duoi vao dung vi tri, giao viec dung voi kha nang. Nguoc lai,..

 • Truong Ngoc Anh Toi co nhieu tuong vang Oscar

  11:45 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  Truong Ngoc Anh Toi co nhieu tuong vang Oscar

  Nam 2007, Truong Ngoc Anh la cai ten duoc nhac den rat nhieu sau khi "Ao lua Ha Dong" duoc trinh chieu. Mot vai dien “nang ky” trong su nghiep dien xuat cua chi, mot vai dien mang lai cho nguoi dep nay nhieu niem vui va ca noi buon. Luc nao cung thay chi ban biu voi ca nui cong viec, tai sao phai lam viec qua suc nhu vay? Biet lam sao day? Con nguoi toi von la nhu the, luc nao toi cung muon van dong va lam viec chu khong lam viec toi thay minh cu “dan”..

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Tuoi tre hom nay se lam duoc dieu than ky

  13:46 | Thứ sáu 29/04/2005 (GMT+7)

  Tuoi tre hom nay se lam duoc dieu than ky

  Dien ra trong gan 3g dong ho, buoi ban tron truc tuyen chu de Nhung doi hoi moi cua thoi cuoc sang nay (29-4) da chuyen den ban doc nhung ky niem dep cua mot thoi hao khi, cung nhu nhung thong diep ve tinh xung kich cua gioi tre trong thoi ky doi moi...

 • Nam 2008 Ha Noi phan dau dat GDP tu 12 513

  20:37 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  TP Ha Noi cung phan dau giam ty le ho ngheo con duoi 1,6%; chu trong giai quyet van de dan sinh buc xuc nhu o nhiem moi truong, ve sinh an toan thuc pham, phong chong dich benh, giai quyet don thu khieu nai to cao cua cong dan…

 • Nam 2007 phan dau dat toc do tang truong kinh te 8,5

  14:13 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 phan dau dat toc do tang truong kinh te 8,5

  Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung nhan manh: cac cap, cac nganh can tap trung cac nguon luc trien khai dong bo, toan dien cac giai phap thuc hien nhiem vu, trong do tap trung vao 3 nhiem vu trong tam la phan dau dat toc do tang truong kinh te la 8,5%, day manh cai cach hanh chinh va thuc hien co hieu qua cong tac phong, chong tham nhung.

 • Ong Tran Dinh Hoan Phai phat trien Dang ngay trong hoc sinh pho thong

  23:18 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  Ong Tran Dinh Hoan Phai phat trien Dang ngay trong hoc sinh pho thong

  Vi sao da so thanh nien van tha thiet co nguyen vong dung trong hang ngu cua Dang ma so luong dang vien tuoi duoi 30 van chua tuong xung voi su truong thanh ve chat cung nhu ve luong cua the he tre ngay nay?

 • Ha Tinh Phan dau nam 2005 tang truong GDP dau nguoi dat 15,7

  00:00 | Thứ sáu 14/01/2005 (GMT+7)

  Chieu 12/1, tai Ha Noi, trong buoi gap go voi lanh dao cac co quan bao chi, thong tan cua T.U va mot so thanh pho lon, thay mat lanh dao tinh Ha Tinh, Bi thu Tinh uy Tran Dinh Dan cho biet, voi su phan dau no luc cua dia phuong va su quan tam chi dao cua T.U, tinh Ha Tinh da vuot qua nhung kho khan ve thien tai va vi tri dia ly khong thuan loi.

 • Phan dau vuot qua chinh minh

  07:36 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Phan dau vuot qua chinh minh

  Sap toi, DT taekwondo Viet Nam se len duong toi du giai VDTG duoc to chuc tai TBN. Day la giai dau ma cac tuyen thu Viet Nam se phai phan dau de vuot qua thanh tich 3 HCD trong cac lan tham du truoc.

 • Phan dau gia nhap WTO truoc thang 11 2006

  10:09 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Phan dau gia nhap WTO truoc thang 11 2006

  Hom qua (15/2), tra loi bao chi ve kha nang VN gia nhap WTO truoc Hoi nghi cap cao APEC 2006, Pho thu tuong Vu Khoan noi day la dich phan dau cua Chinh phu trong nam nay.

 • Lua chon cua mot nu doanh nhan

  21:42 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  LTS: Trong bai viet gui den TS, chi chi ghi don gian: "Le Nga - mot giam doc doanh nghiep tu nhan" nhung tham dam trong tung con chu la tam long cua mot nguoi tran day nhiet huyet, tinh yeu voi dat nuoc va dac biet voi Dang. Chi da yeu theo cach: day ky vong va nang niu cai thoi khac ma minh nop don xin gia nhap Dang...

 • VN chuan bi cho giai vo dich Taekwondo the gioi Phan dau vuot qua chinh minh

  10:33 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  VN chuan bi cho giai vo dich Taekwondo the gioi Phan dau vuot qua chinh minh

  Sap toi, DT taekwondo Viet Nam se len duong toi du giai VDTG duoc to chuc tai TBN. Day la giai dau ma cac tuyen thu Viet Nam se phai phan dau de vuot qua thanh tich 3 HCD trong cac lan tham du truoc.

 • Van hoi lon Thach thuc lon

  16:54 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Trong phien khai mac ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI (ngay 18-102005), Thu tuong Phan Van Khai da trinh bay bao cao cua Chinh phu bao cao tom tat ket qua thuc hien nhiem vu nam 2005; phuong huong nhiem vu nam 2006.

 • Tin khuyen hoc so 15

  11:00 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  So nay co tin tu cac dia phuong: Kon Tum, Vinh Phuc, Vinh Long, Lam Dong, Quang Binh, Ha Tay, Ninh Thuan, Ha Noi.

 • Thu cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet nhan Ngay thuong binh liet si

  08:44 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Nhan ky niem lan thu 59 Ngay thuong binh - liet si (27/7/1947- 27/7/2006), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da gui thu tham hoi toi thuong binh, benh binh, gia dinh liet si va nguoi co cong voi nuoc. Buc thu viet: "Thay mat Dang, Nha nuoc, toi than ai gui toi cac ba me Viet Nam anh hung, cac dong chi thuong binh, benh binh, gia dinh liet si va nhung nguoi co cong voi nuoc loi chuc suc khoe, loi tham hoi an can, sau sac nhat. Su nghiep dau tranh giai phong dan toc..

 • Phan dau GDP nam 2008 tang 8 58 7

  03:08 | Chủ nhật 17/06/2007 (GMT+7)

  “Cac nganh, cac cap, cac doanh nghiep phai tap trung thuc hien dong bo cac giai phap thuc day nen kinh te phat trien nhanh, ben vung trong nam 2008 va nhung nam tiep theo; phan dau GDP nam 2008 tang 8,5-8,7%”.

 • Ca si Ngoc Son Hai lua phan dau de thanh beo

  14:39 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Ca si Ngoc Son Hai lua phan dau de thanh beo

  Noi toi Ngoc Son, nguoi ta nghi ngay den mot ca si cua rat nhieu tai tieng, nhieu tro khac nguoi, choi ngong. Qua that la vay, Ngoc Son khong he phan doi cuoc doi minh day nhung rum beng. Nhung may ai biet ben trong con nguoi ay chat chua bao dieu khong ngong ti nao. Cuoc doi anh cung dong lai nhieu dieu de suy ngam. Mot chieu giua tuan ranh roi hiem hoi, Ngoc Son co mot cuoc tro chuyen than mat voi TNTS.

 • VN phan dau la mot trong nhung QG binh dang gioi nhat

  15:31 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  8/9, tai hoi nghi bieu duong dien hinh phu nu tai nang toan quoc thoi ky doi moi, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan manh: can phai phan dau de nuoc ta la mot trong nhung quoc gia co thanh tuu binh dang gioi tien bo nhat o khu vuc va tren the gioi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0