phan cong cong tac

Saturday, 28/05/2016 01:11
 • Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  06:04 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  Do la mot trong nhung noi dung moi cua nghi dinh vua duoc Chinh phu ban hanh ve che do cu tuyen vao cac truong DH, CD va trung cap.

 • Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  13:20 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Hoc cu tuyen duoc dia phuong phan cong cong tac

  Do la mot trong nhung noi dung moi cua nghi dinh vua duoc Chinh phu ban hanh ve che do cu tuyen vao cac truong dai hoc, cao dang va trung cap.

 • Phan cong cong tac cac Bi thu T U Doan

  00:27 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu T.U Doan vua ra thong bao ve viec phan cong cong tac doi voi cac thanh vien Ban Bi thu T.U Doan khoa VIII. Theo do, anh Nguyen Thanh Phong - Bi thu T.U Doan duoc phan cong truc tiep giai quyet cong viec hang ngay cua Doan o cac tinh phia Nam, cung voi Bi thu thuong truc quan ly hanh chinh cac don vi thuoc co quan T.U Doan dong tai TP Ho Chi Minh.

 • Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho thu tuong

  23:38 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 27.8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da quyet dinh phan cong cong tac cua Thu tuong va 5 Pho thu tuong nhiem ky moi.

 • Phan cong cong tac kiem nhiem cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  09:38 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  “Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, thoi kiem chuc Truong ban Ban Chi dao Tay Nam Bo va Truong ban Ban Chi dao Tay Nguyen. Thu tuong se phu trach Dang uy Cong an Trung uong va giu chuc Truong ban Chi dao ve phong, chong tham nhung”, do la phan cong cong tac kiem nhiem moi doi voi Thu tuong.

 • Phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  23:53 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Quyet dinh so 1120/QD-TTg phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong.

 • Phan cong cong tac Thu tuong pho thu tuong

  04:04 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong vua ky quyet dinh phan cong cong tac cua Thu tuong va cac pho thu tuong, trong do Thu tuong quan ly moi mat hoat dong cua Chinh phu, truc tiep chi dao, dieu hanh chien luoc, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, bao dam quoc phong, an ninh, doi ngoai va du toan ngan sach.

 • Phan cong cong tac Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  22:20 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Phan cong cong tac Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  Thu tuong vua ky ban hanh Quyet dinh so 1120/QD-TTg phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong.

 • Phan cong cong tac kiem nhiem cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong

  08:11 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  “Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, thoi kiem chuc Truong ban Ban Chi dao Tay Nam Bo va Truong ban Ban Chi dao Tay Nguyen. Thu tuong se phu trach Dang uy Cong an Trung uong va giu chuc Truong ban Chi dao ve phong, chong tham nhung”, do la phan cong cong tac kiem nhiem moi doi voi Thu tuong.

 • Cu tuyen khong ve dia phuong phai hoan tien hoc

  14:34 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Cu tuyen khong ve dia phuong phai hoan tien hoc

  Ong Phung Khac Binh, Vu truong Cong tac Hoc sinh sinh vien, Bo GD-DT, cho biet, neu doi tuong cu tuyen sau khi tot nghiep khong chap nhan su phan cong cong tac theo su dieu dong cua Nha nuoc thi phai boi hoan toan bo kinh phi dao tao.

 • Phai boi hoan hoc phi cu tuyen khi bi ky luat thoi hoc

  06:03 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 29/11/2006, nguoi hoc theo che do cu tuyen se phai boi hoan hoc phi cu tuyen khi bi ky luat buoc thoi hoc hoac khong chap hanh su phan cong cong tac sau khi tot nghiep, bi ky luat khi dang cong tac...

 • Phai boi hoan hoc bong chi phi dao tao neu khong thuc hien dung cam ket

  12:35 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Do la mot noi dung moi trong Nghi dinh vua duoc Thu tuong chinh phu ban hanh ve che do cu tuyen vao cac truong DH, CD va trung cap. Theo quy dinh moi nay, nguoi hoc theo che do cu tuyen phai co cam ket truoc khi duoc cu tuyen va chap hanh su cam ket voi co quan cu di hoc ve su phan cong cong tac sau khi tot nghiep, phai hoan thanh chuong trinh dao tao theo nganh hoc do co quan cu di hoc phan cong.

 • Kien quyet chong tham nhung lang phi xay dung doi ngu can bo cong chuc ky cuong liem chinh

  00:08 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  Kien quyet chong tham nhung lang phi xay dung doi ngu can bo cong chuc ky cuong liem chinh

  >> Thong qua quy dinh dang vien lam kinh te tu nhan** Phan cong Uy vien Bo Chinh tri Ho Duc Viet tham gia Ban Bi thu** Thi hanh ky luat khien trach va phan cong cong tac khac doi voi Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan Dao Ngoc Dung do vi pham quy che thi tuyen nghien cuu sinh

 • Phan cong cong tac kiem nhiem cua Thu tuong va cac pho thu tuong

  03:43 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung thoi kiem giu chuc truong Ban chi dao Tay Nam bo va truong Ban chi dao Tay nguyen; phu trach Dang uy Cong an trung uong va giu chuc truong Ban chi dao ve phong chong tham nhung.

 • Thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung

  20:24 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi, Ban Chap hanh Trung uong da nghe Bo Chinh tri bao cao ve viec dieu chinh phan cong cong tac mot so nhan su; xem xet, quyet dinh thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung - Bi thu thu nhat Trung uong Doan.

 • Can cu de doi boi thuong 36 trieu co hop ly khong

  11:14 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  Can cu de doi boi thuong 36 trieu co hop ly khong

  Truoc cach giai quyet kho hieu cua truong DH Y Duoc TPHCM ve viec doi boi thuong 36 trieu doi voi bac si Nha Uyen, TS da co buoi gap go lanh dao nha truong de tim hieu ro li do, can cu ma truong tu choi khong xac nhan ho so cho bac si Uyen.

 • Ong Nguyen Sinh Hung duoc phan cong lam Pho Thu tuong Thuong truc

  17:20 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 24/8, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh quyet dinh so 1120/TTg-QD ve viec phan cong cong tac cua Thu tuong va cac Pho Thu tuong. Theo do, ong Nguyen Sinh Hung tiep tuc duoc phan cong lam Pho Thu tuong Thuong truc.

 • Chanh thanh tra bi thoi chuc van khong roi ghe

  11:55 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Chanh thanh tra bi thoi chuc van khong roi ghe

  Ngay 14/12/2007, UBND TP Can Tho trien khai quyet dinh dieu chuyen ba Huong ve So Noi vu de cho phan cong cong tac khac. Nhung den nay ba Huong van giu ghe Chanh thanh tra.

 • Ky luat Dang voi ong Dao Ngoc Dung

  04:00 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  BCH TU Dang vua quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc khien trach va phan cong cong tac khac doi voi ong Dao Ngoc Dung, Uy vien TU Dang, Bi thu thu nhat TU Doan. Ong Dung bi ky luat do da vi pham quy che thi tuyen nghien cuu sinh tai Hoc vien Hanh chinh quoc gia.

 • Vui buon chuyen chay tai tro

  11:42 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Vui buon chuyen chay tai tro

  Cu moi khi mua giai thi dau ket thuc la den cuoc chay tai tro o cac doi bong van con huong uu dai tu ngan sach Nha nuoc bat dau. 7 mua giai chuyen nghiep troi qua, cang ngay cang chung to tinh hieu qua cua bong da doanh nghiep. The nhung, co mot thuc te la ty le doanh nghiep hoa cac CLB hang Nhat va V-League o Viet Nam van la con so kha thap. 3 nam gan day, ngoai Hoa Phat Ha Noi ra, chua thay mot dai gia nao tham gia tron ven vao cong cuoc so huu cac doi bong...

 • Dong chi Nguyen Lam giu chuc Quyen Chu tich Hoi dong Doi TW khoa 5

  11:10 | Thứ hai 11/07/2005 (GMT+7)

  Theo Quyet dinh 1222-QDTU DTN ngay 8/7/2005 ve viec phan cong cong tac can bo, Ban thuong vu TW Doan phan cong dong chi Nguyen Lam - uy vien Ban thuong vu, Truong ban Cong tac thieu nhi, Pho Chu tich thuong truc Hoi dong Doi TW khoa 5 giu trach nhiem Quyen Chu tich Hoi dong Doi TW khoa 5 ke tu ngay 15/7/2005.

 • Thu tuong thoi kiem chuc Truong ban chi dao Tay Nguyen

  12:27 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 7/9, thay mat Thu tuong, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung da co cong van gui toi cac thanh vien Chinh phu, Chu tich UBND cac tinh thanh ve viec phan cong cong tac kiem nhiem cua Thu tuong, cac Pho thu tuong va Bo truong Bo Cong an.

 • Mot can bo Uy ban TDTT bi cam xuat canh

  09:05 | Thứ sáu 24/03/2006 (GMT+7)

  TP - Mot nguon tin cho biet Cuc CSDT toi pham ve TTXH (C14) Bo Cong an da co cong van gui Uy ban TDTT yeu cau tam thoi khong phan cong cong tac o nuoc ngoai doi voi mot can bo thuoc Uy ban.

 • Thu tuong phan linh vuc phu trach cua tung Pho thu tuong

  17:59 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong phan linh vuc phu trach cua tung Pho thu tuong

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky quyet dinh phan cong cong tac cua Thu tuong va 5 Pho thu tuong nhiem ky moi. Ong Nguyen Sinh Hung tiep tuc dam nhiem cuong vi Pho thu tuong thuong truc va phu trach cac van de tai chinh, ngan hang, tien luong, viec lam...> 5 guong mat Pho thu tuong

 • Loi tran tinh tu mot ngoi truong hai muoi lam tuoi

  22:16 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  Loi tran tinh tu mot ngoi truong hai muoi lam tuoi

  Nhung ngay nay, doi ngu giao vien Truong THPT My Huong het suc ban khoan truoc so phan cua ngoi truong THPT dau tien cua huyen My Tu (tinh Soc Trang). Ho khong biet minh se di dau ve dau sau khi truong giai the du biet chac chan minh se van duoc phan cong cong tac. Nhung phu huynh va cac em hoc sinh lop 9 lai cang lo lang nhieu hon. Mai nay, len cap 3, quang duong 5 - 10 km co phai la ngan de cac em co the di bo den truong trong mua mua bao duoc chang?

 • Ky luat canh cao Dang doi voi ong Le Tan Quyet

  01:47 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Uy ban kiem tra Huyen uy Cau Ke (Tra Vinh) vua ky quyet dinh ky luat canh cao Dang doi voi ong Le Tan Quyet, dang uy vien, pho chu tich UBND xa Hoa An, dong thoi cho thoi giu chuc vu pho chu tich, cho phan cong cong tac khac.

 • Ong Nguyen Van Lam dang cho phan cong cong viec moi

  00:05 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Nguon tin tu Van phong Chinh phu chieu 7-7 cho biet sau khi duoc Thu tuong chap thuan cho tu chuc, nguyen pho chu nhiem Van phong Chinh phu Nguyen Van Lam hien dang cho phan cong cong tac khac.

 • Ninh Thuan Khong phan cong giang day neu de hoc sinh yeu tieng Viet

  02:58 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  TT (Ninh Thuan) - So GD-DT Ninh Thuan vua co cong van yeu cau sau phong giao duc ra soat lai ky nang su pham cua tat ca giao vien tieu hoc. Theo do, voi so giao vien nang luc giang day han che de nhieu hoc sinh khong dat chuan toi thieu kien thuc hai mon tieng Viet, toan thi tuy tung truong hop cu the khong bo tri dung lop hoac phan cong cong tac khac.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0