o nuoc ngoai

Saturday, 28/05/2016 15:01
 • Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve nguoi VN o nuoc ngoai

  10:22 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 26/3, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Ðang da ky Nghi quyet so 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Theo do, Ðang va Nha nuoc ta luon luon coi cong dong nguoi VN o nuoc ngoai la mot bo phan khong tach roi cua cong dong dan toc VN.

 • Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi VN o nuoc ngoai

  08:37 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 26-3, ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Ðang da ky Nghi quyet so 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Toan van ban nghi quyet nhu sau:

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Tran trong dong gop cua cong dong nguoi Viet o nuoc ngoai

  07:52 | Thứ bảy 02/04/2005 (GMT+7)

  Tran trong dong gop cua cong dong nguoi Viet o nuoc ngoai

  Thu truong Ngoai giao Nguyen Phu Binh da danh gia nhu vay trong cuoc tra loi phong van hang AP ve chu de nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. TP xin tran trong gioi thieu cung ban doc.

 • Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  21:45 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  Du an Luat dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai da trinh Quoc hoi tai ky hop thu 9 va thao luan vao ngay 5/6 toi. Ong Vu Dinh Toan, Pho Cuc truong Cuc quan ly lao dong ngoai nuoc cho biet mot so noi dung lien quan den du an Luat nay. Viec dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai chu yeu thong qua cac doanh nghiep hoat dong dich vu. Vay Luat can co quy dinh gi de quan ly chat che, hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep? Ong Vu Dinh Toan: Hien nay va trong thoi gian toi,..

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Mo rong dien nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai duoc mua nha

  07:21 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 25/9, Van phong Chinh phu da ra thong bao so 182 /TB-VPCP ve y kien ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai cuoc hop ngay 19/9/2007 ve viec xac dinh thoi han cu tru cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai de duoc so huu nha theo quy dinh cua phap luat ve nha o. Tai cuoc hop, sau khi nghe dai dien Bo Ngoai giao trinh bay noi dung sua doi cac quy dinh hien hanh de nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc so huu nha o tai Viet Nam; y kien phat bieu cua dai..

 • Viet kieu mua nha Go vuong quy dinh ve doi tuong

  14:24 | Thứ sáu 07/03/2008 (GMT+7)

  Viet kieu mua nha Go vuong quy dinh ve doi tuong

  - "Du thao Nghi dinh sua doi ve viec nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai mua nha o trong nuoc co nhieu diem thong thoang hon, tao dieu kien thuan loi cho ba con mua nha o trong nuoc", ong Ta Nguyen Ngoc, Vu truong Vu Quan he Kinh te, Khoa hoc va Cong nghe, UB ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai trao doi voi TS.

 • Luat phai bao ve loi ich nguoi lao dong lam viec o nuoc ngoai

  20:02 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Luat phai bao ve loi ich nguoi lao dong lam viec o nuoc ngoai

  Tren quan diem phai quan ly chat che hoat dong dua nguoi lao dong (NLD) di lam viec o nuoc ngoai, bao ve quyen va loi ich hop phap cua NLD cung nhu co che tai xu ly nghiem cac vi pham trong linh vuc nay, Du thao Luat dua nguoi lao dong di lam viec o nuoc ngoai duoc Chinh phu xay dung da duoc nhieu dai bieu Quoc hoi to thai do dong tinh cung nhu nhung quan diem khat khe nham dieu chinh linh vuc nguon luc lao dong phu hop yeu cau trong nuoc va qua trinh hoi nhap.

 • Xuat khau lao dong Thay gi tu luat moi

  12:47 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Xuat khau lao dong Thay gi tu luat moi

  Tu 1/7, Luat Nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong (Luat Xuat khau lao dong) da co hieu luc. Luat duoc danh gia la thong thoang khi quy dinh Nha nuoc tao dieu kien thuan loi bao ve quyen, loi ich hop phap cua doanh nghiep va nguoi lao dong; ho tro dau tu mo thi truong lao dong moi, co chinh sach tin dung uu dai, khuyen khich dua nhieu lao dong co trinh do chuyen mon, ky thuat di lam viec o nuoc ngoai, nhat la thi truong thu nhap cao; chap..

 • Nguoi Viet lam Toan o nuoc ngoai

  05:36 | Thứ bảy 04/03/2006 (GMT+7)

  Nguoi Viet lam Toan o nuoc ngoai

  Cum tu "chay mau chat xam" nen doi thanh "xuat khau chat xam"."Chat xam tho" neu dung o nuoc ngoai hieu qua gap nhieu lan,thi xuat khau co loi ca doi ben.

 • Thu tuc mien thi thuc cho kieu bao rat don gian

  21:57 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuc mien thi thuc cho kieu bao rat don gian

  * Chi can mot trong cac loai giay to chung minh la nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai Quy che ve mien thi thuc cho nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai se co hieu luc tu ngay 1.9. PV Thanh Nien da co cuoc phong van dai ta Trieu Van The, Cuc truong Cuc Quan ly xuat nhap canh (QLXNC) - Bo Cong an ve cac yeu to lien quan den thu tuc giay to theo quy che mien thi thuc.

 • Nguon luc Viet kieu Tiem nang lon nhung hieu qua chua cao

  06:37 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Nguon luc Viet kieu Tiem nang lon nhung hieu qua chua cao

  Tiem nang cua doanh nhan VN o nuoc ngoai rat lon, nhung viec thu hut nguon luc nay dau tu ve nuoc lai chua dat hieu qua cao.

 • Tuoi tre hom nay se lam duoc dieu than ky

  13:46 | Thứ sáu 29/04/2005 (GMT+7)

  Tuoi tre hom nay se lam duoc dieu than ky

  Dien ra trong gan 3g dong ho, buoi ban tron truc tuyen chu de Nhung doi hoi moi cua thoi cuoc sang nay (29-4) da chuyen den ban doc nhung ky niem dep cua mot thoi hao khi, cung nhu nhung thong diep ve tinh xung kich cua gioi tre trong thoi ky doi moi...

 • Nghi quyet cua Bo Chinh tri Xay dung moi cac chinh sach thu hut Viet kieu dau tu kinh doanh o trong nuoc

  00:46 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Nghi quyet cua Bo Chinh tri Xay dung moi cac chinh sach thu hut Viet kieu dau tu kinh doanh o trong nuoc

  Ngay 26/3, Bo Chinh tri da ra Nghi quyet so 36-NQ/TU ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Theo nghi quyet, cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai can the hien day du truyen thong dai doan ket toan dan toc.

 • Nhung dai su cua Viet Nam o nuoc ngoai

  22:58 | Chủ nhật 20/02/2005 (GMT+7)

  Dai su thuong duoc hieu la nguoi duoc cu di lam dai dien cho quoc gia. Gan day chung ta da mo rong ra “moi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai la mot dai su”. Vay nguoi Viet o nuoc ngoai la ai? Ngoai 3 trieu nguoi Viet dinh cu o nuoc ngoai, con co nguoi Viet dang hoc tap o nuoc ngoai, du lich o nuoc ngoai, va cong nhan di xuat khau lao dong. Thu nay muon ban them ve nhung nha dai su nay.

 • Du luan ve nghi quyet Nguoi Viet o nuoc ngoai

  07:22 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Du luan ve nghi quyet Nguoi Viet o nuoc ngoai

  Sau khi dang nghi quyet cua Bo chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, TS nhan duoc su quan tam cua kha dong ban doc, nhat la nhung ban doc dang du hoc hoac dinh cu o nuoc ngoai.

 • Lam viec o nuoc ngoai

  04:20 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Lam viec o nuoc ngoai

  Ban la mot nha quan ly, mot nhan vien trong mot tap doan kinh te da quoc gia. Ban chuan bi duoc cu di lam viec tai nuoc ngoai voi muc luong hap dan hon. Va luc nay ban dang rat vui mung? Cau tra loi se khong de dang nhu the boi luon co rat nhieu kho khan phat sinh tu cong viec xa xu cua ban.

 • Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu

  15:30 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 16/8, Hoi thao"Tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai voi su nghiep xay dung que huong" se duoc to chuc tai Ha Noi. Nhan dip nay, chung toi xin gioi thieu bai viet "Khoi day nguon luc chat xam cua cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai" cua Thu truong Ngoai giao, Chu nhiem Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai Nguyen Phu Binh.

 • Cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai la mot nhiem vu trong tam

  19:13 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai la mot nhiem vu trong tam

  Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da khang dinh nhu vay tai le ky “Chuong trinh phoi hop cong tac” giua Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai va Hoi Lien lac voi Nguoi Viet Nam o nuoc ngoai sang 30/11, tai Ha Noi.

 • Nhu cau hoc tieng Viet cua nguoi Viet o nuoc ngoai rat lon

  13:51 | Thứ bảy 05/06/2004 (GMT+7)

  Nhu cau hoc tieng Viet cua nguoi Viet o nuoc ngoai rat lon

  Ba Ton Nu Thi Ninh, Pho chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi, nguyen dai su Viet Nam tai Bi, khang dinh: hoc tieng Viet la nhu cau thiet thuc cua tat ca cong dong nguoi Viet o nuoc ngoai. Nha nuoc phai bo tien de day tieng Viet. TS da co cuoc trao doi voi ba Ninh xung quanh van de nay.

 • Thanh lap Quy ho tro cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai

  10:52 | Chủ nhật 27/04/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua quyet dinh thanh lap Quy ho tro cong dong, nham ho tro, dong vien cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai cung nhau xay dung va phat trien, va tham gia dong gop vao viec xay dung que huong dat nuoc. Kinh phi hoat dong ban dau cua Quy khoang 7 ty dong va duoc bo sung hang nam tu cac nguon tai tro, dong gop cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, cac to chuc, ca nhan trong nuoc va ngoai nuoc.

 • Luat Xuat khau lao dong moi Che tai lieu co du manh

  11:34 | Thứ bảy 14/01/2006 (GMT+7)

  Chieu qua 13/1, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Cuc Quan ly lao dong ngoai nuoc, cung cac Bo, nganh lien quan da co cuoc toa dam lay y kien cho Du thao lan 14 Luat dua nguoi lao dong di lam viec o nuoc ngoai.

 • Nam 2015 100 lao dong di lam viec o nuoc ngoai co nghe

  08:30 | Thứ bảy 11/02/2006 (GMT+7)

  Nam 2015 100 lao dong di lam viec o nuoc ngoai co nghe

  Den nam 2010, ty trong lao dong di lam viec o nuoc ngoai co nghe dat 70%, trong do lao dong lanh nghe va trinh do cao tro len dat 30%, va den nam 2015, 100% lao dong di lam viec o nuoc ngoai co nghe, trong do 40% co trinh do chuyen mon ky thuat cao.

 • Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  18:45 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  Du an Luat dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai da trinh Quoc hoi tai ky hop thu 9 va thao luan vao ngay 5/6 toi. Ong Vu Dinh Toan, Pho Cuc truong Cuc quan ly lao dong ngoai nuoc cho biet mot so noi dung lien quan den du an Luat nay.

 • Doanh nhan Viet kieu Nhung dieu gui gam

  09:24 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Doanh nhan Viet kieu Nhung dieu gui gam

  Tiep tuc hoi nghi doanh nhan VN o nuoc ngoai do Bo Ngoai giao to chuc tai Da Nang trong hai ngay 21–22/9, cac dai bieu duoc chia thanh nhom thao luan ve hai linh vuc chinh: dau tu va thuong mai - dich vu. Tai cac dien dan nay da co nhieu y kien tam huyet cua cac doanh nhan VN o nuoc ngoai duoc trinh bay voi cac co quan huu quan trong nuoc, khong ngoai muc dich nham thao go vuong mac va tao dieu kien thu hut manh me hon nua nguon dau tu tu cong dong nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0