nuoc thu hoi

Thursday, 26/05/2016 11:40
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  08:54 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  Trong cac noi dung doi moi cua Luat Dat dai 2003, van de boi thuong, giai phong mat bang, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat duoc nhieu nguoi quan tam. GS.TSKH Dang Hung Vo - Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong co bai viet gioi thieu kha day du noi dung cua van de tren.

 • Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

  20:21 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

  Ngay 3/12, Chinh phu da ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai: Nghi dinh so 197/2004/ND-CP ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va Nghi dinh so 198/2004/ND-CP ve viec thu tien su dung dat.

 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho tiep theo

  11:42 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Boi thuong nhu the nao doi voi dat phi nong nghiep la dat o?

 • Dieu chinh den bu di chuyen mo khi nha nuoc thu hoi dat

  11:30 | Thứ sáu 18/04/2003 (GMT+7)

  Hom qua, UBND TP Ha Noi ra quyet dinh dieu chinh, bo sung den bu thiet hai khi nha nuoc thu hoi dat de phuc vu muc dich quoc phong, an ninh. Theo do, khi thanh pho co quy dat de di chuyen mo ma, chu mo duoc den bu chi phi dao, di doi, xay dung lai va cac khoan chi hop ly khac co lien quan truc tiep.

 • Ai duoc boi thuong Boi thuong nhu the nao

  06:03 | Thứ sáu 22/04/2005 (GMT+7)

  Du thao qui dinh ve giai toa, tai dinh cu vua duoc trinh UBND TP.HCM de ban hanh trong thoi gian toi. Du thao nay nham trien khai nghi dinh 197 ngay 3-12-2004 cua Chinh phu ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat. Noi dung du thao co nhieu qui dinh moi, phu hop voi Luat dat dai nam 2003.

 • Quyet dinh moi ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat Se khong con tinh trang dem con bo cho

  22:40 | Thứ năm 13/01/2005 (GMT+7)

  Quyet dinh moi ve boi thuong ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat Se khong con tinh trang dem con bo cho

  UBND TP Ho Chi Minh dang chuan bi ban hanh Quyet dinh ve boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat. Du thao quyet dinh nay dang duoc cac co quan chuc nang soan thao, chinh ly de kip ban hanh vao cuoi thang 1/2005.

 • Giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho ky 4

  04:02 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  + Tien su dung dat cua thoi han chua su dung dat trong truong hop giao dat co thoi han, tien dat da nop truoc cho thoi han chua su dung dat (co chung tu hoa don nop tien).

 • Dan khon don vi mat dat nha nuoc thu hoi lai bo hoang

  19:33 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Dan khon don vi mat dat nha nuoc thu hoi lai bo hoang

  Do la thuc trang tai nhieu dia phuong duoc cac dai bieu dua ra khi Quoc hoi thao luan ve quy hoach, ke hoach su dung dat ngay 12/6. "Hien dang co tinh trang tuy tien khong tuan thu cac tieu chi trong dieu chinh quy hoach, su dung dat tai mot so dia phuong" Bo truong Tai nguyen moi truong thua nhan.

 • Noi lo nha tai dinh cu

  15:12 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Noi lo nha tai dinh cu

  Con so thong ke so ho duoc mua nha o tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban Ha Noi tu nam 2000 den thang 10/2006 khoang hon 11 nghin can ho. Tu ngay 1/7/2006 Luat Nha o nam 2005 co hieu luc thi hanh. Vay nha o tai dinh cu duoc the hien nhu the nao?

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  15:21 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  Hom qua (16-7), Pho Chu tich Thuong truc UBND TPHCM Nguyen Thien Nhan da ky quyet dinh ban hanh quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat. Quyet dinh nay gom 56 dieu, bao gom cac noi dung: Boi thuong ve dat; boi thuong, ho tro ve tai san; chinh sach ho tro; tai dinh cu.

 • Mua nha tai dinh cu tra gop o Ha Noi duoc tra bang tien

  07:49 | Thứ bảy 20/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/5, UBND thanh pho Ha Noi ban hanh Quyet dinh 72 ve viec quy dinh ban nha tai dinh cu cho cac ho gia dinh, ca nhan theo phuong thuc tra dan tien mua nha khi Nha nuoc thu hoi dat. Theo do, so tien mua nha duoc phep tra dan duoc tinh lai suat bang 0,25%/thang. Moi ho gia dinh, ca nhan thanh toan hang nam khong thap hon 1/10 so tien duoc phep tra dan. Truong hop thanh toan truoc thoi han so tien nha phai tra cho cac nam con lai thi duoc giam 10% so tien phai..

 • Boi thuong ho tro va bo tri tai dinh cu ra sao

  08:38 | Thứ ba 07/12/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh nghi dinh 197/2004 ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat, trong do qui dinh nhung truong hop nguoi duoc giao dat, thue dat... thoa thuan duoc voi nguoi bi thu hoi dat ve muc boi thuong, ho tro, viec boi thuong ho tro se thuc hien theo thoa thuan do.

 • Quy dinh ve thoi han thoa thuan

  15:41 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Truong hop dat thuoc dien Nha nuoc thu hoi ma nha dau tu da chu dong de nghi va duoc phep thoa thuan nhung khong dat duoc su thoa thuan voi nguoi su dung dat thi co quan co tham quyen se ra quyet dinh thu hoi dien tich dat nay.

 • Dat da on dinh se duoc cap so do

  06:05 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Dat da on dinh se duoc cap so do

  Du thao nghi dinh huong dan mot so truong hop cap giay chung nhan quyen su dung dat, thu hoi dat va trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat sap duoc cong bo lay y kien nhan dan. PV TS da trao doi voi Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong MAI AI TRUC ve du thao nghi dinh nay. Bo truong Mai Ai Truc noi: Nghi dinh nay lam cho dan va chinh quyen dia phuong thuc hien, cach tot nhat la dua ra lay y kien rong rai.

 • Du thao quyet dinh qui dinh ve giai toa tai dinh cu o TP HCM co gi moi

  06:01 | Thứ sáu 21/01/2005 (GMT+7)

  Du thao quyet dinh qui dinh ve giai toa tai dinh cu o TP HCM co gi moi

  “Mot diem moi cua du thao quyet dinh qui dinh “Ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban TP.HCM” la tap trung lo nha tai dinh cu de nguoi bi anh huong boi cac du an dau tu xay dung co the nhanh chong on dinh cuoc song”.

 • Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu

  22:25 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Toan van Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ngay 6/4/2007.

 • Co quan nha nuoc thu hoi mat bang cho thue

  08:54 | Thứ bảy 21/08/2004 (GMT+7)

  “Cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep dang cho to chuc, ca nhan thue mat bang phai thanh ly hop dong va thu hoi lai. Tu 1-1-2005 neu co dien tich cho thue hoac dung san xuat kinh doanh dich vu ma don vi khong tu thu hoi hoac khong bao cao cap co tham quyen thi So Tai chinh se bao cao UBND cap tinh, hoac Bo Tai chinh bao cao Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh thu hoi”.

 • Dat khong co giay to cung duoc cap so do va boi thuong

  23:36 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Dat khong co giay to cung duoc cap so do va boi thuong

  Sau hon mot nam thai nghen, ngay 25.5, Nghi dinh bo sung ve viec cap Giay chung nhan quyen su dung dat (GCN), thu hoi dat, thuc hien quyen su dung dat, trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va giai quyet khieu nai ve dat dai (ND 84/2007/ND-CP) da duoc Chinh phu ban hanh. "Hau nhu tat ca nhung van de ma nguoi dan, nha dau tu, co quan quan ly ve dat dai dat ra, thac mac sau gan 3 nam thi hanh Luat Dat dai da duoc giai quyet..

 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho

  03:04 | Chủ nhật 14/05/2006 (GMT+7)

  UBND thanh pho Can Tho da ban hanh qui dinh so 53/2005 ve viec ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho Can Tho. Theo yeu cau cua dong dao nguoi dan thanh pho Can Tho, TS 24g khu vuc DBSCL lan luot gioi thieu quy dinh nay ve nhung van de lien quan den giai toa, den bu.

 • Ha Noi qui dinh gia den bu nha dat

  02:45 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh cua UBND TP Ha Noi, nguoi su dung dat o khi bi Nha nuoc thu hoi dat duoc boi thuong bang tien theo gia tri quyen su dung dat o (gia dat) xac dinh theo khu vuc, vi tri do UBND thanh pho cong bo hang nam.

 • UBNDTP Ha Noi da phe duyet dieu chinh gia dat boi thuong khi nha nuoc thu hoi dat tai mot so khu vuc

  21:26 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Dat o vi tri 1 duong Nguyen Trai duoc den bu 18 trieu dong/m2; dat vi tri 1 cac duong Khuong Trung, Khuong Dinh, Quan Nhan: 12,7 trieu dong/m2; dat vi tri 1 duong Giai Phong: 14,8 trieu dong/m2...

 • TP HCM chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu khi giai toa

  03:02 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  TP HCM chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu khi giai toa

  Ngay 16-7-2005, UBND TP.HCM da ban hanh qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban TP.HCM.

 • Da co khung gia dat tam thoi

  09:01 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  Da co khung gia dat tam thoi

  Bo Tai chinh vua co van ban quy dinh ve gia dat, thu tien su dung dat hoac thue dat, boi thuong ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat.

 • Gia dat 2374 tuyen duong TPHCM tang tu 10 57

  23:51 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Gia dat 2374 tuyen duong TPHCM tang tu 10 57

  * Xem chi tiet gia dat tren tat ca cac tuyen duong thuoc 24 quan huyen tai www.thanhnien.com.vn * Bang gia dat la can cu de tinh gia tri de boi thuong khi Nha nuoc thu hoi datPho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Huu Tin vua ky Quyet dinh so 144/2007/QD-UBND ban hanh quy dinh ve gia cac loai dat tren dia ban TP.HCM de bat dau ap dung tu ngay 1.1.2008.

 • Da Nang cam nang giai toa den bu Ky 4

  04:19 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Chu so huu nha, kho tang, cong trinh kien truc, cay coi va cac tai san khac (sau day goi chung la tai san) co giay to hop le (giay phep xay dung, so nghiep chu, giay chung nhan quyen so huu nha, giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o) hoac co xac nhan cua chinh quyen dia phuong gan lien voi dat o.

 • Huong dan thuc hien 2 nghi dinh moi ve dat dai Bot vai tro cua Nha nuoc tang trach nhiem cua chu dau tu

  20:35 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Huong dan thuc hien 2 nghi dinh moi ve dat dai Bot vai tro cua Nha nuoc tang trach nhiem cua chu dau tu

  Ngay 8/12, Bo Tai chinh da to chuc hop bao cong bo Nghi dinh 197/2004 cua Chinh phu ve boi thuong ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va Nghi dinh 198/2004 ve thu tien su dung dat, cung voi 2 thong tu huong dan thuc hien do Bo Tai chinh ban hanh (Thong tu so 116 va 117/2004/TT-BTC ngay 7/12/2004).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0