noi dung quyet dinh

Wednesday, 25/05/2016 16:10
 • TPHCM cong bo cong khai cac du an dau tu

  08:47 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  “Ke tu ngay 24-12-2003 TP.HCM cong bo cong khai cac du an dau tu tren dia ban TP” - la noi dung quyet dinh cua UBND TP vua ban hanh. Theo do, cac du an dau tu tren dia ban TP thuoc cac loai du an dau tu co nhu cau thu hoi dat, giai phong mat bang, dieu chinh dan cu va du an dau tu phai trinh duyet bao cao danh gia tac dong moi truong theo qui dinh cua Bo Tai nguyen - moi truong, deu phai cong khai noi dung chinh cua du an.

 • Nghe An mot xa co hai chu tich lien tiep bi cach chuc

  09:06 | Thứ ba 23/12/2003 (GMT+7)

  TT (Nghe An) - UBND huyen Quynh Luu, Nghe An vua ra quyet dinh so 895 ve viec ky luat, cach chuc chu tich UBND xa Quynh Vinh doi voi ong Tran Kham. Noi dung quyet dinh nay cho biet: “Nhiem ky 1999-2004 ong Kham da buong long quan ly dat dai de 117 ho lan chiem hon 1.000m2 dat trong vung qui hoach, xay dung nha trai phep”.

 • Giam muc thu lao dai ly xang dau de bot lo

  08:35 | Thứ tư 02/06/2004 (GMT+7)

  “Ke tu 1-6-2004, muc thu lao toi da cho dai ly cac mat hang xang dau la 160-170d/lit (tuy khu vuc). Muc thu lao toi da doi voi cac tong dai ly khong qua 15d/lit. Nghiem cam cac doanh nghiep dau moi xang dau dung bat cu hinh thuc nao de tang thu lao dai ly cao hon muc qui dinh nay”. Do la noi dung quyet dinh 0676 ngay 31-5-2004 cua Bo Thuong mai.

 • Giam thue nhap khau nhieu mat hang tu My

  15:22 | Thứ sáu 03/12/2004 (GMT+7)

  Theo noi dung quyet dinh so 90/2004/QD-BTC cua Bo Tai chinh ve dieu chinh muc thue suat thue nhap khau theo bieu uu dai, thuc hien Hiep dinh thuong mai Viet - My (BTA), hang hoa nhap khau tu My nhu luong thuc - thuc pham, may anh, thiet bi lam lanh... co to khai hai quan tu ngay 10-12 se duoc giam thue.

 • Dinh chi cong tac giam doc Cong ty cong trinh cong cong quan 1

  07:05 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Tam dinh chi chuc vu giam doc doi voi ong Nguyen Hong Sinh, giam doc Cong ty cong trinh cong cong Q.1, TP.HCM cho den cuoi thang 4-2005. Do la noi dung quyet dinh do pho chu tich UBND TP Nguyen Van Dua vua ky. Ba Quach Tuy Hong, pho giam doc cong ty duoc giao lam quyen giam doc cong ty.

 • Phe duyet qui hoach khu dan cu moi 30000 nguoi

  10:47 | Thứ sáu 14/11/2003 (GMT+7)

  “Khu dan cu moi voi he thong ha tang ky thuat va ha tang xa hoi hoan chinh, qui mo 30.000 nguoi, dien tich 90,26ha”la noi dung quyet dinh phe duyet qui hoach chi tiet su dung dat khu dan cu Nam Rach Chiec, quan 2 moi day cua UBND TP.HCM.

 • Bi treo gio nua nam vi xuc pham trong tai

  13:42 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Bi treo gio nua nam vi xuc pham trong tai

  Do chinh la noi dung quyet dinh cua Tieu ban ky luat BTC giai V-League 2006 sau khi xem xet bang ghi hinh va bao cao cua giam sat tran dau noi tren.

 • Tu 2007 Tach rieng Buu chinh va Vien thong

  09:14 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Tu 2007 Tach rieng Buu chinh va Vien thong

  Tu 2007 se tach rieng Buu chinh voi Vien thong, va tin hoc hoa nganh Buu chinh Viet Nam la noi dung Quyet dinh so 236/2005/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu phe duyet Quy hoach phat trien Buu chinh Viet Nam den nam 2010.

 • Tu 2007 xe co gioi phai dat tieu chuan khi thai chau Au

  09:30 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Tu 2007 xe co gioi phai dat tieu chuan khi thai chau Au

  Tu 1/7/2007, cac loai o to, xe may san xuat trong nuoc va nhap khau moi phai dat tieu chuan Euro 2 (tieu chuan chau Au). Do la noi dung quyet dinh moi do Pho thu tuong Pham Gia Khiem ban hanh ngay 10/10.

 • Mien thue tai nguyen voi dat cac cong trinh vuot lu

  08:06 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Mien thue tai nguyen voi dat cac cong trinh vuot lu

  Doi voi dat khai thac de san lap, ton nen cong trinh cum, tuyen dan cu vung ngap sau dong bang song Cuu Long se chinh thuc duoc mien thue tai nguyen tu 31/10/2005. Do la noi dung Quyet dinh so 1134 do Thu tuong Phan Van Khai vua ky ban hanh.

 • 2010 Se pho cap Internet bang thong rong den 100 huyen ly

  08:57 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Do la noi dung Quyet dinh so 32/QD-TTg ve Quy hoach phat trien vien thong va Internet Viet Nam vua duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh nham giup moi nguoi dan tren khap ca nuoc duoc cap nhat thong tin nhanh chong.

 • Website Dang Cong san Viet Nam tro thanh bao dien tu

  03:15 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Ten giao dich website Dang Cong san VN tu nay se la bao dien tu Dang Cong san VN. Mangset bao dien tu Dang Cong san VN van giu nguyen nhu cu. Do la noi dung quyet dinh so 1092- QD/TTVH cua Ban Tu tuong - van hoa trung uong ve viec doi ten giao dich website Dang Cong san VN.

 • Binh Duong ho tro dao tao 207 cu nhan thac si tien si

  00:42 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Binh Duong (BD) se ho tro de dao tao 155 cu nhan, 51 thac si va 1 tien si . Do la noi dung quyet dinh do chu tich UBND tinh BD Nguyen Hoang Son vua ky ve viec ban hanh danh muc chuyen mon can dao tao nam 2005.

 • Khoanh no cho ho co gia suc bi tieu huy

  20:13 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Khoanh no cho ho co gia suc bi tieu huy

  Day la noi dung Quyet dinh so 738 ve viec ho tro kinh phi phong, chong dich lo mom long mong duoc Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh nay 18/5.

 • Ky luat mot hai doi vi khong cuu ho duoc tau gap nan

  08:14 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  - Bo chi huy Bo doi Bien phong tinh Phu Yen, ngay 12/10da cong bo quyet dinh ky luat doi voi Hai doi 2. Theo noi dung quyet dinh, Bo chi huy xoa toan bo thanh tich, danh hieu thi dua nam 2006 cua tap the don vi Hai doi 2, Hai doi truong, tap the tau BP 10-04-01 va cac thanh vien, de nghi ha mot bac xep loai dang vien nam 2006 doi voi dai uy Pham Ngoc An - Pho Hai doi truong Hai doi 2.

 • Den bu 10.000 dong kg lon va 12.000 dong kg trau bo

  08:50 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Day la noi dung Quyet dinh so 738 ve viec ho tro kinh phi phong, chong dich lo mom long mong do Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung ky 18/5.

 • Thu hoi nha dat thuoc so huu Nha nuoc bi bo trong su dung sai muc dich

  08:22 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Thu hoi nha dat thuoc so huu Nha nuoc bi bo trong su dung sai muc dich

  Day la noi dung Quyet dinh 09 ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu Nha nuoc vua duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh.

 • Canh sat giao thong TP HCM co duoc tiep tuc giam xe giam bang lai

  22:47 | Chủ nhật 25/06/2006 (GMT+7)

  Ngay sau khi cac phuong tien thong tin dai chung dua noi dung Quyet dinh 85/2006QD-UB cua UBND TP.HCM ve viec bai bo noi dung trai phap luat cua Chi thi 08, toa soan Thanh Nien da nhan duoc nhieu thac mac cua nguoi dan ve van de nay. Chung toi da trao doi voi thuong ta Than Minh Khuya - Pho truong phong CSGT duong bo Cong an TP.HCM va duoc cho biet:

 • Can Tho trung tam kinh te van hoa vung DBSCL

  01:14 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Day la noi dung quyet dinh so 207/2006/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet qui hoach chung xay dung thanh pho Can Tho den nam 2025, vua duoc cong bo ngay 14-10.

 • Truong DH FPT tuyen 500 chi tieu DH chinh quy nam 2006

  18:16 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Truong DH FPT tuyen 500 chi tieu DH chinh quy nam 2006

  Do la noi dung quyet dinh duoc Thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long ky chieu ngay 15-11. Cung ngay, ngay truoc khi co quyet dinh giao chi tieu, Bo GD-DT da co quyet dinh giao cho Truong DH FPT mo nganh dao tao ky thuat phan mem trinh do DH he chinh quy.

 • Chi tieu tuyen sinh 2007 Xac dinh bang tieu chi so SV GV

  18:24 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Chi tieu tuyen sinh cua cac co so dao tao hang nam duoc xac dinh dua tren cac tieu chi: so sinh vien (SV) quy doi tren mot giang vien (GV) quy doi, muc do va trinh do tin hoc hoa trong giang day, quan ly cua co so dao tao, nang luc thiet bi chuyen nganh phuc vu dao tao va nghien cuu khoa hoc, dien tich san xay dung phuc vu dao tao va nghien cuu khoa hoc tren mot SV quy doi. Do la noi dung quyet dinh duoc Bo truong Bo GD-DT ban hanh ngay 8-2-2007.

 • Bo GD DT thi diem co che mot cua

  19:39 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Tu thang 5/2007, tai co quan Bo GD-DT se ap dung co che “mot cua” doi voi chin loai cong viec. Do la noi dung quyet dinh cua bo truong Nguyen Thien Nhan.

 • Ban dau gia 75 doanh nghiep nha nuoc

  15:29 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Ban dau gia 75 doanh nghiep nha nuoc

  Nhieu doanh nghiep lon, dang kinh doanh hieu qua trong cac linh vuc dau khi, buu chinh vien thong, dien luc se duoc dem ra ban dau gia tren thi truong chung khoan. Do la noi dung quyet dinh vua duoc Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ngay 14/6.

 • Ban dau gia 75 doanh nghiep nha nuoc

  15:35 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Ban dau gia 75 doanh nghiep nha nuoc

  Nhieu doanh nghiep lon, dang kinh doanh hieu qua trong cac linh vuc dau khi, buu chinh vien thong, dien luc se duoc dem ra ban dau gia tren thi truong chung khoan. Do la noi dung quyet dinh vua duoc Pho thu tuong Nguyen Tan Dung ky ngay 14/6.

 • Thanh lap ban chi dao ung dung va phat trien CNTT

  08:00 | Thứ tư 14/11/2001 (GMT+7)

  Day la noi dung quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec thanh lap Ban chi dao Chuong trinh hanh dong trien khai Chi thi so 58-CT/TU cua Bo Chinh tri ve day manh ung dung va phat trien cong nghe thong giai doan 2001-2005. Ban chi dao se chinh thuc hoat dong ngay 24/11.

 • Cong bo quyet dinh ky luat doi voi DHDL Dong Do

  09:40 | Thứ năm 10/01/2002 (GMT+7)

  Hom nay (10/1), Bo GD-DT cong bo noi dung quyet dinh (do Bo truong Nguyen Minh Hien da ky) ky luat Ban lanh dao DHDL Dong Do ve nhung sai pham trong qua trinh tuyen sinh nam 2001 - Vu truong Vu Cong tac Chinh tri Phung Khac Binh cho biet.

 • Dinh chi cong tac Uy vien Hoi dong quan tri DHDL Dong Do

  11:58 | Thứ năm 10/01/2002 (GMT+7)

  Dong thoi tam dinh chi moi chuc vu duoc nha truong bo nhiem, kiem diem nhung sai pham trong chi tra va chiem giu trai phep mot phan tien cong, tien luong can bo, nhan vien tai truong tu thang 3 den thang 8/1995. Day la noi dung quyet dinh ky luat do Bo GD-DT vua ban hanh hom nay (10/1) doi voi truong DHDL Dong Do.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0