noi chinh

Monday, 30/05/2016 08:07
 • Chi dao quyet liet cong tac giai quyet khieu nai to cao

  07:29 | Thứ hai 24/02/2003 (GMT+7)

  Day la mot trong 5 nhiem vu quan trong cua cong tac noi chinh nam 2003, vua duoc Chu tich nuoc Tran Duc Luong nhan manh trong buoi khai mac Hoi nghi cong tac Noi chinh toan quoc nam 2003. Hoi nghi do Ban Noi chinh Trung uong to chuc tai TP.HCM.

 • Cong tac dau tranh chong tham nhung chua dap ung yeu cau cua Dang va nhan dan

  00:16 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Cong tac dau tranh chong tham nhung chua dap ung yeu cau cua Dang va nhan dan

  Ngay 23/2, Hoi nghi Noi chinh khu vuc phia Nam da khai mac tai Kien Giang. Dai dien lanh dao Ban Noi chinh T.U, Thanh tra Nha nuoc, Tong cuc An ninh, Bo Cong an, Tinh uy, UBND tinh va lanh dao khoi Noi chinh 20 tinh khu vuc phia Nam ve du.

 • Ong Le Van Lan Pho vu truong Ban Noi chinh trung uong Muc do tham nhung la nghiem trong

  23:17 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Ong Le Van Lan Pho vu truong Ban Noi chinh trung uong Muc do tham nhung la nghiem trong

  Theo hiep dinh duoc ky ket giua doi ben vao nam 2002, Chinh phu Thuy Dien da tai tro cho Viet Nam 700.000 USD qua To chuc SIDA de thuc hien du an "Tham nhung va chong tham nhung tai Viet Nam". Du an duoc giao cho Ban Noi chinh trung uong thuc hien tu dau thang 3/2003 va du kien ket thuc vao cuoi nam 2005. Bao Thanh Nien da phong van ong Le Van Lan, Pho vu truong Ban Noi chinh trung uong kiem Pho giam doc dieu hanh du an nay:

 • Ban An ninh noi chinh Thanh uy TP HCM Don nhan Huan chuong Lao dong hang nhat

  06:05 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Sang 9-1, Ban an ninh noi chinh Thanh uy TP.HCM da to chuc le don nhan Huan chuong Lao dong hang nhat do Chu tich nuoc tang thuong.

 • Ban Noi chinh TW duoc tang thuong Huan chuong Ho Chi Minh

  08:00 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  TP - Duoc chinh thuc thanh lap ngay 5/1/1966 (voi ten goi ban dau la Ban Phap che TW), 40 nam qua, Ban Noi chinh TW da co nhieu dong gop vao su nghiep cach mang cua dat nuoc.

 • Luat su chung toi thuong bi co quan dieu tra hanh

  16:19 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Luat su chung toi thuong bi co quan dieu tra hanh

  Luat su bi can tro khi hanh nghe, muon gap than chu phai nop truoc cau hoi cho co quan dieu tra... Nhung van de nay vua duoc Doan luat su Ha Noi chuyen toi Ban Noi chinh trung uong. Day la lan dau tien gioi luat su HN chinh thuc len tieng. Chu nhiem Pham Hong Hai da trao doi voi VnExpress.

 • Tap trung thanh tra nhung linh vuc de phat sinh tieu cuc

  09:56 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Tai hoi nghi tong ket cong tac an ninh noi chinh Thanh uy TP.HCM nam 2004 chieu qua 1-3, truong Ban Noi chinh Thanh uy Tran Hoang Tham nhan dinh: nam 2004 tinh hinh an ninh chinh tri, trat tu xa hoi cua TP.HCM van duoc giu vung, kinh te - xa hoi phat trien, doi song nguoi dan duoc nang len.

 • Ha Noi chinh thuc xac nhan co cum gia cam

  12:00 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Ha Noi chinh thuc xac nhan co cum gia cam

  Tai cuoc hop cua Ban chi dao quoc gia phong chong dich cum A/H5N1 chieu qua, 7/3, dai dien Chi cuc Thu y Ha Noi chinh thuc xac nhan o dich cum gia cam moi xay ra tai xa Kim Chung, huyen Dong Anh.

 • TPHCM tiep tuc day manh cai cach tu phap

  08:38 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Tai hoi nghi ve cong tac an ninh noi chinh TP.HCM sang 9-2, Bi thu Thanh uy TP.HCM Nguyen Minh Triet nhan dinh: cong tac an ninh noi chinh TP.HCM nam qua dat hieu qua, hoat dong tich cuc. The hien sinh dong la viec giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi.

 • Tap trung kiem che tai nan giao thong tran ap toi pham

  15:54 | Thứ ba 25/02/2003 (GMT+7)

  Ong Truong Vinh Trong, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Noi chinh Trung uong cho biet cong tac noi chinh nam 2003 se tap trung vao cong tac tran ap toi pham va kiem che tai nan giao thong. Bo may co quan dieu tra se duoc cai cach theo yeu cau cua Nghi quyet 08.

 • Nguyen Vu truong Noi chinh VP Chinh phu da ve nuoc

  08:37 | Thứ năm 23/05/2002 (GMT+7)

  Ngay 21/5, ong Nguyen Quoc Bao, nay la Dai su cua Viet Nam tai Uzbekistan da ve den Ha Noi theo de nghi cua VPCP de lam ro viec tai sao nhung van ban bao cao lien quan den vu Nam Cam cua VKSND toi cao va Bo Noi vu truoc day khong den tay Thu tuong Vo Van Kiet.

 • Gio la luc hanh dong va hanh dong

  16:24 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Gio la luc hanh dong va hanh dong

  Chinh thuc ra mat vao dau thang 10-2006, Ban Chi dao trung uong ve phong chong tham nhung (BCD) duoc xem la co quan co nhieu quyen han nhat trong chi dao phong chong tham nhung. Sau mot qui hoat dong cua BCD, ong LE VAN LAN - vu pho Vu 4, Ban Noi chinh trung uong (tung la pho giam doc dieu hanh du an Nghien cuu dau tranh chong tham nhung cua Ban Noi chinh trung uong) - thua nhan cong viec ma BCD lam duoc con it.

 • So vu viec giam nhung tinh hinh van nong bong

  00:46 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 10/10, Ban Noi chinh T.U Dang to chuc hoi nghi tong ket 3 nam thuc hien chi thi cua Ban Bi thu ve khieu nai, to cao (KNTC). Tai hoi nghi, dai dien lanh dao Ban Noi chinh T.U, Thanh tra Chinh phu va cac nganh, cac cap cho rang ke tu khi thuc hien chi thi, tinh hinh khieu kien co "lang diu", "khong phat sinh diem nong".

 • Co hay khong chuyen ga nha da nhau

  09:12 | Thứ năm 05/07/2007 (GMT+7)

  Co hay khong chuyen ga nha da nhau

  Moi day, bao dien tu VM co bai viet “Quyen rom, va da” phan anh viec CQDT huyen Vo Nhai khoi to 3 can bo Thanh tra huyen Vo Nhai voi toi danh vu khong. Qua tim hieu, ban chat van de dan dan he mo. Trao doi voi phong vien bao dien tu VM, ong Do Cao Khanh, Chanh Thanh tra tinh Thai Nguyen, cho rang: “Co quan cong an da lam to van de ma trong do co lien quan den khoi noi chinh huyen…”.

 • Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

  21:49 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1009/QD-TTg ve viec phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Quyet dinh neu ro nguyen tac phan cong, quan he cong tac giua Thu tuong va cac Pho Thu tuong, trach nhiem, quyen han cua Pho Thu tuong trong pham vi linh vuc duoc phan cong. Ve phan cong cu the, Quyet dinh neu ro: 1. Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu: a) Chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh..

 • Toi khong dai ban dau minh voi gia 110 trieu dong

  07:44 | Thứ bảy 25/02/2006 (GMT+7)

  Toi khong dai ban dau minh voi gia 110 trieu dong

  Lien quan toi viec nhan hoi lo (?!) 110 trieu dong , chieu 24/2, Tong thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh da trao doi voi bao chi ve viec nguyen truong doan thanh tra Luong Cao Khai da dua tien de cay nho ong... chay toi nhu the nao?

 • Toi khong ban cai dau cua minh voi gia 110 trieu dong

  02:38 | Thứ bảy 25/02/2006 (GMT+7)

  Toi khong ban cai dau cua minh voi gia 110 trieu dong

  Chieu 24-2, tong thanh tra Quach Le Thanh da trao doi voi TS ve viec nguyen truong doan thanh tra Luong Cao Khai dua 110 trieu dong de cay nho ong... chay toi nhu the nao.

 • Se rut bot an tu hinh doi voi mot so loai toi

  06:15 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Se rut bot an tu hinh doi voi mot so loai toi

  Hai nam thuc hien cai cach tu phap theo nghi quyet 08 da dem lai “sinh khi moi” cho hoat dong cua cac co quan tu phap. Tuy nhien ben canh do cung chua phai da het nhung vuong mac... Pho truong Ban Noi chinh trung uong Tran Dai Hung cho biet.

 • UBND tinh Binh Duong Chay y khong chiu tra no cho dan

  06:52 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  UBND tinh Binh Duong Chay y khong chiu tra no cho dan

  Gan 6 nam nay, mot cu ong 70 tuoi bi ung thu phoi giai doan cuoi thuong truc tai co quan thi hanh an tinh Binh Duong de yeu cau thi hanh an 303 trieu dong ma UBND tinh Binh Duong co trach nhiem tra cho ong nhu toa tuyen nam 2002.

 • Co gang ket thuc dieu tra vu Nam Cam trong thang 7

  09:14 | Thứ hai 15/04/2002 (GMT+7)

  Truong ban Noi chinh trung uong Truong Vinh Trong da cho biet nhu vay khi duoc hoi ve vu Nam Cam, tai Hoi nghi tong ket cong tac noi chinh toan quoc hom 13/4. Theo ong Trong, trong 3 thang toi, cac co quan chuc nang se co gang ket thuc viec dieu tra de som dua cac bi can ra xet xu.

 • 30 can bo khong tu choi tham nhung

  16:20 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  Do la ket qua khao sat dieu tra ve tham nhung tai 3 bo va 7 tinh, thanh vua duoc Ban Noi chinh Trung uong thong bao sang nay. Lan dau tien, 10 co quan bi bau chon la tham nhung pho bien nhat da duoc neu dich danh. Khoang 1/3 can bo, cong chuc trong so nguoi duoc hoi thua nhan, co the nhan hoi lo.

 • Toi khong dai ban dau minh voi gia 110 trieu dong

  09:13 | Thứ bảy 25/02/2006 (GMT+7)

  Toi khong dai ban dau minh voi gia 110 trieu dong

  Chieu 24/2, Tong thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh da trao doi voi bao chi ve viec nguyen truong doan thanh tra Luong Cao Khai da dua tien de cay nho ong... chay toi. Ong khang dinh day khong phai la tien an chia vu tieu cuc.

 • Tran Mai Hanh xin gap Truong ban Noi chinh trung uong

  17:41 | Thứ ba 21/05/2002 (GMT+7)

  Ong Truong Vinh Trong cho biet, ong vua nhan duoc thu cua ong Tran Mai Hanh. Trong thu ong Hanh xin duoc gap de trinh bay ro nhung van de cong luan neu trong thoi gian vua qua.

 • Toi khong ban dau minh voi gia 110 trieu dong

  07:10 | Thứ bảy 25/02/2006 (GMT+7)

  Toi khong ban dau minh voi gia 110 trieu dong

  Chieu 24/2, tong thanh tra Quach Le Thanh da trao doi voi phong vien ve viec nguyen truong doan thanh tra Luong Cao Khai dua 110 trieu dong de cay nho ong... chay toi nhu the nao.

 • Ai chay an Chi nguoi co chuc quyen co tien moi chay

  08:17 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Ai chay an Chi nguoi co chuc quyen co tien moi chay

  Dan ta “an com ma thieu thuc an van chiu duoc, o nha xau cung van chiu duoc, nhung cai gi bat cong thi noi sao di nua cung khong chiu...”. Bi thu Trung uong Dang, truong Ban Noi chinh trung uong (T.U) Truong Vinh Trong da nhan manh “nguyen tac” nay voi cac dai bieu du hoi nghi cong tac tu phap hom qua 15-4.

 • CLB bong da Hoa Phat Ha Noi chinh thuc ra mat

  14:31 | Thứ tư 24/12/2003 (GMT+7)

  CLB bong da Hoa Phat Ha Noi chinh thuc ra mat

  Sang nay, Lien doan bong da Ha Noi da to chuc le gioi thieu doi bong Hoa Phat - Ha Noi, ma tien than la LG.ACB. Muc tieu cua CLB nay la chiem mot suat trong top 5 cua giai hang Nhat mua toi.

 • Tong Thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh co nhan hoi lo

  08:34 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Tong Thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh co nhan hoi lo

  Doan thanh tra nay lam viec tu thang 5/2002, den ngay 5/10 thi ket thuc. Truoc khi doan thanh tra ket thuc mot thang, ong Quach Le Thanh moi chinh thuc ve nham chuc (truoc do, ong Quach Le Thanh cong tac o Ban Noi chinh Trung uong khoang chuc nam).

 • Chuyen o nha ong Quach Le Thanh

  09:02 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Chuyen o nha ong Quach Le Thanh

  TP - Nguoi ta tung noi cai gi khong mua duoc bang tien thi phai mua duoc bang rat nhieu tien? Tong cong ba lan la 110 trieu nhung neu 3 lan la 3 ty thi sao?Cai cuoi cua ong Thanh khong duoc tuoi cho lam...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0