no nuoc

Friday, 27/05/2016 17:21
 • Phat hanh trai phieu de vay no nuoc ngoai 750 trieu USD trai phieu da ban het

  04:35 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  750 trieu USD trai phieu quoc te cua Chinh phu VN (TPQTCP) co ky han 10 nam (dao han thang 1-2016) da duoc ban het o New York hom 27-10 voi gia ban la 98,223% so voi menh gia, lai suat co dinh la 6,875%/nam (tinh ra lai suat thuc la 7,125%), tuong duong muc lai suat trai phieu kho bac My loai 10 nam + 256,4 diem co ban. So TPQTCP nay se duoc niem yet tai thi truong chung khoan Singapore.

 • Liverpool quyet tra no nuoc rua thu nha

  10:22 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Liverpool quyet tra no nuoc rua thu nha

  PSV hat Arsenal khoi Champions League nam nay. HLV cua ho - Koeman - khi con dan dat Benfica cung tien chinh Liverpool tai vong loai truc tiep, sau khi da vang MU o vong bang mua truoc. Thay tro Benitez se giai quyet sao day voi nhung an oan, toi nay?

 • Tho ng ke du ba o ve kinh te Vie t Nam va the gioi

  22:11 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Tho ng ke du ba o ve kinh te Vie t Nam va the gioi

  Gan day, Economist Intelligence Unit (EIU) - mot nhanh nghien cuu cua tap chi uy tin The Economist cung thuc hien voi Cisco mot du bao nhin ve trien vong cua the gioi, trong do co Viet Nam tu nay den nam 2020.

 • Iraq Trien vong phuc hoi kinh te trong nam moi

  23:23 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  Iraq Trien vong phuc hoi kinh te trong nam moi

  Nhat Ban, mot chu no lon, ngay 29/12 da cam ket se xoa phan lon so tien ma Iraq no nuoc nay neu cac nuoc chu no khac thuoc Cau lac bo Paris cung lam dieu tuong tu. Tuyen bo cua Bo Ngoai giao Nhat duoc dua ra sau cuoc gap giua Thu tuong J.Koizumi va dac su My J.Baker, qua do dao nguoc lap truong luong lu cua Nhat truoc day trong viec tham gia xoa no cho Iraq vi Nhat tin rang Iraq co the tra duoc no nho nguon dau mo cua minh.

 • Ban hanh Quy che giam sat tinh trang no nuoc ngoai

  09:02 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Ban hanh Quy che giam sat tinh trang no nuoc ngoai

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh ban hanh Quy che xay dung va quan ly he thong chi tieu danh gia, giam sat tinh trang no nuoc ngoai cua quoc gia. Theo do cu hai nam se tien hanh phan tich ben vung no dong thoi kien nghi cac bien phap dieu chinh.

 • Ban hanh Quy che giam sat tinh trang no nuoc ngoai cua quoc gia

  12:20 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh 231/2006/QD-TTg ban hanh Quy che xay dung va quan ly he thong chi tieu danh gia, giam sat tinh trang no nuoc ngoai cua quoc gia.

 • Ban hanh Quy che giam sat tinh trang no nuoc ngoai cua quoc gia

  15:59 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh 231/2006/QD-TTg ban hanh Quy che xay dung va quan ly he thong chi tieu danh gia, giam sat tinh trang no nuoc ngoai cua quoc gia.

 • Ban hanh Quy che giam sat tinh trang no nuoc ngoai

  10:16 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Ban hanh Quy che giam sat tinh trang no nuoc ngoai

  Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh 231/2006/QD-TTg ban hanh Quy che xay dung va quan ly he thong chi tieu danh gia, giam sat tinh trang no nuoc ngoai cua quoc gia.

 • Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den 2010

  14:21 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den 2010

  Ngay 23/6, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh so 150/2006/QD-TTg ban hanh Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien “Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den nam 2010”. Chuong trinh hanh dong tap trung vao 3 noi dung chinh, gom: hoach dinh chinh sach quan ly vay va tra no nuoc ngoai; hoan thien khuon kho phap ly va the che trong quan ly no nuoc ngoai; thu thap, tong hop, bao cao, chia se, cong bo thong tin va dao tao can bo ve quan ly no..

 • Ban hanh qui che ve thu thap bao cao cong bo thong tin ve no nuoc ngoai

  04:07 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh qui che thu thap, tong hop, bao cao, chia se va cong bo thong tin ve no nuoc ngoai. Qui che nay bao gom viec thu thap, tong hop, bao cao ve tinh hinh ky ket vay, rut von, tra no nuoc ngoai cua Chinh phu; cong bo cac bao cao ve no nuoc ngoai...

 • Quy che quan ly vay va tra no nuoc ngoai

  11:39 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quy che quan ly vay va tra no nuoc ngoai, dieu chinh hoat dong vay, tra no nuoc ngoai va quan ly no nuoc ngoai cua VN (tru truong hop vay, tra no nuoc ngoai cua nguoi cu tru la the nhan VN).

 • Cong khai tinh hinh no nuoc ngoai cua quoc gia

  10:07 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Tinh hinh vay va tra no nuoc ngoai hang nam se duoc tong hop, bao cao Chinh phu va cong bo thong qua hinh thuc phat hanh ban tin. Ban tin ve no nuoc ngoai se duoc Bo Tai chinh phat hanh 6 thang mot lan, duoi dang an pham va du lieu tren trang dien tu cua bo.

 • Moi nam tra no 2 ti USD

  15:27 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Moi nam tra no 2 ti USD

  Theo Bo Tai chinh, trong giai doan 2006-2010, VN phai tra nuoi ngoai 10-11 ti USD no quoc gia, nghia la moi nam phai tra 2 ti. Hien, tong no nuoc ngoai vao khoang 20 ti USD. Tuy cac mon no tren khong ngoai kha nang thanh toan, song cung voi nhung su co “bat minh” (khong chi) o PMU18 dang am i, nhat dinh da den luc nhin lai van de no nuoc ngoai mot cach song phang hon. Cac chuyen gia nuoc ngoai thuc hien du an “Tang cuong quan ly no nuoc ngoai hieu qua va..

 • No nuoc ngoai da gan den nguong

  09:49 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  No nuoc ngoai da gan den nguong

  Tai Hoi nghi nganh Tai chinh moi day, Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta, Ngan hang The gioi (WB) vua co khuyen cao giam gioi han an toan vay no nuoc ngoai tu 50% xuong 40% GDP.

 • No nuoc ngoai cua Viet Nam tuong doi thap

  07:34 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  No nuoc ngoai cua Viet Nam tuong doi thap

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Le Duc Thuy cho biet tong no nuoc ngoai cua Viet Nam hien tuong doi thap: chiem khoang 34% GDP va 46% tong cac khoan thu tren tai san vang lai.

 • Giam sat no nuoc ngoai cua quoc gia

  04:48 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh 231 ban hanh qui che xay dung va quan ly he thong chi tieu danh gia, giam sat tinh trang no nuoc ngoai cua quoc gia; cac nguong an toan no, han muc vay no, trach nhiem cua co quan chu tri va cac co quan co lien quan trong viec danh gia tinh trang no nuoc ngoai, nham xay dung va dieu chinh chien luoc, chinh sach vay no cua Chinh phu dam bao an toan no quoc gia.

 • No nuoc ngoai cua Viet Nam tuong doi thap

  08:57 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  No nuoc ngoai cua Viet Nam tuong doi thap

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Le Duc Thuy cho biet tong no nuoc ngoai cua Viet Nam hien tuong doi thap: chiem khoang 34% GDP va 46% tong cac khoan thu tren tai san vang lai.

 • Tang cuong quan ly no nuoc ngoai

  15:26 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  TP - Theo Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh tang cuong quan ly no nuoc ngoai la mot trong nhung van de duoc dat ra trong cong tac quan ly vay va tra no nuoc ngoai trong thoi gian

 • No nuoc ngoai cua Viet Nam tuong doi thap

  14:52 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  No nuoc ngoai cua Viet Nam tuong doi thap

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Le Duc Thuy cho biet tong no nuoc ngoai cua Viet Nam hien tuong doi thap: chiem khoang 34% GDP va 46% tong cac khoan thu tren tai san vang lai.

 • No nuoc ngoai cua Han Quoc dat muc ky luc

  08:04 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  No nuoc ngoai cua Han Quoc dat muc ky luc

  Bo Tai chinh va kinh te Han Quoc thong bao no nuoc ngoai cua nuoc nay dat muc ky luc 229,3 ti USD trong qui 2 vua roi, trong do no ngan han la 94,6 ti USD, tang 20,1 ti USD. No nuoc ngoai cua Han Quoc da tang lien tuc 10%/qui ke tu nam 2001. Khi do no nuoc ngoai cua Han Quoc moi la 128,7 ti USD.

 • No nuoc ngoai tuong doi thap

  05:06 | Thứ ba 31/01/2006 (GMT+7)

  No nuoc ngoai tuong doi thap

  Ong Le Duc Thuy, Thong doc Ngan hang Nha nuoc cho biet tong no nuoc ngoai cua Viet Nam hien chiem khoang 34% GDP va 46% tong cac khoan thu tren tai san vang lai.

 • Tu 2006 2010 moi nam tra no 2 ti USD

  00:27 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Tu 2006 2010 moi nam tra no 2 ti USD

  TTCN - Theo Bo Tai chinh, trong giai doan 2006-2010, VN phai tra nuoc ngoai 10-11 ti USD no quoc gia. Duoc biet, tong no nuoc ngoai hien vao khoang 20 ti USD.

 • Moi nam tra no 2 ti USD

  08:57 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Moi nam tra no 2 ti USD

  Theo Bo Tai chinh, trong giai doan 2006-2010, VN phai tra nuoi ngoai 10-11 ti USD no quoc gia, nghia la moi nam phai tra 2 ti. Hien, tong no nuoc ngoai vao khoang 20 ti USD.

 • Ban hanh chien luoc quoc gia vay tra no nuoc ngoai

  08:01 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh “Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den nam 2010”.

 • Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den 2010

  11:25 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 23-6, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh so 150/2006/QD-TTg ban hanh Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien “Chien luoc quoc gia ve vay va tra no nuoc ngoai den nam 2010”.

 • Quan ly no cua Chinh phu Se thong nhat

  11:05 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Quan ly no cua Chinh phu Se thong nhat

  Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh ban hanh Chuong trinh hanh dong trien khai thuc hien Chien luoc vay va tra no nuoc ngoai den nam 2010. Bao Dau tu da trao doi voi ong Le Quoc Ly, Vu truong Vu Tai chinh - Tien te (Bo Ke hoach va Dau tu), ve nhung noi dung chinh cua Chuong trinh hanh dong nay.

 • Bai hoc tu Argentina

  14:45 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  Cuoc khung hoang no toan dien cua Argentina tu cuoi nam 2001 rat dang de chung ta nghien cuu. Truoc het, cung giong nhu VN hien tai, Argentina da co nhung thanh cong vuot bac trong tang truong kinh te.

 • Moi nam Viet Nam se phai tra no 2 ti USD

  08:36 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Moi nam Viet Nam se phai tra no 2 ti USD

  Theo bao cao cua Bo Tai chinh, trong giai doan 2006-2010, Viet Nam phai tra nuoc ngoai tu 10 -11 ti USD no quoc gia, nghia la moi nam phai tra 2 ti USD. Hien, tong no nuoc ngoai cua Viet Nam vao khoang 20 ti USD.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0