nien han su dung

Monday, 30/05/2016 13:50
 • Ve nien han su dung o to tai va o to cho nguoi Thong bao cho chu xe biet truoc khi xe het nien han su dung

  23:38 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 17/4, tai hoi nghi trien khai thuc hien Nghi dinh 23/CP cua Chinh phu va Thong tu 06/2004/TT-BGTVT cua Bo Giao thong van tai ve nien han su dung cua xe o to tai va o to cho nguoi cho cac dia phuong tu Da Nang tro vao, Cuc Dang kiem Viet Nam cho biet: Co quan dang kiem se gui thong bao “Xe het nien han su dung” cho chu phuong tien hoac nguoi lai xe khi dua o to vao kiem dinh 2 lan cuoi truoc khi xe het nien han su dung.

 • Chinh phu quy dinh nien han su dung cua o to

  23:57 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  Chinh phu quy dinh nien han su dung cua o to

  Ngay 13/1, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/ND-CP quy dinh nien han su dung cua o to tai va o to cho nguoi. Theo do, nien han su dung cua xe o to khong qua 25 nam doi voi o to tai, khong qua 20 nam doi voi o to cho nguoi, khong qua 17 nam doi voi o to chuyen doi cong nang tu cac loai xe khac thanh o to cho nguoi truoc ngay 1/1/2002.

 • Phat hien hang tram xe o to dang luu thong du da het nien han su dung

  23:33 | Thứ tư 27/07/2005 (GMT+7)

  Cuc Dang kiem Viet Nam va Cuc Canh sat giao thong duong bo - duong sat vua phoi hop to chuc dot tuan tra, kiem soat cac phuong tien qua nien han su dung, qua han kiem dinh, dang kiem gia va cac loi ky thuat lien quan den an toan khi luu thong.

 • Tren 3 van o to se phai khai tu nhu the nao

  21:28 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Tren 3 van o to se phai khai tu nhu the nao

  Nam 2001, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 92/2001/ND-CP quy dinh ve nien han su dung doi voi cac loai o to kinh doanh van tai hanh khach. Dau nam 2004, Chinh phu tiep tuc co Nghi dinh 23/2004/ND/CP quy dinh ve nien han su dung doi voi cac loai o to tai va o to cho nguoi tham gia giao thong tren he thong duong bo Viet Nam. Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ong Trinh Duc Chinh, Pho cuc truong Cuc Dang kiem Viet Nam ve van de nay.

 • Oto het nien han su dung phai nop lai bien so

  11:31 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 17-4, trong cuoc hop voi cac doanh nghiep van tai, So Giao thong cong chanh, giao thong van tai tai cac tinh va TP phia Nam ve viec thuc hien Nghi dinh 23-2004/ND-CP cua Chinh phu, ong Nguyen van Ban - Cuc truong cuc dang kiem cho biet xe oto het nien han su dung, chu phuong tien phai tra lai giay dang ky xe va bien so xe cho co quan canh sat giao thong.

 • Ha Noi dinh chi luu hanh o to het nien han su dung

  00:20 | Chủ nhật 09/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 8.12, ong Nguyen Van Khoi, Pho chu tich UBND TP Ha Noi cho biet, co quan chuc nang cua thanh pho da tong dieu tra o to het nien han su dung, xe tu che tren dia ban thanh pho.

 • Chuyen doi xe kinh doanh cho khach Duoc hay khong

  04:52 | Thứ tư 28/09/2005 (GMT+7)

  Chuyen doi xe kinh doanh cho khach Duoc hay khong

  Nghi dinh 92/CP qui dinh xe cho khach (co kinh doanh) co nien han su dung 20 nam, con theo nghi dinh 23/CP xe cho nguoi (khong kinh doanh) co nien han su dung 23 nam. Nhieu chu xe cho khach cho rang neu duoc chuyen doi tu xe kinh doanh sang khong kinh doanh thi xe duoc su dung them ba nam se khong lang phi. Ve van de nay, ong Ngo Ngoc Son - pho phong kiem dinh xe co gioi, Cuc Dang kiem - cho biet:

 • Oto khach het nien han duoc phep cai tao thanh oto tai

  21:37 | Chủ nhật 18/04/2004 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Cuc Dang kiem VN, ke tu ngay 19-4-2004 oto cho nguoi (khong kinh doanh) va oto cho khach het nien han su dung duoc phep cai tao thanh oto tai. Theo do, cac tram dang kiem se cap so chung nhan dang kiem theo qui dinh va ghi ro “oto cho nguoi het nien han su dung cai tao thanh oto tai”.

 • Da Nang Tich thu xe o to qua nien han su dung con luu thong

  01:06 | Thứ sáu 18/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 17/2, trung ta Le Quoc Dan - Pho phong Canh sat giao thong Cong an TP Da Nang cho biet tai Da Nang co 680 xe o to can loai bo do het nien han su dung va 86 xe chua the xac dinh duoc nien han.

 • TP Ho Chi Minh Cam luu thong tren duong cac o to qua nien han su dung

  22:42 | Thứ hai 07/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 7/3, dai ta Tran Trieu Duong - Pho giam doc Cong an thanh pho da ky van ban huong dan viec xu ly xe o to qua nien han su dung. Theo do, luc luong cong an khi tuan tra, kiem soat phai kiem tra ky ve an toan ky thuat cua xe theo quy dinh de kip thoi phat hien nhung xe da het nien han.

 • Se ban hanh huong dan ve nien han su dung xe tai va xe cho nguoi

  16:23 | Thứ sáu 26/03/2004 (GMT+7)

  Phong Kiem dinh xe co gioi thuoc Cuc Dang Kiem Viet Nam cho biet, Bo Giao thong Van tai dang du thao Thong tu huong dan Nghi dinh 23 ve nien han su dung oto tai va cho nguoi, co hieu luc thi hanh tu thang 2/2005.

 • Phu Yen Xe oto het nien han su dung dat ve vung sau vung xa

  15:24 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  So Giao thong van tai Phu Yen cho biet tren dia ban tinh nay hien co den 436 xe o to da het nien han su dung. Tuy nhien, hau het so xe nay deu bi dua ve tiep tuc hoat dong tai cac vung sau, vung xa de tranh su quan ly, kiem soat, xu phat cua cac co quan chuc nang. Do do viec quan ly cua cac co quan chuc nang doi voi so xe nay dang gap rat nhieu kho khan.

 • Nam 2003 xoa so cac xe o to qua nien han su dung

  14:25 | Thứ bảy 21/12/2002 (GMT+7)

  Hom qua, tai hoi nghi trien khai Nghi quyet 13 ve cac giai phap ngan chan tai nan va un tac giao thong, Chu tich Uy ban An toan giao thong khang dinh bat dau tu 1/1/2003, se khong cap tem vang cho luu hanh doi voi cac xe qua nien han su dung. Xe khach su dung tren 15 nam, xe tai tren 20 nam phai co them mot cuoc kiem dinh giua ky.

 • Tu 112008 Ha Noi cam oto het nien han su dung

  23:10 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Tu 112008 Ha Noi cam oto het nien han su dung

  Tu ngay 1/1/2008, Ha Noi se dinh chi luu hanh o to da het nien han su dung, xe tu che 3, 4 banh. Cac truong hop co tinh vi pham se bi tich thu xu ly ban phe lieu, sung vao cong quy.

 • Se quy dinh nien han su dung xe gan may

  17:15 | Thứ bảy 08/03/2003 (GMT+7)

  Pho Chu tich UBND TP HCM Nguyen Van Dua vua de nghi Bo Giao thong Van tai ho tro giai quyet mot so van de thuc hien Nghi quyet 13 ve giam tai nan va un tac giao thong. Trong do co de nghi Bo ban hanh cac quy dinh ve nien han su dung cac loai xe 2 banh gan may de loai bo xe qua cu nat, khong dam bao an toan.

 • Se loai dan 31.000 oto qua han su dung

  07:00 | Thứ sáu 13/02/2004 (GMT+7)

  Se loai dan 31.000 oto qua han su dung

  Ngay 13-1-2004 Chinh phu da ban hanh nghi dinh 23/2004/ND-CP qui dinh nien han su dung oto tai va oto cho nguoi. PV TS da phong van ong Trinh Duc Chinh - cuc pho Cuc Dang kiem VN - chung quanh van de nay.

 • Xe qua nien han su dung ai chiu trach nhiem

  11:27 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Xe qua nien han su dung ai chiu trach nhiem

  Sau hai lan hoan xu, vu an xe buyt tuot thang "troi" tren doc cau Tan Thuan (quan 7, TP.HCM) hoi thang 10-2002 da duoc Toa an nhan dan TP.HCM dua ra xet xu so tham sang 26-2 voi hai bi cao la Le Van Hoa (lai xe) va Doan Viet Huyen (nguyen chu nhiem Hop tac xa xe buyt Rang Dong, noi quan ly chiec xe gay tai nan).

 • Co nen cam xe gan may 2 3 banh qua dat luu thong

  22:59 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Co nen cam xe gan may 2 3 banh qua dat luu thong

  Co mot thuc te hien nay la nhung chiec xe o to qua nien han su dung thi bi cam luu hanh nhung xe gan may 2 hoac 3 banh qua "dat" van duoc phep luu hanh pho bien tren duong pho du muc do gay tai nan nguy hiem nhu nhau. Trao doi voi chung toi ve thuc trang nay, ong Duong Hong Thanh - Pho giam doc So Giao thong - Cong chanh TP Ho Chi Minh cho biet:

 • TP Ho Chi Minh Tang cuong kiem tra xe tang

  00:16 | Thứ bảy 03/04/2004 (GMT+7)

  So Giao thong - Cong chanh (GTCC) va Phong Canh sat giao thong duong bo (Cong an thanh pho) vua co cuoc hop ve viec chan chinh hoat dong cua xe tang. Theo thong ke cua So GTCC thanh pho, trong 114 xe tang duoc ke khai (con so thuc te khoang 200 xe), chi co 7 xe con han kiem dinh, 25 xe co nien han su dung khong qua 29 nam va 18 xe co nien han su dung khong qua 15 nam.

 • Nguy co dinh tre mang xe buyt tu dau nam 2003

  09:15 | Thứ năm 26/12/2002 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi ve kiem che va giam tai nan giao thong to chuc tai TP HCM ngay 24/12, ong Nguyen Van Ban, Cuc truong Cuc Dang kiem Viet Nam khang dinh: “Tu 1/1/2003 xe khach qua nien han su dung se khong duoc tham gia van tai khach”.

 • Cuc Dang kiem de xuat loai bo xe tai qua nien han su dung

  08:41 | Thứ sáu 06/06/2003 (GMT+7)

  Neu kien nghi nay duoc chap nhan, tu 1/7/2004 se cam su dung xe nien han 30 nam, tu 1/1/2006 loai bo xe co nien han tren 27 nam, xe tren 25 nam se khong duoc luu thong tren duong tu 1/1/2008.

 • Xe 69K 4107 la quai thai

  08:53 | Thứ bảy 02/10/2004 (GMT+7)

  Xe 69K-4107 la ket qua lai tao cua hai chiec xe da het nien han su dung: xe so 53N-0722 va xe 69K-4107, ket qua kiem tra cho thay.

 • Dinh chi luu thong xe ba bon banh tu che

  05:02 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  Dinh chi luu thong xe ba bon banh tu che

  Theo nghi quyet 32/CP cua Chinh phu, tu 1-1-2008 dinh chi luu hanh oto da het nien han su dung, xe cong nong, xe tu che ba, bon banh; truong hop vi pham se bi thu xu ly ban phe lieu, sung cong qui. Ong Trinh Duc Chinh (anh) - cuc pho Cuc Duong bo VN - cho biet:

 • Xe chua xac dinh nam san xuat giai quyet ra sao

  06:43 | Thứ ba 28/09/2004 (GMT+7)

  Theo Cuc Dang kiem VN, hien nay vuong mac nhieu nhat doi voi cac loai xe tai va xe cho nguoi (khong kinh doanh) la co mot so xe chua xac dinh nam san xuat de xac dinh thoi gian loai bo xe qua nien han su dung. Vi vay, Cuc Dang kiem huong dan bo sung nhu sau:

 • Oto tai khong duoc su dung qua 25 nam

  08:45 | Thứ năm 15/01/2004 (GMT+7)

  Hom qua, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23 quy dinh nien han su dung cua cac oto tai va khach. Theo do, xe tai khong duoc su dung qua 25 nam va khong qua 20 nam doi voi xe cho nguoi, khong qua 17 nam doi voi oto chuyen doi cong nang tu cac loai xe khac thanh xe cho nguoi truoc ngay 1/1/2002.

 • TP Ho Chi Minh Hon 5.000 xe qua nien han tron kiem dinh

  23:08 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Hon 5.000 xe qua nien han tron kiem dinh

  Theo Nghi dinh 92 va Nghi dinh 23 cua Chinh phu, den ngay 1/2/2005 co khoang 20.000 xe qua nien han phai bi loai thai. Tuy nhien hien tai van con hang nghin xe het nien han su dung dang luu hanh, co the gay tai nan bat cu luc nao. Trao doi voi PV Thanh Nien, ong Trinh Ngoc Giao - Cuc pho Cuc Dang kiem cho biet:

 • TP Ho Chi Minh Quan ly xe tang nhu the nao

  22:01 | Chủ nhật 04/07/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Quan ly xe tang nhu the nao

  Thoi gian vua qua, khong it nhung xe tang qua han su dung da gay ra kha nhieu vu tai nan giao thong dau long. Truoc thuc trang do, UBND TP Ho Chi Minh da giao cho So Giao thong - Cong chanh (GTCC) phoi hop voi Cong an thanh pho, So Van hoa - Thong tin, So Tu phap len ke hoach tong kiem tra nien han su dung cac phuong tien giao thong phuc vu mai tang dang hoat dong tren dia ban thanh pho. Ong Trinh Quoc Binh - Pho truong phong Quan ly van tai va Cong nghiep So..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0