nhung quy dinh

Thursday, 26/05/2016 13:49
 • Doi tuyen Olympic Viet Nam mua cam trai

  10:46 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Doi tuyen Olympic Viet Nam mua cam trai

  Hai tuan nua, mon bong da nam SEA Games 24 se chinh thuc khai cuoc, vi the, doi tuyen Olympic Viet Nam da ra lenh cam trai doi voi cac tuyen thu nham de ho co su tap trung cao do khi buoc vao cuoc chinh phuc "vang" tren dat Thai... Giai tri voi am nhac Theo quy dinh moi cua Trung tam HLTTQG 1 vua ban hanh, tat ca cac tuyen thu moi khi roi khoi cong deu phai xin phep va co su dong y cua BHL. Ngai thuc hien cac thu tuc hanh chinh, nhieu tuyen thu co so thich ra..

 • 2007 Nam chan chinh dao tao tien si

  20:03 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  2007 Nam chan chinh dao tao tien si

  Bo GD-DT se ban hanh nhung quy dinh cu the ve yeu cau toi thieu cua luan an, trong do bat buoc phai lam ro nhung gi la dong gop moi, ket qua moi cua nghien cuu sinh. Theo lo trinh ma Bo GD-DT dua ra, den nam 2010, 25% giang vien cua cac truong Dai hoc Viet Nam se co hoc vi tien si. Cung yeu cau ve so luong, Bo GD-DT cung dua ra nhung quy dinh ngat ngheo ve dao tao nham nang cao chat luong tien si, von bi danh gia la rat yeu hien nay... Thap tu dau vao Theo thong..

 • Co toi thieu 30 xe moi duoc van tai hanh khach

  09:56 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Co toi thieu 30 xe moi duoc van tai hanh khach

  Bo Giao thong Van tai dang tien hanh sua doi mot so quy dinh ve hoat dong van tai va tieu chuan nghe, dieu kien doi voi lai xe khach chuyen nghiep, lai xe taxi, lai xe tai duong dai. Nhung quy dinh moi nay se siet chat hon nua hoat dong kinh doanh van tai. Theo do, se quy dinh chat che hon nhung quy dinh cu ve kinh doanh van tai, diem moi nhat trong quy dinh moi la co the ca nhan khong duoc kinh doanh van tai hanh khach. Chi doanh nghiep moi duoc tham gia van tai..

 • Tu 1 7 khai tu cac quy dinh an theo ho khau

  09:58 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Tu 1 7 khai tu cac quy dinh an theo ho khau

  TP - Mot trong nhung noi dung duoc coi la tien bo co tinh dot pha cua Luat Cu tru lan nay la nghiem cam nhung quy dinh “an theo” ho khau. Day la mot trong nhung quy dinh the hien quyen tu do cu tru cua cong dan da duoc Nha nuoc dam bao.

 • Mot truong hoc cam giao vien de

  10:47 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Mot truong hoc cam giao vien de

  Tai Truong Trung hoc pho thong ban cong Phan Chu Trinh (Binh Thuan), cac giao vien nu phai tuan thu nhung quy dinh rat gat gao cua nha truong ve ke hoach hoa gia dinh (KHHGD). Nhung quy dinh nay khong phu hop voi Phap lenh Dan so. Nhung neu vi pham, nguoi lao dong co the bi mat viec. Phan biet doi xu voi phu nu co thai? Quy dinh dau tien trong mot loat quy dinh ve sinh de co KH cua truong la khong hop dong lao dong voi nguoi co thai o noi khac ve. Neu phu nu co..

 • Chu tich UBCKNN doi thoai truc tuyen

  23:28 | Thứ hai 19/03/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBCKNN doi thoai truc tuyen

  9 gio sang nay (21.3), ong Vu Bang - Chu tich Uy ban chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) co cuoc doi thoai truc tuyen tai bao dien tu Dang Cong san Viet Nam voi chu de "Thi truong chung khoan Viet Nam: Thuc trang va giai phap de phat trien nhanh va ben vung".

 • Bai bo nhung quy dinh lam dung ho khau

  08:44 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Bai bo nhung quy dinh lam dung ho khau

  Ngay 22/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, bieu quyet thong qua 5 du thao luat bao gom: Du thao Luat Quan ly thue, De dieu, Chuyen giao Cong nghe, Cu tru va du thao Luat Cong chung. Cac Luat nay co hieu luc thi hanh tu ngay 1/7/2007. Ra soat, bai bo nhung quy dinh lam dung ho khau Mot van de dang quan tam trong Luat Cu tru duoc Quoc hoi thong qua (bat dau co hieu luc tu 1/1/2007) la viec noi long cac dieu kien de dang ky ho khau thuong tru. Luat chia thanh 2..

 • Khong chap nhan SV ky thuat le phe

  14:29 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Khong chap nhan SV ky thuat le phe

  Truong DH Bach khoa TPHCM vua cong bo ban noi quy hoc duong yeu cau can bo, vien chuc, sinh vien va ca khach lien he cong tac... phai thuc hien. Trong do, nhung quy dinh rat chi tiet ve trang phuc SV khi vao truong da lam day len nhieu y kien tranh cai.

 • Cho vay cam co chung khoan dang no ro

  11:06 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Cho vay cam co chung khoan dang no ro

  Truoc con sot co phieu ngan hang thuong mai tren thi truong OTC (doi tuong chu yeu duoc cac ngan hang nhan cam co), mot so canh bao ve rui ro bat dau duoc dua ra, khong chi voi nha dau tu ma con doi voi nhung ngan hang co cho vay cam co co chung khoan. Muc do cho vay cam co chung khoan o cac ngan hang dang o dau? Mot cau hoi chua co nhung con so cong bo cu the tu Ngan hang Nha nuoc. Tuy nhien, theo nguon tin rieng du no cho vay cam co chung khoan o cac ngan hang..

 • Nhung quy dinh bat buoc doi voi du hoc pho thong

  11:59 | Thứ hai 31/10/2005 (GMT+7)

  Nhung quy dinh bat buoc doi voi du hoc pho thong

  Theo phieu tham do tu mot cuoc trien lam gan day do VIECA to chuc tai Ha Noi va TPHCM, co toi 30% hoc sinh pho thong quan tam den du hoc tu bac hoc pho thong tai cac nuoc. Tuy nhien, nhung quy dinh danh cho du hoc pho thong thi khong phai ai cung biet.

 • Mot so dao luat ky cuc ve sex

  18:15 | Thứ bảy 15/10/2005 (GMT+7)

  Mot so dao luat ky cuc ve sex

  Nuoc My tu lau da noi tieng voi nhung dao luat ky cuc nhat the gioi. Moi bang deu co nhung quy dinh rieng, va co nhung quy dinh duoc dua ra tuong chung nhu de lam nguoi thi hanh phai do khoc do cuoi, nhat la nhung quy dinh ve sex.

 • Khong chap nhan SV ky thuat le phe

  14:29 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Khong chap nhan SV ky thuat le phe

  Truong DH Bach khoa TPHCM vua cong bo ban noi quy hoc duong yeu cau can bo, vien chuc, sinh vien va ca khach lien he cong tac... phai thuc hien. Trong do, nhung quy dinh rat chi tiet ve trang phuc SV khi vao truong da lam day len nhieu y kien tranh cai.

 • Quoc hoi hoan thanh chuong trinh xay dung luat

  17:52 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 22/11, Quoc hoi tiep tuc chuong trinh xay dung luat voi viec thong qua Luat Chuyen giao cong nghe, Luat Quan ly thue, Luat Cu tru, Luat Cong chung va Luat De dieu. Voi 7 chuong, 61 dieu, Luat Chuyen giao cong nghe thu hut su quan tam cua dai bieu Quoc hoi va dong dao cu tri boi nhung quy dinh lien quan den phat trien thi truong cong nghe, ty le phan chia loi nhuan tu viec chuyen giao cong nghe, nhung chinh sach khuyen khich doanh nghiep nho va vua ung dung..

 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1

  16:41 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau;

 • Nhung quy dinh la lung

  08:30 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh la lung

  Muc tieu nang cao chat luong dao tao thac si va tien si trong tinh hinh hien nay chi co the dat duoc bang nhung giai phap thiet thuc, qua kiem tra chat che chat luong cac luan an.

 • Truong hoc cam giao vien de

  08:57 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Truong hoc cam giao vien de

  Tai truong Trung hoc pho thong ban cong Phan Chu Trinh (Binh Thuan), cac giao vien nu phai tuan thu nhung quy dinh rat gat gao cua nha truong ve ke hoach hoa gia dinh (KHHGD). Nhung quy dinh nay khong phu hop voi Phap lenh Dan so. Nhung neu vi pham, nguoi lao dong co the bi mat viec.

 • Tuyen sinh DH CD 2005 Nhung quy dinh moi thuan loi cho thi sinh

  11:50 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Tuyen sinh DH CD 2005 Nhung quy dinh moi thuan loi cho thi sinh

  Hau het cac truong dai hoc - cao dang da tien hanh gui giay bao thi cho thi sinh (TS). Bo GD-DT cung da gui den cac truong nhung van ban huong dan cho ky tuyen sinh sap den. Theo nhung quy dinh moi, nam nay TS duoc tao nhieu thuan loi.

 • Quang Nam Doanh nghiep buc xuc ve nhung quy dinh qua cao trong dau thau du an

  00:02 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Chieu 11/10, UBND tinh da to chuc gap go, doi thoai voi khoang 60 doanh nghiep dia phuong nhan Ngay doanh nhan Viet Nam (13/10). Trao doi truc tiep ve co hoi kinh doanh, nhieu doanh nghiep cong nghe thong tin, tu van xay dung da buc xuc ve nhung quy dinh qua cao trong dau thau du an... trong khi da so doanh nghiep moi duoc thanh lap, con han che ve kinh nghiem.

 • Mot qui dinh tuy tien

  11:59 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Tai Truong Trung hoc pho thong ban cong Phan Chu Trinh (Binh Thuan), cac giao vien nu phai tuan thu nhung quy dinh rat gat gao cua nha truong ve ke hoach hoa gia dinh (KHHGD). Nhung quy dinh nay khong phu hop voi Phap lenh Dan so. Nhung neu vi pham, nguoi lao dong co the bi mat viec.

 • Tuyen sinh DH CD nam 2005 Nhung quy dinh moi thuan loi cho thi sinh

  21:27 | Thứ hai 13/06/2005 (GMT+7)

  Tuyen sinh DH CD nam 2005 Nhung quy dinh moi thuan loi cho thi sinh

  Hau het cac truong dai hoc - cao dang da tien hanh gui giay bao thi cho thi sinh (TS). Bo Giao duc - Dao tao cung da gui den cac truong nhung van ban huong dan cho ky tuyen sinh sap den. Theo nhung quy dinh moi, nam nay TS duoc tao nhieu thuan loi.

 • Dao tao Thac si Tien si Nhung quy dinh la lung

  14:59 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Dao tao Thac si Tien si Nhung quy dinh la lung

  Voi quy dinh muon lam nghien cuu sinh (NCS) phai co cac bai bao khoa hoc cong bo truoc do, co the noi, yeu cau dau vao doi voi NCS Viet Nam cao so 1 the gioi!

 • Nhung quy dinh moi ve kinh doanh karaoke

  14:24 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh moi ve kinh doanh karaoke

  Nghi dinh so 11-2006/ND-CP cua Chinh phu ban hanh Quy che hoat dong van hoa va kinh doanh dich vu van hoa cong cong chinh thuc co hieu luc tu ngay 11-2.

 • Nhung quy dinh la lung

  06:23 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh la lung

  Muc tieu nang cao chat luong dao tao thac si va tien si trong tinh hinh hien nay chi co the dat duoc bang nhung giai phap thiet thuc qua kiem tra chat che chat luong cac luan an.

 • Can co nhung quy dinh cu the de kiem soat viec xay dung tuong dai

  14:52 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Can co nhung quy dinh cu the de kiem soat viec xay dung tuong dai

  Vai tro cua Hoi My thuat trong chuyen lam tuong dai nhu the nao? Can co nhung bien phap gi de ngan chan tinh trang xay tuong dai tran lan, lang phi?

 • Thao luan ve giai phap han che ket xe va nhung quy dinh trong viec doi MBH

  16:36 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Thao luan ve giai phap han che ket xe va nhung quy dinh trong viec doi MBH

  Vao luc 9h ngay 22/9, TNO se to chuc buoi toa dam truc tuyen lien quan den cac van de phan luong giao thong tai TP.HCM hien nay; cac giai phap han che ket xe trong thanh pho va mot van de rat "nong" hien nay do la nhung quy dinh ve viec doi mu bao hiem (MBH), cung nhu cac hinh thuc xu phat khi vi pham.Tham gia chuong trinh co cac khach moi: Ong Tran Quang Phuong - Giam doc So GTCC TP.HCM, Pho truong ban thuong truc Ban ATGT TP.HCM; Ong Pham Van Thinh - Truong..

 • Siet chat cac quy dinh ket hon voi nguoi nuoc ngoai

  12:15 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Siet chat cac quy dinh ket hon voi nguoi nuoc ngoai

  Biet ngoai ngu moi duoc ket hon voi nguoi nuoc ngoai, muon lam re VN phai co xac nhan tinh trang doc than... Do la nhung quy dinh moi nhat ma Bo Tu phap dang hoan tat de Chinh phu ban hanh ngay trong thang 6. VnExpress da trao doi voi Thu truong Bo Tu phap Hoang The Lien xung quanh nhung quy dinh nay.

 • Dubai bung no lao dong nuoc ngoai

  09:16 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Dubai bung no lao dong nuoc ngoai

  Ho van thuc truoc luc binh minh trong nhung can phong tap the nong nuc, nhoi nhet khoang 12 nguoi hay nhieu hon moi phong. Ho van do be tong hay lam cot thep trong nang nong 43 do C. Mat nhieu nam cach xa gia dinh tu An Do, Pakistan hay nhieu nuoc khac, ho toi day de kiem chung 1 USD/gio. Ho van tuan thu nhung quy dinh cua chu lao dong, nhung quy dinh ma nhieu nguoi goi la "khe uoc no le".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0