nhiem vu cu the

Tuesday, 31/05/2016 18:56
 • Phan vai chot danh sach

  09:38 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Phan vai chot danh sach

  Ngay 22/11, lanh dao doan the thao du SEA Games 24 da hop phien cuoi cung tai Ha Noi, duoi su chu tri cua Thu truong Thuong truc Bo Van hoa - The thao va Du Lich (VH-TT - DL) Nguyen Danh Thai, nham giai quyet nhung vuong mac cua cac doi va dac biet la phan cong nhiem vu cu the cho tung can bo lanh dao doan TTVN tham du SEA Games 24. Thay the VDV: mau thuan giua bo mon va BHL Chuyen rac roi xay ra o mon Vat. VDV hang 48kg Nguyen Mai Trang bi chan thuong, buoc phai..

 • Truong DH bo nhiem va mien nhiem GS PGS

  13:46 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Truong DH bo nhiem va mien nhiem GS PGS

  Da co nam dot cong nhan chuc danh GS, PGS trong nhiem ky Hoi dong (HD) chuc danh GS nha nuoc do GS-TSKH Do Tran Cat lam Tong thu ky. Ong cung la nguoi kien tri deo duoi quan diem dua cong tac cong nhan - bo nhiem chuc danh GS, PGS ve cac truong DH.

 • Se duyen vien truong Moi la khau hieu

  08:30 | Thứ ba 02/01/2007 (GMT+7)

  Se duyen vien truong Moi la khau hieu

  Lien ket khoa hoc-dao tao-san xuat la mot truc xuyen suot khong the tach roi. Khau hieu duoc dua vao nhieu van ban nhung chua duoc the che hoa thanh chinh sach cu the ma chu yeu duoc thuc hien thong qua cac nhiem vu cu the, cac hop dong giua cac vien va truong DH. Thu truong Bo Khoa hoc Cong nghe Bui Manh Hai nhan xet.

 • Xay dung DH Quoc gia Ha Noi va DH Quoc gia TP Ho Chi Minh dat dang cap quoc te

  16:53 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Xay dung DH Quoc gia Ha Noi va DH Quoc gia TP Ho Chi Minh dat dang cap quoc te

  Tai buoi lam viec voi Bo Giao duc - Dao tao ve nhiem vu va giai phap phat trien nganh sang 11/4, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung goi y: Bo Giao duc - Dao tao can thuc hien tung nhiem vu cu the de chon huong di thich hop, truoc mat tap trung nang cao trinh do cho do ngu giao vien va xay dung giao trinh tien tien tren the gioi, trong do xay dung hai truong la DH Quoc gia Ha Noi va DH Quoc gia TP Ho Chi Minh tro thanh truong dat dang cap quoc te.

 • Trom thue khach san lam ban doanh

  09:33 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Trom thue khach san lam ban doanh

  De khong bi phat hien, bang nhom cua Hong thuong xuyen thay doi khach san nhung chu yeu thue phong cua khach san Mai Huong (TP HCM) lam noi tap trung, nghi ngoi va ban bac nhiem vu cu the truoc khi gay an.

 • Quan chuc that quan lieu neu noi rang khong biet nan com tu

  15:00 | Thứ sáu 17/01/2003 (GMT+7)

  Su ton tai cua cac "vuong quoc com tu" da the hien su thieu giam sat, khong nam tinh hinh cua cac cap chinh quyen va cong an dia phuong. Toi thiet nghi, chi can cac quan chuc dia phuong duoc giao nhiem vu cu the voi nhung chi thi thich hop, moi viec se dau vao day, nhung ke bat hao se phai ra hau toa.

 • Dua Da Nang thanh thanh pho CN truoc nam 2020

  07:05 | Thứ sáu 24/10/2003 (GMT+7)

  Dua Da Nang thanh thanh pho CN truoc nam 2020

  Ngay 16/10, Bo Chinh tri da ra Nghi quyet so 33 do Tong Bi thu Nong Duc Manh ky ve xay dung va phat trien TP Da Nang trong thoi ky cong nghiep hoa - hien dai hoa dat nuoc. Nghi quyet cua Bo Chinh tri da neu ra muc tieu va nhiem vu cu the nham xay dung Da Nang tro thanh TP cong nghiep truoc nam 2020.

 • Thoi gian bieu cho lan da

  04:08 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Thoi gian bieu cho lan da

  Du cong viec rat ban ron hay don gian la vi ban khong thich phu thuoc qua nhieu vao my pham cham soc da, ban van co the co duoc lan da khoe manh, chi can ban lap duoc thoi gian bieu danh rieng cho da voi nhung nhiem vu cu the can lam cho tung gio trong ngay.

 • De co nen hanh chinh phuc vu

  11:03 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  TP - Co nhung thu tuc hanh chinh khien cho nguoi dan phai mat hang thang troi; de duoc cap phep mot du an lam an co nhung doanh nghiep phai “chay” hang nam voi hang chuc con dau…

 • Thoi gian bieu cho lan da

  08:29 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Thoi gian bieu cho lan da

  Du cong viec rat ban ron hay don gian la vi ban khong thich phu thuoc qua nhieu vao my pham cham soc da, ban van co the co duoc lan da khoe manh, chi can ban lap duoc thoi gian bieu danh rieng cho da voi nhung nhiem vu cu the can lam cho tung gio trong ngay.

 • Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  08:04 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Tap trung giai quyet buc xuc cua nguoi lao dong

  Phien khai mac Hoi nghi BCH Tong LDLDVN lan thu 6 (khoa IX) da dien ra sang 5.1 tai Ha Noi, voi su tham gia cua hon 160 dai bieu la uy vien chinh thuc cua BCH va UBKT TLD. Cac dong chi: Cu Thi Hau - Uy vien T.U Dang, Chu tich Tong LDLDVN; Dang Ngoc Tung - Pho Chu tich thuong truc TLD va cac Pho Chu tich TLD: Dang Ngoc Chien, Nguyen Dinh Thang, Do Duc Ngo, Nguyen Hoa Binh chu tri hoi nghi. Dai dien Ban To chuc T.U va Ban Dan van T.U da toi du. 7 nhiem vu hoat dong..

 • Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  10:47 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND - CP ve van de nay da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thanh trinh len Chinh phu xem xet. Du thao Nghi dinh da the hien nhieu quan diem moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Trong thoi gian toi, ODA se duoc uu tien su dung cho cac chuong trinh du an thuoc linh vuc: phat trien nong nghiep va nong thon, xay dung ha tang kinh te dong bo..

 • Thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem Cach mang Thang Muoi

  05:48 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ban Bi thu vua chi thi thanh lap Ban Chi dao Nha nuoc ky niem 90 nam Cach mang thang Muoi va 160 nam “Tuyen ngon cua Dang Cong san” . Ban nay se do Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Chinh phu lam Truong ban. Cac thanh vien tham gia: Ban Tuyen giao Trung uong, Van phong Trung uong Dang, Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh, Ban Doi ngoai Trung uong, Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam, Bo Van hoa - The thao va Du lich, Bo Thong tin va Truyen thong,..

 • Se xem xet lai nhieu truong hop GS PGS da duoc cong nhan

  13:02 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  Se xem xet lai nhieu truong hop GS PGS da duoc cong nhan

  Ben canh viec giai quyet cac truong hop khieu nai, to cao doi voi cac ung vien trong dot cong nhan chuc danh GS, PGS sap toi, Hoi dong chuc danh GS Nha nuoc van dong thoi phai xem xet lai nhieu truong hop da duoc cong nhan.

 • Ban Bi thu ra chi thi ve nang cao chat luong sinh hoat chi bo

  13:54 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Viec nang cao chat luong sinh hoat chi bo phai gan voi thuc hien cuocvandong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, lam cho noi dung sinh hoat chi bo phong phu, thiet thuc, bao dam cho moi dang vien nang cao nhan thuc, nam bat kip thoi, tu giac chap hanh nghiem tuc cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc; thuc hien tot nghi quyet cua chi bo va cua cap uy cap tren, de chi bo thuc su la noi truc tiep lanh dao, quan..

 • Tu 12 Tap trung xu ly viec trong giu xe qua gia

  14:56 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Tu 12 Tap trung xu ly viec trong giu xe qua gia

  Dip ap Tet Nguyen dan thuong la thoi diem cac diem trong giu xe trai phep hoat dong manh. Tu 1/2 - 20/3, luc luong lien nganh gom So GTCC, So Tai chinh, CATP, So Thuong mai va Cuc Thue se tiep tuc ra quan (dot 2) xu ly van nan nay. Ke hoach xu ly tinh trang tren ra sao? Ong Nguyen Hoang Giap - Pho ban Thanh tra GTCC Ha Noi - cho biet: Qua khao sat cua chung toi, hien tren dia ban HN van ton tai hang tram diem trong giu xe trai phep. Vao dip Tet Nguyen dan, so..

 • Can dac biet coi trong chat luong noi dung thong tin tren mang

  11:54 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Can dac biet coi trong chat luong noi dung thong tin tren mang

  Phat bieu tai Le ky niem 10 nam Internet, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da chi dao, trong thoi gian toi, nganh Thong tin va Truyen thong can tap trung vao 6 nhiem vu cu the trong do viec chu trong xay dung co so du lieu, dac biet la coi trong chat luong noi dung thong tin tren mang.

 • Ky 1 10 can benh cua gioi quan ly

  15:29 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Ky 1 10 can benh cua gioi quan ly

  Chung nhuc dau so mui” hay nhung “can benh tram kha” cua cac nha lanh dao va dieu hanh o bat ky doanh nghiep nao khong phai la chuyen hiem thay. Tuy nhien tat ca deu co the chua khoi, chi can ban phat hien kip thoi nhung bieu hien som cua no trong vong 2 nam dau khi vua hinh thanh cap quan ly nay. Can benh thu nhat: “Hanh khach tren xe buyt” Nhung nguoi di xe buyt chi quan tam den viec lam sao de ho den ben do cua minh nhanh nhat, ma khong chut may may..

 • Tiep tuc doi moi cong tac dan van

  23:21 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  * Bi thu T.U Dang Tong Thi Phong: “Long dan van chua yen ve tinh trang nhung nhieu” Be mac Hoi nghi dan van toan quoc hom qua 9/3, Bi thu T.U Dang, Truong ban Dan van T.U Tong Thi Phong da chi ra 10 nhiem vu cu the ma nganh dan van phai thuc hien trong nam 2005.

 • Ha Noi hoan tat viec ban giao TNV phuc vu SEA Games

  17:06 | Thứ bảy 22/11/2003 (GMT+7)

  Ha Noi hoan tat viec ban giao TNV phuc vu SEA Games

  Sang nay, 22/11, Thanh Doan Ha Noi da to chuc trong the Le ban giao 824 tinh nguyen vien (TNV) cho UBND TP va 3 so, nganh truc thuoc la So Y te, So Du lich va Cong an TP. Sau khi hoan tat viec ban giao, TNV se duoc cac don vi tren tap huan, bo tri nhiem vu cu the tai SEA Games 22 va ASEAN Para Games 2 toi.

 • VN trien khai thuc hien Nghi dinh thu Kyoto

  13:43 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  VN trien khai thuc hien Nghi dinh thu Kyoto

  TS- De trien khai co hieu qua Nghi dinh thu Kyoto ve bien doi khi hau tai VN, Thu tuong Chinh phu vua co chi thi cho cac Bo, nganh lien quan thuc hien nhung nhiem vu cu the...

 • Bang cuop thue khach san lam dai ban doanh

  15:27 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  De khong bi phat hien, bang cuop thuong xuyen thay doi khach san o TP HCM de lam noi tap trung, nghi ngoi va ban bac nhiem vu cu the truoc khi gay an.

 • The thao Viet Nam nhan nhiem vu 5 HC vang tai ASIAD 15

  08:10 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  The thao Viet Nam nhan nhiem vu 5 HC vang tai ASIAD 15

  Bo truong, Chu nhiem Uy ban TDTT Nguyen Danh Thai da tham va dong vien cac VDV dang chuan bi cho ASIAD 15, hom qua. Trong buoi noi chuyen, Bo truong giao nhiem vu cu the cho doan the thao Viet Nam la 5 HC vang, hon thanh tich cua ky dai hoi truoc 1 HC vang.

 • Len lich cho lan da

  10:00 | Chủ nhật 03/04/2005 (GMT+7)

  Len lich cho lan da

  Du cong viec rat ban ron va khong muon phu thuoc nhieu vao my pham duong da, ban van co the co duoc lan da khoe manh. Chi can ban lap duoc thoi gian bieu danh rieng cho da voi nhung nhiem vu cu the cho tung gio trong ngay.

 • Se giai quyet dut diem cac vu tieu cuc noi com

  08:37 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Se giai quyet dut diem cac vu tieu cuc noi com

  “Thoi gian toi, khi Chinh phu phan cong nhiem vu cu the, toi se bat tay ngay vao viec. Toi khang dinh la du co hay khong co Ban chi dao chong tham nhung thi cac vu tieu cuc noi com thoi gian qua phai duoc giai quyet dut diem", Pho thu tuong Truong Vinh Trong tra loi bao chi chieu 28/6.*Chinh phu co hai Pho thu tuong moi *Bao chi nuoc ngoai lac quan ve ban lanh dao moi cua VN

 • Nang cao chat luong giao duc la nhiem vu chien luoc

  07:38 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  Nang cao chat luong giao duc la nhiem vu chien luoc

  Ngay truoc them nam hoc moi, Thu truong Bo GD-DT Pham Vu Luan cho biet: Trong nam hoc toi, nganh se dac biet luu y mot so nhiem vu cu the nhu thuc hien dieu chinh phuong an phan ban o THPT; giam tai hop ly chuong trinh, SGK tieu hoc, THCS; chi dao xet tot nghiep THCS...

 • Phong trao thiet bi lai khoi sac

  14:35 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Phong trao thiet bi lai khoi sac

  Cac nha san xuat lien tuc tung ra nhieu loai thiet bi "lai", nhu DTDD kiem may nghe nhac MP3, may anh so kiem may quay video... Nhung lieu trao luu nay se tro thanh mot buoc phat trien tat yeu va vung vang, hay co the trong tuong lai nguoi dung se muon quay tro lai voi tung loai thiet bi chuyen lam tot mot nhiem vu cu the?

 • TP HCM dao tao them 500 tien si thac si

  04:21 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  TT (TP.HCM)- Ban Thuong vu Thanh uy TP.HCM vua thong qua chuong trinh dao tao 500 tien si, thac si giai doan 2006-2010, gom 350 thac si va 150 tien si. Theo chuong trinh, 40% can bo se duoc dao tao o nhom khoa hoc mui nhon (cong nghe thong tin, cong nghe sinh hoc, vat lieu moi, co khi che tao may); 60% con lai dao tao trong nganh quan ly (quan ly do thi, quan ly du an, quan ly thi truong tai chinh, quan ly nhan su) va mot so nganh chuyen mon ky thuat cao theo yeu..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0