nhiem vu

Wednesday, 25/05/2016 16:09
 • Phac thao lich trinh so bo

  08:29 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Phac thao lich trinh so bo

  Tai thoi diem nay, nha quan ly du an va nhom da nam duoc tat ca cac thong tin can thiet de lap lich trinh so bo nhu danh sach nhiem vu, ket qua uoc tinh thoi gian cho tung nhiem vu, kien thuc ve cac moi quan he nhiem vu...

 • Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi

  09:36 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Tu tuong ly luan va bao chi truoc yeu cau moi

  Ong To Huy Rua, Bi thu T.U Ðang, Truong ban Tuyen giao T.U, da tra loi phong van cua bao gioi ve "Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi".

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • T812 du an bao ton van hoa Viet qua game online

  09:19 | Thứ hai 18/02/2008 (GMT+7)

  T812 du an bao ton van hoa Viet qua game online

  "Sinh ngay" 12/8/2006, T812 nhu mot loi thach thuc cua VinaGame truoc hang chuc tro choi MMO nuoc ngoai dang lam mua lam gio o Viet Nam. Muon thoi hau Le lam boi canh, game chua dung ca cac su kien lich su va truyen thuyet hu cau trong van hoa Viet. T812 khong phai la du an phat trien game dau tien o Viet Nam, nhung lai duoc coi la mang tham vong lon nhat khi co duoc su tham gia cua nhung chuyen gia van hoa nhu giao su am nhac dan toc To Vu (co van phan am nhac),..

 • Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  18:04 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  Dung 8h45" sang ngay 9/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da bat dau cuoc doi thoai truc tuyen lan dau tien voi nguoi dan va kieu bao o nuoc ngoai. TP tuong thuat truc tuyen.

 • Can day nhanh hon nua viec ung dung hieu qua CNTT

  00:10 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Can day nhanh hon nua viec ung dung hieu qua CNTT

  Moi chinh thuc nhan cong tac ban giao nhiem vu, quyen han tu Bo truong Bo Buu chinh Vien thong Do Trung Ta ngay 15/8 song tan Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong (TT-TT) Le Doan Hop da nhanh chong cung voi doi ngu lanh dao cua Bo moi bat tay vao viec xay dung va thuc hien nhieu nhiem vu, cong viec trong tam. Sau buoi bao cao Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ve viec trien khai cong tac cua Bo TT-TT, phong vien VM da cuoc phong van voi tan Bo truong Le Doan..

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  09:29 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

 • Can nhac voi quyet dinh thanh lap nhom

  18:21 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Can nhac voi quyet dinh thanh lap nhom

  Trong vai tro mot nha quan ly, moi khi ban phai dam nhiem mot nhiem vu quan trong nao do, ban can tra loi cau hoi: "Lieu thanh lap nhom co phai la giai phap tot nhat hay khong?".

 • Tra lai ngan sach 125 ty dong Khong hieu qua khong chi

  08:18 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Tra lai ngan sach 125 ty dong Khong hieu qua khong chi

  Bo KH-CN cho biet, da tra lai ngan sach Nha nuoc 125 ty dong kinh phi nghien cuu khoa hoc! Tha tra lai tien, con hon chi ma khong hieu qua... Thu truong Bo KH-CN tra loi phong van cua phong vien TS.

 • Co cau phan chia cong viec

  16:30 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Co cau phan chia cong viec

  WBS duoc cac nha quan ly du an dung de trien khai du toan, phan cong nhan su, theo doi tien do va xac dinh pham vi cong viec cua du an. Ban co the su dung cong cu nay de chia nhung nhiem vu phuc tap thanh nhieu nhiem vu nho hon, roi lai tiep tuc chia nho hon nua neu co the.

 • Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  08:59 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Toan van cuoc doi thoai cua Thu tuong voi nhan dan ca nuoc

  Vuot qua thoi gian du kien, Thu tuong da danh gan 4 gio dong ho tra loi hon 30 cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Hang ngan cau hoi van tiep tuc do ve trong thoi gian giao luu. Cac cau hoi se tiep tuc duoc Thu tuong va cac Bo nghien cuu, thong ke trong hoach dinh chinh sach...

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  12:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".>> Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Khai mac ky hop thu nhat Hoi dong Ly luan Trung uong

  20:36 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Sang 24/3, tai Ha Noi, Hoi dong Ly luan Trung uong nhiem ky 2006 - 2010 da khai mac trong the ky hop thu nhat. Den du phien khai mac co cac dong chi: Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; nhieu dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien Trung uong; lanh dao cac co..

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  20:11 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

 • Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  20:20 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  Buoc vao nam 2004, chung ta thua huong duoc nhung thanh qua va kinh nghiem tich tu duoc trong qua trinh doi moi va phat trien dat nuoc, khong chi ve co so vat chat - ky thuat duoc dua vao su dung, ve khung phap ly duoc hinh thanh theo co che moi, ve doi song vat chat duoc cai thien ma ca ve tu duy, kien thuc va tinh nang dong trong xa hoi da co buoc phat trien phu hop hon voi kinh te thi truong. Moi truong va tam ly xa hoi thuan loi hon cho viec phat huy moi..

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • VFF thanh lap doi phan ung nhanh

  10:41 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  VFF thanh lap doi phan ung nhanh

  Rut kinh nghiem tu SEA Games 23 khi U-23 Viet Nam mat toi 7 tru cot do dinh dang toi tieu cuc, VFF da quyet dinh thanh lap doi “phan ung nhanh” do dich than Tong Thu ky Tran Quoc Tuan phu trach. Nhiem vu cua doi “phan ung nhanh” la bao quat toan bo hoat dong cua cac doi tuyen bong da Viet Nam tai SEA Games 24 (gom doi tuyen U-23, doi tuyen nu, hai doi tuyen Futsal nam, nu) tu viec hau can toi cong tac dam bao an ninh, an toan cho cac doi tuyen va cau thu,..

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Meo tang toc do mang va truy cap Internet

  16:22 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Meo tang toc do mang va truy cap Internet

  Toc do ket noi mang khong chi phu thuoc vao toc do cua phan cung. Phu thuoc vao loai ket noi mang dang co, ban co the dieu chinh ket noi de tang toc do truy cap Internet cung nhu trong mang noi bo (LAN). Bang cach “dot nhap” vao System Registry va soan thao cac tham so TCP/IP, ban hoan toan co the dieu chinh cac gia tri xac thuc hon va lam tang ket noi Internet nhu DSL va cap. Cac phan trong bai viet nay chung toi se gioi thieu cho ban cac buoc de tang toc do..

 • Xem xet lai nhiem vu va thoi gian

  08:30 | Thứ bảy 09/06/2007 (GMT+7)

  Xem xet lai nhiem vu va thoi gian

  Co the trong qua trinh tim kiem giai phap de vuot qua cac thach thuc ve thoi han cua du an, cac nguon luc co san va ket qua can dat duoc, ban se phat hien ra nhung co hoi de dieu chinh du an cho phu hop voi lich trinh, song cung co the ban se khong tim ra giai phap kha thi nao. Khi do, nhom du an phai nhin lai cong viec cua minh, nghia la:

 • Nhiem vu quan trong cua cong tac tu tuong van hoa nam 2005 Chuan bi mot cach day du nhat tinh than va khi phach dan toc cho buoc phat trien moi

  23:17 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Nhiem vu quan trong cua cong tac tu tuong van hoa nam 2005 Chuan bi mot cach day du nhat tinh than va khi phach dan toc cho buoc phat trien moi

  Chieu 25/2, Hoi nghi tu tuong-van hoa toan quoc trien khai nhiem vu cong tac nam 2005 dien ra tai TP Nha Trang (tinh Khanh Hoa) da ket thuc sau hai ngay lam viec. Tong ket hoi nghi, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong-Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da danh gia cao nhung thang loi to lon cua cong tac tu tuong-van hoa trong nam 2004, chi ra nhung han che can khac phuc.

 • Xem nguoi dep goc Viet trong Nhiem vu bat kha thi 3

  08:36 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Xem nguoi dep goc Viet trong Nhiem vu bat kha thi 3

  Mission Impossible 3 (Nhiem vu bat kha thi 3), kinh phi san xuat 150 trieu USD, doanh thu 268 trieu USD sau 18 ngay ra rap toan the gioi. Truoc ngay phim ra mat, Tom Cruise lam bao nhieu tro nhi nho de danh bong ten tuoi ca nhan lan quang cao phim. Ben canh nhung su kien on ao do, co mot my nhan tham lang di cung nguoi hung Ethan trong phim. Do la Maggie Q. (Ly My Ky), nguoi dep co mot nua dong mau Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0