nham

Monday, 30/05/2016 19:35
 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Tuyen bo Ha Noi cua Hoi nghi cac nha lanh dao kinh te APEC 14

  19:37 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Tuyen bo Ha Noi cua Hoi nghi cac nha lanh dao kinh te APEC 14

  Chung toi, cac nha lanh dao cac nen kinh te thanh vien Dien dan Hop tac Kinh te Chau A - Thai Binh Duong (APEC) da hop lan thu 14 tai Ha Noi, Viet Nam ngay 18-19 thang 11 nam 2006 voi chu de "Huong toi mot Cong dong Nang dong vi Phat trien Ben vung va Thinh vuong".

 • Toan van Tuyen bo Ha Noi cua APEC 14

  08:13 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  Toan van Tuyen bo Ha Noi cua APEC 14

  Voi cam ket vi muc tieu on dinh, an ninh va thinh vuong cho khu vuc Chau A - Thai Binh Duong, chung toi nhat tri se phan dau thuc hien muc tieu cua APEC ve thuong mai va dau tu tu do va mo.

 • Tuyen bo Ha Noi cua Lanh dao APEC 14

  19:28 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Chieu nay (19/11), thay mat cac nha lanh dao nen kinh te APEC, Chu tich Nguyen Minh Triet da doc toan van Tuyen bo Ha Noi. Xin gioi thieu toan van cung ban doc.

 • Noi dung Toan van cua Tuyen bo Ha Noi

  18:53 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Noi dung Toan van cua Tuyen bo Ha Noi

  Ngay 19-11, khi ket thuc Hoi nghi lanh dao kinh te APEC trong hai ngay tai thu do Ha Noi, cac nha lanh dao APEC da cam ket thuc day thuong mai tu do va tang cuong an ninh.

 • Game duoc lam nhu the nao

  10:00 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Game duoc lam nhu the nao

  Sau nhung luc miet mai “tu luyen” nhung game hay, game “dinh”, lieu ban co ban khoan hay tu hoi nhung san pham do da di qua bao nhieu giai doan de toi tay nguoi dung? Vay ta cung thu “liec” xem so luoc ve qua trinh nay. Giai doan tien de Nhu chung ta deu biet moi game deu co mot cot truyen rieng, hay it nhat la mot noi dung cu the nao do. Nhung y tuong xay dung mot cau chuyen thuong phat sinh chinh tu nha thiet ke nhung dai da so chung duoc phat trien..

 • Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  16:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:31 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang Cong san VN da ban hanh Nghi quyet thong qua Bao cao ve phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010. Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 9 da ban hanh Nghi quyet so 56/2006/QH11 ngay 29-6-2006 thong qua bao cao ve Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010 nham thuc hien thang loi Chien luoc 10 nam 2001-2010, xay dung nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo..

 • Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  20:20 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  Buoc vao nam 2004, chung ta thua huong duoc nhung thanh qua va kinh nghiem tich tu duoc trong qua trinh doi moi va phat trien dat nuoc, khong chi ve co so vat chat - ky thuat duoc dua vao su dung, ve khung phap ly duoc hinh thanh theo co che moi, ve doi song vat chat duoc cai thien ma ca ve tu duy, kien thuc va tinh nang dong trong xa hoi da co buoc phat trien phu hop hon voi kinh te thi truong. Moi truong va tam ly xa hoi thuan loi hon cho viec phat huy moi..

 • HP dau tu 3 ty do la nham dan dau ve may chu Integrity chay bo xu ly Itanium 2

  22:10 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  HP dau tu 3 ty do la nham dan dau ve may chu Integrity chay bo xu ly Itanium 2

  Ngay 10/1/2005, cong ty HP cong bo se dau tu hon 3 ty do la trong vong 3 nam toi nham dua cac may chu dong Integrity chay bo xu ly Intel Itanium 2 len vi tri dan dau trong thi truong may chu ung dung cong nghe RISC tri gia 20 ty do la.

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Bao dong tinh trang an ninh mang

  11:12 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  Bao dong tinh trang an ninh mang

  Trong thoi gian vua qua cac virus “noi” lien tuc xuat hien va lan tran qua Yahoo Messenger. Khong nhung the hang loat cac trang web cung da tro thanh nan nhan cua bon tin tac. Co le da den luc rung len hoi chuong canh bao van de bao mat an ninh mang. Cuoi thang 9 vua qua, trang web www.chodientu.com cua Cong ty PeaceSoft voi gan 100.000 nguoi tieu dung va khoang 1.000 doanh nghiep buon ban bat ngo bi hacker chiem ten mien va thay doi giao dien trang chu lam..

 • Hy vong den tuyet vong

  11:11 | Thứ hai 27/01/2003 (GMT+7)

  Du chang dat duoc ket qua gi moi me va co dat duoc ket qua nao thi chac cung chang co tac dung gi nhieu, the ma cac vi bo truong ngoai giao cua cac nuoc xung quanh Iraq la Jordan, Syria, Arap Xeut, Ai Cap va Iran cung den tu hop voi chu nha Tho Nhi Ky o Istanbul. Tat ca deu chi nham tao ra an tuong la ai cung deu da co gang het minh, da hy vong den tuyet vong nham ngan cuoc cuoc chien tranh ma My va mot so dong minh dang dinh tien hanh chong Iraq.Ban tuyen bo..

 • Hang Viet Nam xuat khau Vua mung vua lo

  20:25 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Hang Viet Nam xuat khau Vua mung vua lo

  6 mat hang chu luc da hoan thanh 50% ke hoach xuat khau cua nam 2006. Day la mot dieu dang mung. Tuy nhien, van con nhieu kho khan trong nhung ngay toi do nang luc danh cho xuat khau co han va nhieu luc can moi. Khich le 6 mat hang hoan thanh ke hoach xuat khau, dat tren 50% chi tieu ca nam, do la, than da da xuat tren 13,4 trieu tan, tang 63,6% so voi cung ky nam ngoai, dat 95,8% ke hoach ca nam; hang det may dat kim ngach 2,7 ty USD, giay dep dat kim ngach 1,7..

 • Bon lua dao truc tuyen ngay cang thong minh hon

  10:02 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Bon lua dao truc tuyen ngay cang thong minh hon

  Tuan qua, cac chuyen gia bao mat da canh bao ve viec bon lua dao truc tuyen hien da ap dung mot ki thuat moi nham duy tri su hoat dong cua cac trang web doc hai cua chung cho du cac co quan chuc nang da quyet dinh dong cua. Naftali Bennett - Pho phong chong lua dao truc tuyen Cyota cua hang bao mat RSA Security - cho biet mot so ke lua dao da bat dau su dung mot ki thuat co ten la "smart site redirection" (chuyen huong trang web thong minh) de qua mat luat phap...

 • Microsoft se ban Vista Office qua mang

  15:51 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Microsoft se ban Vista Office qua mang

  Truoc day Microsoft chi ban he dieu hanh Windows duoi hai hinh thuc - goi phan mem dong tren dia quang hoac cai dat san tren cac PC cua nha san xuat. Gio day hang phan mem quyet dinh trien khai them mot hinh thuc ban san pham moi. Ban Windows Vista qua mang. Cac chuyen gia phan tich cho rang so luong nguoi dung mua Vista qua mang Internet se tuong doi thap. Tuy nhien, buoc di nay cho thay Microsoft dang tung buoc da dang hoa cac hinh thuc phan phoi san pham nham..

 • Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  10:47 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND - CP ve van de nay da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thanh trinh len Chinh phu xem xet. Du thao Nghi dinh da the hien nhieu quan diem moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Trong thoi gian toi, ODA se duoc uu tien su dung cho cac chuong trinh du an thuoc linh vuc: phat trien nong nghiep va nong thon, xay dung ha tang kinh te dong bo..

 • Cisco ra mat he thong truyen thong hop nhat

  16:09 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Cisco ra mat he thong truyen thong hop nhat

  Hom nay (13/7), nham danh dau 7 nam hien dien tren thi truong truyen thong theo giao thuc Internet (IP), Cisco da to chuc Hoi thao giai phap truyen thong (VoiceComm 2006). Hoi thao VoiceComm 2006 keo dai trong vong mot ngay va la hoi thao danh cho cac chuyen gia CNTT nham kham pha nhung cong nghe moi nhat trong cong nghe truyen thong IP va nhung gia tri ma Giai phap truyen thong hop nhat cua Cisco mang lai cho cac to chuc kinh doanh. Hoi thao nay duoc bao tro boi..

 • Thi truong chung khoan 2008 Hua hen tang truong gap doi

  11:02 | Thứ tư 02/01/2008 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan 2008 Hua hen tang truong gap doi

  TS. Tran Dac Sinh, Tong giam doc So Giao dich Chung khoan Tp.HCM (HOSE) vua co cuoc tro chuyen voi bao chi ve trien vong cua thi truong chung khoan Viet Nam trong nam 2008. Nam 2007 la nam danh dau Viet Nam tro thanh thanh vien thu 150 cua WTO. Tuy nhien, so voi nam truoc do, thi truong chung khoan Viet Nam duoc nhin nhan khong thanh cong lam. Ong co nhan xet gi ve van de nay? Neu cho rang thi truong chung khoan Viet Nam trong nam qua khong thanh cong la khong..

 • Xu huong moi trong the gioi toi pham mang

  15:06 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Xu huong moi trong the gioi toi pham mang

  Hang bao mat Kaspersky Lab, ngay hom qua, cho biet xu huong chong lai cac hang bao mat va va tham tri la xung dot trong chinh gioi toi pham mang voi nhau vi nhung loi ich bat hop phap ngay cang duoc the hien ro. Kaspersky cho biet trong nam 2005 loi nhuan ma bon toi pham mang thu duoc trong nam 2005 da tang len mot cach dang ke vi the ma chung ngay cang no luc tim cach ngan chan cac hang bao mat phat trien cac giai phap phong chong cac moi de doa bao mat moi..

 • Chieu lua moi Gui SMS ma the cao de nhan giai thuong

  09:00 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Chieu lua moi Gui SMS ma the cao de nhan giai thuong

  Moi day, lai co them nan nhan cua tro gia mao tin nhan SMS trung thuong nham chiem ma so the nap tien tra truoc. Mot tro lua dao khong moi nhung thu doan duoc cai tien kha tinh vi nham khai thac toi da su ca tin, bat can cua nguoi dung. Viec nhan tin gia mao nha cung cap dich vu vien thong hoac nha cung cap dich vu gia tri gia tang tren dien thoai di dong nham truc loi von khong la van de moi. Song cang ngay cang co nhieu thong tin cho thay cac hinh thuc lua dao..

 • EU chinh thuc buoc toi Intel doc quyen

  09:48 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  EU chinh thuc buoc toi Intel doc quyen

  Hom qua (26/7), Lien minh chau Au (EU) chinh thuc len tieng buoc toi Intel vi pham cac quy dinh chong doc quyen, ap dung chien thuat kinh doanh phi canh tranh nham chen ep doi thu canh tranh AMD. Day la ket qua cua mot tien trinh dieu tra keo dai trong suot sau nam qua cua EU nham tim kiem bang chung ve viec Intel da co nhung hanh dong phi canh tranh nham duy tri the thong tri cua minh tren thi truong truoc doi thu AMD. Tien trinh dieu tra cang tro nen cang thang..

 • Tiep tuc day manh chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  09:06 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc day manh chuong trinh ung dung CNTT trong co quan nha nuoc

  Phat bieu chi dao tai Hoi nghi xay dung va trien khai Chuong trinh ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong hoat dong cua co quan Nha nuoc to chuc chieu 12/11, tai Ha Noi, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau Ban Chi dao can xac dinh ro trach nhiem cua cac bo, nganh, dia phuong trong viec thuc hien Chuong trinh. Hoi nghi do Van phong Chinh phu ket hop voi Bo Thong tin va Truyen thong – Co quan chu tri, chiu trach nhiem giam sat danh gia tinh hinh thuc hien..

 • Du bao xu huong gia USD nam 2007

  10:49 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Du bao xu huong gia USD nam 2007

  Nam 2007, dong USD co nguy co rot gia so voi cac dong tien manh khac. Nam 2005, nhieu nha phan tich tai chinh da sai lam khi du doan rang dong USD se bi giam gia manh. Tren thuc te, trong nam 2005, dong USD da tang gia den 15% so voi dong Euro va dong Yen. Nam 2006 tinh hinh cung tuong tu. Con nam 2007? Va anh huong cua dong USD den nen kinh te Viet Nam se ra sao? Dau nam 2006, Ngan hang Standard - Chartered cho rang da tang gia cua dong USD trong nam 2006 se bi..

 • HP mo rong giai phap van phong thong minh

  09:34 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  HP mo rong giai phap van phong thong minh

  Voi muc tieu giup cac doanh nghiep vua va nho gia tang hieu suat hoat dong, giam thieu cac chi phi dau tu vao cong nghe thong tin cung nhu giai quyet cac van de kinh doanh hang ngay, HP da cong bo loat cac giai phap mo rong trong cac linh vuc chinh nhu cac giai phap di dong, bao mat va tang cuong kha nang giao tiep cho doanh nghiep.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0