nha o

Thursday, 26/05/2016 07:39
 • Giao dich dan su ve nha o xac lap truoc ngay 171991 co Viet kieu tham gia

  15:29 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Giao dich dan su ve nha o xac lap truoc ngay 171991 co Viet kieu tham gia

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet vua ky Lenh so 14/2006/L-CTN cong bo Nghi quyet so 1037 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi quy dinh viec giai quyet giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia.

 • Chi phi bao tri chung cu ai tra

  06:45 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh, chu dau tu, cac don vi xay dung phai bao hanh nha o sau khi cong trinh hoan thanh. Thoi gian bao hanh bao lau, nguoi dan co chiu chi phi bao tri chung cu?

 • Chi phi bao tri chung cu ai tra

  10:23 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh, chu dau tu, cac don vi xay dung phai bao hanh nha o sau khi cong trinh hoan thanh. Thoi gian bao hanh bao lau, nguoi dan co chiu chi phi bao tri chung cu?

 • Trien khai Luat Nha o Cac loai giay chu quyen nha dat van con gia tri

  09:39 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Trien khai Luat Nha o Cac loai giay chu quyen nha dat van con gia tri

  Ngay 1/7, Luat Nha o se co hieu luc thi hanh. Ngay 29/6/2006, ong Vu Van Phan, Pho Cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) da co buoi tap huan ve Luat Nha o cho cac can bo so, nganh, phong quan ly do thi, phong tai nguyen-moi truong cua 24 quan huyen va tren 300 phuong xa tren dia ban TP.HCM.

 • Mo xe buc xuc ve nha trieu do ban duoi 1 ty

  12:06 | Chủ nhật 08/10/2006 (GMT+7)

  Mo xe buc xuc ve nha trieu do ban duoi 1 ty

  Vua qua, mot so bai bao ve ""hoa gia"" nha cong vu co doi cho chua day du, tao suc "cang" xa hoi khong can thiet. Duoi day la bai viet cua Thu truong Bo TN-MT Dang Hung Vo, dang tren VietNamNet phan tich khia canh phap luat de doc dung ten su viec, giup cac doc gia nhin nhan dung ban chat van de.

 • Mo xe buc xuc ve nha trieu do ban duoi 1 ty

  09:09 | Chủ nhật 08/10/2006 (GMT+7)

  Mo xe buc xuc ve nha trieu do ban duoi 1 ty

  Chung toi tran trong gioi thieu bai viet cua Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong Dang Hung Vo, phan tich khia canh phap luat de doc dung ten su viec ""hoa gia"" nha cong vu.

 • Du thao NQ ve giao dich dan su ve nha o co yeu to nuoc ngoai Bao ve quyen chu so huu

  11:02 | Thứ bảy 16/10/2004 (GMT+7)

  Du thao NQ ve giao dich dan su ve nha o co yeu to nuoc ngoai Bao ve quyen chu so huu

  Nghi quyet so 58/1998/NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 duoc UBTVQH thong qua ngay 20/8/1998. Tai Khoan 2 Dieu 2 cua van ban nay co quy dinh: "Nghi quyet nay khong ap dung doi voi giao dich dan su ve nha o thuoc so huu tu nhan duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 ma co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai, ca nhan, to chuc nuoc ngoai tham gia". Nhu vay, van de giao dich dan su ve nha co yeu to nuoc ngoai duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 khong..

 • NQ giai quyet nha dat do nha nuoc quan ly truoc 1 7 1991

  17:40 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Chieu 18-4, tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi da hop bao cong bo Nghi quyet quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia truoc ngay 1-7-1991. Ngay 2-4-2005, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da ky Nghi quyet so 755/2005/NQ-UBTVQH11. Toan van Nghi quyet nay nhu sau:

 • Dang ky ho khau theo qui dinh moi Dieu kien ve nha o duoc mo toi da

  08:23 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Bo Cong an vua ban hanh thong tu 11 (co hieu luc thi hanh tu 31-10-2005) huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh 51/CP ngay 10-5-1997 va nghi dinh 108/2005/ND-CP ngay 19-8-2005 ve dang ky va quan ly ho khau. Theo do, dieu kien ve nha o da duoc mo rong toi da.

 • Dieu chinh chinh sach ban nha o thuoc so huu Nha nuoc

  16:34 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Dieu chinh chinh sach ban nha o thuoc so huu Nha nuoc

  Chinh phu vua ban hanh Nghi quyet 48/2007/NQ-CP (ngay 30.8.2007) "Ve viec dieu chinh mot so noi dung chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP ngay 5.7.1994 cua Chinh phu va gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai".

 • Noi lo nha tai dinh cu

  15:12 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Noi lo nha tai dinh cu

  Con so thong ke so ho duoc mua nha o tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban Ha Noi tu nam 2000 den thang 10/2006 khoang hon 11 nghin can ho. Tu ngay 1/7/2006 Luat Nha o nam 2005 co hieu luc thi hanh. Vay nha o tai dinh cu duoc the hien nhu the nao?

 • Cong bo chi tiet nhieu dieu kien cap so hong

  15:43 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Cong bo chi tiet nhieu dieu kien cap so hong

  Cac dia phuong vua duoc huong dan cu the cac truong hop, cac van de lien quan nha o de de lam co so trien khai cap ""so hong"" trong Thong tu Huong dan thuc hien Nghi dinh so 90/2006/ND-CP ngay 6/9/2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat Nha o, moi duoc Bo Xay dung ban hanh.

 • Mo hinh hop tac xa nha o nguoi thu nhap thap se mua duoc nha

  14:53 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Mo hinh hop tac xa nha o nguoi thu nhap thap se mua duoc nha

  Sau 4 nam may mo, hoc tap tu cac nuoc tien tien va voi su ho tro cua cac chuyen gia Thuy Dien, ngay 18-10, Lien minh Hop tac xa TP.HCM (LM HTX) da hop bao ve chuong trinh tiet kiem nha o nham trien khai mo hinh HTX nha o tai TP.HCM. Day la chuong trinh duoc thuc hien thi diem tai Ha Noi va TP.HCM, voi hy vong mo ra nhieu co hoi cho nguoi thu nhap thap (NTNT) duoc lam chu mot can ho.

 • Se siet chat quan ly biet thu cong vu

  09:37 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  TP - Bo Tai chinh dang tien hanh soan thao Quy che quan ly va su dung nha o cong vu, trong khi do Bo Xay dung cung da co chu truong xay dung mot quy che nham quan ly nha o thuoc so huu Nha nuoc (trong do co nha o cong vu).

 • Gia nha o tren the gioi tang manh

  12:56 | Thứ tư 16/03/2005 (GMT+7)

  Gia nha o tren the gioi tang manh

  Theo khao sat gan day o 20 quoc gia cua to The Economist, thue nha co loi hon so voi viec mua nha. Gia mua nha o hien nay tai nhieu nuoc, dac biet la chau Au va My dang o muc rat cao.

 • Nha so huu Nha nuoc Chua cai tao van tang gia thue

  00:41 | Thứ bảy 24/11/2007 (GMT+7)

  Nha so huu Nha nuoc Chua cai tao van tang gia thue

  Ngay 23/11/2007, Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan da ky trinh Thu tuong Chinh phu, de nghi ban hanh qui dinh moi ve gia cho thue nha o thuoc so huu Nha nuoc dien khong ban (hoac nguoi o thue khong mua) ma chua duoc cai tao, xay dung lai.

 • Ha Noi Nguoi ngheo van chua the mua nha

  14:23 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Nguoi ngheo van chua the mua nha

  Trong khi cac khu nha xay dung thi diem cho doi tuong thu nhap thap o B4, B5 Cau Dien, 9 tang o Xuan Dinh, Tu Liem (Ha Noi) da hoan thanh va de khong gan 3 nam nay thi Ha Noi van dang loay hoay di tim cach giai quyet nha o cho chinh doi tuong tren.

 • Nguoi ngheo van khong the mua nha

  10:21 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Nguoi ngheo van khong the mua nha

  Trong khi cac khu nha xay dung thi diem cho doi tuong thu nhap thap o B4, B5 Cau Dien, 9 tang o Xuan Dinh, huyen Tu Liem da hoan thanh va de khong gan 3 nam do khong xac dinh duoc doi tuong vao o nhu chu truong ban dau thi hien nay, Ha Noi lai dang loay hoay di tim cach giai quyet nha o cho doi tuong tren.

 • Se siet chat quan ly biet thu cong vu

  11:09 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  Se siet chat quan ly biet thu cong vu

  Bo Tai chinh dang tien hanh soan thao Quy che quan ly va su dung nha o cong vu, Bo Xay dung cung da co chu truong xay dung quy che quan ly nha o thuoc so huu Nha nuoc, trong do co nha o cong vu. Theo do, toi day viec quan ly “biet thu cong vu” nhu truong hop cua ong Hoang Van Nghien se duoc siet chat.

 • Thu tuc giao lai nha o nhu the nao tiep theo

  08:02 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Ho so nhan lai nha o: Nguoi thuoc dien giao lai nha o la ho gia dinh, ca nhan khong thuoc dien thuc hien theo dieu 2, nghi quyet 23 phai co don de nghi giao lai nha o kem theo ban sao co cong chung nha nuoc hoac chung thuc cua UBND cap co tham quyen doi voi giay to goc ve nha o va giay to chung minh Nha nuoc da trung dung co thoi han nha o cua minh.

 • Nha nuoc quy dinh khung gia nha o

  15:25 | Thứ ba 24/05/2005 (GMT+7)

  Nha nuoc quy dinh khung gia nha o

  Do la mot trong cac y kien cua Uy ban phap luat Quoc hoi gop y cho Du thao Luat Nha o duoc Bo truong Xay dung Nguyen Hong Quan trinh bay sang nay. Quy dinh nhu vay se tranh duoc dau co nang gia ve nha o, hoac cac ben mua ban thoa thuan gia qua cao hoac qua thap.

 • Ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc

  15:41 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi quyet so 48/2007/NQ-CP dieu chinh mot so noi dung chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP va gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai. Theo do, tu 1-1-2008 se ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc chua cai tao, xay dung lai.

 • Tu 172006 Bat dau ap dung so hong

  09:16 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Tu 172006 Bat dau ap dung so hong

  Tu ngay 1/7, Luat Nha o co hieu luc. Mot trong nhung noi dung duoc chu y nhat la thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha (so hong).

 • Viet kieu duoc so huu nha o VN Luat da mo nhung van con roi

  03:49 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Viet kieu duoc so huu nha o VN Luat da mo nhung van con roi

  Ke tu 1-7-2006, Luat nha o co hieu luc da mo nhieu dieu kien thong thoang hon cho Viet kieu duoc mua nha, nhung thuc te van con lam thu tuc nhieu khe.

 • Nha su dung sai muc dich se bi thu hoi

  03:42 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  Bo Xay dung vua ban hanh thong tu huong dan thuc hien nghi dinh 127/2005/ND-CP cua Chinh phu ve giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao XHCN truoc ngay 1-7-1991 (nghi dinh 127 ban hanh ngay 10-10-2005 nham thuc hien nghi quyet 23 cua Quoc hoi va nghi quyet 755 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi).

 • Gia dinh tre mua nha o Ha Noi Kho hon len troi

  16:32 | Thứ bảy 13/10/2007 (GMT+7)

  Gia dinh tre mua nha o Ha Noi Kho hon len troi

  Gan nhu 100% cac cap vo chong tre o Ha Noi chua tung duoc Nha nuoc cho thue hoac duoc mua nha o gia uu dai. The nen, ho phai o nho bo me hoac thue nha o tam. Gia nha qua cao nen nhieu nguoi da keu len: “Phai di lam ca tram nam moi du tien mua nha o Ha Noi”.

 • 2008 Tang gia thue nha o thuoc so huu NN

  19:08 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  2008 Tang gia thue nha o thuoc so huu NN

  Tu 1/1/2008, se "dieu chinh gia cho thue doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao xay dung lai" la mot trong nhung noi dung quan trong cua To trinh gui Thu tuong ngay 27/3, do Bo truong Bo Xay dung ky.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0