nguyen nhan khach quan

Friday, 27/05/2016 03:23
 • Nguyen nhan khach quan

  05:07 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  “Nhung nguoi truc tiep dieu hanh chuong trinh da do loi cho nguyen nhan khach quan, nhung cho toi bay gio chung ta cung chua biet duoc nguyen nhan khach quan do la gi”.

 • Xoa no thue dong cho ho ca nhan ngung kinh doanh do nguyen nhan khach quan

  20:29 | Thứ sáu 30/01/2004 (GMT+7)

  Cac ho gia dinh, ca nhan thoi kinh doanh do nguyen nhan khach quan nhung con no thue tu ngay 31-12-2002 tro ve truoc se duoc xoa no. Do la noi dung cua thong tu 02 do Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky ban hanh theo tinh than chi dao cua Thu tuong Chinh phu.

 • Thieu dien dau chi do nguyen nhan khach quan

  02:56 | Thứ bảy 31/03/2007 (GMT+7)

  Thieu dien dau chi do nguyen nhan khach quan

  Theo nganh dien, tinh trang thieu dien hien nay la do hai nguyen nhan khach quan: tien do trien khai nhieu nha may dien bi cham (do von kho khan, vuong ve den bu, giai phong mat bang...) va do nhung bien dong cua thoi tiet nam ngoai y muon chu quan.

 • Mat von do nguyen nhan khach quan duoc mien giam lai

  08:45 | Thứ tư 31/08/2005 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Bo Tai chinh, nguoi vay von Ngan hang Chinh sach xa hoi co the duoc xet giam, mien lai tien vay, ke ca xoa no neu bi rui ro do cac nguyen nhan khach quan. Theo do mien, giam lai tien vay duoc ap dung cho cac truong hop nhu thien tai, hoa hoan, chien tranh, dich benh; nguoi lao dong bi tai nan nghe nghiep, doanh nghiep tiep nhan lao dong bi pha san, giai the...

 • Dong chi Chanh an khong nen qua chu quan

  10:40 | Thứ sáu 14/11/2003 (GMT+7)

  Dong chi Chanh an khong nen qua chu quan

  Chu tich Nguyen Van An da noi nhu vay khi ket thuc phan giai trinh truoc Quoc hoi sang nay cua Chanh an TAND Toi cao Nguyen Van Hien. Khac voi 5 vi bo truong dang dan truoc do, ong Hien chi thua nhan mot phan trach nhiem sau khi neu va phan tich nhieu nguyen nhan khach quan dan den nhung bat cap trong nganh toa an hien nay.

 • Bo phieu tin nhiem tranh 2 khuynh huong khong nen

  09:25 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Do la, thu nhat, thai do ne nang, hoa ca lang, do het moi chuyen cho nguyen nhan khach quan va thu hai, thai do cuc doan, khong khach quan, do het moi buc xuc len dau cac Bo truong.

 • Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  10:45 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  Ngay 16/7, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chu tri Hoi nghi phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen giai doan 2006-2010. Thu tuong de nghi cac bo, nganh va dia phuong phan tich ro su no luc cua nganh va dia phuong, ton tai, yeu kem chua phat trien tuong xung voi tiem nang Tay Nguyen, nhat la cac yeu kem thuoc ve chu quan de xay dung ke hoach tiep theo 2006-2010. Thuc hien Nghi quyet 10-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve phat trien kinh te xa hoi va dam bao quoc phong,..

 • Tien do vu an Nguyen Duc Chi cham

  10:06 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Vien KSND toi cao vua co cong van gui Co quan dieu tra Bo Cong an de nghi giai quyet triet de vu an Nguyen Duc Chi lua dao, chiem doat tai san quy dinh tai Dieu 139, Bo luat Hinh su. Vu an nay da duoc co quan dieu tra khoi to vu an ngay 23/6/2005, den nay da duoc gan mot nam, nhung do nhieu nguyen nhan khach quan, cho nen tien do dieu tra con cham, moi chi khoi to dieu tra duoc hai bi can la Nguyen Duc Chi, Chu tich Hoi dong quan tri Cong ty RIT va Nguyen Tho..

 • Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  08:39 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  Tai Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam 2006, Bo KHDT bao cao trong 6 thang dau nam, muc giai ngan nguon von ODA thap hon ke hoach de ra, chi dat 41%, ma nguyen nhan khach quan la do vu tieu cuc xay ra tai PMU 18. Qua vu PMU 18 cung boc lo ro su thieu dong bo giua cac van ban phap quy dieu tiet truc tiep - gian tiep cong tac quan ly, su dung von ODA. Chinh su khac nhau ve mot so noi dung va quy dinh giua cac van ban phap quy nhu: Giua cac nghi dinh (ND) quan..

 • Giam thanh toan tien mat cach nao

  10:56 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Giam thanh toan tien mat cach nao

  Khoi luong tien mat trong luu thong hien chiem khoang 22,2%-22,8% tong phuong tien thanh toan, mot con so dang quan tam boi thanh toan bang tien mat lon se co nhieu bat loi cho quan ly nha nuoc ve tien te. Co the de dang nhan thay thanh toan bang tien mat hien nay van rat pho bien trong nen kinh te nuoc ta. Voi 83 trieu dan nhung den nay chung ta moi phat hanh khoang 2 trieu the ATM va gan 100 nghin the quoc te; tren toan quoc moi co 1.900 may ATM duoc lap dat.....

 • Video clip tran Oman Viet Nam Khach vuot kho

  01:00 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Video clip tran Oman Viet Nam Khach vuot kho

  Hanh quan den Oman voi nhung kho khan voi nhung nguyen nhan khach quan va chu quan nhung cac chang trai cua chung ta da co mot tran dau khong den noi nao.

 • Co the xoa no cho khach vay chinh sach gap rui ro

  08:02 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Co the xoa no cho khach vay chinh sach gap rui ro

  Thu tuong Chinh phu se xem xet, quyet dinh viec mien, giam lai, xoa no cho nhung khach hang vay von tu Ngan hang Chinh sach xa hoi bi rui ro do nguyen nhan khach quan xay ra tren dien rong.

 • Huong dan cach thay bong den pha

  10:50 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Huong dan cach thay bong den pha

  Trong dem toi, den pha la khong the thieu, nhung vi mot ly nguyen nhan khach quan nao do, chot bong den bi chay, qua la mot tinh huong oai am. Tuy nhien, neu ban la nguoi can than luon “thu” san bong den thi ban hoan toan co the tu san tay thay the. Chung toi xin huong dan cac buoc thay bong den pha de phong xa khi bong den bi chay giua duong.

 • Hiem hoa tu virus made in VN

  13:40 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Hiem hoa tu virus made in VN

  Trung tuan thang 4.2006, cong dong internet VN xon xao truoc thong tin mot con virus "made in VN" xuat hien va lay lan voi toc do khung khiep qua Yahoo! Messenger. Thuc te, day khong phai la lan dau tien xuat hien virus may tinh co nguon goc tu VN... Nguy co duoc bao truoc Chac han nhieu nguoi dung may tinh tai VN van con nho den noi kinh hoang mang ten "Date 25/11" xuat hien trong giai doan 1997 - 2000. Day la virus co nguon goc tu VN, lay lan cham nhung cu den..

 • 5 nguyen tac cham soc rang

  09:06 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  5 nguyen tac cham soc rang

  1. Ung xu voi Flouride: Flouride la hop chat khoang giup men rang them ben chac, giam sinh acid cua cac vi khuan tren mang bam rang, phong ngua sau rang va lam rang trang bong. Tre moi sinh dung flouride 1/trieu giup giam kha nang sau rang sua, giam 44% nguy co sau rang vinh vien ve sau. Viec su dung flouride thuong xuyen han che mang bam, tay trung rang. Co the tim thay flouride o nuoc may, o kem danh rang, nuoc xuc mieng cac loai. Nhung phu nu mang thai khong..

 • Ha Noi Con nhieu cong trinh xay dung trai phep

  16:29 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Con nhieu cong trinh xay dung trai phep

  Sau 3 nam thuc hien thi diem thanh tra chuyen nganh xay dung tai Ha Noi, so cong trinh xay dung co phep da tang tu 14% len den 57%. Tuy nhien, hien van con tren 40% so cong trinh xay dung khong phep. So Xay dung Ha Noi kien nghi thanh pho de nghi voi Chinh phu chuyen tu thi diem sang chinh thuc thuc hien mo hinh thanh tra chuyen nganh xay dung 2 cap hien nay. Rat hiem thanh tra co trinh do Ong Pham Van Giap - Pho Giam doc So Xay dung Ha Noi cho biet, tu khi thanh..

 • Nguoi Viet khong the mai dung canh container ban hang

  08:41 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Nguoi Viet khong the mai dung canh container ban hang

  Nhung ai da den cac cho o Nga se dong y voi chinh sach moi cua Nga. Nguoi nuoc ngoai lam viec trong nhung dieu kien khung khiep, o do hau nhu khong ton tai luat van minh nao. Song Chinh phu Nga se co cac bien phap dam bao cho quyen loi cua nguoi lao dong. Do la khang dinh cua Tham tan cong su DSQ LB Nga tai Viet Nam Igor Khovaev). - Toi khang dinh rang, tat ca cac bien phap ma Chinh phu Nga dang thuc hien khong phai la de chong lai hoat dong cua nguoi VN hien..

 • Ha Noi Soi dong thi truong hoa tet

  13:54 | Chủ nhật 11/02/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Soi dong thi truong hoa tet

  Hoa Tet nam nay co mot mua vu khong nhu y, hoa Dao, hoa Mai do nhieu nguyen nhan khach quan da "chao xuan" truoc Tet ca thang. Tuy nhien, khong vi the ma thi truong hoa kem soi dong.

 • Nha dat sot that 100

  10:06 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Nha dat sot that 100

  Cung la “sot”, nhung “con sot” nha dat trong nam qua khac xa voi “con sot ao” vao nam 2002. Do la khang dinh cua ong Do Duc Doi, Pho vu truong Vu Dang ky - Thong ke dat dai, Bo Tai nguyen va Moi truong. Thua ong, dau la nguyen nhan khien thi truong nha dat trong nam 2007 luon o trong tinh trang “sot” cao ? Dung la nam 2007 vua qua chung ta lai phai chung kien mot “con sot” lan thu 2 trong vong 5 nam. Tuy nhien, “con sot” nha dat trong nam..

 • Gia se con tang cao

  21:20 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Gia se con tang cao

  Theo To Dieu hanh thi truong trong nuoc, du bao thang 12 va nhung thang dau nam 2008, gia ca hang hoa se con tang cao do nhieu nguyen nhan khach quan, dac biet la tac dong cua viec tang gia xang dau.

 • HLV Ferguson Arsenal thang la dung

  07:35 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  HLV Ferguson Arsenal thang la dung

  Khong chi trich hay do thua cho nhung nguyen nhan khach quan, HLV Alex Ferguson thua nhan Arsenal co mot chien thang xung dang tren san Old Trafford. Ong cung len tieng bao ve Cristiano Ronaldo truoc y kien cho rang cau thu chay canh nguoi Tay Ban Nha chinh la ""thu pham"" cua viec Man United mat trang ba diem.

 • Ngan hang nha nuoc dam bao tang truong 9

  08:55 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Ngan hang nha nuoc dam bao tang truong 9

  Ngay 9/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh nam nay, nganh ngan hang can dieu hanh chinh sach tien te mot cach khoa hoc theo nguyen tac chat che va than trong, dam bao tang truong 9% va kiem soat lam phat duoi muc tang truong. Phat bieu tai hoi nghi trien khai nhiem vu cua ngan hang nam 2008 do Ngan hang Nha nuoc to chuc, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung yeu cau nganh ngan hang can tiep tuc tao dieu kien phat trien vung chac va nang cao hieu qua hoat dong cua he..

 • Khong co chuyen thay cach tinh CPI

  09:48 | Thứ tư 02/01/2008 (GMT+7)

  Khong co chuyen thay cach tinh CPI

  "Tu truoc den nay, nganh thong ke chung toi van chi ap dung mot phuong phap tinh chi so gia tieu dung". Do la khang dinh cua ong Nguyen Duc Hoa, Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu, kiem Tong cuc truong Tong cuc Thong ke, khi trao doi ve van de gia ca trong nam 2007 voi bao gioi. Ong Hoa noi: - Nam 2007 chung ta da phai chung kien mot su bien dong gia ca vo cung phuc tap voi chi so gia lien tuc tang cao. Chi so gia tieu dung (CPI) binh quan trong nam 2007 tang 8,3%...

 • U23 VN da duoc nhung kem may man

  20:18 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  U23 VN da duoc nhung kem may man

  "Day la ngay rat buon cua bong da Viet Nam", HLV nguoi Ao kho nhoc mo dau cuoc hop bao sau tran thua Myanmar. Ong nhan mot phan trach nhiem, nhung van tim cach do loi cho nhung nguyen nhan khach quan dan den that bai tu cham 11 m.

 • Huong dan cach thay bong den pha

  14:01 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Huong dan cach thay bong den pha

  Trong dem toi, den pha la khong the thieu, nhung vi mot ly nguyen nhan khach quan nao do, chot bong den bi chay, qua la mot tinh huong oai am. Tuy nhien, neu ban la nguoi can than luon “thu” san bong den thi ban hoan toan co the tu san tay thay the. Chung toi xin huong dan cac buoc thay bong den pha de phong xa khi bong den bi chay giua duong.

 • VNIndex Thay gi qua phan tich ky thuat

  08:59 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  VNIndex Thay gi qua phan tich ky thuat

  Nguong ho tro 1.027,53 diem bi pha vo Sau mot thoi gian dai tang gia lien tuc, ma theo cac chuyen gia CK cung nhu nha dau tu (NDT) cho rang TTCKVN dang phat trien qua nong, den phien giao dich 1.495, ngay 12/3/2007, chi so VN-Index xac lap mot muc khang cu 1.170,67 diem. Tai vung nay phan lon khoi luong CP ban ra duoc NDT mua het. Cac chuyen gia phan tich cho rang: gia CP sau mot thoi gian dai tang se khong the tang hon duoc nua. Ngay 12/3, VN-Index dat 1.174,22..

 • Ca do tuong giup ngua ung thu

  13:24 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  Ca do tuong giup ngua ung thu

  Nghien cu da cung co them cac bang chung ve vie dinh duong co the tri duoc ung thu. Cac chuyen gia ung thu ngay cang tin tuong rang hon 2/3 so ca ung thu la do cac nguyen nhan khach quan nhu hut thuoc, dinh duong kem va thieu luyen tap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0