nguyen nhan chu quan

Wednesday, 25/05/2016 16:10
 • Lanh dao NHNN phai chiu trach nhiem ve 70 ty dong sai pham

  07:29 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Lanh dao NHNN phai chiu trach nhiem ve 70 ty dong sai pham

  TP - Theo Tong Thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen, lanh dao Ngan hang Nha nuoc se phai chiu trach nhiem truc tiep ve so tien tren 70 ty dong sai pham do nguyen nhan chu quan cua lanh dao Ngan hang gay ra.

 • Tham phan khong dam xu vi so huy an

  11:15 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Tham phan khong dam xu vi so huy an

  Do tam ly lo ngai an bi huy, sua nen nhieu tham phan cham dua vu an ra xu. Khi gap kho khan, ho khong dam trao doi voi lanh dao de tim huong khac phuc.... Do la nhung nguyen nhan chu quan khien ty le an qua han tai TAND TP HCM con cao.

 • Cong trinh duong Nguyen Huu Canh TP HCM Lun nut la do han che ve kinh nghiem

  23:06 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Cong trinh duong Nguyen Huu Canh TP HCM Lun nut la do han che ve kinh nghiem

  Cuc Giam dinh va quan ly chat luong cong trinh giao thong (Bo Giao thong van tai) vua hoan tat viec kiem tra chat luong cong trinh duong Nguyen Huu Canh (TP.HCM). Tuy nhien, de cap den trach nhiem cua cac don vi co lien quan, doan kiem tra cho rang, cac nguyen nhan chu quan doi voi du an nay nhu mot “rui ro nghe nghiep”?!

 • Dap Cua Dat vo vi he so an toan khong dam bao

  10:04 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Dap Cua Dat vo vi he so an toan khong dam bao

  (Dan tri) - “Vo dap Cua Dat la mot su co nghiem trong, toi cung vua co de nghi gui Bo truong Bo NN-PTNT nhung van de lien quan den tai nan nay. Nguoi ta cho rang su co nay co mot phan nguyen nhan khach quan; nhung suy cho cung deu do nguyen nhan chu quan ma ra...”.

 • Co ket qua ve chi sai Quoc hoi se ra nghi quyet thu hoi va xu ly

  09:20 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Co ket qua ve chi sai Quoc hoi se ra nghi quyet thu hoi va xu ly

  Ve nhung khoan chi sai, chi vuot du toan ngan sach, ong Tao Huu Phung (Pho chu nhiem Uy ban Kinh te Ngan sach cua Quoc hoi) da tra loi phong van cua bao gioi ben hanh lang Quoc hoi. Con so chi quan ly hanh chinh vuot du toan toi 33,5%, ong co suy nghi gi? Day la con so can phai xem xet. Vi dinh muc chi tieu minh quy dinh chua phu hop thuc te, buoc don vi su dung phai tang. Co nguyen nhan chu quan, do la viec chi nhieu khi vo bo nhu: Don nhan huan chuong, ky niem..

 • Dang sau su kem chat luong va loi thoi cua cuon Tu dien Bach khoa Viet Nam ky cuoi

  11:36 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Dang sau su kem chat luong va loi thoi cua cuon Tu dien Bach khoa Viet Nam ky cuoi

  Theo khong it nha khoa hoc dich than tham gia soan thao tu dien, nguyen nhan dan den sai sot co nhieu bao gom ca nguyen nhan chu quan va nguyen nhan khach quan.

 • Vi sao mai that nghiep

  09:43 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Vi sao mai that nghiep

  Co nhieu nguyen nhan khien canh cua vao doi cua cac ban tre ngay cang bi thu hep: viec it, doi hoi cao, lao dong nhieu… song co nhung nguyen nhan chu quan nam o chinh cac ban. Chinh ho da day canh cua von hep lai cang hep hon.

 • Cham 9 thang do don vi thi cong khong co nang luc va tai chinh

  18:58 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Cham 9 thang do don vi thi cong khong co nang luc va tai chinh

  Ngay 7.8, Ban Kinh te Ngan sach HDND TP.HCM da co buoi lam viec voi Ban Quan ly Du an nang cap do thi (Ban QLDA) va UBND Q.Binh Tan ve nhung vuong mac trong thuc hien goi thau XL6 – Du an phan 1- Du an nang cap do thi tren dia ban P.An Lac, Q.Binh Tan khien du an nay cham tre 9 thang so voi ke hoach. Theo nhan dinh cua Ban QLDA, nguyen nhan chu quan tu phia nha thau chua co kinh nghiem thi cong cac hem nho dong dan cu, mat bang chat hep; nha thau khong huy dong..

 • TP HCM He thong ATM chet khong phai do loi mang

  08:34 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  TP HCM He thong ATM chet khong phai do loi mang

  Cho den hom nay, nhieu khach hang su dung ATM cua Vietcombank (VCB) tai TP.HCM van con phan nan vi da phai cho doi, tham chi khong rut duoc tien trong ngay 26/1 (tuc 27 tet), thoi diem ma moi nguoi khong co nhieu thoi gian va deu can tien de mua sam hoac dem ve que... That la kho cho khach hang cua VCB khi phan lon luong, thuong cua ho deu nam tren tai khoan the. VCB da xac nhan trong ngay 26/1 he thong ATM co luc chay cham, ke ca bi gian doan, ma nguyen nhan la..

 • Nam 2007 Cu soc dau vao khi nang luong tang gia

  15:24 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 Cu soc dau vao khi nang luong tang gia

  Hai nganh nang luong chinh, "dau vao" cua nen kinh te la than va dien da chinh thuc tang gia. Theo du doan cua cac chuyen gia thi truong dau nam 2007 dang co kha nhieu yeu to bat loi tac dong den viec tang gia cac mat hang. Gia tang tu goc Ong Nguyen Tien Thoa - Cuc pho Cuc Quan ly gia (Bo Tai chinh) - nhan dinh: Dien, than tang gia da tac dong truc tiep den nhieu nganh san xuat; trong do chiu tac dong truc tiep la nhung mat hang nhu clinker, san xuat nuoc sach,..

 • Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  22:12 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  (VM)- Chieu 6/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong ve nhung van de lien quan toi cap giay chung nhan quyen su dung dat (so "do"). Cac dai bieu tiep tuc khang dinh tien do cap "so do" con cham, lam thu tuc ruom ra va kien nghi cac bien phap nang cao hieu qua cong tac cap loai giay to dac biet nay. 50 nam nua moi cap xong "so do" Theo danh gia cua dai bieu Hoang Thi Hanh (Bac Giang), cac van ban huong dan cap GCN quyen su dung dat hien nay chong cheo,..

 • Khong de xay ra tinh trang oan sai trong xet xu

  16:10 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Khong de xay ra tinh trang oan sai trong xet xu

  Ngay 5/12, tai Ha Noi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Truong ban Chi dao CCTP Trung uong, cung Thuong truc Ban Chi dao va dai dien mot so bo, nganh chuc nang da co buoi lam viec voi Ban Chi dao CCTP Thanh pho Ha Noi nham kiem diem viec trien khai thuc hien Nghi quyet so 49-NQ/TU cua Bo Chinh tri ngay 2/6/2005 ve “Chien luoc cai cach tu phap den nam 2020” . Tai buoi lam viec, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet yeu cau lanh dao Thanh pho Ha Noi tap trung khac..

 • Benh dich truyen nhiem bat dau gia tang

  10:13 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Benh dich truyen nhiem bat dau gia tang

  BS Phan Van Nghiem - Truong phong nghiep vu y So Y te TPHCM dua ra khuyen cao cac benh truyen nhiem do tac nhan sieu vi gay ra van dang tiep tuc gia tang. BS Truong Huu Khanh - Truong khoa Nhiem BV Nhi Dong 1 canh bao: Chi trong tuan dau thang 3, BV Nhi Dong 1 da co 22 truong hop mac benh thuy dau nang da duoc nhap vien va dieu tri tai khoa Nhiem. Khong chi the, cac benh nhiem khac nhu quai bi, tay, chan, mieng cung da bat dau vao mua khien so benh nhi nhap vien..

 • De bao chi phat trien dung huong manh me va vung chac

  20:05 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 8/1, tai thanh pho Ha Long (Quang Ninh), Ban Bi thu Trung uong Dang to chuc Hoi nghi so ket 2 nam thuc hien Thong bao ket luan so 162-TB/TW ngay 1/12/2004 cua Bo Chinh tri (Khoa IX) ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007. Cac dong chi: Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu va To Huy Rua, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tu tuong – Van hoa Trung uong chu tri Hoi nghi. Phat..

 • Cham xay nha tai dinh cu o TP HCM Chu dau tu phai chiu trach nhiem

  00:40 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Hom qua 4/6, phat bieu tai buoi doi thoai "noi va lam" do Dai truyen hinh TP.HCM phoi hop voi Van phong HDND thanh pho to chuc, Giam doc So Tai nguyen - Moi truong Tran The Ngoc cho rang de giai quyet tinh trang cham tre trong xay dung nha tai dinh cu, can phai quy trach nhiem cho chu dau tu. "Neu chu dau tu trien khai cham do nguyen nhan chu quan thi chu dau tu phai tu bo tien ra thue nha tam cu cho nguoi dan co cuoc song on dinh. Truong hop cham tre keo dai,..

 • Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  10:45 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  Ngay 16/7, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chu tri Hoi nghi phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen giai doan 2006-2010. Thu tuong de nghi cac bo, nganh va dia phuong phan tich ro su no luc cua nganh va dia phuong, ton tai, yeu kem chua phat trien tuong xung voi tiem nang Tay Nguyen, nhat la cac yeu kem thuoc ve chu quan de xay dung ke hoach tiep theo 2006-2010. Thuc hien Nghi quyet 10-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve phat trien kinh te xa hoi va dam bao quoc phong,..

 • Dong ho dien Coi chung tinh ngay ly gian

  23:07 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Dong ho dien Coi chung tinh ngay ly gian

  Co van de ve niem chi, chua kip dong tien phat hoac cham thanh toan theo hoa don v.v... Do la mot trong hang loat ly do ma nganh dien co the ngung cung cap dien doi voi khach hang. Nguyen nhan chu quan co the den tu phia "kho chu", tuy nhien, chuyen nhu tu tren troi roi xuong buoc ho ganh chiu cung khong phai la hiem. Nhung cai lam sao duoc khi "tinh ngay ma ly gian"...

 • Quan ly Nha nuoc chay theo bien dong gia

  14:28 | Thứ năm 03/06/2004 (GMT+7)

  Quan ly Nha nuoc chay theo bien dong gia

  Tu dau nam den nay, gia ca cac mat hang thiet yeu nhu: sat thep, xang dau, phan bon... lien tuc bien dong. Ben canh nguyen nhan khach quan ve gia tren thi truong the gioi, khong the phu nhan nguyen nhan chu quan la su yeu kem trong cong tac quan ly, dieu hanh tu cac co quan quan ly Nha nuoc.

 • No xau cua DNNN van gia tang

  16:32 | Chủ nhật 20/11/2005 (GMT+7)

  No xau cua DNNN van gia tang

  Ty le no xau cua cac DNNN tinh den het 8 thang dau nam nay la 3,08%, tiep tuc tang so voi nam 2004 la 2,41% va nam 2003 la 2,72%.Theo thong ke cua Ngan hang Nha nuoc, den thang 8/2005, du no cho vay doi voi doanh nghiep nha nuoc chiem 33,2% tong du no cho vay nen kinh te va du kien den cuoi nam, du no cho vay doi voi khu vuc nay se chiem xap xi 40% tong du no. Tuy nhien, ty le no xau cua khu vuc nay lai co chieu huong gia tang.Ben canh nguyen nhan chu quan tu..

 • 5 nguyen nhan that bai cua Argentina

  13:46 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  5 nguyen nhan that bai cua Argentina

  Chien thang thuoc ve Duc la kha xung dang, song co nhieu nguyen nhan chu quan xuat phat tu chinh phia Argentina. Le ra, HLV Jose Pekerman da co the dat duoc mot ket qua tot hon neu ong khong pham mot vai sai lam nhan dinh.

 • 5 nguyen nhan that bai cua AC Milan

  07:30 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  5 nguyen nhan that bai cua AC Milan

  Chang may bat ngo, nhung viec dai dien duoc danh gia la hay nhat cua bong da Italy bi "quet" khoi dau truong chau Au cung khien khong it nguoi ham mo cam thay that vong. Nguyen nhan chu quan co nhieu, tuy nhien, chang vi the ma bo qua nhung yeu to khach quan co anh huong truc tiep den ket qua.

 • Dung TweakMaster de tang toc do Internet

  09:00 | Thứ hai 28/06/2004 (GMT+7)

  Dung TweakMaster de tang toc do Internet

  Co nhieu nguyen nhan lam toc do luot web va download cham lai nhu bi nhiem spyware, adware hay o cung bi phan manh... Nhung cung co khi, truc trac xay ra den tu chinh thiet lap PC cua ban. TweakMaster se giup ban loai bo duoc nguyen nhan chu quan nay.

 • Cac cach copy trang web

  11:16 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Khong phai luc nao ban cung co the copy noi dung cua mot trang web, nhat la khi tac gia cua trang web do su dung ky thuat chong copy de ngan chan vi co the do mot so nguyen nhan chu quan nao do khong muon noi dung duoc phat tan mot cach rong rai.

 • Vi sao minh mai that nghiep

  15:53 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Vi sao minh mai that nghiep

  Co nhieu nguyen nhan khien canh cua vao doi cua cac ban tre ngay cang bi thu hep: viec it, doi hoi cao, lao dong nhieu,… song co nhung nguyen nhan chu quan nam o chinh cac ban. Chinh ho da day canh cua von hep lai cang hep hon.

 • Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC

  10:11 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Giai phap cai cach tu phap cua Chanh an TANDTC

  Sau gio giai lao, cac dai bieu Quoc hoi tiep tuc chat van Chanh an toa an nhan dan toi cao Nguyen Van Hien. Co 7 chat van cua DB ve cac vu an cu the, 5 chat van hoi ve van de chung trong cong tac xet xu cua toa an. Du kien vu an Do Son se tro thanh mot trong nhung diem “nong” danh cho “ong chanh an”, chua ke viec xet xu mot so vu an cu the khac cung co the duoc de cap. >> Khuyen khich xa hoi hoa giao duc >> Bo GD-DT giai trinh 7 van de “nong” cua dai..

 • Toi pham phuc tap do quan ly chua nghiem

  04:37 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Tinh hinh vi pham phap luat va toi pham dien ra phuc tap nhu hien nay do nhieu nguyen nhan, trong do nguyen nhan chu quan “thuoc ve trach nhiem quan ly, nhat la viec quan ly trong nhung nganh kinh te trong diem”.

 • Kiem diem thanh vien Ban an toan giao thong

  08:42 | Thứ năm 10/06/2004 (GMT+7)

  “Tai sao tinh hinh tai nan giao thong (TNGT) cua thanh pho chang nhung khong giam theo yeu cau cua chung ta de ra cho nam 2004 ma lai tang them? Chung ta phai tu kiem diem, phe binh nghiem tuc. Cong an giao thong da du luc luong chua, ngoai nhung ly do khach quan phai xem xet cu the nguyen nhan chu quan tu phia quan ly”


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0