nguon von dau tu

Wednesday, 01/06/2016 10:34
 • Ba nguon von dau tu nuoc ngoai deu tang toc

  00:08 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Viec gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) cua nuoc ta, ngoai nhieu muc tieu khac, thi viec thu hut cac nguon von dau tu nuoc ngoai la mot trong nhung muc tieu quan trong. Cac nha dau tu nuoc ngoai cung da nhan ra viec tang toc dau tu vao Viet Nam la "trong gio bo thoc".

 • Khong co chuyen ngan chan nguon von dau tu nuoc ngoai vao TTCK

  00:08 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Khong co chuyen ngan chan nguon von dau tu nuoc ngoai vao TTCK

  Tra loi bao chi sang 23.2 ve tin don "UBCKNN se ap dung cac bien phap kiem soat chat cac luong von dau tu nuoc ngoai vao TTCK", ong Vu Bang - Chu tich UBCKNN cho biet: "Thi truong phat trien thi rat can co su thu hut nguon von dau tu cua cac nha dau tu trong va ngoai nuoc.

 • Thach thuc tu nguon von dau tu nuoc ngoai vao TTCK

  17:40 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  TP - Theo chuyen gia kinh te thi truong cua Citigroup, ba Renee Chen, nguon von dau tu o at tu nuoc ngoai da lam cho thi truong chung khoan tro nen soi dong, thu hut nhieu nha dau tu ban le.

 • Kiem soat hop ly nguon von dau tu

  11:34 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Kiem soat hop ly nguon von dau tu

  Viet Nam dang tro thanh mot dia chi dau tu dang tin cay la nhan dinh cua rat nhieu chuyen gia ve kinh te.

 • Nam 2006 Se huy dong 370 ngan ty dong von dau tu

  10:30 | Chủ nhật 16/10/2005 (GMT+7)

  Nam 2006 Se huy dong 370 ngan ty dong von dau tu

  Tren co so can doi tich luy tieu dung va chinh sach thu hut cac nguon von dau tu tu ben ngoai cho dau tu phat trien, Bo Ke hoach va Dau tu du bao kha nang huy dong von dau tu phat trien trong nam 2006 vao khoang 370 ngan ty dong (tuong duong 23,4 ty USD), tang 17,8% so voi nam 2005.

 • Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  16:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  10:21 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  "Lo kim" 3: Quan ly nha nuoc ve tai chinh cua Bo Tai chinh Bo Tai chinh la co quan duoc Nha nuoc giao cho nhiem vu quan ly cac nguon chi thu, ngan sach trong do co nguon von ODA. De thuc hien viec quan ly cac nguon von dau tu, tu nhung nam 80-90, Bo Tai chinh thanh lap Tong cuc Dau tu va cac cuc dau tu va phat trien bam sat tung cong trinh xay dung, ra soat vao tung van ban thanh quyet toan, ra soat tung dinh muc, don gia, khoi luong cong trinh trong cac van ban..

 • 2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  13:52 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  Ngay 19/6, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu de huong dan xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007. Phat bieu khai mac Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc khang dinh: tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam 2006 tiep tuc on dinh, dat toc do tang truong kha cao. Toc do GDP 6 thang dau nam 2006 uoc dat 7,5-7,6%, bang voi cung ky nam 2005, trong do khu vuc nong, lam, thuy san tang..

 • 7 giai phap chong that thoat

  11:57 | Thứ ba 02/05/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu vua tien hanh tong hop tinh hinh huy dong va su dung nguon von dau tu phat trien trong 5 nam qua, de ra 7 giai phap co ban de su dung co hieu qua nguon von dau tu tu ngan sach nha nuoc.

 • Thay gi tu tang truong kinh te quy I

  20:51 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Thay gi tu tang truong kinh te quy I

  Cac chi so thong ke cho thay, tang truong GDP quy 1 dat 7,7%. Truoc het, day la toc do tang cao nhat so voi cung ky cua 10 nam truoc (quy 1/2006 tang 7,2%, quy 1/2005 tang 7,3%, quy 1/2004 tang 7,1%…). Voi da nay, tang truong kinh te ca nam se vuot muc tieu (8,5%) va se la nam tang truong cao nhat trong vong 10 nam nay! Thu hai, tang truong kinh te cao hon cung ky nam truoc dat duoc o ca ba nhom nganh (nhom nganh nong, lam nghiep - thuy san tang 2,3%, nhom..

 • Diana tiep nhan nguon von dau tu nuoc ngoai

  12:27 | Thứ năm 13/03/2008 (GMT+7)

  Diana tiep nhan nguon von dau tu nuoc ngoai

  Cong ty co phan Diana, mot cong ty hang dau trong linh vuc san xuat ta giay va cac san pham bang ve sinh cua Viet Nam, hom nay vua cong bo viec cong ty lan dau tien tiep nhan von dau tu nuoc ngoai tu tap doan Goldman Sachs va tu Cong ty Co phan Chung khoan Thien Viet (TVS).

 • Co phan hoa Tap doan Det may

  11:30 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa Tap doan Det may

  Phong van ba Dang Phuong Dung, Giam doc dieu hanh Tap doan Det may Viet Nam (Vinatex). Thua ba, lo trinh co phan hoa cua Vinatex hien dang dien ra nhu the nao? Theo dinh huong cua Bo Cong nghiep cung nhu xu huong phat trien chung, chung toi se tien hanh co phan hoa toan the tap doan, di nhien la theo mot lo trinh nhat dinh. Cu the, nhung don vi truoc day theo mo hinh cong ty TNHH mot thanh vien cung chuyen doi thanh co phan hoa. Nam 2007, se gan nhu co phan hoa..

 • IFC giup VN thu hut dau tu vao nganh dien

  08:38 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  IFC giup VN thu hut dau tu vao nganh dien

  Hom qua 21/7, tai Ha Noi, Cong ty Tai chinh Quoc te (IFC), thanh vien cua Ngan hang The gioi da ky hop dong cung cap dich vu tu van tai chinh cac du an BOT dien voi Bo Cong nghiep. Theo do, IFC se giup Viet Nam thu hut nguon von dau tu tu nuoc ngoai vao cac du an BOT cua nganh dien. Voi trien vong ve tang truong kinh te, du bao nhu cau dien nang cua Viet Nam se tang tu 46,2 terawatt/gio nam 2004 len 98 terawatt/gio vao nam 2010. De dap ung nhu cau nay, Viet Nam..

 • Tang cuong phan cap tang them nguon von dau tu

  08:18 | Thứ bảy 20/03/2004 (GMT+7)

  Da so thanh vien Uy ban Kinh te va ngan sach nhat tri viec ban hanh co che tai chinh - ngan sach dac thu doi voi thu do Ha Noi va TP.HCM. Day se la co so phap ly de hai TP co dieu kien phat trien nhanh, toan dien, vung chac, that su dong vai tro dia ban dong luc kinh te quan trong nhat cua ca nuoc, di dau trong viec nang cao chat luong, hieu qua, suc canh tranh va kha nang hoi nhap kinh te quoc te. Chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach Nguyen Duc Kien da cho biet..

 • Di doi nha may duong Quang Nam

  15:25 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  Do lam an khong hieu qua trong 5 nam lien (1- 1999 den 3-2004) nha may duong Quang Nam co cong suat 1.000 tan mia cay/ngay voi tong nguon von dau tu hon 170 ty dong (chua ke nguon von dau tu cho vung nguyen lieu cua tinh Quang Nam ho tro).

 • Thu hut moi nguon von dau tu hay chi khuyen khich cac ong lon

  23:49 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Thu hut moi nguon von dau tu hay chi khuyen khich cac ong lon

  Ngay 15.3, Bao Thanh Nien tiep tuc nhan duoc phan anh tu ban doc va tu mot so van phong dai dien (VPDD) cong ty quan ly quy (QLQ) dau tu nuoc ngoai ve du thao quy che huong dan to chuc va hoat dong cua cong ty QLQ, quy dau tu chung khoan va cong ty dau tu chung khoan.

 • Muoi du bao cho nam 2007

  11:01 | Thứ bảy 17/02/2007 (GMT+7)

  Muoi du bao cho nam 2007

  Nam 2006 da ket thuc voi nhung ket qua dang khich le tren nhieu phuong dien. Vay co the du bao gi cho nam nay? Cac chuyen gia da dua ra muoi du bao lon sau day: Mot, tang truong kinh te cao hon nam 2006. Quoc hoi de ra muc tieu tang 8,2 - 8,5%; Chinh phu de ra quyet tam phan dau thuc hien o muc cao (8,5%); yeu cau va kha nang phat trien co the con tang cao hon. GDP binh quan dau nguoi co the dat tren 820 USD, vuot qua ranh gioi cua nuoc dang phat trien co thu..

 • Nha tai dinh cu Bao gio het giat gau va vai

  15:05 | Thứ tư 14/06/2006 (GMT+7)

  Nha tai dinh cu Bao gio het giat gau va vai

  Quy nha tai dinh cu luon duoc coi la mot trong nhung dieu kien then chot quyet dinh den tien do GPMB cac du an. Ve tong the, quy nha tai dinh cu cua Ha Noi khong nho, song cac du an, ke ca nhung du an trong diem van dang trong tinh trang phai chay don, chay dao de lo quy nha. Van de mau chot la can doi quy nha va quan ly nguon von dau tu xay dung.

 • Dau tu vao VN Lan song thu hai cua Nhat

  04:12 | Thứ tư 27/07/2005 (GMT+7)

  Dau tu vao VN Lan song thu hai cua Nhat

  Tu dau nam den nay, nhieu tap doan Nhat nhu Honda, Canon, Nidec... da mo rong nguon von dau tu tai VN.

 • Duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan

  15:02 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung vua yeu cau Uy ban chung khoan Nha nuoc phai co nhung chinh sach cu the de dam bao duy tri toc do phat trien thi truong chung khoan, dong thoi khang dinh Chinh phu khong quan ly thi truong chung khoan va cac nguon von dau tu vao thi truong chung khoan bang bien phap hanh chinh. Ngay 23/2, tai buoi lam viec voi Uy ban chung khoan Nha nuoc, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung nhan manh thoi diem nay, thi truong chung khoan co..

 • 2006 Se huy dong von dau tu den 370 ngan ty dong

  09:36 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  2006 Se huy dong von dau tu den 370 ngan ty dong

  Bo KH-DT cho biet, du bao nam 2006 kha nang huy dong von dau tu phat trien vao khoang 370 ngan ty dong, tang 17,8% so voi uoc thuc hien nam 2005.

 • 554 nghin ty dong cho dau tu phat trien nam 2008

  07:50 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  554 nghin ty dong cho dau tu phat trien nam 2008

  11/9, Ban ve ve viec huy dong von cho dau tu phat trien nam 2008, Bo KH-DT cho biet, kha nang huy dong von dau tu khoang 554 nghin ty dong (tuong duong tren 34 ty USD).

 • Quan ly dau tu van bai ca that thoat

  11:53 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Quan ly dau tu van bai ca that thoat

  Hoi nghi toan quoc ve Quan ly dau tu va Xay dung Co ban dien ra hom qua (17/2) da dua van de su dung nguon von dau tu cua cac Bo, nganh, dia phuong len ban can. Thuc trang can can lech ve that thoat dang khien ca Chinh phu va co quan chuc nang cac cap cung lo lang.

 • Du an dang do ha tang giao khong ai nhan

  05:12 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Tai phien hop HDND tinh Thua Thien - Hue hom qua, nhieu dai bieu da tiep tuc mo xe cac van de nhu nguon von dau tu dan trai khien nhieu cong trinh “giam chan tai cho”, nhung du an khong phat huy hieu qua, anh huong den doi song sinh hoat cua nguoi dan...

 • Vu PMU 18 Ca mot dan voi da chui qua lo kim ky 3

  15:26 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Viec quan ly cac nguon von dau tu van mang tieng la do "nam cha, ba me"; do khong co nguoi chiu trach nhiem chinh nen dan den that thoat, vu PMU18 la mot dien hinh.

 • Dau tu ha tang lai phai cho tien tu nguoi dung dien

  10:56 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Nganh dien luon neu ly do la tang gia de co nguon von dau tu co so ha tang. Dau tu cho minh ma chi trong cho vao tien tu nguoi tieu thu la dieu khong the chap nhan duoc.

 • Toi khong dong y ca 4 phuong an tang gia dien

  10:44 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  Theo toi, ca 4 phuong an EVN dua ra deu co cung mot noi dung la tang gia dien, do vay toi khong lua chon bat ky mot phuong an nao. Y kien cua toi la de nghi khong nen tang gia dien chi vi ly do EVN can von de dau tu cho nguon dien.

 • Nang gia dien bang cach tang thue VAT

  10:23 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Nang gia dien bang cach tang thue VAT

  TP - Thac sy Vu Xuan Thuyen - Chuyen vien cao cap Bo Ke hoach - Dau tu - khong dong tinh tang gia dien vao thoi diem nay. Theo ong, "nguoi tieu dung se vui long tra them ty le thue hon la tang gia dien".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0