nguoi nop thue

Wednesday, 01/06/2016 10:35
 • Nghe moi Dich vu khai thue thue cho doanh nghiep

  13:50 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Nghe moi Dich vu khai thue thue cho doanh nghiep

  Mai den gan day, o Viet Nam chua co khai niem dich vu khai thue thue cho ca nhan ma chi co dich vu khai thue thue cho doanh nghiep, mot “goi dich vu” nho trong dich vu ke toan ma cac cong ty dich vu ke toan cung cap cho cac doanh nghiep. Mot dich vu moi se ra doi Luat Quan ly thue co hieu luc ke tu ngay 1/7/2007 da gioi thieu khai niem “dich vu lam thu tuc ve thue” hay noi nom na la “dich vu khai thue thue”. Nha nuoc da cong nhan su ton tai va phat..

 • Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  17:04 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

  Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, VnExpress nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay. > Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

 • Can bo thue lam sai phai boi thuong

  11:23 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Can bo thue lam sai phai boi thuong

  Mac du Du an Luat Quan ly thue moi duoc dua ra lay y kien dai bieu Quoc hoi tai ky hop thu 9, song Luat nay se duoc thong qua tai Ky hop thu 10 va se trien khai ngay dau nam 2007. Theo Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Pham Duy Khuong, mot trong nhung diem thay doi lon nhat cua Du thao Luat Quan ly thue so voi cach thuc quan ly thue hien hanh chinh la cac thu tuc hanh chinh duoc quy dinh don gian, ro rang,minh bach nham nang cao trach nhiem va bao ve quyen loi..

 • Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  19:03 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap kho dam bao cong bang tuyet doi

  Trong gan 3 tieng chieu nay, nguyen pho tong cuc truong, Tong cuc Thue - Nguyen Thi Cuc da giai dap phan lon noi dung cua hon 1.000 cau hoi ma doc gia VnE gui toi. Ba thua nhan mot minh chinh sach thue khong the giai quyet duoc het cac van de xa hoi va dam bao cong bang tuyet doi.

 • Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

  00:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  I. Su can thiet ban hanh Luat:

 • Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  08:51 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  Vai ngay qua, nguoi lao dong rat quan tam ve du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi nhung cach tinh gay xon xao du luan. De lam ro hon nhung van de xung quanh du luat thue TNCN, PV Bao chi da co cuoc phong van ba Nguyen Thi Cuc - Pho tong cuc truong Tong cuc Thue. Ba Cuc cho biet: Cho den thoi diem nay, Ban soan thao Luat thue TNCN chua co mot phuong an chinh thuc nao ve thue TNCN. Luat thue TNCN se co cach tinh thue hoan toan khac va thu nhap chiu thue cung..

 • Moi ban doc dong gop y kien cho mot so noi dung co ban cua Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan

  20:03 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Du an luat quy dinh doi tuong nop thue la ca nhan nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co thu nhap chiu thue, bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va ca nhan la chu ho hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe.

 • Xem xet lai Luat quan ly thue

  20:42 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Quan ly thue thuc chat la quan ly nguon thu cua quoc gia, doi hoi phai co 2 doi tuong nguoi nop thue va can bo thay mat co quan thue. Luat Quan ly thue chi de cap den mot doi tuong nguoi nop thue la chua du. (Minh Duc)

 • Giam tru gia canh 4 trieu dongthang

  16:50 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Giam tru gia canh 4 trieu dongthang

  (VM)- Sang 19/11, Quoc hoi da thong qua 3 Luat quan trong la Luat dac xa, Luat thue thu nhap ca nhan va Luat Tuong tro tu phap voi da so phieu tan thanh. Trong Luat thue TNCN, muc giam tru gia canh cho doi tuong nop thue van giu o muc 4 trieu dong/thang; trong khi thu nhap tu lam them, tu kieu hoi, cua doanh nghiep tu nhan... khong phai chiu thue TNCN. Theo giai trinh cua Uy ban TVQH do Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien trinh bay truoc khi Luat thue TNCN duoc..

 • Xay dung he thong quan ly thue dien tu

  03:23 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Xay dung he thong quan ly thue dien tu

  Ngay 14/5, Tong cuc Thue to chuc Hoi nghi doi thoai voi DN ve linh vuc thue nam 2007. Chu de cua cuoc doi thoai nam nay la "Cai cach thu tuc hanh chinh thue tao thuan loi nhat cho nguoi nop thue".

 • Bat on thue thu nhap ca nhan

  09:28 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  Bat on thue thu nhap ca nhan

  Du duoc ban hanh da 14 nam, chinh sua rat nhieu lan nhung Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao (goi tat la thue thu nhap ca nhan) van khong duoc nguoi nop thue dong tinh. Nguyen nhan thuc su khien luat thue nay vap phai phan ung cua nguoi nop thue la quy dinh thue chua the hien su hop ly, cong bang...

 • Bat on thue thu nhap ca nhan

  00:11 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  Du da duoc ban hanh 14 nam, chinh sua rat nhieu lan nhung Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao (goi tat la thue thu nhap ca nhan - TNCN) van khong duoc nguoi nop thue dong tinh. Nguyen nhan thuc su khien luat thue nay vap phai phan ung cua nguoi nop thue la quy dinh thue TNCN chua the hien su hop ly, cong bang...

 • Chinh sach thue khong the tot neu quan ly kem

  09:38 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Chinh sach thue khong the tot neu quan ly kem

  “Quan ly tot thi chinh sach thue se duoc thuc hien tot con quan ly kem thi chinh sach thue khong the dam bao duoc cac muc tieu kinh te xa hoi”. - Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da noi nhu vay ve du an Luat Quan ly thue ma Quoc hoi du kien se thong qua tai ky hop nay.

 • Co quan thue lam viec ca ngay thu 7

  21:06 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Co quan thue lam viec ca ngay thu 7

  Tong cuc Thue vua ban hanh quyet dinh 1063/QD-TCT ve viec to chuc lam viec vao ngay thu bay hang tuan de tiep nhan, giai quyet thu tuc hanh chinh ve thue. Theo do, nhung thu tuc ve thue duoc Tong cuc Thue tiep nhan, giai quyet trong ngay thu bay gom: thu thue, le phi truoc ba va cac khoan thu khac lien quan den nha, dat va phuong tien giao thong, thu phat vi pham hanh chinh cac loai. Trong ngay thu 7, co quan thue cung thuc hien giai dap vuong mac, huong dan..

 • Quy dinh ve thue thu nhap ca nhan co nhieu diem moi

  16:54 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Quy dinh ve thue thu nhap ca nhan co nhieu diem moi

  Du thao Luat thue thu nhap ca nhan vua duoc Bo Tai chinh trinh Chinh phu xem xet co nhieu diem moi ve muc khoi diem chiu thue, doi tuong nop thue, bieu thue va thu nhap tinh thue. Theo do, doi tuong nop thue ngoai nhung nguoi co thu nhap tu tien luong va tien cong nhu qui dinh hien hanh, du luat con bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va chu ho gia dinh hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc nganh nghe. Ban soan thao giai thich rang,..

 • Can bo thue phai biet noi cam on va xin loi

  19:25 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Can bo thue phai biet noi cam on va xin loi

  Can bo thue phai coi nguoi nop thue la khach hang quan trong nhat cua co quan thue va phai co nghia vu va trach nhiem phuc vu. Phai luon biet dung cum tu, “lam on”, “cam on” ke ca cum tu “xin loi” ung voi tung ngu canh giao tiep. Day la quy dinh moi nhat ve Tieu chuan van hoa cong so va dao duc can bo thue.

 • Mot nguoi nop thue thu nhap gan 2 9 ty dong

  10:50 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Mot nguoi nop thue thu nhap gan 2 9 ty dong

  Chieu 8/2/2007, Phong thue thu nhap ca nhan (TNCN) - Cuc Thue TP.HCM da chot danh sach 10 ca nhan la nguoi Viet Nam dang lam viec cho cac van phong dai dien thuong nhan nuoc ngoai (VPDD) tai TP.HCM co so thue TNCN da nop cao nhat trong nam 2006, voi tong so tien 5,2 ty dong. Trong do, nguoi dung dau top ten la Le Thi Minh Hoa voi so thue gan 2,9 ty dong. Theo ong Nguyen Thai Son, truong phong Thue TNCN, muc thue gan 2,9 ty dong cua mot ca nhan la con so cao ky..

 • Dang co nhung diem bat loi cho nguoi nop thue TNCN

  10:04 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Dang co nhung diem bat loi cho nguoi nop thue TNCN

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN) dang thu hut su quan tam cua du luan. Bao chi da ghi nhan duoc nhieu y kien gop y tu cac chuyen gia va ban doc, cac chuyen gia cho du thao nay. Phan lon nhan dinh du thao da theo huong rat tich cuc la cho chiet tru gia canh doi voi nguoi nop thue, tuy nhien van chua du. Nguoi gui tiet kiem lo lang Sau khi nghe thong tin ve viec khoan tien lai co duoc nho gui tiet kiem tren 4 hoac 5 trieu dong thi phai dong thue TNCN, ong..

 • Nguoi nop thue thu nhap ca nhan cao nhat 2 87 ty dong

  09:46 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Nguoi nop thue thu nhap ca nhan cao nhat 2 87 ty dong

  Do la ba Le Thi Minh Hoa, Van phong dai dien Hang duoc pham Alcon Pharmaceuticals Ltd tai TP HCM. Voi so tien 2,87 ty dong nam 2006, ba Hoa hien la nguoi VN dong thue thu nhap ca nhan cao nhat nuoc, sau gan 3 nam thuc hien Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao.

 • Giam tru 4 trieu dong thang cho nguoi nop thue thu nhap ca nhan

  07:56 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Giam tru 4 trieu dong thang cho nguoi nop thue thu nhap ca nhan

  Du van co nhieu y kien khac nhau doi voi mot so noi dung, song Luat thue thu nhap ca nhan cung da duoc Quoc hoi bieu quyet thong qua sang 20-11 voi hon 79% so phieu tan thanh. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan Can song phang voi nguoi nop thue

  23:54 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan Can song phang voi nguoi nop thue

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN) dang thu hut su quan tam cua du luan. Thanh Nien da ghi nhan duoc nhieu y kien gop y tu cac chuyen gia va ban doc, cac chuyen gia cho du thao nay. Phan lon nhan dinh du thao da theo huong rat tich cuc la cho chiet tru gia canh doi voi nguoi nop thue, tuy nhien van chua du.

 • Khoi diem thu nhap chiu thue 4 5 trieu dong thang

  22:52 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Khoi diem thu nhap chiu thue 4 5 trieu dong thang

  Tien lai gui tiet kiem, loi tuc co phan... cung phai nop thue?Ngay 5/9, tai cuoc hop giao ban giua Ban Tu tuong - Van hoa T.U voi lanh dao cac co quan bao chi, ong Vu Van Ninh, Bo truong Bo Tai chinh da cong bo du thao Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN) ma bo nay vua hoan thanh de trinh Chinh phu xem xet.

 • Tai chinh va Ngan hang cai nhau ve danh thue lai tiet kiem

  14:48 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Tai chinh va Ngan hang cai nhau ve danh thue lai tiet kiem

  "Thoi gian qua, lai suat tien gui la 9%/nam, trong khi do, chi so gia 8,4%/nam. Neu gui 100 dong voi lai suat don thuan, voi muc truot gia nay, cuoi nam nguoi gui tiet kiem cung chi them duoc co 0,6 dong. Mot muc lai khiem ton nhu vay, ro rang khong nen dua thu nhap tu lai gui tiet kiem vao dien chiu thue".

 • Nguoi nop thue nang trach nhiem hon co quan thue

  04:27 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  “Dai ly thue neu khong qui dinh ro rat de tro thanh “co”, thong dong voi can bo thue de “an” ngan sach” - pho chu nhiem Uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi (QH) Nguyen Ngoc Tran da nhan manh nhu vay tai phien thao luan cua cac dai bieu (DB) QH chuyen trach ve du an Luat quan ly thue hom qua (11-8).

 • Can Tho Nguoi nop Thue TNCN cao nhat 247 trieu dong

  10:29 | Chủ nhật 11/03/2007 (GMT+7)

  TP - Theo Cuc Thue TP Can Tho, nam 2006 nguoi nop thue thu nhap ca nhan cao nhat o thanh pho nay la ong Lee Swee Heng thuoc Chi nhanh Cty Dau thuc vat Cai Lan voi so tien 247 trieu dong.

 • Nguoi nop thue cao tu choi nhan thuong

  14:52 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Nguoi nop thue cao tu choi nhan thuong

  Ong Nguyen Thai Son, Truong phong Thue thu nhap ca nhan, Cuc Thue TP HCM, cho biet nhieu ca nhan co ten trong sach de nghi khen thuong nop thue nam 2006 da danh tieng khong nhan tuyen duong nay vi muon tranh xuat hien tren bao chi.> Nguoi nop thue cao nhat 100 nguoi giau nhat tren san chung khoan

 • Bat dau trung cau y dan ve thue thu nhap ca nhan

  01:02 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Bat dau trung cau y dan ve thue thu nhap ca nhan

  Bo Tai chinh vua thong bao chinh thuc lay y kien cua dong dao nguoi dan ve Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan tren trang thong tin dien tu cua minh. Dot trung cau y kien nay keo dai tu 3/11 cho den het nam 2007.

 • Ai nop thue cao nhat VN

  07:28 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Ai nop thue cao nhat VN

  Chi Le Thi Minh Hoa (van phong dai dien Cong ty duoc pham Alcon) bat dac di da tro thanh moi quan tam cua xa hoi khi “duoc” dung dau danh sach nhung nguoi nop thue thu nhap ca nhan (TNCN) cao nhat khoi van phong dai dien nuoc ngoai tai TP.HCM. Nhung nop thue cao nhat chua dong nghia voi viec co thu nhap cao nhat, vi sao?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0