nguoi khieu nai

Monday, 30/05/2016 04:07
 • Phai doi thoai truc tiep voi nguoi khieu nai

  19:21 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Theo dieu 37, Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai, to cao duoc Quoc hoi thong qua sang nay, nguoi giai quyet khieu nai lan dau phai gap go, doi thoai truc tiep voi nguoi khieu nai, nguoi bi khieu nai de lam ro noi dung, yeu cau cua nguoi khieu nai va huong giai quyet.

 • Nguoi khieu nai co quyen nho luat su tranh tung

  04:21 | Thứ bảy 05/11/2005 (GMT+7)

  Can phai khang dinh ca nguoi khieu nai va co quan, ca nhan bi khieu nai deu co quyen moi luat su giup do” - Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu de nghi trong cuoc thao luan cua mot nua so dai bieu Quoc hoi (DB QH) tai hoi truong Ba Dinh ve du an sua doi Luat khieu nai to cao, vao hom qua 4-11.

 • Luat khieu nai to cao moi co gi moi

  05:54 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Luat khieu nai to cao moi co gi moi

  Ngay mai 1-6-2006, Luat khieu nai, to cao (sua doi bo sung ngay 29-11-2005) bat dau co hieu luc thi hanh. Luat sua doi lan nay co nhieu diem moi ve quyen, nghia vu cua nguoi khieu nai to cao cung nhu trach nhiem cua co quan giai quyet khieu nai.

 • Luat su duoc dai dien nguoi khieu nai

  05:24 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  (TT-TP.HCM)- Hay de luat su tham gia trong qua trinh giai quyet khieu nai voi tu cach la nguoi dai dien, duoc uy quyen hop phap cua nguoi khieu nai - do la y kien cua hau het cac dai bieu tham gia buoi gop y cho du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai - to cao do Doan dai bieu Quoc hoi TP.HCM to chuc vao chieu 7-9.

 • Trung Quoc khong giai quyet khieu nai se bi xu ly

  06:25 | Thứ năm 15/12/2005 (GMT+7)

  De chan chinh tinh trang khieu nai vuot cap, tu thang 5-2005, Trung Quoc bat dau ap dung quy dinh moi ve tiep nhan don thu khieu nai. Quy dinh moi nhan manh co quan nao o dia phuong dun day trach nhiem, vi pham quyen loi hop phap cua nguoi khieu nai, lanh dao co quan do se bi xu ly theo luat dan su hay hinh su. Thoi gian giai quyet khieu nai trong 60 ngay va chi co the gia han them 30 ngay neu co ly do chinh dang.

 • Da Nang gap go doi thoai dinh ky voi nguoi khieu nai

  04:36 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  Theo tin tu van phong UBND TP Da Nang, ke tu thang 4- 2006, chu tich UBND thanh pho se gap go, doi thoai voi nguoi khieu nai tai cac buoi tiep cong dan dinh ky.

 • Nguoi khieu nai phai duoc gap nguoi co tham quyen giai quyet

  09:26 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Nguoi khieu nai phai duoc gap nguoi co tham quyen giai quyet

  Day la mot co gang lon cua du thao Luat Khieu nai to cao - vua duoc Chinh phu trinh trong buoi lam viec cuoi cung (26/2) cua Hoi nghi DB Quoc hoi (QH) chuyen trach lan 3. Tuy nhien, nhieu DB van chua nhat tri voi mot so quy dinh tao co che de nguoi dan khieu nai duoc gap dung nguoi co tham quyen giai quyet khieu nai.

 • Nguoi bi khieu nai can doi thoai voi nguoi khieu nai

  23:52 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Nguoi bi khieu nai can doi thoai voi nguoi khieu nai

  Hom qua 24/5 cac dai bieu Quoc hoi tiep tuc danh mot ngay de thao luan ve du an Luat Khieu nai, to cao (sua doi) va Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em.

 • Bo phieu tin nhiem se la hoat dong binh thuong cua Quoc hoi

  23:05 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Bo phieu tin nhiem se la hoat dong binh thuong cua Quoc hoi

  Ngay 1/6, Quoc hoi da hop toan the bieu quyet thong qua du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao; Quy che hoat dong cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi; Quy che hoat dong cua Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi. Cung trong ngay 1/6, Quoc hoi da bo phieu mien nhiem chuc vu Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon cua ong Le Huy Ngo.

 • De cao vai tro cua luat su

  19:45 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  De cao vai tro cua luat su

  Da so y kien cua cac dai bieu Quoc hoi deu tan thanh voi noi dung sua doi, bo sung ve viec quy dinh co luat su tham gia qua trinh giai quyet khieu nai cua co quan hanh chinh la phu hop voi yeu cau dan chu hoa xa hoi, nhat la trong dieu kien mo cua hoi nhap hien nay.

 • Giai quyet khieu nai to cao Can mot co che thoang

  16:08 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Giai quyet khieu nai to cao Can mot co che thoang

  Neu de nguoi khieu nai phai cho den 30 ngay moi duoc co quan ra quyet dinh hanh chinh phan hoi, quyen loi cua nguoi dan se bi anh huong. Dac biet la trong linh vuc thuong mai, thiet hai cua doanh nghiep la khong the tinh toan duoc - Dai bieu Nguyen Dinh Xuan (Tay Ninh) bay to quan diem trong buoi thao luan ve Luat Khieu nai to cao sang nay.

 • Co the kien neu khieu nai khong duoc giai quyet thoa dang

  17:03 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Co the kien neu khieu nai khong duoc giai quyet thoa dang

  Hom nay, thao luan ve Luat bo sung khieu nai to cao, da so dai bieu khong dong y voi co che giai quyet khieu nai cua du luat. Cac dai bieu cho rang, nguoi giai quyet khieu nai hanh chinh phai doc lap voi nguoi bi khieu nai. Neu giai quyet lan dau khong thoa dang co the kien ngay ra toa.

 • Thoi gian cham tre do bi om khong tinh vao thoi hieu khieu nai

  15:30 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  TP - Hoi: Toi dang khieu nai ve mot quyet dinh hanh chinh nhung bi om nang phai nam benh vien dai ngay, khi ra vien toi tiep tuc khieu nai thi co quan chuc nang tra loi da het thoi hieu khieu nai. Dieu do co dung khong?

 • HH Trang suc Nguoi bi khieu nai kiem tra nguoi khieu nai

  15:17 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  HH Trang suc Nguoi bi khieu nai kiem tra nguoi khieu nai

  Theo Pho Chu tich kiem Tong thu ky Hoi My nghe - Kim hoan - Da quy Viet Nam, lien quan den nhung khieu nai, to cao cua ong Luong Hung, TW Hoi da co van ban khieu nai doi voi ca nhan mot so can bo Cuc Nghe thuat bieu dien nhung Bo VH-TT-DL lai giao cho Cuc Nghe thuat bieu dien thuc hien viec kiem tra.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Van dong nguoi khieu nai ve nha

  07:52 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Chieu 11-10, TP.HCM phoi hop cung mot so tinh phia Nam to chuc van dong, dua nguoi dan khieu nai dang co mat truoc Van phong tiep cong dan cua Trung uong Dang va Nha nuoc (210 Vo Thi Sau, Q.3, TP.HCM) tro ve nha.

 • Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  10:14 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  Sang nay (4-11) trong ngay lam viec tiep theo tai hoi truong, Quoc hoi khoa XI da thao luan, dong gop y kien ve du an Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai to cao.

 • Kiem tra viec thi hanh Luat Dat dai Se bao cao voi Thu tuong tai sao co dong nguoi khieu nai nhu vay

  00:21 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  "Cham nhat la ngay 20/9, Bo Tai nguyen va Moi truong (TN-MT) se co bao cao gui Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh mot nam thi hanh Luat Dat dai va cong tac quan ly dat dai trong ca nuoc", Bo truong Bo TN-MT Mai Ai Truc da cho Thanh Nien biet, sau cuoc hop tong ket voi 13 doan kiem tra dat dai hom qua 8/9.

 • Nha nuoc dam bao loi ich cho nha dau tu khi thay doi chinh sach

  00:13 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Nha nuoc dam bao loi ich cho nha dau tu khi thay doi chinh sach

  Ngay 1.11, Quoc hoi (QH) da hop phien toan the tai hoi truong nghe, xem xet to trinh cua Chinh phu ve mot loat du an luat quan trong: Luat Dau tu, Luat Doanh nghiep, Luat Dau thau, Luat Kinh doanh bat dong san, Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai, to cao, Luat Cong nghe thong tin.

 • Van ban tra loi khieu nai nhu the nao

  03:14 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  + Toi khieu nai den UBND huyen ve viec bi lan chiem dat, sau do UBND huyen co mot buoi doi thoai voi toi cung mot so nguoi khieu nai khac (khong lien quan voi nhau). Vua roi, UBND huyen dua toi mot ban photo ve ket luan buoi lam viec cua lanh dao voi noi dung tra loi khieu nai cua nhieu nguoi va noi la van ban tra loi khieu nai. Xin hoi toi co quyen yeu cau tra loi rieng cho toi mot van ban hay khong? (N.V.Tan, Long An)

 • Ban to chuc lam sai se bi khieu nai

  17:36 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Ban to chuc cuoc thi lam khong dung se khong the tranh co nguoi khieu nai. Neu nhu cac ban song o phuong Tay, cac ban se thay viec hoa hau Than Thi Hoang Dieu khieu nai la khong co gi trai khoay.

 • Thu tuong co the tham gia tra loi chat van

  20:03 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Thu tuong co the tham gia tra loi chat van

  Ben hanh lang QH sang 1/6 khi trao doi ve Quy che hoat dong cua UBTVQH co lien quan den viec chat van, Pho thu tuong Vu Khoan da de cap den van de nay...

 • Quoc hoi trinh 6 luat moi

  15:23 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Quoc hoi trinh 6 luat moi

  Hom qua 1/11, Quoc hoi nghe to trinh va bao cao tham tra ve 6 du an luat: Luat khieu nai, to cao, Luat Cong nghe thong tin, Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu, Luat Dau thau, Luat Bat dong san…

 • Giai quyet khieu nai khong the vua da bong vua thoi coi

  08:00 | Thứ bảy 20/08/2005 (GMT+7)

  Da so dai bieu chuyen trach khong dong y voi luat hien hanh rang, nguoi khieu nai lan dau phai khieu nai voi chinh nguoi ra quyet dinh hanh chinh. Dai bieu cung khong tan thanh phuong an Chinh phu de xuat la co the khoi kien ra toa bat cu luc nao trong qua trinh giai quyet khieu nai.

 • Thu tuong yeu cau Ha Noi giai quyet 40 vu khieu nai

  08:23 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 12/10, Thu tuong co cong van hoa toc so 1632/TTg-V.II gui cac bo, nganh lien quan phe chuan ket qua kiem tra, don doc giai quyet khieu nai, to cao tren dia ban thanh pho Ha Noi cua Thanh tra Chinh phu. Thu tuong cung yeu cau Ha Noi thuc hien nghiem kien nghi cua Thanh tra Chinh phu ve cac van de chung va 40 vu viec khieu nai, to cao cu the. Cac don vi nhan cong van la: Thanh tra Chinh phu, Van phong Chinh phu, cac Bo: Xay dung, Tai nguyen va Moi truong, Tu..

 • Soc Trang Thanh tra Chinh phu doi thoai voi dan khieu kien

  08:16 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  14/8, doan cong tac cua Thanh tra Chinh phu da tien hanh doi thoai voi nhung nguoi khieu nai keo dai o huyen My Tu Soc Trang...

 • Tien Giang giai quyet don to cao khong qua 60 ngay

  06:00 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Tien Giang giai quyet don to cao khong qua 60 ngay

  Thoi han giai quyet don to cao khong qua 60 ngay, ke tu ngay thu ly de giai quyet. Doi voi vu viec phuc tap thi thoi han giai quyet khong qua 90 ngay, ke tu ngay thu ly de giai quyet. Trong vong 10 ngay, ke tu ngay nhan duoc kien nghi, nguoi dung dau UBND cap co so, hoac nguoi co tham quyen phai ban hanh van ban xu ly don to cao.

 • Phat hien nghien ma tuy bang dien nao do Tu van de minh oan

  10:31 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Lien tiep nhung ngay qua, bao chi da nhan duoc nhieu don keu cuu cua nguoi dan o thi tran Yen Chau (Son La) phan anh ve viec bi "ket an" oan co su dung ma tuy (MT). Cac co quan chuc nang o day da dung phuong phap do dien nao do (DND) de xac dinh nguoi nghien, tu do khong it nguoi dan o day da phai ganh chiu nhung noi oan uc. Co nguoi mat viec lam, nguoi mat danh du va dau long hon - co nguoi da phai tu van. Nhung ket qua trai nguoc Truoc tien, phai khang dinh chu..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0