nghia vu

Friday, 27/05/2016 01:24
 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan 1

  16:41 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau;

 • Nhan chuyen dot phao ban ve long tot va nghia vu

  13:53 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Nhan chuyen dot phao ban ve long tot va nghia vu

  "Cam phao la quyet dinh dung cam ve mot chuyen “chang dang dung”, vi tham hoa tai nan do phao gay ra vuot qua tam kiem soat va qua phi ly. Song van can tim giai phap thay the de dap ung duoc mot net doc dao cua cam thuc nguoi Viet trong ngay Tet co truyen, “neu cao, phao no, banh chung xanh”, GS Tuong Lai viet.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Gioi thieu Luat Dat dai moi

  11:20 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 1/7/2004, Luat Dat dai moi co hieu luc. Luat nay co 7 chuong 146 dieu. Duoi day la ten cac chuong, dieu cua luat; doc gia bam vao day hoac vao day de xem toan van Luat dat dai moi.

 • De nghi khoi to mot so can bo Tong cong ty che Viet Nam

  21:44 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Co quan dieu tra Bo Cong an vua co bao cao ve ket qua dieu tra vu an loi dung chuc vu quyen han xay ra tai Cty XNK va XD nong lam nghiep Ha Noi do ong Nguyen Cong Tung lam giam doc. CQDT de nghi khoi to nguyen Truong phong nong nghiep va mot so can bo thuoc Tong cong ty che VN. CQDT da lam ro hanh vi tham o cua Nguyen Van Thai, nguyen Truong phong nong nghiep, Tong Cty che Viet Nam trong viec nang gia mua giong che va cuoc van chuyen tai Cty XNK-XD nong lam..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Y kien xung quanh thoi hieu khoi kien

  23:21 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  TNO so ra ngay 16.11.2006 co bai: Tranh chap dan su phat sinh truoc ngay 1.1.2005: Can than de khoi mat trang tai san. Nhieu ban doc da to ra rat quan tam den nhung thong tin nay va de nghi Thanh Nien phan tich ro hon nhung van de phap ly xung quanh thoi hieu khoi kien.

 • Ep giao vien di nghia vu vung kho khan

  10:38 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Bo bi ung thu, con con nho, chong cong tac xa nha; nhung co Nguyen Thi Ha (SN 1971, TP Vinh, Nghe An) van bi thuyen chuyen cong tac xa nha hang chuc cay so. Hon 5 nam sau, co Ha lai bi “ep” di nghia vu vung kho khan mot lan nua.

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Can dieu chinh thue suat dat dai

  08:44 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Can dieu chinh thue suat dat dai

  TP - Thu truong Bo TN-MT Dang Hung Vo de xuat cach thuc thao go thuc trang "lung nhung" khi nguoi dan thuc hien nghia vu tai chinh trong viec lam giay chung nhan quyen su dung dat hien nay.

 • Noi dung Hiep dinh thuong mai Viet My phan cuoi

  16:40 | Thứ năm 04/10/2001 (GMT+7)

  Chinh phu nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu Hop Chung Quoc Hoa Ky (duoi day duoc goi chung la "cac Ben" va goi rieng la "Ben") mong muon thiet lap va phat trien quan he kinh te va thuong mai binh dang va cung co loi tren co so ton trong doc lap va chu quyen cua nhau.

 • Gia dat moi khong tac dong toi thi truong

  10:01 | Thứ bảy 05/01/2008 (GMT+7)

  Gia dat moi khong tac dong toi thi truong

  Nguyen thu truong Bo TN-MT Dang Hung Vo danh gia nhu vay ve viec ap dung khung gia dat moi. Theo ong, muc gia moi chi co tac dong toi viec cap “so do” va nghia vu tai chinh nguoi dan phai thuc hien khi giao dich nha dat trong nam 2008.

 • Nguoi dan se van duoc ghi no tien su dung dat

  10:09 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Nguoi dan se van duoc ghi no tien su dung dat

  Truoc ngay 1/1/2006, nhieu nguoi dan do xo di tra no nghia vu tai chinh, ma truoc day, khi lam so do ho da duoc ghi no, vi so phai nop theo gia dat moi. Ha Noi va TPHCM dang xin Chinh phu cho nguoi dan tiep tuc no.

 • Ke khai tai san de xac minh tham nhung

  08:58 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Ke khai tai san de xac minh tham nhung

  TP - Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi dinh ve minh bach tai san, thu nhap. Theo do, nguoi co nghia vu phai ke khai ca tai san, tai khoan o nuoc ngoai cua ban than, vo hoac chong va con chua thanh nien.

 • Nguoi khong nuoi con phai co nghia vu cap duong

  09:24 | Thứ năm 26/01/2006 (GMT+7)

  "Gia dinh mau thuan nen toi muon ly hon. Trong truong hop duoc giai quyet, gia dinh bo me toi phai chu cap tien nuoi con la bao nhieu, khi hai chung toi deu khong co viec lam?".

 • Luat cua nguoi hanh nghe y

  18:05 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Luat cua nguoi hanh nghe y

  Tai sao can phai co “Luat cua nguoi hanh nghe y”? Luat nay duoc soan thao the nao? Khi nao luat duoc dua vao cuoc song? TS Cuoi Tuan da trao doi voi TS.BS Pham Duy Linh - pho chu tich, tong thu ky Hoi Y hoc TP.HCM - ve van de nay. TS cho biet:

 • Viet Nam chap thuan nghia vu voi IMF

  14:36 | Thứ bảy 07/01/2006 (GMT+7)

  Viet Nam chap thuan nghia vu voi IMF

  Ngay 5/1, van phong Quy Tien te quoc te (IMF) tai Ha Noi cho biet Chinh phu Viet Nam dong y chap thuan cac nghia vu theo dung Dieu le cua IMF doi voi cac thanh vien vay tien.

 • Ai co quyen ngan chan xuat canh

  00:29 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Ai co quyen ngan chan xuat canh

  Tu dau nam 2006 den nay, Cuc Quan ly xuat nhap canh (QLXNC) - Bo Cong an da tiep nhan 138 don thu de nghi ngan chan xuat canh (XC) nhung hau het cac don thu deu chua dung quy dinh cua phap luat. Chung quanh van de nhay cam nay, PV Thanh Nien da co cuoc phong van thuong ta Pham Ngoc Khoa (anh), Pho truong Phong 1 - Cuc QLXNC.

 • Ha Noi xin gia han xoa no nghia vu tai chinh ve dat dai them 6 thang

  22:04 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi hien co khoang 200.000 giay chung nhan quyen su dung dat va so huu nha dang duoc ghi no nghia vu tai chinh. Theo quy dinh, ke tu 1.1.2006, cac khoan nghia vu tai chinh ke tren se phai thuc hien theo gia dat moi tai thoi diem thanh toan thay vi gia cua thoi diem ghi no. Tra loi Bao Thanh Nien ve van de nay, Pho chu tich UBND TP Ha Noi Le Quy Don cho biet:

 • Khong chi la quyen ma con la nghia vu

  05:08 | Thứ bảy 13/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 27-9, Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua nghi quyet ve to chuc, nhiem vu, quyen han va qui che hoat dong cua ban chi dao phong chong tham nhung (CDPCTN) cap tinh, thanh pho truc thuoc trung uong. Nghi quyet qui dinh:

 • De Thue Thu nhap ca nhan duoc cong bang hop ly

  16:07 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  De Thue Thu nhap ca nhan duoc cong bang hop ly

  De gop y kien cho du thao ve Thue TNCN, toi xin dua ra mot vai y kien de nham dam bao tinh cong bang va hop ly trong nghia vu thue cho moi thanh phan, chu yeu la cac yeu to sau: Kiem soat chat che ve thu nhap; Xac dinh chi phi duoc khau tru hop ly; Giai quyet nghia vu thue mot cach khoa hoc.

 • Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  08:37 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  Cuc Thue TP.HCM vua co y kien chinh thuc ve tong so no thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung tu nam 2000 den chin thang dau nam 2003 len den gan 457 ti dong. Mac du Cuc Thue da co nhieu van ban “nhac”, tham chi don doc cong ty phai thuc hien nghia vu thue doi voi Nha nuoc, nhung thay vi nhanh chong thuc hien thi cong ty nay lai vien ra hang loat ly do de chay i nghia vu nop thue.

 • Thoi han thuc hien nghia vu dan quan se la 5 nam

  18:13 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Theo du thao Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh ve dan quan tu ve duoc Bo Quoc phong bao cao Uy ban Thuong vu Quoc hoi chieu nay, thoi gian thuc hien nghia vu dan quan nong cot se la 5 nam, thay vi 4 nam nhu hien nay. Doi voi xa vung xa, bien gioi, hai dao, thoi han se khong qua 3 nam.

 • Cham dut nghia vu lao dong cong ich tu 1 1 2007

  07:30 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua co van ban thong bao cham dut viec thi hanh phap lenh nghia vu lao dong cong ich tren dia ban tu 1-1-2007. Theo do, UBND TP giao So LD-TB-XH Ha Noi cung cac co quan lien quan va UBND quan, huyen thuc hien thu tuc giai the bo may ban chi dao phong trao lao dong cong ich xay dung thu do cac cap va bo tri, sap xep phu hop can bo lien quan.

 • Do xo thuc hien nghia vu tai chinh nha dat

  02:51 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Do xo thuc hien nghia vu tai chinh nha dat

  Lo so sau thoi diem 1/1/2008, gia dat moi tang keo theo thue truoc ba tang, nhieu nguoi dan da do xo den cac VP dang ky dat va nha tren dia ban Ha Noi de nop ho so thuc hien nghia vu tai chinh ve nha dat. Theo quan sat, so luong ho so thoi diem nay cao gap ruoi nhung thang truoc do.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0