nghi dinh

Saturday, 28/05/2016 18:45
 • Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  12:23 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  Cuoi nam nay se cham dut ban nha so huu nha nuoc theo quy dinh cua Chinh phu. Lam sao de mua nha truoc thoi han nay? Nha khu vuc nao duoc mua? Thu tuc giai quyet ra sao?... Day la nhung noi dung da duoc giai dap trong buoi giao luu truc tuyen dien ra vao 8g30 sang nay (13-7-2006) tren TT.

 • Thay doi chinh sach quan ly Internet Nen bat dau tu dau

  11:26 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Thay doi chinh sach quan ly Internet Nen bat dau tu dau

  Nghi dinh 55 ve quan ly Internet ban hanh tu nam 2001 cho toi thoi diem nay duoc danh gia la khong con phu hop nua voi tinh hinh phat trien cua Internet Viet Nam. Hien Bo Thong tin va Truyen thong dang thuc hien nhiem vu sua doi lai Nghi dinh, cung co the mot Nghi dinh moi se ra doi de thay the. Van de quan trong nhat trong thoi diem nay la phai xac dinh ro muc tieu quan y Internet la gi? "Mot nguoi mac benh, ca lang phai uong thuoc" Trong buoi hoi thao vua dien..

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Diem moi trong Nghi dinh 146 2007 ND CP

  08:40 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Diem moi trong Nghi dinh 146 2007 ND CP

  Nghi dinh 146/2007/ND-CP cua Thu tuong Chinh phu ve quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo vua duoc dua vao ap dung tu ngay 2/10, thay the cho Nghi dinh so 152/2005/ND-CP ngay 15/12/2005 truoc do. Nghi dinh 146/2007/ND-CP co rat nhieu diem moi, mang tinh ran de cao nhu viec tang cuong cac muc phat tien vi pham, tuoc giay phep lai xe va thu giu xe... Nham giup ban doc hieu ro hon ve nhung diem moi duoc de cap trong van ban nay, TS..

 • Nam nay se trinh nghi dinh ve chong thu rac len Chinh phu

  15:46 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Nam nay se trinh nghi dinh ve chong thu rac len Chinh phu

  Da qua giai doan nghien cuu cac mo hinh quan ly chong thu rac o nhieu nuoc tren the gioi, viec xay dung nghi dinh ve chong thu rac do Bo Thong tin va truyen thong chu tri xay dung cung cac bo, nganh co lien quan du kien se trinh Chinh phu trong nam 2007. Muc tieu cua viec xay dung Nghi dinh theo tien sy Vu Quoc Khanh, Giam doc VNCERT, don vi chiu trach nhiem soan thao Nghi dinh, do la phai co hieu qua, co tinh kha thi o Viet Nam. Nghi dinh duoc xay dung nham giai..

 • Co phan hoa va no vo chu

  09:39 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa va no vo chu

  Vo tinh, co y hoac do cac quy dinh chua chat che, ma nhung khoan no da tro thanh “vo chu” khi doanh nghiep co phan hoa, gay kho khan cho co quan quan ly, cac ben lien quan va ca chinh doanh nghiep do. Neu doanh nghiep tron thue truoc khi co phan hoa, khi phat hien da o mo hinh moi thi xu ly nhu the nao? Day cung la cau hoi duoc dat ra doi voi mot so van de lien quan khi thuc hien co phan hoa theo Nghi dinh 187 va ca khi da co Nghi dinh 109 thay the. Kho khan..

 • Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  10:21 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  "Lo kim" 3: Quan ly nha nuoc ve tai chinh cua Bo Tai chinh Bo Tai chinh la co quan duoc Nha nuoc giao cho nhiem vu quan ly cac nguon chi thu, ngan sach trong do co nguon von ODA. De thuc hien viec quan ly cac nguon von dau tu, tu nhung nam 80-90, Bo Tai chinh thanh lap Tong cuc Dau tu va cac cuc dau tu va phat trien bam sat tung cong trinh xay dung, ra soat vao tung van ban thanh quyet toan, ra soat tung dinh muc, don gia, khoi luong cong trinh trong cac van ban..

 • Khuon kho moi cho co phan hoa

  17:56 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Khuon kho moi cho co phan hoa

  Co so phap ly quy dinh viec co phan hoa doanh nghiep nha nuoc da duoc dieu chinh dan qua nhieu nghi dinh (Nghi dinh 44/CP, Nghi dinh 64/CP va Nghi dinh 187/CP).

 • Sua Luat Thue thu nhap doanh nghiep Co doi nhung chua moi

  09:38 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Sua Luat Thue thu nhap doanh nghiep Co doi nhung chua moi

  Du thao sua doi Luat Thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) do Bo Tai chinh trinh Chinh phu dang nhan duoc nhieu gop y, phan bien cua gioi chuyen mon va doanh nghiep. Ong Vu Tien Loc, Chu tich Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI), noi, sau 5 nam di vao cuoc song, Luat Thue TNDN da phat huy vai tro cua no va tao ra nhung thay doi dang ke trong hoat dong quan ly thue. Tuy nhien, nhung doi hoi cai cach he thong thue theo quy dinh chung cua To chuc Thuong mai..

 • Tu mot nghien cuu ve viec quan ly dat cong thoi thuoc Phap vai kien nghi

  15:11 | Thứ bảy 17/07/2004 (GMT+7)

  TTCN - Hinh thuc quan ly dat hoang duoc trinh bay o day la hinh thuc nhuong dat, lap don dien chu dao duoc thuc hien suot tu khi bat dau cuoc chinh phuc thuoc dia den nam 1945 o Bac ky...

 • Nghi dinh Chu ky so Chung thuc dien tu Phai cho

  18:56 | Chủ nhật 17/10/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh Chu ky so Chung thuc dien tu Phai cho

  Nghi dinh nay nen doc lap de som ban hanh, hay nen la mot trong nam nghi dinh huong dan cua Luat Giao dich dien tu (GDDT) cho Quoc phe duyet vao cuoi nam 2005? Trao doi voi ba Le Thi Ngoc Mo, pho vu truong Vu Vien thong, Bo BCVT - thuong truc Ban soan thao Nghi dinh.

 • Sap co nghi dinh moi ve quan ly internet

  16:20 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Sap co nghi dinh moi ve quan ly internet

  Bo Thong tin va Truyen thong (TT-TT) vua hoan thanh du thao nghi dinh moi mang ten Nghi dinh Internet. Nghi dinh nay se thay the Nghi dinh so 55/2001/ND-CP ngay 23/8/2001 cua Chinh phu ve quan ly, cung cap va su dung dich vu Internet.

 • Biet thu co nhat Ha Noi duoc ban voi gia beo

  10:21 | Thứ hai 02/07/2007 (GMT+7)

  Biet thu co nhat Ha Noi duoc ban voi gia beo

  Biet thu 1B o Pho Dang Thai Than, Ha Noi, co hon ca Nha Hat Lon va Cau Long Bien, vua bi lanh dao nha dat Ha Noi xep hang la “chung cu” va ban re nhu... beo. Mot kieu “danh bun sang ao” Khong chi rieng nguoi Ha Noi, het thay nhung nguoi quy trong cong trinh kien truc trong nuoc cung nhu tren the gioi deu biet den biet thu co 1B - Dang Thai Than (rong hon 1000m2 tai Hoan Kiem, Ha Noi). Day la cong trinh “mai hoi lop vay” dau tien duoc nguoi Phap xay..

 • Nhung cam ket WTO co hieu luc ngay

  09:49 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  De giup ban doc co cai nhin toan dien ve nhung cam ket ma Viet Nam bat dau thuc hien ke tu thoi diem 11-1-2007, chung toi xin gioi thieu bang tong hop sau cung voi thong tin so sanh cac quy dinh co hieu luc truoc do. Theo NGUYEN HAI YEN - Thoi bao kinh te Sai Gon

 • Toan van du thao Nghi dinh ve luan chuyen can bo

  10:27 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  TS gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  21:21 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  Theo cam ket gia nhap WTO, Viet Nam buoc phai xoa bo nhung dang uu dai, ho tro truc tiep trong xuat khau nhung co the linh hoat ap dung cac loai uu dai, tro cap duoc phep. Sau khi Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep duoc ban hanh (thang 2-2007), nhieu doanh nghiep - dac biet la nhung doanh nghiep san xuat hang xuat khau da bay to “tam tu” vi quy dinh moi ve uu dai thue bi “venh” so voi quy dinh cu. Het thoi uu dai..

 • Toan van du thao nghi dinh ve thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo cong chuc vien chuc

  09:29 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Xin gioi thieu toan van Nghi dinh Quy dinh danh muc vi tri cong tac va thoi han dinh ky chuyen doi vi tri cong tac doi voi can bo, cong chuc, vien chuc duoc dang cong khai tren website Chinh phu de lay y kien nhan dan.

 • Giay hong nhieu quy dinh qua hoa roi

  15:34 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Giay hong nhieu quy dinh qua hoa roi

  Tuan qua, TP HCM da tien hanh cap giay hong theo Nghi dinh 95 cho nha chung cu, nha xay dung tren dat cho thue, tuy nhien moi co it nguoi den nop ho so. Ha Noi va Hai Phong thi tuyen bo chua lam vi con uu tien cho nhung viec khac quan trong hon.

 • Cong bo sieu nghi dinh ve dat dai

  11:00 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Cong bo sieu nghi dinh ve dat dai

  Bo truong Bo Tai nguyen va moi truong Mai Ai Truc cuoi rang ro trong buoi hop bao chieu 1-11: Nghi dinh dac biet quan trong “ve thi hanh Luat dat dai” duoc ky ban hanh sau biet bao cho doi! *Xem toan van nghi dinh 181 tai day

 • Da co Nghi dinh huong dan thi hanh luat Dau tu

  07:55 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Da co Nghi dinh huong dan thi hanh luat Dau tu

  Ngay 22/9, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh so 108 ve viec Huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Dau tu. Nhu vay, Nghi dinh quan trong nhat cua Luat Dau tu da duoc ban hanh trong thang 9 dung nhu du kien. Nghi dinh ban hanh la mot buoc quan trong nham the che hoa cac huong dan va chi tiet cua Luat Dau tu; tao ra quy trinh thu tuc hanh chinh don gian va cong khai qua trinh lien quan den qua trinh dau tu. Nghi dinh cung bam sat nhung van de yeu cau..

 • Nghi dinh huong dan Luat dau tu Lui chu chua tien

  14:07 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Nghi dinh huong dan Luat dau tu Lui chu chua tien

  Du thao huong dan Luat dau tu do Bo Ke hoach - dau tu (KHDT) chu tri soan thao da ""ve"" them nhung thu tuc phien ha, phuc tap, khong thuc te den muc vo ly dang gay phan ung gay gat tu phia cac nha dau tu. Tai sao lai nhu vay? TS Cuoi Tuan tiep tuc trao doi voi ba Pham Chi Lan, thanh vien Ban nghien cuu cua Thu tuong, xung quanh van de nay.

 • Gia xang dau khong nhat thiet tang giam theo gia the gioi

  10:23 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Gia xang dau khong nhat thiet tang giam theo gia the gioi

  Sang nay, 20-4-2007, Bo truong Bo Thuong Mai Truong Dinh Tuyen da doi thoai truc tuyen ve co che kinh doanh xang dau moi theo Nghi dinh so 55/2007/ND-CP ve kinh doanh xang dau. Gan 50 dai dien doanh nghiep, bao chi dat cau hoi va dua tin ve cuoc hop bao va doi thoai truc tuyen nay. Mo dau, Bo truong noi ve y nghia cua Nghi dinh. >> Gia xang se tang tu 1-5? >> Xang: canh tranh hay “bat tay” day gia?

 • Se co 5 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai

  21:16 | Chủ nhật 09/05/2004 (GMT+7)

  Se co 5 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai

  Theo phan cong cua Chinh phu, de thuc thi Luat Dat dai (tu ngay 1/7 toi), Bo Tai nguyen va Moi truong va Bo Tai chinh se phai soan thao 5 nghi dinh huong dan thi hanh. Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Dang Hung Vo giai thich ve cac nghi dinh nay nhu sau:

 • Luat treo treo luat

  21:16 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Luat treo treo luat

  Trong khi Quoc hoi ra suc thong qua duoc nhieu luat thi nhieu luat cu “lo lung”, nghia la khong the di vao cuoc song boi khong co nghi dinh, thong tu huong dan thi hanh.

 • Nghi dinh 15 va nhung dieu bat hop ly

  09:09 | Thứ năm 30/10/2003 (GMT+7)

  Nghi dinh 15 va nhung dieu bat hop ly

  Nghi dinh 15 ve xu phat giao thong da duoc thuc thi hon tam thang. Gioi tai xe bat dau keu troi vi nhung qui dinh bat hop ly, nhat la nhung qui dinh nay lai lien quan toi noi kho... bam lo giay phep lai xe. Do la nhung bat hop ly nao? “Nen xem xet lai qui dinh bam lo giay phep lai xe truoc nguy co hang loat tai xe mat nghe”. Do la loi khan cau cua nhieu tai xe va ca nhung chu xe, chu doanh nghiep van tai.

 • Sua Nghi dinh 55 Coi troi de Internet phat trien

  09:24 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Sua Nghi dinh 55 Coi troi de Internet phat trien

  Theo to bien soan sua doi Nghi dinh 55 ve quan ly Internet, hien da hoan thien xong du thao noi dung sua doi Nghi dinh 55 voi noi dung duoc dieu chinh thong thoang hon. Du kien, cham nhat trong thang 12/2007, Bo Thong tin va Truyen thong se phai trinh Chinh phu du thao Nghi dinh moi de thay the Nghi dinh 55 ve quan ly Internet.

 • Thieu nghi dinh luat kho thuc thi nha dau tu phai cho

  20:48 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Thieu nghi dinh luat kho thuc thi nha dau tu phai cho

  Tu 1/7/2006, hai bo luat quan trong rat duoc cac nha dau tu trong doi la Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep da chinh thuc co hieu luc. Tuy nhien, den nay hai bo luat nay van chua co bat cu mot Nghi dinh huong dan nao duoc ban hanh. Thuc te nay gay khong it kho khan cho cac nha dau tu va gay anh huong den viec thu hut dau tu.

 • Nghi dinh moi coi troi cho internet Viet Nam phat trien

  21:48 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Nghi dinh moi coi troi cho internet Viet Nam phat trien

  Day la nhan dinh chung cua cac dai bieu tham gia hoi thao Du thao Nghi dinh Internet, thay the Nghi dinh 55, do Bo Thong tin va Truyen thong to chuc vao sang nay, 29/11, tai Ha Noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0