nganh nghe kinh doanh

Wednesday, 01/06/2016 01:01
 • Sap cong bo danh muc 3600 nganh nghe kinh doanh

  13:05 | Thứ năm 16/08/2001 (GMT+7)

  Ngay 15/8, tai dien dan "Nhung van de lien quan dang ky kinh doanh", ong Cao Ba Khoat, dai dien Bo Ke hoach va Dau tu, nhin nhan mot trong nhung vuong mac lam han che quyen tu do kinh doanh cua moi nguoi dan la den nay van chua co danh muc nganh nghe kinh doanh su dung trong dang ky kinh doanh.

 • Se tang tu 5 den 20 lan muc xu phat vi pham an toan giao thong

  22:48 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Se tang tu 5 den 20 lan muc xu phat vi pham an toan giao thong

  Sau thang dau nam 2007, TNGT tang ca ba mat, dang tro thanh tham hoa quoc gia voi 7.669 vu TNGT lam chet 6.910 nguoi; bi thuong 5.919 nguoi; tang 86 vu, 464 nguoi chet va 42 nguoi bi thuong so voi cung thoi gian nam 2006. Ben le Quoc hoi, Bo truong Giao thong Van tai Ho Nghia Dung da trao doi voi cac phong vien ve cac nhom giai phap cap bach nham giai quyet co ban van de TNGT. Xin Bo truong cho biet nguyen nhan cua nhung vu TNGT nghiem trong xay ra lien tuc khien..

 • 157 hoan thanh quy hoach nganh nghe kinh doanh van hoa

  18:35 | Thứ tư 02/07/2003 (GMT+7)

  Do la chi dao cua Pho chu tich UBND TP HCM Nguyen Thanh Tai doi voi So Van hoa Thong tin tai cuoc hop sang nay ve "Quy hoach nganh nghe kinh doanh nhay cam". Theo do, vu truong, karaoke va hoat dong quang cao, se duoc to chuc quan ly theo cac quyet dinh 105, 106, 108 cua thanh pho.

 • Trach nhiem cua cac doanh nghiep van tai den dau

  02:02 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Trach nhiem cua cac doanh nghiep van tai den dau

  Sau nhieu vu tai nan giao thong nghiem trong lien tiep xay ra trong thoi gian qua, nhieu y kien cho rang phai xem kinh doanh van tai la nganh nghe kinh doanh co dieu kien, cgioi thieu cac y kien lien quan den van de nay.

 • Tang ty le so huu cua nha dau tu nuoc ngoai

  17:39 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Tang ty le so huu cua nha dau tu nuoc ngoai

  Hiep hoi cac nha dau tu Tai chinh Viet Nam (VAFI) vua co van ban gui Thu tuong Chinh phu va Bo Tai chinh ve viec can som co giai phai phap tang cuong dau tu nuoc ngoai vao thi truong chung khoan theo Luat Dau tu.Theo do, mot trong nhung giai phap ma VAFI de xuat la nhanh chong sua doi Quyet dinh 238/2005/QD-TTg ve ty le tham gia cua ben nuoc ngoai vao thi truong chung khoan.

 • Ban hanh danh muc nganh nghe kinh doanh

  10:58 | Thứ năm 08/11/2001 (GMT+7)

  Bo KH-DT va Tong cuc Thong ke vua ban hanh Thong tu ve nganh, nghe trong dang ky kinh doanh. So luong hon 1.900 nghe (so voi 299 nghe theo van ban truoc do cua Tong cuc Thong ke) se giai toa kho khan lau nay khi chu doanh nghiep muon dang ky lam nhung viec chua he co trong danh muc cua co quan nha nuoc.

 • 60 nganh nghe kinh doanh bi cam tren xa lo Ha Noi

  17:45 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  UBND TPHCM vua ban hanh quyet dinh cam 60 nganh nghe khong duoc phep kinh doanh doc tuyen xa lo Ha Noi ke tu ngay 30-7.

 • Dung cau ngoai de vuc thi truong chung khoan

  14:39 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Dung cau ngoai de vuc thi truong chung khoan

  Truoc tinh trang thi truong chung khoan e am hon 2 thang tro lai day, mot giai phap duoc trong doi la tang muc tran so huu cua nha dau tu nuoc ngoai nham tang suc cau.

 • Tai nan giao thong Trach nhiem cua doanh nghiep

  21:17 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Tai nan giao thong Trach nhiem cua doanh nghiep

  + Luat su Truong Xuan Tam (truong Van phong luat su Tuong Truong Xuan Tam):

 • Xin tu thua tren san nha

  05:25 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Xin tu thua tren san nha

  Vi sao chu cac cay xang dau ngang nhien hoat dong sai trai bat chap su co mat cua cac luc luong chuc nang? Tai sao luc luong “canh cua” bien gioi va quan ly hoat dong kinh doanh o vung bien gioi... dung nhin nhung “doan quan” mang lau xang dau qua bien gioi?

 • TP HCM Yeu cau ong Ai phai doi ten Cong ty Phat trien giai phau tham my A Chau

  23:43 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 21/11, So Ke hoach - Dau tu (TP.HCM) da ra thong bao yeu cau Cong ty TNHH phat trien giai phau tham my (GPTM) A Chau cua ong Nguyen Xuan Ai phai giam nganh nghe kinh doanh "Dich vu chuyen giao cong nghe, sang kien khoa hoc trong nganh GPTM, tham my".

 • Them 4 cong ty dang ky niem yet tren san Ha Noi

  13:26 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Trung tam GDCK Ha Noi cho biet, hien da co them 4 cong ty dang ky xin niem yet tren san Ha Noi la: CTCP Lilama 45.3, CTCP Da op lat cao cap Vinaconex, CTCP Sara Viet Nam, Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi.

 • Thoi cua mu bao hiem Mu vai di dau ve dau

  09:50 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Thoi cua mu bao hiem Mu vai di dau ve dau

  Tren duong pho, khi chiec mu bao hiem xuat hien ngay cang nhieu voi su chuyen bien trong nhan thuc cua nguoi dan ve an toan giao thong cung la luc nhung chiec mu vai vang bong. Nguoi chuyen ban mu vai co the chuyen doi nganh nghe kinh doanh mot cach nhanh chong. Song voi nhung ho gia dinh chuyen nghe may mu thi day qua la mot van de lon.

 • Co phieu dau khi sot gia

  10:26 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Co phieu dau khi sot gia

  Nhieu cong ty “ho hang” cua dau khi cung “sot” lay. Song, truoc khi mua co phieu cua “ho hang” dau khi, nha dau tu hay quan tam toi cac chi so tai chinh cung nhu loi the nganh nghe kinh doanh de tranh rui ro.

 • Bo hang loat giay phep con

  12:37 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Bo hang loat giay phep con

  Tu truoc den nay, giay phep con da nhu co dai, cang nho no cang moc len nhieu hon. Nay bo het di, cung can phai co thoi gian cho cac bo, nganh chuan bi ra soat va sua doi.

 • TP HCM Ngung cap dang ky kinh doanh nganh bat dong san

  14:41 | Thứ bảy 22/09/2007 (GMT+7)

  Vai tuan nay, cac nha dau tu xon xao truoc viec Phong Dang ky kinh doanh, So Ke hoach va Dau tu TP.HCM ngung tiep nhan ho so dang ky nganh nghe kinh doanh bat dong san.

 • Cho vay cam co chung khoan khong phai la da an toan

  10:41 | Chủ nhật 16/04/2006 (GMT+7)

  Viec buon ban chung khoan khong chi nhin vao chi so tang gia ma con phu thuoc nhieu yeu to nhu tinh hinh kinh doanh cua ban than doanh nghiep, phat hanh trai phieu, ma no con phu thuoc vao linh vuc nganh nghe kinh doanh, cac chinh sach co lien quan.

 • De nghi dinh chi hoat dong dao tao cua Cong ty Vinajuco

  09:43 | Thứ sáu 07/02/2003 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua de nghi UBND thanh pho Ha Noi nhu vay. Bo khang dinh viec cong ty chi dua vao giay chung nhan dang ky nganh nghe kinh doanh do So Ke hoach dau tu Ha Noi cap, sau do tien hanh tuyen sinh va to chuc giang day tai Ha Noi va Quang Ninh la trai voi quy dinh cua Luat giao duc.

 • Cong ty Vinajuco hoat dong mao danh

  08:49 | Thứ năm 12/12/2002 (GMT+7)

  Hom qua, Bo GD-DT da co cong van gui Thu tuong Chinh phu, Bo Cong an, va cac co quan khac ve viec chan chinh hoat dong giao duc trai phep cua Vinajuco. Theo do, viec bo sung nganh nghe kinh doanh dao tao cao dang, dai hoc, sau dai hoc cho cong ty nay la trai quy dinh cua Luat giao duc.

 • Ca nhan duoc tu ky hop dong di lao dong nuoc ngoai

  09:50 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Ca nhan duoc tu ky hop dong di lao dong nuoc ngoai

  Ngay 15/8, thao luan ve du an luat nay, cac DB tap trung vao van de: Phai lam sao tao dieu kien cho nguoi lao dong VN di lao dong o nuoc ngoai thuan loi nhat, dac biet la ca nhan nguoi lao dong co the tu ky hop dong di lao dong nuoc ngoai ma khong phai thong qua DN lam dich vu. Cat bo don vi su nghiep lam XKLD? Da so y kien DB khong dong tinh voi quy dinh: DN kinh doanh dich vu dua NLD di lam viec o nuoc ngoai phai co dieu kien, trong do co dieu kien chu doanh..

 • Thuy dien Thac Ba len san chung khoan Ha Noi

  09:43 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Thuy dien Thac Ba len san chung khoan Ha Noi

  TTGDCK Ha Noi vua co Quyet dinh so 14/QD-TTGDHN chap thuan Cong ty co phan Thuy dien Thac Ba duoc chinh thuc dang ky giao dich tai san chung khoan Ha Noi. Day la doanh nghiep thu 14 duoc chap nhan giao dich tren san chung khoan nay. Co phieu cua Thuy dien Thac Ba co ma so TBC la loai co phieu pho thong, co menh gia 10.000 dong/co phieu. Tong so luong co phieu niem yet la 63.500.000 don vi. Thang 12/2005, Thuy dien Thac Ba da thuc hien ban dau gia co phan ra cong..

 • Bong den tu the gioi ao

  14:36 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Bong den tu the gioi ao

  Bat chap nhung co gang cua co quan chuc nang, cac loai hinh toi pham loi dung moi truong Internet de hoat dong van dang gia tang, voi dien bien ngay cang phuc tap… Nhung mang toi trong the gioi mang dang tiep tuc lan rong voi muc do pham toi ngay cang nghiem trong hon. Cuop NET ve dem Vao hoi 1 gio sang ngay 14/7/2006, mot nhom thanh nien gom ca nam va nu da tu tap o quan Internet o 39 Nui Truc, Ha Noi. Sau khi quay pha, chung dung vu luc danh dap va de doa chi..

 • Se hinh thanh Tap doan Kinh te Duong sat

  16:18 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  Tong Cong ty Duong sat Viet Nam dang huong toi viec hinh thanh Tap doan kinh te Duong sat hoat dong theo mo hinh cong ty me-cong ty con, phat trien cac nganh nghe kinh doanh khac de mo rong thi truong ra ngoai nganh duong sat. Trong giai doan 2006-2010, Tong Cong ty se quy hoach lai he thong san xuat khoi cong nghiep, dau tu day chuyen lap rap dau may, dong moi toa xe, mo rong thi truong da dang hoa san pham, san xuat phu tung, vat lieu, cac san pham co khi dat..

 • FPT lap ngan hang

  10:05 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  FPT lap ngan hang

  Ngay 11/4, Cong ty Co phan Phat trien dau tu cong nghe FPT da cong bo thong tin ve mo rong hoat dong kinh doanh. Cu the: Hoi dong Quan tri FPT da quyet dinh thong qua chu truong xin phep cac co quan quan ly Nha nuoc co tham quyen ve viec Cong ty FPT tham gia gop von thanh lap: gop 150 ty dong thanh lap Ngan hang Thuong mai Co phan FPT, gop 36,3 ty dong thanh lap Cong ty Co phan Quan ly quy dau tu FPT. Hoi dong Quan tri Cong ty FPT cung ra nghi quyet thanh lap..

 • Ha Noi chi 25 sieu thi dat tieu chuan

  11:18 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Ha Noi chi 25 sieu thi dat tieu chuan

  Sau gan 2 nam ke tu khi co quyet dinh 1371/2004/QD - BTM cua Bo Thuong mai ve viec "Ban hanh quy che sieu thi, trung tam thuong mai" den nay, dot phan loai dau tien ve sieu thi, TTTM tren dia ban thanh pho duoc cong bo. Tuy nhien, con rat nhieu van de xung quanh viec phan loai hien nay. Tang, nhung mang tinh tu phat Theo thong ke cua So Thuong mai Ha Noi, so luong cac sieu thi, trung tam thuong mai tren dia ban thanh pho tang gap 3 lan trong thoi gian tu 2000 -..

 • Bi quyet thanh cong Minh bach va can bang loi ich

  14:27 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Bi quyet thanh cong Minh bach va can bang loi ich

  ATYS - mot vi than tot bung, chuyen giup do nguoi khac trong than thoai Hy Lap da duoc chon lam ten cong ty ma Do Viet Anh va 2 nguoi ban cung dung ten thanh lap. Day cung chinh la ton chi, muc dich cua cong ty ma vi giam doc tre tuoi nay luon tam niem. Chinh nho dieu nay ma chi 3 nam sau ngay thanh lap, nhieu khach hang co ten tuoi da tim den nho ATYS tu van va giai quyet nhung vuong mac trong hoat dong kinh doanh cung nhu dua ra cac giai phap dao tao, boi duong..

 • Doanh nghiep FDI dau tien len san Ha Noi

  14:53 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI dau tien len san Ha Noi

  Sang 26/6 tai Trung tam GDCK Ha Noi, Cong ty co phan cong nghiep Tung Kuang da thuc hien phien giao dich co phieu dau tien cua minh voi ma chung khoan TKU. Day la doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) chuyen doi dau tien duoc giao dich co phieu tai TTGDCK Ha Noi va la doanh nghiep FDI thu hai tai Viet Nam len san. Khoi luong co phieu dang ky giao dich cua Cong ty CP cong nghiep Tung Kuang tai TTGDCK Ha Noi la 3.281.854 co phieu, tuong duong gia tri dang ky..

 • Giai phap nao cho tinh trang dau co ten mien

  08:30 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Giai phap nao cho tinh trang dau co ten mien

  Chi can bo ra chua toi 1 trieu dong de dang ky va duy tri ten mien (TM) trong mot nam, neu gap khach, so tien ban lai TM (neu la TM dep) se len den con so hang ti dong. Tai nguyen quoc gia dang duoc rao ban cong khai va lam giau cho nhieu ca nhan nhung Trung tam Internet VN (VNNIC), don vi duoc Bo Buu chinh - vien thong giao cap phat TM, lai cho rang rat kho phat hien tinh trang dau co, buon ban TM. Thuc te thi sao? Khong may kho khan de truy ra nhung TM dang bi..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0