ngan sach nha nuoc

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Ngan sach Nha nuoc Cong khai cho toan dan biet de giam sat

  09:46 | Chủ nhật 23/10/2005 (GMT+7)

  Ngan sach Nha nuoc Cong khai cho toan dan biet de giam sat

  Trong phien hop sang 22/10, cac dai bieu Quoc hoi da tap trung thao luan xung quanh viec bo tri von, dam bao chi ngan sach Nha nuoc sao cho hop ly, hieu qua, chong that thoat va lang phi. Danh gia ve thuc hien chi ngan sach Nha nuoc nam 2005, da so cac dai bieu cho rang, Chinh phu, cac bo, nganh va dia phuong da co nhieu bien phap tich cuc trong quan ly chi ngan sach Nha nuoc; ky luat tai chinh duoc tang cuong, chi ngan sach Nha nuoc vuot du toan khong lon, gop..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Xuat ban sach cong khai ngan sach nha nuoc

  05:52 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua xuat ban sach ve ngan sach nha nuoc co tua de Ngan sach Nha nuoc VN - quyet toan nam 2002 va du toan nam 2004 (bang hai thu tieng Viet va Anh) nham tang cuong tinh cong khai, minh bach trong quan ly tai chinh - ngan sach nha nuoc, cung nhu phuc vu cong tac nghien cuu, phan tich cua cac co quan, ca nhan trong va ngoai nuoc.

 • Kiem toan nien do ngan sach 9100 ty dong co van de

  10:31 | Chủ nhật 27/01/2008 (GMT+7)

  Kiem toan nien do ngan sach 9100 ty dong co van de

  Dung dau, sai do, lam chi tran lan, that thu lon, ngan sach “chay mau”... la nhung mau so chung trong ket qua kiem toan nien do ngan sach Nha nuoc nam 2005. Thuc te nay khong co nhieu thay doi theo ket qua kiem toan trong nam 2007 doi voi nien do ngan sach Nha nuoc nam 2006 vua duoc Kiem toan Nha nuoc cong bo so bo.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Thu ngan sach Nha nuoc trong 7 thang dat 56 5 ke hoach

  17:59 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach Nha nuoc trong 7 thang dat 56 5 ke hoach

  Theo Tong cuc Thong ke, tong thu ngan sach Nha nuoc 7 thang nam 2006 uoc tinh dat 56,5% ke hoach nam va tang 14% so voi cung ky nam 2005.

 • Can lap du toan ngan sach sat voi thuc te

  19:16 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Can lap du toan ngan sach sat voi thuc te

  (VM) – Trong phien hop ngay 3/8, Quoc hoi (QH) da danh nua ngay de thao luan va phe chuan Bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2005. Da so y kien cua cac dai bieu QH dong tinh voi bao cao Quyet toan ngan sach nam 2005 cua Chinh phu, tuy nhien cac dai bieu cung neu ra mot loat cac van de bat cap can khac phuc.

 • That thu ngan sach nha nuoc con lon

  22:46 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  That thu ngan sach nha nuoc con lon

  Qua kiem toan o 9 bo, nganh, 13 co quan truc thuoc Chinh phu, 21 tinh, thanh pho va 5 du an xay dung co ban da phat hien ra con so sai pham rat lon, trong do Chinh phu da xu ly thu hoi duoc 66,3% so that thoat nay.

 • Ho tro toi da khong qua 10 trieu dongnguoi dot dieu tri

  08:58 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ho tro toi da khong qua 10 trieu dongnguoi dot dieu tri

  Sang 8/1, Tien si Duong Huy Lieu, Vu truong Vu Ke hoach Tai chinh (Bo Y te) da thong bao mot so noi dung moi ve De an chinh sach vien phi sap ban hanh. Theo do, chinh sach vien phi moi, quy dinh mua the BHYT voi cac doi tuong duoc ho tro 100% kinh phi tu nguon ngan sach nha nuoc gom: nguoi co cong voi cach mang, cuu chien binh tham gia khang chien tu 30/4/1975 tro ve truoc, nguoi truc tiep tham gia khang chien chong My cuu nuoc co cong voi cach mang, ho dong bao..

 • Ba kich ban cho kinh te Viet Nam 2007

  11:04 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  Ba kich ban cho kinh te Viet Nam 2007

  Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong (CIEM) vua cong bo Bao cao kinh te hang nam, trong do dua ra du bao tren mo hinh kinh te luong vi mo cho nen kinh te Viet Nam nam 2007 theo 3 kich ban. Cac yeu to chinh tao nen cac kich ban khac nhau la trien vong kinh te the gioi, dien bien noi tai kinh te Viet Nam va nhung dieu chinh chinh sach vi mo can thiet, dac biet la dien bien gia dau va giai ngan von FDI. Thu nhat, "kich ban co ban" duoc du bao cho nen kinh te..

 • Thu ngan sach 4 thang dau nam giam

  10:25 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Thu ngan sach 4 thang dau nam giam

  Theo Bo Tai chinh, tong thu ngan sach nha nuoc 4 thang dau nam chi dat tren 32% du toan nam, giam nhe so voi cung ky nam 2003. Trong do, chi co thu noi dia la tang, con cac khoan tu dau tho va hoat dong xuat nhap khau giam.

 • Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  10:51 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Cat giam thue nhap khau co anh huong den thu ngan sach

  Viec thuc hien cac cam ket nay se khong gay tac dong tieu cuc cho nguon thu ngan sach. Dung mot ngay sau khi Viet Nam duoc ket nap lam thanh vien thu 150 cua to chuc WTO, ngay 8/11/2006 Bo Tai chinh da cong bo mot so noi dung cac cam ket ve thue. Nhieu nguoi da quan tam theo doi, dat van de: nguon thu ngan sach se bi anh huong khi thuc hien viec cat giam thue nhap khau, va co giai phap nao de dam bao nguon thu khong thieu hut. Toan bo cac cam ket ve thue quan cua..

 • Thanh toan dut diem no dong xay dung co ban

  01:32 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Voi 74,7% so dai bieu (DB) bieu quyet tan thanh, chieu qua 3-11 Quoc hoi (QH) da thong qua nghi quyet ve phan bo ngan sach trung uong nam 2006, trong do tang chi ngan sach nha nuoc them 4.400 ti dong so voi phuong an Chinh phu trinh QH.

 • Thong qua hai nghi quyet ve Nha may loc dau Dung Quat va quyet toan ngan sach 2003

  08:40 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 14-6, Quoc hoi (QH) da hop phien be mac thong qua hai nghi quyet ve Nha may loc dau Dung Quat va quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2003; thong qua luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thi dua khen thuong.

 • De nhung con so giat minh khong tai dien

  07:50 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 5.9, Kiem toan Nha nuoc da cong khai bao cao kiem toan ngan sach Nha nuoc nam 2005. Day la viec lam rat dang hoan nghenh. Boi ngan sach Nha nuoc la tai chinh cong, ma da la cong thi phai cong khai, minh bach de toan dan biet. Tu truoc toi nay, nhan dan, tham chi ca dai bieu Quoc hoi thuong chi biet nhung thong tin rat chung chung, rat "tron tria" ve thu, chi ngan sach Nha nuoc, chua biet no duoc kiem toan ra sao va co van de gi sau kiem toan.

 • Chi dao bat thuong cua Pho Tong thanh tra CP Tran Quoc Truong

  10:33 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Chi dao bat thuong cua Pho Tong thanh tra CP Tran Quoc Truong

  * Chi dao xem xet trach nhiem hinh su, nhung den ket luan chinh thuc, lai dong y de xu ly hanh chinh? * Cac doi tuong thanh tra phai hoi lo, qua cap cho lanh dao thanh tra. "Gio that cao, danh that nhe"? Qua trinh dieu tra vu an "Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu; nhan hoi lo, dua hoi lo" trong khi thanh tra cac du an cua TCty Dau khi Viet Nam, dang buoc vao giai doan moi. Loi khai cua cac bi can nhu nguyen Vu pho Vu Thanh tra kinh te 2 Luong..

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  11:34 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  Sau khi Bo truong Bo GD-DT Nguyen Minh Hien cong bo con so 85% kinh phi danh cho GD da duoc danh de chi tra luong giao vien (GV), da gay nhieu tranh cai trong giao gioi. Ti le tren dung hay sai?

 • 85 kinh phi giao duc

  20:51 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  85 kinh phi giao duc

  Sau khi Bo truong Bo GD-DT Nguyen Minh Hien cong bo con so 85% kinh phi danh cho GD da duoc danh de chi tra luong giao vien (GV), da gay nhieu tranh cai trong giao gioi. Ty le tren dung hay sai? Bo truong Nguyen Minh Hien co noi dung su that truoc du luan xa hoi? Kinh phi that cua GD la bao nhieu? Chung toi di tim su that tu chinh cac van ban duoc cong bo chinh thuc cua Bo GD-DT…

 • Xoa bot phi le phi de giam ganh nang cho nong dan

  23:16 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Xoa bot phi le phi de giam ganh nang cho nong dan

  * Quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2005* Giam ngay thue nhap khau de ha "sot gia"Hom qua 3.8, Quoc hoi da danh ca ngay thao luan tai hoi truong de thao luan ve tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam va cac giai phap dieu hanh cua Chinh phu trong 6 thang cuoi nam, thao luan ve bao cao quyet toan ngan sach Nha nuoc nam 2005.

 • Khong dung ngan sach Nha nuoc di tham quan

  18:10 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  TP - Theo Quyet dinh 114/2006/QD-TTg, ngay 25/5/2006 cua Thu tuong: khong su dung ngan sach Nha nuoc de to chuc cac doan di giao luu, tham quan, du lich trong va ngoai nuoc.

 • Moi tham gia dien dan Du hoc bang ngan sach Nha nuoc

  15:58 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  ..

 • Quoc hoi Ngan sach Nha nuoc bi lam chi qua nhieu

  16:24 | Thứ tư 13/11/2002 (GMT+7)

  Quoc hoi Ngan sach Nha nuoc bi lam chi qua nhieu

  Chieu 13/11, nhieu dai bieu da dua ra y kien nay khi hop ban tai to ve tinh hinh thuc hien nhiem vu va ngan sach nha nuoc nam 2002, tong quyet toan nam 2001. Day la mot van de khong con moi, nhung nhuc nhoi, buc thiet va can co ngay nhung giai phap cu the.

 • Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  14:36 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Luong giao vien chiem het 85 kinh phi giao duc

  Con so 85% kinh phi giao duc da duoc danh de chi tra luong giao vien, do Bo truong Bo Giao duc - Dao tao cong bo, da lam no ra nhieu tranh cai trong giao gioi. Lieu Bo truong Nguyen Minh Hien co noi dung su that truoc du luan xa hoi? Kinh phi that cua giao duc la bao nhieu?

 • Ban muon du hoc bang ngan sach nha nuoc

  11:10 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Ban muon du hoc bang ngan sach nha nuoc

  Tu 2006, De an “dao tao can bo tai cac co so nuoc ngoai bang ngan sach nha nuoc" buoc sang giai doan 2 va keo dai den 2014. Dung nhu ten goi cua de an, vi day la hoc bong trich ngan sach nha nuoc nen doi tuong nhan hoc bong duoc lua chon tuong doi khat khe.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0