ngan sach dia phuong

Wednesday, 01/06/2016 12:29
 • Y kien kien nghi cu tri thuoc linh vuc tai chinh ngan sach

  19:09 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Co 80 y kien, kien nghi cua cu tri ca nuoc thuoc linh vuc tai chinh - ngan sach gui len QH.Ve von - ngan sach

 • Ho tro nong dan bi hai do dich ray nau benh vang lun va lun xoan la

  21:18 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Ho tro nong dan bi hai do dich ray nau benh vang lun va lun xoan la

  Ngay 7/11/2006, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh 1459/QD-TTg ve chinh sach ho tro phong, tru dap dich ray nau, benh vang lun va lun xoan la tren lua doi voi cac tinh phia Nam (tu Da Nang tro vao). Quyet dinh bao gom 6 dieu, trong do quy dinh ro ngan sach Trung uong chi 100% kinh phi mua thuoc bao ve thuc vat de phong, tru cac dich, benh ke tren; chi 2 trieu dong/ha cho cac ho nong dan co dien tich lua dong xuan 2006-2007 phai tieu huy do bi..

 • Thu tuong ra cong dien ve phong chong lu

  20:43 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong ra cong dien ve phong chong lu

  Chieu nay (5/10), Thu tuong da gui cong dien yeu cau trien khai ngay cac bien phap phong, chong lu. Thu tuong yeu cau, Uy ban Quoc gia Tim kiem cuu nan, Bo Quoc phong, Bo Cong an bo tri luc luong, phuong tien san sang tham gia ho de, dap; phoi hop cung cac tinh tham gia ung cuu va xu ly cac tinh huong khan cap ve lu lut. Uy ban nhan dan cac tinh Thanh Hoa, Hoa Binh, Son La, Tuyen Quang, Dien Bien, Lai Chau va cac dia phuong khac trien khai ngay cac phuong an 4..

 • Uu tien kinh phi phong_ chong dich benh

  02:11 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Pham Gia Khiem vua co cong van chi dao: Uu tien bo tri kinh phi tu ngan sach dia phuong cho cong tac phong, chong dich benh cho nguoi. Cong van neu ro: Do tinh hinh mot so dich benh truyen nhiem dang dien bien phuc tap (dich tieu chay cap, dich sot xuat huyet - SXH, dich viem nao virus…), Bo Y te can thuong xuyen phoi hop voi cac luc luong, dia phuong de trien khai cac bien phap can thiet chong dich. Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc..

 • Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  21:11 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  (VM)- Trong chieu qua va sang nay, 31/10, Quoc hoi da thao luan o Hoi truong ve tinh hinh thuc hien ngan sach Nha nuoc nam 2007, du toan ngan sach va phuong an phan bo ngan sach nam 2008 cua Chinh phu. Nhin chung cac dai bieu deu thong nhat voi bao cao cua Chinh phu; tuy nhien cung thoi cung bay to ban khoan ve mot so khoan thu, chi ngan sach chua hop ly. Uoc thu nam 2007 qua thap ? Danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nam 2007, cac dai bieu deu thong nhat..

 • Ngan sach 2004 duoc phan bo nhu the nao

  09:53 | Thứ ba 11/11/2003 (GMT+7)

  Ngay 10-11, lan dau tien Quoc hoi da thuc hien mot trong nhung quyen quan trong nhat cua minh: bieu quyet thong qua viec phan bo ngan sach cho tung co quan o trung uong, ti le dieu tiet nguon thu cho tung dia phuong trong 61 tinh thanh ca nuoc.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Bo bien Mo vang khong lo

  14:04 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Bo bien Mo vang khong lo

  "Toi thay, tien bo ra xay dung hang loat cac cang bien hien nay, tha bo ra lam duong giao thong tot hon nhieu. Cang nam rai rac khap noi, lieu co du hang hoa cho tau cap ben hay khong? Neu khong, noi nao co cang nuoc sau thi do se la ganh nang cho ngan sach dia phuong vi du khong co tau vao, cung van phai nuoi bo may boc do, van tai, hai quan", ong Phan Chanh Duong tiep tuc cau chuyen ve chien luoc bien.

 • Cong khai minh bach xoa co che xin cho

  12:00 | Thứ sáu 24/10/2003 (GMT+7)

  Cong khai minh bach xoa co che xin cho

  Lan dau tien Quoc hoi dua ra xem xet, quyet dinh phuong an phan bo ngan sach trung uong va bo sung ngan sach dia phuong tro thanh van de duoc nhieu dai bieu quan tam. Bo Tai chinh chiu trach nhiem chuan bi phuong an nay. Chieu 23-10, TT da co cuoc trao doi voi Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung.

 • Nam 2004 TP HCM thu ngan sach gan 58 nghin ty dong

  21:31 | Thứ tư 03/12/2003 (GMT+7)

  Nam 2004 TP HCM thu ngan sach gan 58 nghin ty dong

  - Chieu 3/12, HDND TP.HCM da thong qua nghi quyet ve ke hoach thu chi va phan bo ngan sach cua thanh pho. Truoc dinh muc thu kha cao do Quoc hoi phan bo, TP se huy dong tu nhieu nguon, trong do nguon chinh la thu tu quy dat dai.

 • TP HCM Thu ngan sach tang 4 chi tang 13 9

  15:08 | Thứ sáu 06/04/2001 (GMT+7)

  Trong quy I/2001, tong thu ngan sach tren dia ban TP HCM dat hon 6.386 ty dong, tang tren 4% so cung ky, dat gan 23% so voi du toan. Trong khi do, tong chi ngan sach dia phuong la 818,5 ty, tang 13,9%...

 • Doanh nghiep Nha nuoc ra sao khi gia nhap WTO

  09:42 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc ra sao khi gia nhap WTO

  Sau mot chang duong dai sap xep, doi moi, den nay ca nuoc con khoang 3.000 doanh nghiep Nha nuoc cac loai, dang nam giu gan 70% tai san co dinh quoc gia, 20% tong von dau tu toan xa hoi, gan 50% tong von dau tu cua Nha nuoc, 70% tong von vay cac ngan hang nuoc ngoai va gan 60% tong luong von tin dung cua cac ngan hang thuong mai Nha nuoc... The nhung, hang nam khoi doanh nghiep Nha nuoc moi chi dong gop 40% thu nhap trong GDP cua ca nuoc. Cong dong cac doanh..

 • Kho bac Nha nuoc Ha Noi xuat toan cac khoan chi sai 12 ty dong

  09:19 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Kho bac Nha nuoc Ha Noi xuat toan cac khoan chi sai 12 ty dong

  Trong 10 thang qua, Kho bac Nha nuoc Ha Noi phoi hop to chuc cac diem thu, dam bao an toan tien, tai san cua Nha nuoc, tap trung day du, kip thoi cac khoan thu cua ngan sach Nha nuoc, dieu tiet chinh xac cho cac cap ngan sach theo ty le quy dinh. Su phoi hop giua cac co quan Kho bac, thue, hai quan duoc trien khai co hieu qua nen viec cap nhat thong tin, doi chieu so lieu, bao cao ket qua thu ngan sach dam bao chinh xac kip thoi xu ly cac vuong mac trong qua..

 • Tham tra cac phuong an thu su dung phi le phi

  10:16 | Chủ nhật 29/06/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua ky ban hanh Nghi dinh 73 ve quy che xem xet, quyet dinh du toan va phan bo ngan sach dia phuong. Theo do, ban kinh te ngan sach, kinh te xa hoi cac dia phuong (hoac chu tich HDND doi voi cap xa) se phai tham tra cac phuong an thu phi, le phi va cac khoan dong gop cua dan

 • Da co chinh sach phat trien nganh cong nghiep noi dung so

  22:08 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 3/5/2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 56/2007/QD-TTg phe duyet Chuong trinh phat trien cong nghiep noi dung so Viet Nam den nam 2010. Muc tieu tong quat cua Chuong trinh la phat trien cong nghiep noi dung so thanh mot so nganh kinh te trong diem, tao dieu kien thuan loi cho cac tang lop nhan dan tiep can cac san pham noi dung thong tin so, thuc day manh me su hinh thanh va phat trien xa hoi thong tin va kinh te tri thuc. 8 chinh sach va..

 • Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  15:56 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc. Nhieu bo lap quy den, doanh nghiep nha nuoc thua lo hon 1.000 ty dong, chi mua sam, xay dung tru so tran lan... nhung viec lam tren khien ngan sach nha nuoc hut thu 4.500 ty dong. Day la lan dau tien nhung "con so den" duoc Kiem toan Nha nuoc cong bo rong rai. Nam 2005 co 11 bo, 30 tinh, thanh pho, 9 du an va 19 tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc thuoc dien kiem toan. So tien Kiem toan Nha nuoc kien nghi tang..

 • Ai tra cho hang nghin ti dong lo hua

  08:21 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  Ai tra cho hang nghin ti dong lo hua

  31 tinh duoc liet vao "so den" vi da "vung tay qua tran", ban hanh hang loat chinh sach uu dai dau tu vuot tham quyen. Hau qua la ca Chinh phu cung dang "dau dau" vi hang nghin ti dong da cam ket uu dai cho nha dau tu khong le dong loat tuyen bo vo hieu. Con thuc hien cam ket, ngan sach dia phuong tham thung, ngan sach TU lay dau ra? Thu hut dau tu bang moi gia Sau Quyet dinh 1387 xu phat, yeu cau cac dia phuong bai bo, huy ngay cac dieu khoan uu dai "vuot rao"..

 • Khap noi lam tu thien

  23:35 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  * Ngay 20.1, UBND huyen dao Ly Son (Quang Ngai) da quyet dinh trich ngan sach dia phuong tro giup cho moi gia dinh nuoi duong tre em mo coi, tre em bi bo roi moi thang 200.000d. Thoi gian tro cap tu thang 1.2007 va keo dai den khi cac chau du 15 tuoi.

 • 106 ty dong trung tu lang Thieu Tri Hue

  11:22 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  106 ty dong trung tu lang Thieu Tri Hue

  Ngay 28/3, UBND tinh Thua Thien Hue cho biet Bo Van hoa Thong tin vua co quyet dinh phe duyet du an dau tu bao ton, tu bo va phat huy gia tri tong the di tich lang vua Thieu Tri thuoc quan the di tich Co do Hue. Tong kinh phi du tru len den 106 ty dong. Theo du an, cong tac trung tu dien ra tai co 3 khu vuc cua lang Thieu Tri: Khu vuc lang, se tu bo phuc hoi cac hang muc cong trinh ho Nhuan Trach, ho Ngung Thuy, Binh Phong tien an, ho dien, san chau, Nghi mon,..

 • Dich tai xanh tan cong tinh thu 6

  21:00 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Dich tai xanh tan cong tinh thu 6

  Cuc Thu y (Bo NN-PTNT) xac nhan Binh Dinh la tinh thu 6 xuat hien benh "tai xanh" tren dan lon. Chi cuc Thu y tinh lenh tieu huy ngay gan 30 con lon o huyen Phu Cat, Tuy Phuoc do bi benh va chet. Theo Chi cuc Thu y Binh Dinh, mau benh pham lon lay tai 3/5 ho (11 lon om va 2 lon chet) ngay 13/8, tai thon My Hoa va Vinh Truong, xa Cat Hanh, huyen Phu Cat. Ket qua xet nghiem cho thay duong tinh voi Hoi chung roi loan ho hap va sinh san o lon (PRRS - benh tai xanh)...

 • Quoc hoi thong qua phan bo ngan sach trung uong 2005 Gan quan ly nguon von quoc gia voi trach nhiem ca nhan

  01:27 | Thứ sáu 12/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua phan bo ngan sach trung uong 2005 Gan quan ly nguon von quoc gia voi trach nhiem ca nhan

  Sang ngay 11/11, Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve phan bo ngan sach trung uong nam 2005. Theo do, tong so thu can doi ngan sach trung uong nam 2005 la 128.496 ti dong, chiem 68% tong so thu can doi ngan sach nha nuoc; tong thu can doi ngan sach dia phuong la 60.504 ti dong. Tong chi ngan sach can doi trung uong la 169.246 ti dong; tong chi ngan sach can doi dia phuong la 100.724 ti dong.

 • Moi co quan tiep khach dip Tet khong qua 500 nghin dong

  11:25 | Thứ năm 24/01/2002 (GMT+7)

  Ngay 23/1, ong Truong Quoc Tuan, Chu tich UBND tinh Kien Giang cho biet, tuy theo ngan sach dia phuong lanh dao cac huyen, thi quyet dinh muc chi tien tra banh tiep khach cho cac co quan truc thuoc nhung khong duoc vuot qua 4 trieu dong/huyen, thi.

 • Cap mien phi thuoc dieu tri cho benh nhan AIDS

  08:30 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Sau khi Quoc hoi thong qua nghi quyet ve phan bo ngan sach Trung uong nam 2006, Chinh phu da trinh Quoc hoi them 2 du an Bo luat thi hanh an va Luat Phong, chong HIV/AIDS trong phien hop chieu qua, 3/11.

 • DBSCL 13 tinh dua nguoi tai du hoc

  15:19 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  PGS. TS Le Quang Minh, Hieu truong DH Can Tho cho biet, trong thang 9/2005, DH Can Tho se trien khai “Chuong trinh dao tao sau DH bang ngan sach dia phuong” (chuong trinh Mekong 1.000).

 • Chu tich tinh phai chiu trach nhiem neu de xay ra dich do lo la

  11:52 | Thứ bảy 23/12/2006 (GMT+7)

  Chu tich tinh phai chiu trach nhiem neu de xay ra dich do lo la

  “Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc T.U chan chinh ngay cong tac to chuc chi dao phong, chong dich cum gia cam o dia phuong va hoat dong cua Ban chi dao phong, chong dich cum gia cam cac cap". " Cac cap uy Dang va chinh quyen phai chi dao quyet liet, xac dinh phong, chong dich cum gia cam va cum A (H5N1) o nguoi la nhiem vu trong tam trong cong tac lanh dao, chi dao va luon dat trong tu the san sang tap trung suc trien khai thuc hien dong bo, co hieu..

 • Tang cuong kiem toan ngan sach cac dia phuong

  09:22 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  TP - Hom qua (22/5), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da hop phien thu 49 voi noi dung cho y kien ve quyet toan ngan sach Nha nuoc nam 2005. Sau do, UBTVQH thao luan ve viec thanh lap them 4 don vi Kiem toan Nha nuoc (KTNN) khu vuc va giao chi tieu bien che nam 2007 cho KTNN.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0