ngach

Sunday, 29/05/2016 14:42
 • Huong dan xep luong khi nang ngach chuyen ngach cua cong chuc vien chuc

  18:07 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Bo truong Bo Noi vu vua ky ban hanh Thong tu so 02/2007/TT-BNV huong dan xep luong khi nang ngach, chuyen ngach, chuyen loai cong chuc, vien chuc (CCVC). Doi tuong ap dung Thong tu nay la nhung CCVC da duoc xep luong theo bang luong chuyen mon, nghiep vu, thua hanh, phuc vu.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Che do BHXH khi thay doi muc luong do nang ngach

  07:12 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Chi gai toi la ky su, theo ngach bac luong cu thi thoi diem len luong gan day nhat (2-2002) chi toi duoc huong bac luong 8/10 voi he so luong la: 3,56. Den thang 10-2004, theo che do moi cua Nha nuoc ve chuyen doi luong thi chi toi duoc chuyen sang huong bac luong 8/8 voi he so luong la 4,51. Nhu vay theo ngach luong ky su thi chi toi da het bac luong de len.

 • Lon xon trong ky thi nang ngach cua Bo Thuong mai

  10:14 | Thứ ba 19/10/2004 (GMT+7)

  Lon xon trong ky thi nang ngach cua Bo Thuong mai

  Ky thi nang ngach kiem sat vien len kiem sat vien chinh thi truong nam 2004, do Bo Thuong mai to chuc, co nhieu sai sot, vi pham xay ra tu khau dau den khau cuoi. Cac sai pham nay lien quan tu cap lanh dao Bo den cac cong chuc quan ly thi truong o nhieu dia phuong.

 • Xung quanh mot ky thi nang ngach cong chuc cua Bo Thuong mai Hoi dong thi giam thi giam khao thi sinh deu sai pham

  23:35 | Thứ hai 18/10/2004 (GMT+7)

  Xung quanh mot ky thi nang ngach cong chuc cua Bo Thuong mai Hoi dong thi giam thi giam khao thi sinh deu sai pham

  Ky thi nang ngach kiem sat vien len kiem sat vien chinh thi truong nam 2004 do Bo Thuong mai to chuc xung dang duoc ghi vao ky luc "Guinness buon" cua Viet Nam boi nhung sai sot, vi pham xay ra tu khau dau den khau cuoi, lien quan tu cap lanh dao Bo den cac cong chuc quan ly thi truong o nhieu dia phuong.

 • Giao vien dung lop duoc phu cap uu dai 50

  20:42 | Thứ tư 24/03/2004 (GMT+7)

  Giao vien dung lop duoc phu cap uu dai 50

  Day la de xuat cua To cong tac nghien cuu cai tien chinh sach tien luong nganh GD-DT trong du thao thang bang luong va phuong an chuyen xep luong doi voi nha giao. Ngoai ra, To cung de xuat luong nha giao can co du 16 ngach nhu da quy dinh.

 • Vi sao mot so dien vien cai luong bi ha ngach luong

  09:22 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Vi sao mot so dien vien cai luong bi ha ngach luong

  TP - TP nhan duoc don cua dien vien Le Viet Son cung mot so dong nghiep cua anh tai Nha hat Cai luong VN ve viec anh va mot so dien vien khac deu chung canh bi ha ngach luong.

 • Du kien se co 15 chuc danh cong chuc ngach CNTT

  07:00 | Thứ năm 18/12/2003 (GMT+7)

  Du kien se co 15 chuc danh cong chuc ngach CNTT

  Ngay 18-12, Bo Noi Vu se to chuc buoi Hoi thao lay y kien dong gop cho cac chuc danh cong chuc ngach Cong nghe Thong tin (CNTT) tai Cong vien phan mem Quang Trung.

 • Thuc hien che do cong chuc du bi 24 thang la dung hay sai

  01:07 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Thong qua “Chuong trinh cai cach hanh chinh nha nuoc” (dia chi: www.caicachhanhchinh.gov.vn), ong Vu Manh Dung hoi:

 • Quan toa phai du song de cam can nay muc

  20:29 | Thứ tư 23/06/2004 (GMT+7)

  Quan toa phai du song de cam can nay muc

  Tham phan la nhung nguoi duoc xep vao hang "cong chuc dac biet" trong he thong cong chuc nha nuoc vi tham phan duoc nhan danh nha nuoc ra nhung phan quyet mang tinh cuong che. Toa an, noi lam viec cua tham phan, cung la mot dang co quan dac biet vi chi co o day moi giai toa duoc nhung oan sai cho cong dan vo toi cung nhu phan xet va trung phat nhung ke co toi. Song nghich ly keo dai nhieu nam nay la dong luong cua nhung can bo cong chuc o "khu vuc dac biet" nay..

 • Cong khai minh bach se thu hut duoc nguoi gioi

  08:07 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Cong khai minh bach se thu hut duoc nguoi gioi

  Theo qui dinh cua UBND TP.HCM, viec tuyen dung cong chuc cap phuong tu nay se do UBND quan huyen to chuc va thuc hien. Vay ai la nguoi se duoc tuyen dung? Thi tuyen nhu the nao? Thu nhap cao hay thap?...

 • Phu cap phong chong tham nhung Toi da 30 muc luong

  09:02 | Thứ bảy 16/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 14/2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 19/2008/ND-CP quy dinh che do phu cap trach nhiem trong hoat dong phong, chong tham nhung. Theo quy dinh nay, can bo thuoc bien che cua Van phong Ban chi dao phong, chong tham nhung o Trung uong hoac thuoc bien che cua bo phan giup viec Ban Chi dao cap tinh duoc ap dung phu cap trach nhiem theo % muc luong hien huong cong voi phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co). Theo do, can bo lam cong..

 • Ky luat ha ngach luong 3 giao vien thi ho

  17:20 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  So GD-DT Nghe An vua hop va de nghi ky luat ha ngach luong doi voi 3 giao vien da thi ho cho mot so thi sinh du tuyen vao Truong CD Y te Nghe An trong ky tuyen sinh 2003.

 • Cong chuc truoc 3041975 duoc nang ngach khong can thi

  22:07 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Cong chuc truoc 3041975 duoc nang ngach khong can thi

  - Tin tu Van phong Chinh phu, ngay 19/2, Thu tuong Nguyen Tan Dung da giao Bo truong Bo Noi vu ban hanh thong tu quy dinh viec nang ngach khong qua thi doi voi can bo, cong chuc da co thong bao nghi huu.

 • 2500 giao vien thu nghiem xep ngach giao vien tieu hoc

  08:12 | Thứ ba 11/11/2003 (GMT+7)

  Theo Bo GD-DT, se co khoang 2.500 giao vien (GV) thuoc 10 tinh thanh tham gia thu nghiem xep ngach de xem xet tinh kha thi ve cac noi dung, tieu chi duoc du thao trong tieu chuan nghiep vu. Rieng TP.HCM co 251 GV cua bay truong tieu hoc o quan 1 (70 GV), Tan Binh (96 GV) va huyen Binh Chanh (70 GV) tham gia.

 • Bat hop ly khi chuyen doi ngach luong moi

  06:03 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  Co the noi bang luong moi co nhieu cai tien quan trong, trong lan cai tien nay he thong thang bang luong la buoc cai tien manh me nhat. Tuy nhien van ton tai nhung bat cap den vo ly.

 • Rac roi nhu luong cong chuc

  13:45 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Rac roi nhu luong cong chuc

  Buc xuc lon nhat cua chinh sach tien luong hien nay la su rac roi va thieu khoa hoc trong co che xay dung va quan ly no. Va moi lan dieu chinh la moi lan chap va.

 • Vu huy ket qua thi mon Hoa o Dak Lak Ky luat giao vien ra de thi

  23:14 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 9/8, So GD-DT Dak Lak cho biet Giam doc So vua ky quyet dinh ky luat ong Nguyen Tri, giao vien day mon Hoa hoc, Truong THPT chuyen Nguyen Du, voi hinh thuc ha ngach tu vien chuc loai A1 (ma ngach 15.113) xuong vien chuc loai B (ma ngach 13.096).

 • DH dang cap phai co thay dang cap

  10:42 | Thứ bảy 07/10/2006 (GMT+7)

  DH dang cap phai co thay dang cap

  Su bat cap cua he thong dao tao DH va chat luong yeu kem cua no da duoc nhieu nguoi quan tam thao luan, trong do phan lon y kien do loi cho doi ngu giang vien DH. Dieu do khong sai. Nhung can nguyen cua van de khong phai chi nam o chat luong ca nhan nguoi thay DH, ma nam xa hon nhieu o co che tuyen chon va cong nhan cac chuc danh khoa hoc "khong giong ai" – mot bieu hien dien hinh cua chu nghia thanh tich cua gioi tri thuc cao cap.

 • Da Nang Tuyen 372 vien chuc ngach giao vien nam hoc 2004 2005

  17:16 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 2/8, So GD-DT TP Da Nang cong bo ke hoach tuyen moi 372 vien chuc ngach giao vien (GV) cong tac tren dia ban TP Da Nang.

 • Binh Dinh xet tuyen 413 giao vien

  01:25 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Hoi dong xet tuyen vien chuc ngach giao vien tinh Binh Dinh vua thong bao ke hoach xet tuyen vien chuc cac ngach giao vien cua nganh GD-DT Binh Dinh nam 2006.

 • Ha ngach cong chuc thay giao hanh hung vo

  11:53 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Ha ngach cong chuc thay giao hanh hung vo

  “Hanh vi danh vo cua ong Chien chua den muc de loai ra khoi nganh, vi the muc an ky luat se la ha ngach cong chuc doi voi ong Chien, dong thoi chuyen ong Chien sang mot cong viec khac de ong nay co thoi gian thu thach, suy nghi lai hanh vi cua minh”.

 • Vu tieu cuc tai ky thi nang ngach giang vien chinh Xu ly nhe nhang

  02:47 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  Truong DH Su pham TP.HCM vua cong bo ket qua ky thi nang ngach giang vien len giang vien chinh nam 2006. Trong bang cong bo ket qua thi cua 319 thi sinh du thi, chi co mot thi sinh ten Nguyen Cong Chien (Truong CD Tai chinh hai quan) duoc ghi chu la “de xem xet xu ly mon tin hoc”.

 • Che do tap su chi ap dung doi voi cong chuc loai C

  17:45 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu vua ban hanh hai thong tu so 06/2007/TT-BNV va 07/2007/TT-BNV nham huong dan thuc hien mot so Nghi dinh cua Chinh phu lien quan den che do tuyen dung, su dung va quan ly can bo, cong chuc trong cac co quan nha nuoc.

 • 180 thi sinh du thi nang ngach giang vien chinh

  03:14 | Thứ hai 01/11/2004 (GMT+7)

  180 thi sinh du thi nang ngach giang vien chinh

  Trong hai ngay 30 va 31-10-2004 tai DH Su pham TP.HCM, Bo GD-DT da to chuc ky thi nang ngach giang vien chinh.

 • Bo nhiem giao su pho giao su tu bien che giang vien

  09:52 | Thứ tư 21/05/2003 (GMT+7)

  Theo thong tu moi nhat cua Bo Noi vu, doi tuong duoc bo nhiem vao ngach giao su, pho giao su trong cac co so giao duc dai hoc va sau dai hoc cong lap la cac nha giao thuoc bien che giang vien, dang xep luong o cac ngach giang vien thuoc bang luong nganh giao duc va dao tao.

 • 6 hinh thuc ky luat nguoi su dung van bang khong hop phap

  11:03 | Thứ ba 17/04/2001 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Van That, Pho Vu truong Vu Cong chuc - Vien chuc (Ban To chuc can bo Chinh phu), 6 hinh thuc ky luat doi voi cong chuc vien chuc (CCVC) su dung van bang, chung chi (VBCC) khong hop phap gom: khien trach, canh cao, ha bac luong, ha ngach, cach chuc va buoc thoi viec ap dung cho tung truong hop, tung doi tuong.

 • Bo nhiem giao su pho giao su tu bien che giang vien

  07:45 | Thứ năm 22/05/2003 (GMT+7)

  Bo Noi vu vua ban hanh thong tu huong dan bo nhiem va mien nhiem ngach giao su, pho giao su trong cac truong DH. Nhung nguoi khong hoan thanh nhiem vu se bi tuoc bo chuc danh nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0