nang cao chat luong

Sunday, 29/05/2016 12:47
 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  11:03 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  Sang 7/11, Bo truong Bo GD-DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. VM xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. Phat trien giao duc va dao tao la quoc sach hang dau, la mot trong nhung dong luc quan trong thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, la dieu kien de tao ra va phat huy loi the canh tranh quoc te cua Viet Nam ve nguon luc con nguoi trong qua trinh toan cau hoa. Day..

 • Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

  09:25 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Sang nay (7-11), Bo truong Bo GD - DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. Duoi day, chung toi xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. >> Toi se tra loi thang than truoc Quoc hoi

 • Doi moi nang cao chat luong bao chi

  07:21 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi nang cao chat luong bao chi

  Tu ngay 8 den 10/1/2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu Trung uong Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

 • Doi moi nang cao chat luong bao chi

  17:52 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi nang cao chat luong bao chi

  Tu ngay 8 den 10-1-2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu T.U Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

 • Thi truong chung khoan 2008 Hua hen tang truong gap doi

  11:02 | Thứ tư 02/01/2008 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan 2008 Hua hen tang truong gap doi

  TS. Tran Dac Sinh, Tong giam doc So Giao dich Chung khoan Tp.HCM (HOSE) vua co cuoc tro chuyen voi bao chi ve trien vong cua thi truong chung khoan Viet Nam trong nam 2008. Nam 2007 la nam danh dau Viet Nam tro thanh thanh vien thu 150 cua WTO. Tuy nhien, so voi nam truoc do, thi truong chung khoan Viet Nam duoc nhin nhan khong thanh cong lam. Ong co nhan xet gi ve van de nay? Neu cho rang thi truong chung khoan Viet Nam trong nam qua khong thanh cong la khong..

 • Ban Bi thu ra chi thi ve nang cao chat luong sinh hoat chi bo

  13:54 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Viec nang cao chat luong sinh hoat chi bo phai gan voi thuc hien cuocvandong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, lam cho noi dung sinh hoat chi bo phong phu, thiet thuc, bao dam cho moi dang vien nang cao nhan thuc, nam bat kip thoi, tu giac chap hanh nghiem tuc cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc; thuc hien tot nghi quyet cua chi bo va cua cap uy cap tren, de chi bo thuc su la noi truc tiep lanh dao, quan..

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  20:20 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Nhiem vu va giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2004

  Buoc vao nam 2004, chung ta thua huong duoc nhung thanh qua va kinh nghiem tich tu duoc trong qua trinh doi moi va phat trien dat nuoc, khong chi ve co so vat chat - ky thuat duoc dua vao su dung, ve khung phap ly duoc hinh thanh theo co che moi, ve doi song vat chat duoc cai thien ma ca ve tu duy, kien thuc va tinh nang dong trong xa hoi da co buoc phat trien phu hop hon voi kinh te thi truong. Moi truong va tam ly xa hoi thuan loi hon cho viec phat huy moi..

 • Kiem dinh cong cu nang cao chat luong dai hoc

  13:12 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  “Tu danh gia - yeu to quan trong de dam bao va nang cao chat luong giao duc DH” do la chu de cua cuoc Hoi thao nham nang cao chat luong giao duc dai hoc Viet Nam vua to chuc sang nay, 19/10, tai Ha Noi.

 • Tim moi bien phap hieu qua nang cao chat luong dich vu Internet

  23:35 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Tim moi bien phap hieu qua nang cao chat luong dich vu Internet

  Danh gia viec ky ket giua cac ISP, Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang cho biet, mac du day moi chi la sang kien ban dau cua doanh nghiep Internet song quan diem chung cua Bo la ung ho viec thanh lap Hiep hoi Internet Viet Nam. Voi nhung muc dich va tieu chi ban dau khi dua ra y tuong thanh lap Hiep hoi la tao dieu kien thuc day phat trien Internet Viet Nam va dong gop mot so co che chinh sach dac biet ve Internet cho co quan quan ly nha nuoc va..

 • Dau la giai phap nang cao chat luong giao duc

  05:22 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  Dau la giai phap nang cao chat luong giao duc

  Theo doi tra loi chat van cua bo truong (BT) Bo GD-DT tai Quoc hoi chieu 24-11, toi quan tam va cho doi mot cau tra loi co “chat luong” tu phia BT ve viec nang cao chat luong giao duc nhung that la that vong!

 • Yeu to nao nang cao chat luong giao duc dai hoc Viet Nam

  23:50 | Thứ sáu 05/11/2004 (GMT+7)

  Yeu to nao nang cao chat luong giao duc dai hoc Viet Nam

  Ngay 5/11, DH Su pham TP Ho Chi Minh, Bao Giao duc va Thoi dai da to chuc hoi thao khoa hoc “Cac giai phap co ban nang cao chat luong giao duc dai hoc”, quy tu tren 40 tham luan cua cac chuyen gia giao duc, nha khoa hoc, quan ly giao duc va can bo giang day cac truong dai hoc trong, ngoai nuoc. Hau het nhung giai phap dua ra de nang cao chat luong dao tao bac dai hoc deu nhan manh den yeu to quan trong nhat: con nguoi.

 • Nang cao chat luong cong trinh xay dung Van con nhung quy dinh xa roi thuc te

  09:25 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Van de nang cao chat luong va chong that thoat trong xay dung cong trinh da co nhieu nha chuyen mon va quan ly cao cap noi nhieu. La mot nguoi trong nghe, toi cung xin tham gia them mot vai y nho: De nang cao chat luong cong trinh can phai dong bo, nhat quan he thong che do chinh sach, tranh de ke ho cho cac doi tuong cua cong trinh loi dung. Nguoi bien tap che do chinh sach phai la nguoi co chuyen mon nghiep vu sau va nhiet tam voi cong viec.

 • 7 giai phap nang cao chat luong doi ngu nha giao

  08:54 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 16-3 tai Ha Noi, Bo GD-DT da bao cao voi Ban bi thu Trung uong Dang ve de an “Xay dung, nang cao chat luong doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc giai doan 2003-2010”.

 • Khai giang khoa hoc nang cao chat luong thuyen vien

  16:32 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Khai giang khoa hoc nang cao chat luong thuyen vien

  Ngay 8/6, le khai giang khoa hoc nang cao chat luong thuyen vien Viet Nam da duoc to chuc tai khach san New World, TP.HCM.

 • Nang cao chat luong giao duc tu chat luong giao vien

  22:48 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  Nang cao chat luong giao duc tu chat luong giao vien

  “Nang cao chat luong giao duc” la chu de buoi doi thoai “Noi va lam” do HDND TP.HCM va HTV phoi hop to chuc sang 6/8.

 • Nang cao chat luong co che mot cua

  02:14 | Thứ tư 05/04/2006 (GMT+7)

  TP.HCM can tiep tuc bam vao chuong trinh cai cach hanh chinh cua Chinh phu nham tao ra suc cong pha moi, mo dau mot thoi ky tang toc. Do la tap trung xay dung the che cho phu hop voi nen kinh te thi truong va xay dung doi ngu can bo cong chuc (CBCC); lam ro chuc nang quan ly nha nuoc cua cac cap; lam ro trach nhiem cua tung CBCC; nang cao chat luong co che “mot cua” tren tinh than phuc vu va lien thong; cai cach khu vuc dich vu cong theo huong tu chu; tang..

 • Sach it chu Giai phap nang cao chat luong day va hoc

  09:40 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Sach it chu Giai phap nang cao chat luong day va hoc

  "Sach it chu" thuc chat la sach dien tu (ebook). Bang phuong phap mo phong cac kien thuc trong sach giao khoa nho cac phan mem do hoa cua may tinh, "sach it chu" duoc xem la mot giai phap nang cao chat luong giao duc.

 • 6 giai phap bat buoc de nang cao chat luong dao tao

  15:35 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Pho Thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va Dao Tao (GD-DT) Nguyen Thien Nhan vua co ket luan chinh thuc xung quanh Hoi nghi toan quoc ve chat luong giao duc dai hoc. Theo do, 6 giai phap bat buoc da duoc de ra nham nang cao chat luong dao tao bac dai hoc.

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0