muc tieu

Monday, 30/05/2016 08:07
 • Xay dung muc tieu cho nhan vien

  02:52 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Xay dung muc tieu cho nhan vien

  Xac dinh muc tieu cho nhan vien la mot cong viec quan trong va can thiet trong quan tri nguon nhan luc. Viec lam nay nham dinh huong cho nhan vien di theo dung muc tieu phat trien chung cua doanh nghiep dong thoi khai thac co hieu qua nhung no luc cua ho, giup ho co dong co khi lam viec.

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • Quy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu qua

  08:12 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Quy trinh tam buoc de danh gia nang luc hieu qua

  Khong co mot cach dung duy nhat nao de tien hanh danh gia hieu suat lam viec. Hau het cac cong ty deu co mot tap hop cac quy trinh duoc de xuat, va moi cap duoi deu trinh bay kho khan khac nhau cho nguoi quan ly phu trach viec danh gia.

 • Xe nhap dat Euro 4 nhung bat trinh Euro 2

  05:14 | Thứ năm 06/12/2007 (GMT+7)

  Xe nhap dat Euro 4 nhung bat trinh Euro 2

  (VM)- Do la mot trong nhung bat cap ve su phoi hop giua cac co quan chuc nang duoc chinh mot quan chuc Bo Cong Thuong thot len tai hoi nghi pho bien “Quy hoach phat trien nganh cong nghiep xe may Viet Nam giai doan 2006-2015 co xet den nam 2020” duoc to chuc ngay 4/12 tai Ha Noi. Quy hoach moi chi la mong muon Nhieu nguoi cho rang, nhieu noi dung cua Quy hoach da duoc phe duyet xa roi thuc te, trong do noi bat la muc tieu xuat khau cac san pham xe may cho..

 • Quy tac 3 Dat ra nhung muc tieu thuc te

  10:15 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Quy tac 3 Dat ra nhung muc tieu thuc te

  Khi toi dang viet cuon sach nay, co nguoi noi voi toi rang viec dua ra cac muc tieu thuc te la khong thuc te. Ho cho rang tat ca cac muc tieu nen co tinh “linh dong” boi vi no se gay an tuong tot cho Ban giam doc.

 • Tang truong va lam phat dau la uu tien

  07:29 | Chủ nhật 22/05/2005 (GMT+7)

  Tang truong va lam phat dau la uu tien

  Hau nhu tat ca cac quoc gia tren the gioi deu theo duoi bon muc tieu chung - tang truong cao, lam phat thap, that nghiep it, can can thanh toan co so du. Trong cac muc tieu nay, tang truong cao va lam phat thap la hai muc tieu co tam quan trong hang dau, quan he chat che voi nhau “khong che” lan nhau.

 • Chuyen muc tieu thanh van ban

  16:31 | Chủ nhật 19/08/2007 (GMT+7)

  Chuyen muc tieu thanh van ban

  Khi ban va nhan vien da dat duoc su nhat tri ve muc tieu, hay ghi chep lai nhung ket luan cua ban trong mot bien ban chinh thuc gom nhung chi tiet sau:

 • Dat muc tieu cho to chuc

  11:01 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Dat muc tieu cho to chuc

  Khong to chuc nao co the duy tri hoat dong neu lanh dao khong dat ra cac muc tieu de huong den. Muc tieu qua de dang dat duoc, hoac muc tieu qua tam voi deu mang lai nhung "tac dung phu" anh huong tieu cuc den thai do va su quyet tam cua nhan vien.

 • Thiet lap muc tieu

  18:12 | Thứ hai 09/07/2007 (GMT+7)

  Thiet lap muc tieu

  Nhiem vu va cac muc tieu chien luoc cua mot cong ty la diem khoi dau tu nhien cho cac muc tieu cap cong ty va phong ban. The nen chung xac dinh phuong huong ma toan bo to chuc se theo duoi trong nhieu nam.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Buc tranh toan canh nen kinh te 6 thang dau nam 2006

  09:52 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Buc tranh toan canh nen kinh te 6 thang dau nam 2006

  Tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam, Chinh phu danh gia van duy tri duoc toc do tang truong kinh te kha cao (7,4%), nhung van thap hon so voi cung ky nam 2005 (7,6%) va thap hon muc tieu cua ke hoach la 8%. Thu nhat, tinh hinh kinh te 6 thang dau nam co nhieu chuyen bien tich cuc. Tang truong GDP da cao hon toc do cua quy I, thuoc loai cao so voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi. Ket qua tren cang co y nghia khi dat duoc trong dieu kien mat bang gia..

 • Quy tac 43 Cach dat muc tieu nghe nghiep

  11:02 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Quy tac 43 Cach dat muc tieu nghe nghiep

  O day chung ta khong noi toi ngan sach hay muc tieu chung. Chung ta dang noi toi muc tieu, muc dich, duong loi ca nhan. Ban phai dat ra muc tieu neu khong ban se khong the quyet dinh duoc ban co thanh cong hay khong. Cung phai noi rang ban khong duoc phep so sanh ban voi bat cu ai khac.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Luon huong den muc tieu

  12:24 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Luon huong den muc tieu

  Hay bat dau bang nhung cau noi khang dinh muc tieu cua ban: Toi hieu tam quan trong cua viec de ra nhung muc tieu cho cuoc doi minh.

 • Khen thuong the nao cho cong bang

  14:05 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Khen thuong the nao cho cong bang

  Khen thuong mot cach dung dan va co to chuc co the cung co cac no luc dan toi su thanh cong cua cong ty. Viec khen thuong khong thoa dang se gay buc minh cho nhung nguoi dang mong cho duoc khen thuong va ho co the cam thay that vong. Van de quan trong la len ke hoach va thuc hien khen thuong nhu the nao?

 • Truong DH bo be muc tieu dao tao

  08:16 | Chủ nhật 06/01/2008 (GMT+7)

  Truong DH bo be muc tieu dao tao

  Thieu muc tieu dao tao nen xay dung chuong trinh nham lan. Ket qua kiem dinh thi diem cua Bo GD-DT tai 20 truong, van co 4 DH hang dau chua dap ung duoc cac yeu cau ve viec xac dinh muc tieu dao tao.

 • Truong DH bo be muc tieu dao tao

  09:17 | Chủ nhật 06/01/2008 (GMT+7)

  Thieu muc tieu dao tao nen xay dung chuong trinh nham lan. Ket qua kiem dinh thi diem cua Bo GD-DT tai 20 truong, van co 4 DH hang dau chua dap ung duoc cac yeu cau ve viec xac dinh muc tieu dao tao.

 • Cac dac diem cua muc tieu hieu qua

  16:09 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  Cac dac diem cua muc tieu hieu qua

  Trong thuc te, muc tieu doi voi nhung nguoi o cap bac trach nhiem cao thuong co xu huong mang tinh pho quat, trong khi muc tieu cua nhung nguoi o cap bac thap - nhung nguoi khong co nhieu quyen quyet dinh hoat dong, nhung nguoi con it kinh nghiem va can su chi dao - thuong cu the hon.

 • My se tan cong Iran bang phuong an nao

  09:54 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  My se tan cong Iran bang phuong an nao

  Sau cuoc chien Iraq nam 2003, chung ta dang chung kien mot cuoc chien nua sap den gan - cuoc chien tranh cua My chong Iran.

 • Xuat khau ca nam 2006 Se vuot nguong 40 ty USD

  09:40 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Xuat khau ca nam 2006 Se vuot nguong 40 ty USD

  6 thang dau nam, tong kim nghach XK uoc dat tren 18,7 ty USD, tang 25% so voi cung ky nam ngoai. Cac DN co von dau tu nuoc ngoai luon dan dau ve luong, gia tri tang truong. Nhung mat hang xuat khau chu luc la gao, muc tieu XK ca nam la 5 trieu tan, kim nghach dat tren 1,2 ty USD. 6 thang dau nam, XK gao dat tren 2,94 trieu tan voi kim nghach la 795 trieu USD tang 7,8% ve khoi luong va 4,3% ve kim nghach xuat khau. Chau A la thi truong lon nhat ve XK gao cua VN,..

 • Office Windows cho sinh vien se co gia 3 USD

  15:34 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Office Windows cho sinh vien se co gia 3 USD

  Trong mot bai phat bieu moi day tai Bac Kinh (Trung Quoc) chu tich Microsoft Bill Gates da gioi thieu ve mot goi phan mem Office va Windows gia re moi danh rieng cho nganh giao duc. San pham moi nay la mot trong nhung sang kien moi cua Microsoft nham muc tieu dua may tinh den tay ngay cang nhieu nguoi tai cac nuoc dang phat trien hon. Hang phan mem so 1 the gioi se cung cap goi phan mem 3 USD Student Innovation Suite cho bat ky cho cac nuoc dong y mua va cap PC..

 • Lai suat ngan hang da o muc cuc ky nguy hiem

  06:09 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Lai suat ngan hang da o muc cuc ky nguy hiem

  - Thuc hien nhieu muc tieu cung mot luc: kiem che lam phat duoi muc tang truong kinh te, ho tro TTCK phuc hoi va kim ham su tang truong nong cua thi truong bat dong san dang thuc su la bai toan kho trong dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN).Thuc hien nhieu muc tieu cung mot luc dang thuc su la bai toan kho trong dieu hanh chinh sach tien te cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN). (Anh: LAD, PH)Chi so gia tieu dung nam 2007 tang 12,6%, thang 1/2008..

 • Cac chuc nang cua ngan sach

  05:05 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Cac chuc nang cua ngan sach

  Ngan sach thuc hien bon chuc nang co ban. Moi chuc nang deu co y nghia quan trong doi voi su thanh cong cua cong ty trong viec dat duoc cac muc tieu chien luoc cua minh. Nhung chuc nang nay la hoach dinh, phoi hop va giao tiep, kiem tra quy trinh, va danh gia hieu suat hoat dong.

 • Chuan bi tam ly khong dat duoc muc tieu tang truong

  16:00 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Chuan bi tam ly khong dat duoc muc tieu tang truong

  - Nen kinh te lon nhat the gioi la My dang lam vao khung hoang tai chinh keo theo nhieu he luy cho nen tai chinh toan cau, khong ngoai tru Viet Nam. Nhung tac dong tong hop cua nhan to ben ngoai se lam cho kinh te Viet Nam tang truong cham lai trong nam 2008. TS xin gioi thieu nhan dinh va nhung du bao ve toc do tang truong kinh te nam 2008 cua ong Le Duc Thuy, Pho Chu tich chuyen trach Hoi dong tu van Quy tien te quoc gia.Khung hoang kinh te My va nhung he..

 • Tai lieu mat Lau Nam Goc Ke hoach nem bom nguyen tu xuong VN Ky 2 Nhung muc tieu tan cong chien thuat

  21:59 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Tai lieu mat Lau Nam Goc Ke hoach nem bom nguyen tu xuong VN Ky 2 Nhung muc tieu tan cong chien thuat

  Bao cao JASON de xuat su dung cac loai vu khi thuong thang de tan cong VN, bac bo kha nang su dung he thong ten lua ADM, phao binh hoac cac loai ten lua tam trung va ngan duoc trang bi dau dan hat nhan. Cu the, JASON len phuong an dung chien dau co nem bom, xuat kich tu cac ham doi nham giam thieu ti le rui ro.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0