muc thu

Tuesday, 31/05/2016 17:06
 • Ha Noi Xay dung nhieu de an thu phi le phi moi

  09:55 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Xay dung nhieu de an thu phi le phi moi

  UBND TP Ha Noi vua giao cac So, ban, nganh xay dung nhieu de an thu phi, le phi moi va bo sung, sua doi mot so de an thu phi cu.

 • Phu Yen qui dinh cac muc thu phi

  02:03 | Thứ bảy 15/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 14-7, ky hop thu 7 HDND tinh Phu Yen khoa V ra nghi quyet thong qua ba to trinh ve cac muc thu phi. Cu the, muc thu toi da doi voi tau thuyen cac loai cho mot lan ra vao cang trong ngay dau tien la 60.000d/chiec, ngay thu hai tro di la 30.000d/chiec.

 • Khong tang muc thu hoc tro se thieu nang luong

  21:54 | Thứ ba 30/08/2005 (GMT+7)

  Khong tang muc thu hoc tro se thieu nang luong

  Truong cong "giat gau va vai"Hien nay gan nhu 100% cac truong ban tru co bep an da thuc hien viec ky hop dong voi cac cong ty chuyen cung cap suat an, thuc pham nhu Vissan, Nguoi Sai Gon... Tuy nhien, dieu ma hieu truong cac truong dang ban khoan chinh la voi muc thu tien an nhu quy dinh hien nay, trong dieu kien vat gia lien tuc bien dong theo huong chi co tang ma khong co giam thi co dam bao duoc chat luong bua an cho cac em?

 • Qui dinh muc thu phi cho tren dia ban Phu Yen

  08:09 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  UBND tinh Phu Yen vua ban hanh qui dinh muc thu phi cho tren dia ban tinh. Theo do, cho loai mot (co tren 400 diem kinh doanh, duoc dau tu xay dung kien co, hien dai) co muc thu phi quan ly cho tu 7.000- 12.000 dong/m2/thang doi voi ho dat cua hang, cua hieu buon ban co dinh thuong xuyen; 1.000 dong/nguoi/ngay doi voi nguoi buon ban khong thuong xuyen, khong co dinh.

 • Muc hoc phi cu va moi cac truong cong lap tai TP HCM

  23:33 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Muc hoc phi cu va moi cac truong cong lap tai TP HCM

  Theo quy dinh moi, ngoai khoan thu hoc phi, phu huynh khong phai dong them mot khoan thu nao khac. Nam hoc 2007 - 2008, hoc phi cong lap tai TP.HCM se tang manh. TS xin cung cap den ban doc bang so sanh giua hai muc hoc phi moi va cu.

 • Da Nang Ban hanh muc thu phi moi tai cac cho

  00:30 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Tu ngay 7/4, UBND thanh pho se cho ap dung muc thu phi thong nhat tai cac cho tren dia ban. Theo do, cac ho kinh doanh co dinh tai cho loai 1 nop phi tu 10.000 - 100.000 dong/m2/thang; cho loai 2 tu 8.000 - 70.000 dong/m2/thang; cho loai 3 tu 5.000 - 40.000 dong/m2/thang. Doi voi cac ho kinh doanh khong co dinh, muc thu tu 500 - 8.000 dong/nguoi/ngay.

 • Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  00:00 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  Mot noi dung quan trong trong du thao Thue thu nhap ca nhan cua Bo Tai chinh la mo rong doi tuong nop thue. Du kien ca nhan co thu nhap khoang 1 trieu dong/thang se phai nop thue. Y kien cua ban ve van de nay ?

 • Muc phi nuoc thai sinh hoat se tang hang nam

  15:30 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua chinh thuc trinh HDND thanh pho xem xet thong qua muc thu phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai sinh hoat giai doan 2008 – 2010. Theo do, muc thu phi nuoc thai sinh hoat se dieu chinh hang nam tu ngay 1.1, voi muc thu nam 2008 tang cao so hien nay va sau do tiep tuc tang dan trong 2 nam 2009 va 2010.

 • Nam 2004 danh 17 1 tong chi ngan sach cho giao duc

  23:05 | Chủ nhật 14/09/2003 (GMT+7)

  Nam 2004 danh 17 1 tong chi ngan sach cho giao duc

  Do la thong tin moi nhat ve du kien phan bo ngan sach cho giao duc trong nam 2004, tang 0,7% so voi nam 2003. Cung trong tuan nay, Bo GD-DT se lay y kien cac don vi trong bo va cac bo nganh lien quan ve de an muc thu hoc phi moi de trinh lai Chinh phu vao cuoi thang chin, trong do co xem xet van de co tiep tuc mien thu hoc phi doi voi sinh vien su pham hay khong. Trao doi voi TT, ong Nguyen Van An - vu truong Vu Ke hoach tai chinh (Bo GD-DT) - cho biet:

 • TP HCM hoc phi se tang 2 3 lan

  08:45 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  TP HCM hoc phi se tang 2 3 lan

  Dieu nay da gan nhu chac chan khi UBND TP.HCM vua chap thuan chu truong tang muc thu hoc phi cac truong cong lap tren dia ban TP tu nam hoc 2007-2008 theo de nghi cua So GD-DT va So Tai chinh.

 • An Giang Tang gap doi muc thu quy tu sua co so vat chat truong hoc

  09:25 | Thứ sáu 12/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 10/12, Hoi dong Nhan dan (HDND) tinh An Giang da chap thuan to trinh cua UBND tinh ve viec dieu chinh muc thu quy tu sua co so vat chat truong hoc o cac co so giao duc cong lap va ban cong.

 • Loan thu phi va le phi o nong thon

  05:43 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Loan thu phi va le phi o nong thon

  Nguoi dan o vung nong thon dang phai ganh tren lung qua nhieu loai phi, le phi ben canh cac loai thue. Nhieu khoan thu do chinh quyen dia phuong tuy tien dat ra va goi la van dong tu nguyen nhung that ra la ep dong, ai khong dong thi kho... song!

 • Muc thu phi giu xe o to khong duoc qua 20000 dongluot

  15:38 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Muc thu phi giu xe o to khong duoc qua 20000 dongluot

  Bo Tai chinh da huong dan ve phi va le phi thuoc tham quyen quyet dinh cua HDND tinh, TP truc thuoc Trung uong. Theo do, muc thu phi trong giu o to da duoc sua doi cho phu hop voi thuc te.

 • Nhieu nguoi ngheo co muc thu nhap duoi 50000 dong

  11:38 | Thứ tư 01/10/2003 (GMT+7)

  Chieu qua, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da cong bo ket qua dieu tra ho ngheo nam 2002 tai cac tinh Lai Chau, Hoa Binh, Quang Tri va Dong Thap. Trong tong so tren 120.000 ho ngheo cua 4 tinh, so o khu vuc nong thon mien nui co muc thu nhap binh quan moi thang duoi 50.000 dong mot nguoi chiem 39,52%, muc tu 51.000 dong den 80.000 dong chiem 60,48%.

 • TPHCM Ban hanh muc thu phi dau gia quyen su dung dat

  15:53 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Theo quyet dinh UBND TP.HCM vua ban hanh, ke tu ngay 10-8, muc thu phi dau gia tai san doi voi nguoi co tai san ban dau gia se duoc tinh tren gia tri tai san ban duoc.

 • Chua tang hoc phi

  05:08 | Thứ sáu 06/07/2007 (GMT+7)

  Chua tang hoc phi

  Trong buoi thao luan tai hoi truong sang 5-7, cac dai bieu (DB) HDND TP.HCM da mo xe nhieu khia canh khac nhau xoay quanh to trinh cua UBND TP ve dieu chinh muc thu hoc phi cac truong cong lap tu nam hoc 2007-2008.

 • Ban hanh muc thu phi qua ham duong bo Hai Van

  23:59 | Thứ sáu 08/07/2005 (GMT+7)

  Hom qua 8.7, Bo truong Tai chinh da ban hanh quyet dinh ve viec thu phi qua ham duong bo Hai Van, Quoc lo 1A. Theo do, muc thu phi voi cac loai xe lam, xe bong sen, xe cong nong, may keo la 6.000 dong/ve/luot, 180.000 dong/ve/thang va 450.000 dong/ve/quy.

 • Da Nang Tang phi rac thai nguoi dan co them quyen loi gi

  22:06 | Thứ sáu 25/06/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 1/7/2004, tai Da Nang, Cong ty Moi truong do thi se ap dung muc thu phi rac thai moi do UBND thanh pho vua ban hanh tren dia ban thanh pho. Theo do, cac muc thu phi deu tang dang ke va dieu nguoi dan quan tam la phi tang thi nguoi dan duoc huong them nhung tien ich gi ? PV Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ong Tran Van Tien - Pho phong Ke hoach kinh doanh, Cong ty Moi truong do thi Da Nang ve van de nay.

 • Y tuong va nhung nghich ly

  00:53 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Du an Luat Thue thu nhap ca nhan dang duoc Bo Tai chinh du thao de trinh Quoc hoi ban hanh. Nhung y tuong trong viec xay dung Du an luat la de khac phuc nhung han che cua Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao nham tang thu va chuyen doi co cau thu ngan sach.

 • Chuyen doi truong ban cong sang truong cong lap tu chu tai chinh Muc thu hoc phi se khong doi

  22:05 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Chuyen doi truong ban cong sang truong cong lap tu chu tai chinh Muc thu hoc phi se khong doi

  Vua qua, So Giao duc va Dao tao (GD- DT) TP.HCM co van ban bao cao voi UBND TP ve De an phat trien giao duc tu nay den nam 2010. Trong do, theo Nghi quyet 05 cua Chinh phu, So co de xuat phuong an chuyen doi truong ban cong (BC) sang mo hinh truong cong lap tu chu tai chinh (TCTC).

 • Kiem tien o My nen den dau

  02:14 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Kiem tien o My nen den dau

  Voi muc thu nhap trung binh 2.821 USD/tuan, nhung nguoi song va lam viec o khu Manhattan cua thanh pho New York (My) dang duoc xem la cac "quan quan" ve kiem tien tai My. Thu nhap tinh theo tuan cua nguoi Manhattan cao gap 3-4 lan so voi muc binh quan o My trong qui 1 nam nay, dat muc thu nhap ca nam khoang 147.000 USD.

 • Ban hanh muc thu phi sat hach lai xe co gioi duong bo moi

  09:13 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu (hom 26/3) quy dinh che do thu va quan ly, su dung phi sat hach loi xe co gioi duong bo. Theo do, muc thu phi moi tai cac Trung tam sat hach lai xe do Ngan sach nha nuoc dau tu doi voi Giay phep lai xe cac hang A1, A2, A3, A4 se la 50.000 dong.

 • Muc phi nuoc thai sinh hoat se tang hang nam

  23:52 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua chinh thuc trinh HDND thanh pho xem xet thong qua muc thu phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai sinh hoat giai doan 2008 - 2010. Theo do, muc thu phi nuoc thai sinh hoat se dieu chinh tang hang nam tu dau nam toi muc thu nam 2008 tang cao so hien nay va sau do tiep tuc tang dan trong 2 nam 2009 - 2010.

 • Hoc phi moi khong con nhung khoan thu lat nhat

  15:43 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Hoc phi moi khong con nhung khoan thu lat nhat

  Dieu nay da gan nhu chac chan khi UBND TP.HCM vua chap thuan chu truong tang muc thu hoc phi cac truong cong lap tren dia ban TP tu nam hoc 2007-2008 theo de nghi cua So GD-DT va So Tai chinh.

 • Yeu cau ben xe mien dong giai thich muc thu phi moi

  07:12 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Pho giam doc So Giao thong cong chinh TP.HCM Duong Hong Thanh vua yeu cau Cong ty TNHH mot thanh vien ben xe mien Dong giai thich ro muc thu phi dich vu xe ra vao ben moi ap dung tu ngay 1-4. Theo ong Thanh, muc tang gia moi qua cao da lam anh huong lon den hoat dong van tai va gay ra phan ung cua cac doanh nghiep van tai cung nhu buc xuc trong du luan.

 • Phu Yen qui dinh muc thu phi su dung cang ca ben ca

  05:12 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh ve muc thu phi su dung cang ca, ben ca do UBND tinh Phu Yen vua ban hanh, tau thuyen ra vao cang ca, ben ca tren dia ban tinh nay phai dong phi 10.000-40.000 dong trong ngay dau (tuy loai tau thuyen) va phai dong 5.000-20.000 dong/ngay, tu ngay thu hai tro di.

 • CLB nao co thu nhap cao nhat mua giai 20052006

  13:41 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  CLB nao co thu nhap cao nhat mua giai 20052006

  Ket qua kiem toan cac CLB hang dau the gioi vua cong bo danh sach nhung CLB co muc thu nhap cao nhat mua giai 2005/06. Lai mot lan nua Manchester United bi Real Madrid vuot mat ve khoan kiem tien de leo len vi tri dan dau.

 • Chuan bi bo 10 tram thu phi giao thong cau duong bo

  09:06 | Thứ năm 17/05/2001 (GMT+7)

  Chuan bi bo 10 tram thu phi giao thong cau duong bo

  Cuc Duong bo Viet Nam vua xay dung mot phuong an trinh Chinh phu de dieu chinh lai quy hoach mang luoi tram thu phi cau, duong bo tren ca nuoc. Theo do, co khoang 10 tram se duoc bo. Phi giao thong se duoc thu theo 7 muc moi (tu 1.000 dong/luot den 100.000 dong/luot).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0