muc song

Tuesday, 31/05/2016 12:51
 • TP HCM 20 2 dan co muc song kha

  09:50 | Thứ ba 17/04/2001 (GMT+7)

  Cuc Thong ke thanh pho vua to chuc dieu tra tren dien rong, cho thay, muc song cua nguoi dan tren dia ban tang kha nhanh trong 5 nam qua. Chi tieu binh quan mot nguoi/thang trong nam 2000 len toi gan 540.000 dong, trong khi nam 1996 chi 415.000 dong (tang 29,8%).

 • Hoi nghi toan quoc Phong trao Den on dap nghia

  16:22 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi toan quoc Phong trao Den on dap nghia

  *Den nam 2007, ca nuoc khong con ho chinh sach ngheo Ngay 8/7, tai thi xa Hoi An-tinh Quang Nam, Bo LDTB-XH phoi hop Bao Nhan dan, UBND tinh Quang Nam da to chuc hoi nghi bieu duong tap the, ca nhan tieu bieu trong phong trao den on dap nghia toan quoc. Ong Truong Quang Duoc - Pho Chu tich Quoc hoi, dai dien cac bo, nganh, don vi va hon 200 guong dien hinh tieu bieu trong phong trao den on dap nghia ca nuoc da tham du hoi nghi. Cong tac den on dap nghia da duoc..

 • Muc song nguoi dan ngay cang tang

  00:47 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Trong thoi gian qua, viec tang muc chi tieu ngoai an uong cua nguoi dan cho thay muc song cua nguoi dan Viet Nam da cai thien dang ke. Theo cong bo moi day ve ket qua dieu tra muc song ho gia dinh nam 2002 cua Tong cuc Thong ke, nam 2001-2002, thu nhap binh quan dau nguoi tinh chung ca nuoc theo gia hien hanh dat 365.000 dong/thang, tang 20,6% so voi nam 1999.

 • Muc song thanh thi va nong thon con chenh lech lon

  13:45 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Theo ket qua dieu tra cac chi tieu dan so va AIDS (VPAIS) vua duoc Tong cuc Thong ke cong bo, muc song dan cu nhung nam gan day da duoc cai thien dang ke nhung van co su chenh lech kha lon giua thanh thi va nong thon.

 • Muc song gia dinh VN ngay cang duoc nang cao

  11:03 | Thứ năm 26/01/2006 (GMT+7)

  Muc song gia dinh VN ngay cang duoc nang cao

  Sang 25/1 tai Ha Noi, Tong cuc Thong ke da cong bo ket qua cuoc khao sat muc song ho gia dinh VN nam 2004.

 • Cac nuoc co muc song cao nhat the gioi

  10:45 | Thứ ba 10/07/2001 (GMT+7)

  Sang nay (10/7), Chuong trinh Phat trien con nguoi cua LHQ vua cong bo, Na Uy la quoc gia co muc song cao nhat the gioi. Hai "a quan" la Australia va Canada. Nguoc lai, Sierra Leone, Burundi va Ethiopia gianh danh hieu nhung nuoc ngheo nhat the gioi.

 • Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai

  13:34 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Thue TNCN khong anh huong den muc song hien tai

  Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan voi nhung thong tin ve viec nguoi dan co thu nhap 1 trieu dong/thang da phai dong thue dang khien nguoi lao dong co thu nhap thap lo ngai va du luan phan ung du doi.

 • Lam Dong 99 doi tuong chinh sach co muc song tu trung binh tro len

  10:48 | Thứ hai 12/04/2004 (GMT+7)

  99% doi tuong chinh sach cua tinh Lam Dong co muc song tu trung binh tro len so voi dan cu tren dia ban cu tru.

 • Chinh sach hoc phi phai dua tren muc song

  10:55 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  Chinh sach hoc phi phai dua tren muc song

  Hoc phi luon la van de duoc xa hoi quan tam vi no anh huong truc tiep den doi song cua nhieu gia dinh co con dang do tuoi di hoc. Muc dong hoc phi la bao nhieu de phu hop voi muc song cua nguoi dan thi Nha nuoc phai nghien cuu ky. Day la y kien cua TS Ho Thieu Hung, vien Nghien cuu Giao duc, nguyen Giam doc So GD-DT TPHCM. Truoc khi nghi den viec tang hoc phi, can thuc hien tot viec quan ly tot nguon ngan sach

 • Phat trien nhanh nang cao muc song nguoi dan

  05:01 | Thứ bảy 10/12/2005 (GMT+7)

  Phat trien nhanh nang cao muc song nguoi dan

  "Muc tieu la lam gi de thuc day nhanh su phat trien, dap ung doi hoi cua cuoc song va thoi cuoc, nang cao muc song nguoi dan. Doi moi ve tu duy, doi moi ve nhan thuc doi voi nhung van de cuoc song dat ra...". Tai buoi hop bao chieu 9-12, Bi thu Thanh uy TP.HCM Nguyen Minh Triet da tra loi nhung cau hoi cua TS.

 • Tien hanh khao sat muc song cua cac ho chinh sach

  15:20 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 18/11-12/12, So Lao dong-Thuong binh va Xa hoi Ha Noi phoi hop voi cac quan, huyen trien khai tien hanh khao sat muc song cua cac gia dinh chinh sach, nguoi co cong...

 • Nang cao muc song cho nguoi co cong voi Cach mang

  19:34 | Thứ năm 23/12/2004 (GMT+7)

  Nang cao muc song cho nguoi co cong voi Cach mang

  (Ha Noi)- Phap lenh uu dai nguoi co cong voi cach mang trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) lan nay khang dinh “nang cao muc song va cham soc tot hon nguoi co cong voi cach mang”.

 • Tiet kiem de nang cao muc song

  05:00 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Tiet kiem de nang cao muc song

  Bac tung noi tiet kiem khong phai la bun xin, khong phai xem dong tien bang cai nong, gap viec dang lam cung khong lam. Trai lai, tiet kiem la de nang cao muc song. Va Bac da song rat tich cuc, het suc hop ly, tat ca vi dan nhu the. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Chuong 1 Kinh te Viet Nam trong tam nhin doi chieu voi cac nuoc Dong A

  06:01 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Chuong 1 Kinh te Viet Nam trong tam nhin doi chieu voi cac nuoc Dong A

  Phan I: Bien dong kinh te Dong A va vi tri cua Viet Nam

 • Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  00:00 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  Mot noi dung quan trong trong du thao Thue thu nhap ca nhan cua Bo Tai chinh la mo rong doi tuong nop thue. Du kien ca nhan co thu nhap khoang 1 trieu dong/thang se phai nop thue. Y kien cua ban ve van de nay ?

 • Anh Phu khong nen de gia dinh vo loi dung

  16:47 | Thứ tư 29/10/2003 (GMT+7)

  Nguoi Viet trong nuoc minh ngheo. Chuyen giup do gia dinh la tat yeu. Co dieu, khi cam thay bi loi dung thi phai biet xu tri, vi du cho vo di lam de biet kiem duoc mot dong dola phai vat va nhu the nao. Dua vo den choi nha nguoi ban co muc song trung binh de co ta thay minh thua kem ve muc song nhu the nao.

 • Phai nang cao dan tri muc song cho dong bao dan toc Khmer

  23:18 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  TS- Ngay 21- 8- 2007, tai Ben Tre, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu kiem Truong Ban Chi dao Tay Nam bo- Nguyen Sinh Hung da chu tri hoi nghi trien khai thong bao ket luan so 67 cua Ban Bi Thu ve viec tiep tuc thuc hien Chi thi 68 - Ban Bi Thu ve cong tac trong vung dong bao dan toc Khmer.

 • Nang cao muc song cua nguoi co cong voi cach mang

  14:13 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Nang cao muc song cua nguoi co cong voi cach mang

  Tai le ky niem sang nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh, se hoan thien chinh sach uu dai doi voi nguoi co cong, tiep tuc phat dong phong trao den on dap nghia, tuyet doi khong de xay ra tieu cuc trong viec thuc hien chinh sach uu dai...

 • Muc song cua dan My dang di xuong

  16:30 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Doc bai cua ban Khoa Vu, toi thay ban dua ra mot so chi so: GDP quy 1 nam 2004 la 11447.8 ty USD va nam 2003 la 11262.0. Chenh lech la 11447.8 - 11262.0 = 185.8 ty. Nghe qua thi tuong la ghe gom (co tang) nhung thuc chat so tang do tu dau ma co?

 • Muc luong toi thieu khong bang muc song trung binh cua xa hoi

  09:38 | Thứ năm 23/10/2003 (GMT+7)

  Muc luong toi thieu khong bang muc song trung binh cua xa hoi

  “Muc luong toi thieu chung se tiep tuc la muc san thap nhat de lam can cu dieu chinh cac quan he lao dong trong xa hoi va lam can cu dong, huong BHXH. Viec dieu chinh muc luong san phai phu hop voi mat bang tien luong, tien cong tren thi truong lao dong va muc tang thu nhap chung trong xa hoi. Can bo cong chuc se duoc dam bao tien luong o muc thu nhap trung binh kha”.

 • Nang cao muc song vat chat tinh than nguoi co cong

  00:29 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Tien toi ky niem 60 nam Ngay Thuong binh - Liet si Viet Nam, sang 2.7, tai Ha Noi, Trung uong Hoi Lien hiep phu nu (LHPN) Viet Nam da to chuc Hoi nghi bieu duong va trao bang khen tang 200 phu nu gia dinh chinh sach tieu bieu vuot kho, xay dung gia dinh hanh phuc. Ong Truong Tan Sang, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu den du va trao qua tang cac Ba me Viet Nam anh hung, phu nu dien hinh xuat sac.

 • Kinh te Viet Nam da hoi nhap manh me voi the gioi

  08:37 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Kinh te Viet Nam da hoi nhap manh me voi the gioi

  Sau cuoc vieng tham cua Tong thu ky Lien Hop Quoc Kofi Annan bao chi da co cuoc trao doi voi Tro ly Tong Thu ky LHQ ong J.K. Sundaram. Ong noi "su tang truong xuat khau tu 2 ty USD nam 1990 len 32 ty USD nam 2005 la thanh tich vuot troi day an tuong cua Viet Nam trong cong cuoc doi moi". *An tuong manh me nhat cua ong ve cong cuoc doi moi cua Viet Nam trong 20 nam qua? Do la su hoi nhap manh me cua nen kinh te gan nhu khep kin truoc do voi su nang dong cua nen..

 • Chan dung cong chung dien thoai di dong

  09:30 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Chan dung cong chung dien thoai di dong

  Dien thoai di dong (DTDD), mot phuong tien giao tiep, lien lac dang ngay cang tro nen pho bien va quen thuoc trong cuoc song hien dai. Neu cach day 5-10 nam, phuong tien nay la loai cong cu rieng co cua tang lop kha gia o cac do thi thi ngay nay da duoc dai chung hoa den moi lop nguoi thuoc moi nganh nghe khac nhau voi nhung muc song khac nhau trong xa hoi. Nhan hieu duoc su dung nhieu nhat? Khao sat cho thay hai nhan hieu duoc su dung nhieu nhat la Nokia (56,3%)..

 • Dat biet thu dat khach

  08:07 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Dat biet thu dat khach

  Khach mua dat chu yeu la nhung nguoi co thu nhap cao, muon song trong khu dan cu hien dai, co trinh do va muc song kha gia. Soi dong nhat la khu vuc Dich Vong - Cau Giay. Nua nam truoc, cac lo dat dau gia 20-21 trieu dong/m2, nay tang len 30 trieu dong, mot so vi tri dep giap 2 mat duong khach tra toi 42 trieu dong/m2, chu van chua ban. Dat nha vuon N7-N8 khu Trung Hoa Nhan Chinh cung co gia ban toi 31-32 trieu dong/m2. Lo dat dau thau duong Nguyen Phong Sac keo..

 • TS Ho Tieu Hung Chinh sach hoc phi phai dua tren muc song

  09:39 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  TS Ho Tieu Hung Chinh sach hoc phi phai dua tren muc song

  Truoc khi nghi den viec tang hoc phi, can thuc hien tot viec quan ly tot nguon ngan sach. Chinh sach hoc phi phai co su phan hoa theo vung mien.

 • Se nang muc tro cap cho nguoi co cong

  09:33 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  TT (Ha Noi)- Tai Hoi nghi “Bieu duong xa, phuong lam tot cong tac den on dap nghia thuong binh, gia dinh liet si tieu bieu toan quoc lan 5” (ngay 20-7), Bo truong Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi Nguyen Thi Hang cho biet co quan nay se gap rut sua doi chinh sach tro cap cho nguoi co cong de dam bao cho doi tuong nay co muc song ngang bang hoac cao hon muc song trung binh cua nguoi dan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0