muc luong toi thieu

Wednesday, 01/06/2016 08:42
 • Se thong nhat muc luong toi thieu

  08:21 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Se thong nhat muc luong toi thieu

  Se ap dung thong nhat muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep (nha nuoc, ngoai quoc doanh, co von dau tu nuoc ngoai) de tao binh dang - Day la thong tin moi nhat duoc dua ra tai hoi thao do Bo LD-TB-XH va To chuc Lao dong quoc te (ILO), to chuc sang 18/7 tai Ha Noi. Chua binh dang TS. Pham Minh Huan - Vu truong Vu Tien luong - Tien cong (Bo LD-TB-XH) cho biet, muc luong toi thieu chung hien nay duoc tiep can tu 4 phuong phap (theo De an cai cach chinh..

 • Se co 4 vung luong toi thieu

  11:21 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Se co 4 vung luong toi thieu

  Trong de an cai cach tien luong tu nay den nam 2012 co de xuat chinh sach luong toi thieu theo vung. Chung toi vua co cuoc trao doi voi TS. Nguyen Thi Lan Huong, Pho vien truong Vien Khoa hoc Lao dong - Xa hoi ve van de nay. *Trong lo trinh tang luong toi thieu tu nay den nam 2012 thi trong de an cai cach tien luong con de xuat phuong an phan vung luong toi thieu, o goc do nghien cuu xin ba cho biet viec phan vung luong toi thieu co giup cho tinh canh tranh ve..

 • Se ap dung muc luong toi thieu rieng tai cac DN

  11:12 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Se ap dung muc luong toi thieu rieng tai cac DN

  Trong nam 2006, ngoai viec se dieu chinh luong toi thieu chung, thi chinh sach tien luong cung se co mot thay doi can ban la viec luong toi thieu ap dung cho khoi doanh nghiep se tach khoi muc luong toi thieu chung. Thong tin tu Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi cho biet co quan nay dang soan thao nghi dinh ve muc luong toi thieu cho cac DN nha nuoc va DN tu nhan de trinh Chinh phu ban hanh thuc hien ngay 1/10. Theo du thao Nghi dinh, TP.Ha Noi, TP.HCM, Dong..

 • Luong toi thieu se tang deu dan hang nam

  10:31 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu se tang deu dan hang nam

  Trong thang 5 nay, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi se trinh Chinh phu De an Cai cach tien luong giai doan 2008 - 2012. Bao gioi da co cuoc trao doi voi ba Nguyen Thi Hang, Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi ve chinh sach tien luong toi thieu trong thoi gian toi. Thua ba, theo lo trinh dua ra trong De an, muc luong toi thieu se tang len bao nhieu? Chung toi dang chuan bi trinh Chinh phu De an Cai cach tien luong toi thieu giai doan 2008 - 2012...

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Se thong nhat muc luong toi thieu

  07:22 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Se thong nhat muc luong toi thieu

  Ap dung thong nhat muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep (nha nuoc, ngoai quoc doanh, co von dau tu nuoc ngoai) de tao binh dang - Day la thong tin moi nhat duoc dua ra trong hoi thao do Bo LD-TB-XH va ILO to chuc sang 18/7 tai Ha Noi.

 • Muc luong toi thieu tang len 540.000 dong thang

  06:36 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Muc luong toi thieu tang len 540.000 dong thang

  Tu 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000 dong/thang.

 • Tu nay den nam 2010 muc luong toi thieu se lien tuc tang de sat voi muc tien cong thuc te

  20:24 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Tu nay den nam 2010 muc luong toi thieu se lien tuc tang de sat voi muc tien cong thuc te

  Tu 1/10/2006, muc luong toi thieu duoc nang len 450.000 dong/thang, tang 28,6% so voi truoc. Chung toi da phong van Thu truong Bo LDTB-XH Le Duy Dong de lam ro ve su dieu chinh tren.

 • Se co ba muc luong toi thieu

  12:29 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Trong lo trinh cai cach tien luong, sap toi, Chinh phu se nghien cuu ban hanh 3 muc luong toi thieu khac nhau theo vung va khu vuc. Thong tin nay duoc ong Hoang Minh Hao, Pho Vu truong Vu Tien luong - Tien cong dua ra trong cuoc trao doi voi bao gioi.

 • Nha nuoc tu nhan va doanh nghiep FDI se chung muc luong toi thieu

  13:24 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Hien nay hau het cac doanh nghiep FDI deu tra luong cho nguoi lao dong hon muc luong toi thieu theo quy dinh cua Chinh phu.

 • Luong toi thieu tang thu nhap co tang

  06:31 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu tang thu nhap co tang

  Phuong an dieu chinh muc luong toi thieu trong loai hinh cac doanh nghiep khong dong nghia voi muc thu nhap va doi song cua nguoi lao dong duoc cai thien. Tang luong toi thieu can di doi voi bao dam chinh sach xa hoi.

 • Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  15:47 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  Doanh nghiep phai “dieu chinh muc luong ghi trong hop dong lao dong; don gia tra luong; tinh dong va huong cac che do bao hiem xa hoi, bao hiem y te; tien luong ngung viec; nghi ngay le; nghi hang nam va cac che do khac…” - Thong tu Huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep quy dinh. Theo Thong tu so 12 /2006/TT-BLDTBXH cua Bo LD-TB-XH ban hanh ngay 14/9, viec dieu chinh muc luong, phu cap luong duoc tinh nhu sau: Lay he..

 • Luong toi thieu tiep tuc tang vao thang 10

  07:33 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Luong toi thieu tiep tuc tang vao thang 10

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LD-TB-XH) vua hoan thanh cuoc dieu tra ve tien luong, tien cong trong cac loai hinh DN de phuc vu cho lo trinh tang luong, du kien se thuc hien vao thang 10/2006. Cung theo lo trinh, tu nam 2010 ca nuoc se ap dung muc luong toi thieu chung.

 • Nam 2006 se tiep tuc tang muc luong toi thieu

  15:38 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Nam 2006 se tiep tuc tang muc luong toi thieu

  Mac du muc luong toi thieu nam 2005 da cao hon so voi lo trinh du kien cho nam 2007 nhung trong hai nam toi, Chinh phu se van tiep tuc dieu chinh tang muc luong toi thieu len voi du kien ban dau vao khoang 400.000d/thang.

 • Du kien tu 1 10 Muc luong toi thieu se nang len 450.000 dong thang

  10:41 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  TPCN - Bo LD-TB-XH da trinh Chinh phu thao luan tai phien hop Chinh phu thuong ky thang 8 (trong hai ngay 30, 31/8) du thao nghi dinh cua Chinh phu ve viec dieu chinh muc luong toi thieu chung.

 • Tu 112008 Luong toi thieu la 540000 dongthang

  21:08 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Tu 112008 Luong toi thieu la 540000 dongthang

  Theo Nghi dinh so 166/2007/ND-CP do Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ban hanh ngay 16/11/2007, 540.000dong/thang la muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong thuc hien tu 1/1/2008. Theo do, doi tuong ap dung cua muc luong toi thieu chung se la co quan nha nuoc, luc luong vu trang, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi; don vi su nghiep cua Nha nuoc, don vi su nghiep cua..

 • Van tang luong toi thieu tu 110

  08:04 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Van tang luong toi thieu tu 110

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LD-TB-XH) vua hoan thanh cuoc dieu tra ve tien luong, tien cong trong cac loai hinh DN de phuc vu cho lo trinh tang luong du kien tu thang 10 toi. Theo Thu truong Bo Noi vu Nguyen Trong Dieu, cac doi tuong nam trong du an dieu chinh tien luong van duoc huong luong moi tu ngay 1/10 dung nhu lo trinh da dinh. Ai duoc tang luong?

 • Tu 112008 Tang luong toi thieu len 540000 dongthang

  10:00 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh mot luc ba nghi dinh ve muc luong toi thieu chung cho nguoi lao dong. Theo do ke tu 1-1-2008, nguoi lao dong thuoc khoi co quan nha nuoc, luc luong vu trang, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi se duoc huong muc luong toi thieu moi la 540.000 dong/thang (tang 20% so voi muc luong toi thieu hien nay la 450.000 dong).

 • Muc luong toi thieu trong DN FDI se la 870000 dongthang

  16:55 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Muc luong toi thieu trong DN FDI se la 870000 dongthang

  Ngay 6/1, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh ve Quy dinh muc luong toi thieu doi voi lao dong Viet Nam lam viec cho doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam (goi tat la doanh nghiep FDI). Nghi dinh neu ro muc luong danh cho lao dong o cac doanh nghiep tren dia ban thanh pho Ha Noi, TP.HCM la 870.000 dong/thang. Muc 790.000 dong/thang ap dung doi voi doanh nghiep hoat dong tren dia..

 • Tu 1.2.2006 ap dung 3 muc luong toi thieu trong cac doanh nghiep FDI va to chuc nuoc ngoai

  00:07 | Thứ bảy 07/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 6.1, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh 03/2005/ND-CP quy dinh muc luong toi thieu doi voi nguoi lao dong (NLD) VN lam viec trong cac doanh nghiep (DN) co von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI), cac co quan dai dien nuoc ngoai va cac to chuc quoc te o VN. Theo Nghi dinh, ke tu ngay 1.2.2006, luong toi thieu doi voi NLD lam viec trong cac DN, to chuc neu tren se co 3 muc: 710.000 dong/thang, 790.000 dong/thang va 870.000 dong/thang.

 • Doanh nghiep FDI Luong toi thieu 710.000 d thang

  06:23 | Thứ bảy 07/01/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI Luong toi thieu 710.000 d thang

  Hom qua (6-1) Chinh phu da ban hanh nghi dinh so 03/2006/ND-CP ve viec qui dinh muc luong toi thieu doi voi lao dong VN lam viec trong cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI), co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va nguoi nuoc ngoai tai VN. Theo do muc luong toi thieu la 710.000 dong/thang.

 • Bao gio nguoi lao dong duoc linh luong moi

  07:37 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Bao gio nguoi lao dong duoc linh luong moi

  Nghi dinh 94 cua Chinh phu vua ban hanh da chinh thuc giai dap moi thac mac cua nguoi lao dong ve muc luong moi se duoc huong tu 1/10 toi. Tuy nhien theo thong le, Nghi dinh quy dinh da co, thoi han tang luong moi cung da den nhung nguoi lao dong van phai cho Thong tu huong dan…

 • Tu 1 10 2006 Tang luong toi thieu len 450.000 dong thang

  00:36 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tu 1 10 2006 Tang luong toi thieu len 450.000 dong thang

  Ngay 11.9, Van phong Chinh phu da cong bo Nghi dinh 94/2006/ND-CP cua Chinh phu duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung ky truoc do 4 ngay (7.9) dieu chinh muc luong toi thieu chung. Theo Nghi dinh nay, ke tu ngay 1.10.2006, muc luong toi thieu chung hien hanh (duoc quy dinh tai Nghi dinh so 118/2005/ND-CP ngay 15.9.2005 cua Chinh phu) tu 350.000 dong/thang len 450.000 dong/thang.

 • Toan van Nghi dinh dieu chinhmuc luong toi thieu chung

  20:46 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  NGHI DINH

 • Tien toi ap dung mot muc luong toi thieu chung cho moi doanh nghiep

  23:50 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Da so doanh nghiep cung nhu chuyen gia co mat trong cuoc hoi thao lay y kien viec dieu chinh muc luong toi thieu doi voi lao dong lam viec trong doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) do Bo Lao dong - Thuong binh - Xa hoi to chuc hom qua 23.9 deu dong y voi phuong an dieu chinh muc luong toi thieu theo 3 vung (phuong an 1) nhu sau:

 • Luong toi thieu o DN FDI Tu ngay 142006 moi ap dung

  10:30 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Luong toi thieu o DN FDI Tu ngay 142006 moi ap dung

  Trong lo trinh cai cach tien luong, de chuan bi cho viec gia nhap WTO, tu cuoi nam 2004 toi nay, Bo LD-TB-XH da co nhieu cuoc hoi thao, tiep xuc voi dai dien cac DN, Tong LDLD VN ve viec tang luong toi thieu trong cac DN co von dau tu nuoc ngoai (FDI).

 • Nganh nao duoc tra luong cao nhat

  10:58 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Nganh nao duoc tra luong cao nhat

  Ket qua dieu tra ve tien luong va quan he lao dong duoc Bo Lao Dong- Thuong Binh va Xa hoi thuc hien trong thang 6/2005, dieu gay ngac nhien nhat la nguoi lao dong trong nganh xay dung co muc luong cao nhat, chu khong phai nganh thuong mai, dich vu... Cu the, trong 6 thang dau nam 2005, nguoi LD trong nganh xay dung duoc tra muc luong 1,84 trieu dong/thang, con nganh thuong mai, dich vu la 1,76 trieu dong/thang. Cuoc dieu tra duoc tien hanh bang hinh thuc phat..

 • Tu 1.1.2008 muc luong toi thieu chung la 540.000 dong thang

  00:51 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 20.11, Chinh phu da ban hanh cac nghi dinh 166/ND-CP, 167/ND-CP va 168/ND-CP ve ap dung cac chinh sach tien luong moi tren co so muc luong toi thieu chung duoc dieu chinh len 540.000 dong/thang (ap dung tu 1.1.2008).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0