muc dich su dung

Friday, 27/05/2016 09:20
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Dieu kien de chuyen doi dat trong mau thanh dat tho cu

  11:19 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi co mua mot manh dat dien tich tren 100m2, truoc day manh dat nay la manh dat ruong trong hoa mau, chu cu cua manh dat da duoc cap so do. Nay toi mua dat, toi muon chuyen dat nay thanh dat tho cu co duoc khong? Neu chuyen duoc toi can den dau de lam thu tuc chuyen doi, va xin tu van cho toi duoc biet toi se phai nop nhung khoan tien nao khi tien hanh chuyen doi nhu vay. Chan thanh cam on. (cau hoi cua ban Hoang Van Binh, Huyen Luc Ngan, tinh Yen Bai).Tra..

 • De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai

  17:51 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  Toi la mot ky su giao thong, trong qua trinh thuc hien cac du an ve giao thong, da co dieu kien khao sat tinh trang phap ly ve dat dai cua cac ho gia dinh bi anh huong boi cac du an giao thong de chuan bi cho cong tac den bu giai toa. Tu do toi co y kien ve du thao Luat Dat dai sua doi muon gui toi Quoc hoi.

 • Dong thue chuyen muc dich su dung dat

  11:20 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  + Toi hien dang o KP16, P.BHB A, Q.Binh Tan, toi xin hoi thue chuyen muc dich su dung tu dat ruong len dat tho cu duoc ap dung la gia dat o thoi diem nao? Co the lien he co quan nao de duoc biet thong tin ve gia dat? Toi dat mua bang giay tay nam 1997, nam 1999 xay dung nha (khong co giay phep xay dung, da dong phat) va da co quyet dinh cap moi so nha 2006. Nay toi muon lam thu tuc xin hop thuc hoa can nha neu tren nhung khong biet so tien thue can phai nop la..

 • Hoi ve dong tien khi chuyen muc dich su dung dat

  11:07 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  + Toi hien dang o KP16, P.BHB A, Q.Binh Tan, TP.HCM, xin hoi: Thue chuyen muc dich su dung tu dat ruong len dat tho cu duoc ap dung la gia dat o thoi diem nao? Lien he co quan nao de duoc biet thong tin ve gia dat?

 • Thu tuc chuyen muc dich su dung dat chi con 10 ngay

  00:44 | Thứ năm 20/05/2004 (GMT+7)

  Sang 19/5, UBND thanh pho da to chuc hoi nghi trien khai quy dinh moi ve thu tuc giao dat, cho thue dat va chuyen muc dich su dung dat. Theo Quyet dinh so 138 ngay 18/5/2004 cong bo tai hoi nghi, ke tu ngay 2/6/2004, quy trinh cap quyet dinh cho nguoi dan chuyen muc dich su dung dat de lam nha o tai quan, huyen chi con 10 ngay.

 • Dung vi thieu so ma quen da so

  05:09 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Mot trong nhung nguyen nhan cua tinh trang xay dung khong phep trong thoi gian qua la thieu viec chuyen muc dich su dung dat tu phi tho cu sang tho cu.

 • TP HCM Chuyen muc dich su dung dat trong 10 ngay

  08:44 | Thứ năm 20/05/2004 (GMT+7)

  Sang qua, UBND TP HCM da trien khai quy dinh moi ve thu tuc giao, cho thue va chuyen muc dich su dung dat tren dia ban. Theo do, quy trinh chuyen muc dich su dung dat duoc rut ngan chi con 10 ngay doi voi truong hop ho gia dinh lam nha o.

 • Chuyen muc dich su dung dat nop thue bao nhieu

  04:54 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  + Nha toi xay dung tren dat nong nghiep truoc nam 2001. Khi chuyen muc dich su dung dat phai dong thue bao nhieu? (phuong_minh88...)

 • Tai san gan lien voi dat duoc ghi tren so do

  01:13 | Thứ sáu 15/04/2005 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen - moi truong vua ban hanh thong tu huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh 181 cua Chinh phu ve thi hanh Luat dat dai. Theo do, thong tu qui dinh cac noi dung lien quan toi giay chung nhan quyen su dung dat (so do), giai quyet ho so xin giao dat, thue dat, chuyen muc dich su dung dat nop truoc ngay 16-11-2004, thoi han su dung dat, xu ly doi voi dat thuc hien du an dau tu...

 • Huong dan thu tien su dung dat khi chuyen muc dich su dung

  11:21 | Thứ tư 07/07/2004 (GMT+7)

  Tong cuc Thue vua co huong dan ve van de thu tien su dung dat khi chuyen muc dich su dung doi voi ho gia dinh, ca nhan. Tuy tung truong hop cu the, so tien phai nop co the tu 40% - 100%.

 • Chuyen muc dich su dung dat mat bao lau

  06:32 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Toi co mot lo dat trong cay lau nam tai huyen Cu Chi, TP.HCM (da co giay do). Nay toi muon xin chuyen muc dich su dung sang dat tho cu thi co duoc hay khong? Thoi gian lam thu tuc mat bao lau? (Nguyen Phuoc, quan 7, TP.HCM)

 • Co the giam phi chuyen doi dat ruong thanh tho cu

  14:08 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Co the giam phi chuyen doi dat ruong thanh tho cu

  De go vuong mac khi cap so do cho ho gia dinh, ca nhan chuyen muc dich su dung dat nong nghiep sang dat o, dat phi nong nghiep, Bo Tai chinh da thong nhat voi UBND TP HCM, kien nghi Chinh phu dieu chinh muc thu phi chuyen muc dich.

 • Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong

  05:32 | Thứ bảy 11/12/2004 (GMT+7)

  Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong

  Bo Tai chinh vua ban hanh cac thong tu huong dan thuc hien nghi dinh 188/2004, 197/2004, 198/2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat, ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat, ve thu tien su dung dat.

 • Dong toi thieu 40 tien su dung dat khi chuyen muc dich su dung

  05:40 | Thứ sáu 09/07/2004 (GMT+7)

  Tong cuc Thue vua co huong dan ve van de thu tien su dung dat (SDD) khi chuyen muc dich su dung doi voi ho gia dinh, ca nhan.

 • Chung song voi nguoi co gia dinh bi xu ly the nao

  11:56 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  Chi gai toi hien nay dang chung song nhu vo chong voi anh T (da co vo va mot con gai). Viec do co vi pham phap luat khong? Neu vi pham se bi xu ly nhu the nao? (Thu Huyen – Hai Phong)

 • Gioi thieu Luat Dat dai moi

  11:20 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 1/7/2004, Luat Dat dai moi co hieu luc. Luat nay co 7 chuong 146 dieu. Duoi day la ten cac chuong, dieu cua luat; doc gia bam vao day hoac vao day de xem toan van Luat dat dai moi.

 • Chi boi thuong theo gia dat co muc dich su dung da duoc cong nhan

  04:59 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Theo huong dan moi nhat cua Bo Tai chinh, gia dat de boi thuong la gia dat theo muc dich su dung cua dat bi thu hoi duoc cong nhan theo qui dinh cua phap luat tai thoi diem co quyet dinh thu hoi dat da duoc UBND tinh cong bo hang nam. Nguoi su dung dat cung khong duoc boi thuong theo gia dat do thuc te su dung dat khong phu hop voi muc dich su dung.

 • Chuyen muc dich su dung dat thu tuc ra sao

  05:37 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  + Toi co mieng dat nong nghiep dang trong lua. Nay muon chuyen muc dich su dung dat (SDD) thi phai lam thu tuc ra sao? Co truong hop nao khong duoc chuyen muc dich SDD khong?

 • Quoc hoi thao luan ve du an Luat Bao ve va phat trien rung sua doi De nghi tang gap doi thu lao bao ve rung

  23:39 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve du an Luat Bao ve va phat trien rung sua doi De nghi tang gap doi thu lao bao ve rung

  Ngay 28/10, QH hop tai hoi truong, thao luan, dong gop y kien xay dung du an Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi) va du an Luat Dien luc. Phan lon y kien cua cac dai bieu (DB) neu len thuc trang rung o cac dia phuong va dua ra nhung bien phap de bao ve. Tiep thu cac y kien dai bieu Quoc hoi (DBQH) tu ky hop truoc, Ban soan thao du an luat da lam ro cac nguyen tac giao rung, cho thue rung; cac can cu, dieu kien de giao rung, cho thue rung, chuyen doi muc dich..

 • Can Tho Dat e thue it

  00:42 | Thứ sáu 01/07/2005 (GMT+7)

  Thi truong nha dat TP Can Tho tram lang da keo theo nguon thu thue ve linh vuc nay khong kha quan. Theo Phong tong hop (Cuc Thue TP Can Tho), sau thang dau nam 2005 tong thu thue nha dat cac loai dat gan 50 ti, trong khi do ca nam 2004 thu thue nha dat hon 260 ti dong.

 • Dung tien chuyen muc dich su dung dat de xay dung cong vien

  23:12 | Chủ nhật 31/10/2004 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua quyet dinh dau tu gan 200 ti dong de xay dung Cong vien Ho Khanh Hoi giai doan 1 tai Q.4. Nguon von dau tu la tien duoc trich lai do chuyen muc dich su dung dat va ban dau gia cua 6 khu dat o dia ban Q.4.

 • Thong nhat thu tuc hanh chinh trong va ngoai nuoc

  11:12 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Chinh ly lan cuoi du an luat dat dai ngay 15-10, Uy ban thuong vu Quoc hoi tan thanh co ban nhung van de da duoc co quan tham tra va ban soan thao tiep thu. Ben canh viec bo co che dang ky gia dat, chu nhiem uy ban Kinh te va ngan sach Nguyen Duc Kien cho biet du thao moi bo sung qui dinh: dat tai khu vuc giap ranh giua cac tinh, thanh pho truc thuoc T.U, co dieu kien tu nhien, ket cau ha tang nhu nhau, co cung muc dich su dung hien tai, cung muc dich su dung..

 • Quo c ho i chi nh thu c dua Lua t da t dai ra su a

  08:50 | Thứ bảy 24/05/2003 (GMT+7)

  Quo c ho i chi nh thu c dua Lua t da t dai ra su a

  Luat Dat dai - mot luat duoc mong doi sua doi tu lau, chieu nay (23/5) vua chinh thuc duoc Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong Mai Ai Truc trinh du an chinh sua truoc Quoc hoi. Ngay mai, cac dai bieu se thao luan o to ve du an Luat nay va thoi gian toi, no se duoc dem ra trung cau dan y.

 • Nup bong du an khai hoang de pha rung lay go

  23:27 | Thứ sáu 11/06/2004 (GMT+7)

  Nup bong du an khai hoang de pha rung lay go

  Du an khai hoang chuyen muc dich su dung dat tu lam nghiep sang nong nghiep, duoc thuc hien theo Quyet dinh 132/QD-TTg ngay 8/10/2002 cua Thu tuong Chinh phu (ve viec giai quyet dat o va dat san xuat cho dong bao dan toc it nguoi tai cho), da quy dinh chi duoc chuyen muc dich su dung "dat co rung ngheo kiet, hieu qua kinh te thap".

 • TP HCM Chi cuc Thue huyen Can Gio em hon 16 ti dong tien thue

  06:08 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Thu tien thue khong nop day du vao kho bac, ap gia tinh thue sai gay that thoat hang tram trieu dong, nhieu ho so chuyen muc dich su dung dat co dau hieu bat thuong... Do la nhung sai pham tai Chi cuc Thue (CCT) huyen Can Gio (TP.HCM) vua bi phat hien.

 • Nguoi ngheo tang len tu chuyen doi muc dich su dung dat

  13:16 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Nguoi ngheo tang len tu chuyen doi muc dich su dung dat

  Su hinh thanh cac khu cong nghiep (KCN), khu che xuat (KCX) va toc do phat trien do thi hoa nhanh gay suc ep cho viec chuyen doi dat san xuat sang phi nong nghiep khien so luong nguoi ngheo tang len. Dieu nay cung la bieu hien cua su thieu tinh ben vung.

 • Gia thue dat moi tren dia ban Ha Noi

  09:16 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Gia thue dat moi tren dia ban Ha Noi

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 201/2006/QD-UBND ve viec xac dinh don gia cho thue dat moi trong mot nam tren dia ban TP, nhu sau:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0