muc chi

Thursday, 26/05/2016 01:50
 • Bao mat co thuc su la van de

  14:36 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Bao mat co thuc su la van de

  Khi noi ve van de bao mat, muc do quy mo va tam quan trong cua no lai la su khac biet giua cac DN lon va DN vua - nho. Cac cong ty con thuong it co nguon luc IT noi bo; phan lon khong co giam doc bao mat do kinh phi han hep va ap luc tiet kiem chi phi luon la bong den bao phu toan bo hoat dong kinh doanh. Tuy nhien, tat ca cac cong ty du lon du nho khi ket noi vao mang Internet deu co chung nhung nhan to can bao ve: uy tin, tai san tri thuc, va tham chi ca su ton..

 • Mua tin to giac buon lau 50 trieu dong lieu co kha thi

  15:00 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh da co thong tu huong dan viec quan ly va xu ly tang vat, phuong tien do vi pham hanh chinh, tich thu sung cong quy Nha nuoc, cho phep muc chi mua tin cua moi vu viec toi da la 10% (nhung khong qua 50 trieu dong/vu viec). De tim hieu ro van de nay, bao chi da co cuoc trao doi voi mot so lanh dao trong nganh hai quan: Ong Le Thanh Hien - Cuc truong Cuc dieu tra chong buon lau (TCHQ): Viec mua tin phuc vu chong buon lau duoc thuc hien nhu the nao? Thua..

 • Muc chi phi hoc tap gap 2 7 lan hoc phi

  17:31 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Muc chi phi hoc tap gap 2 7 lan hoc phi

  Hom nay 8/11, Bo GD-DT cong bo so lieu ve dau tu va co cau tai chinh chi cho giao duc tu nam 2000 - 2006. Theo do, muc chi phi hoc tap gap 2,2 den 2,7 lan hoc phi.

 • Cai gia cua viec hoc

  07:00 | Chủ nhật 17/10/2004 (GMT+7)

  TTCN - Bo Giao duc - dao tao da co han mot de an tang hoc phi tu nay den nam 2007. Theo cac gioi chuc co trach nhiem, tang hoc phi de co them kinh phi nang cao chat luong giang day, nghien cuu khoa hoc. Chua biet cach bien giai do dung den dau, nhung chung toi muon neu vai y kien ve chi phi cho viec hoc.

 • Tang muc chi sinh hoat phi cho luu hoc sinh

  01:35 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Tang muc chi sinh hoat phi cho luu hoc sinh

  Tu ngay 1/1/2008, mot so muc chi sinh hoat phi cho luu hoc sinh du hoc o nuoc ngoai bang nguon von ngan sach nha nuoc se duoc tang len.

 • Nang muc chi tra kham chua benh mien phi cho tre duoi 6 tuoi va nguoi ngheo

  00:27 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Theo Bo Y te, tu nam 2006 muc chi kham chua benh khong phai tra tien cho tre duoi 6 tuoi va nguoi ngheo se duoc tang them 20%.

 • Bao hiem tien gui se tang han muc chi tra

  21:57 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Ong Ha The On - pho tong giam doc Bao hiem tien gui (BHTG) VN - cho biet da kien nghi nang han muc chi tra ngay cho nguoi gui tien tai cac to chuc tin dung (TCTD) bi cham dut hoat dong va mat kha nang thanh toan hoac bi pha san len 60 - 75 trieu dong.

 • Bao hiem y te moi muc chi tra co tang

  08:20 | Thứ bảy 30/07/2005 (GMT+7)

  Hom 27-7, lien bo Tai chinh - Y te da ky thong tu huong dan thuc hien dieu le bao hiem y te (BHYT) moi. Dieu khien tren 30 trieu nguoi VN tham gia BHYT quan tam la thuc hien dieu le moi, muc chi tra cho nguoi benh co tang? Ong Nghiem Tran Dung (Vu Dieu tri - Bo Y te) cho biet:

 • Dien thoai di dong Gia giam nhung muc chi tang

  10:44 | Thứ tư 08/09/2004 (GMT+7)

  Dien thoai di dong Gia giam nhung muc chi tang

  Gia giam nhung muc chi cho dien thoai di dong dang tang do co nhieu dien thoai co tinh nang moi. Vong doi cua san pham nay cung rut ngan tu 13 thang xuong con 9 thang.

 • Thong tu chua co hieu luc boi duong giam thi chua tang

  17:58 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Thong tu chua co hieu luc boi duong giam thi chua tang

  Nhieu giao vien o Thanh Hoa, Hung Yen, Nghe An, Lao Cai... hom nay phan anh khong duoc tang tien boi duong khi tham gia cong tac giam thi ky thi tot nghiep THPT nam hoc 2006 - 2007.

 • Nang muc chi kham chua benh cho nguoi ngheo

  03:28 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Tin tu Bo Y te cho hay ke tu nam 2006, muc chi binh quan de mua the bao hiem y te cho nguoi ngheo tang len 60.000 dong/the/nguoi, cao hon truoc day 10.000 dong/the.

 • Bao hiem tien gui Se tang muc chi tra cho nguoi gui tien tu 1,5 2 lan so voi hien nay

  22:31 | Thứ bảy 26/02/2005 (GMT+7)

  Bao hiem tien gui Se tang muc chi tra cho nguoi gui tien tu 1,5 2 lan so voi hien nay

  Tai buoi tong ket hoat dong nam 2004, trien khai phuong huong hoat dong nam 2005 vao ngay 26/2, hau het cac dai bieu deu kien nghi tang muc chi tra ngay cho cac ca nhan gui tien tai cac to chuc tin dung bi giai the.

 • Nang muc chi kham chua benh cho nguoi ngheo

  08:06 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Tin tu Bo Y te cho hay ke tu nam 2006, muc chi binh quan de mua the bao hiem y te cho nguoi ngheo tang len 60.000 dong/the/nguoi, cao hon truoc day 10.000 dong/the.

 • Nang muc chi kham chua benh cho nguoi ngheo

  08:43 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Tin tu Bo Y te cho hay, ke tu nam 2006, muc chi binh quan de mua the bao hiem y te cho nguoi ngheo tang len 60.000 dong/the/nguoi, cao hon truoc day 10.000 dong/the.

 • Tang muc chi kham chua benh cho tre em va nguoi ngheo

  08:16 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua gui cong van len Thu tuong chinh phu de nghi nang muc chi cho viec kham chua benh mien phi tre duoi 6 tuoi trong nam 2006 len 90.000 dong/chau, tang 20% so voi muc bo tri du toan ngan sach nam nay.

 • 10 trieu dongtin chong tham nhung

  11:40 | Thứ năm 06/03/2008 (GMT+7)

  Ban chi dao phong, chong tham nhung cac tinh, thanh truc thuoc Trung uong duoc mua tin phuc vu dieu tra voi muc toi da la 10 trieu dong/tin. Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 20/2008/TT-BTC quy dinh nhu tren. Truong hop phai mua cao hon, truong ban chi dao cap tinh se xem xet, quyet dinh muc chi. Tuy nhien, van ban nay khong quy dinh tong muc chi toi da cho mot vu an can nhieu thong tin la bao nhieu. Cung theo thong tu tren, khi to chuc cac cuoc hop ve cong..

 • Khanh Hoa tang muc chi pho cap THCS

  08:06 | Thứ hai 31/05/2004 (GMT+7)

  TT (Nha Trang) - UBND tinh Khanh Hoa vua co van ban chap thuan de nghi cua So Tai chinh va So GD-DT tinh bo sung cac qui dinh, tang muc chi nhieu khoan danh cho cong tac pho cap giao duc THCS va phu cap cho can bo, giao vien (GV) tham gia cong tac nay.

 • Muc chi XTTM Viet Nam thap nhat the gioi

  14:33 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Muc chi XTTM Viet Nam thap nhat the gioi

  “Trong nam 2006, Viet Nam da thuc hien xong 112 chuong trinh xuc tien thuong mai (dat 88% chuong trinh de ra cua ca nuoc) cao hon nhieu nhung nam truoc. Tuy nhien, muc do chi cho hoat dong nay cua Viet Nam dang o muc thap nhat The gioi” - Thu truong Bo Thuong mai Luong Van Tu cho biet.

 • TPHCM Phu huynh chi cho HS cao gap 11 lan ngan sach nha nuoc

  12:01 | Thứ ba 27/01/2004 (GMT+7)

  Theo ket qua nghien cuu “Mot so chi tieu chat luong song nam 2002 cua TP.HCM”, muc chi cua Nha nuoc cho HS pho thong cong lap tang dan tu cap thap len cap cao theo dung qui luat “cang hoc len cao cang ton kem”, mac du muc chi nay van con rat thap: khoang 30 USD/nam cho mot HS tieu hoc o noi thanh, 35 USD cho mot HS THPT noi thanh. Noi dung chi chu yeu van la chi luong giao vien (71% o tieu hoc - THCS, 63,9% o THPT).

 • Chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi lay tu tien sinh loi

  02:12 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi bat buoc hang nam duoc trich tu tien sinh loi cua hoat dong dau tu tu quy. Muc chi bang voi muc chi phi quan ly cua co quan hanh chinh nha nuoc. Day la diem sua doi quan trong nhat cua du luat bao hiem xa hoi, duoc Quoc hoi bieu quyet thong qua ngay 28/6.

 • Chi tra bao hiem y te tang dot bien

  00:20 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Theo Bao hiem y te Viet Nam ngay 13.2, trong nam 2005, so thu bao hiem y te (BHYT) dat 2.800 ti dong trong khi muc chi tra len den 3.000 ti dong. Muc chi tra da tang dot bien so voi nhung nam gan day sau khi thuc hien quy dinh BHYT moi voi viec mo rong quyen loi cho nguoi tham gia.

 • Doanh nghiep se duoc tu quyet dinh muc chi hoa hong

  08:58 | Thứ hai 18/06/2001 (GMT+7)

  Day la du kien moi nhat cua Cuc Tai chinh Doanh nghiep (Bo Tai chinh). Theo do, viec chi hoa hong moi gioi dang duoc xem xet sua doi theo huong thong thoang hon, trong do, cho phep chi cho ca doi tac lam an la phia nuoc ngoai.

 • Quoc hoi gac lai luat bao hiem xa hoi

  08:11 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Chieu 21/6, theo ke hoach Quoc hoi bieu quyet thong qua du luat bao hiem xa hoi. Tuy nhien, phan lon dai bieu khong dong tinh voi muc chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi qua cao (2,2% tong so thu bao hiem xa hoi) nen du luat phai tam gac lai.

 • Se bo muc tran chi phi quang cao

  14:30 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Se bo muc tran chi phi quang cao

  Bo Tai chinh vua dua ra cam ket se som de nghi do bo tran gioi han muc chi phi 10% doi voi cac hoat dong lien quan den quang cao, khuyen mai, tiep khach, qua bieu cua doanh nghiep.

 • Nam 2007 tang muc chi kham chua benh mien phi cho tre duoi 6 tuoi

  03:16 | Thứ bảy 16/12/2006 (GMT+7)

  Hom qua 15-12, nguon tin tu Bo Y te va Bo Tai chinh cho hay Bo Tai chinh da trinh Chinh phu tang muc ho tro kham chua benh cho tre em duoi 6 tuoi. Theo do, ke tu nam 2007, trung binh moi tre se duoc Nha nuoc cap 110.000 dong/nam cho kham chua benh, tang hon muc hien nay khoang 20.000 dong/tre.

 • Uu ai cong chuc bao hiem ganh nang do cho dan

  10:50 | Thứ bảy 20/05/2006 (GMT+7)

  Uu ai cong chuc bao hiem ganh nang do cho dan

  Chi phi quan ly quy bao hiem xa hoi bat buoc qua cao, toi 3% tren tong so thuc thu. Luong cong chuc bao hiem gap 2 lan binh quan cua co quan hanh chinh. Lao dong nu dong bao hiem cang nhieu thi luong huu cang thap. Do la nhung nghich ly duoc dai bieu chi ra khi thao luan ve du luat Bao hiem xa hoi ngay 19/5.

 • LHS tai Uc vat va nhung khong doi

  16:26 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  LHS tai Uc vat va nhung khong doi

  La mot sinh vien dang hoc tap tai Uc, dua tren nhung thong tin do ban be cung cap, toi xin khang dinh sinh vien Viet Nam (de an 322) tai Australia tuy vat va nhung khong bi doi! Y kien cua ban Nguyen Van Dang, SV Dai hoc Queensland.

 • Tang muc chi cho nguoi ngheo

  10:29 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Tang muc chi cho nguoi ngheo

  Viec phan bo ngan sach Nha nuoc (NSNN) nam 2008 se co gi moi? Ben le phien khai mac ky hop Quoc hoi, TP da co cuoc trao doi rieng voi Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0