mat tran

Wednesday, 01/06/2016 08:40
 • Mua he xanh 2006 se xanh ca sau chien dich

  18:40 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Mua he xanh 2006 se xanh ca sau chien dich

  Lam sao cho mau ao xanh cua hon 55.000 chien si tinh nguyen Mua he xanh (MHX) 2006 se co mat mot cach hieu qua nhat tren mat tran 24 quan huyen TP.HCM, 13 tinh thanh cung mat tran 2 tinh cua nuoc ban (Lao)?

 • Mat tran To quo c phai thay dan giam sat Dang

  10:13 | Thứ tư 08/10/2003 (GMT+7)

  Mat tran To quo c phai thay dan giam sat Dang

  Nguyen Tong Bi thu Do Muoi: ""chu giam sat ghi trong van ban lai de o cuoi cung, khong ai chu y den...""

 • Mua he xanh Muc tieu nang ve chat

  13:52 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  Mua he xanh Muc tieu nang ve chat

  215 cau hoi da duoc gui den BCH chien dich trong buoi giao luu truc tuyen Nhip buoc cung Mua he xanh (sang 02-6). Nhung trao doi, gop y va ca hien ke nhu thoi them su ron ra, soi dong cho mot chien dich tinh nguyen dang bat dau.

 • Co co che thi co nao dan cung giam sat duoc

  09:13 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  Co co che thi co nao dan cung giam sat duoc

  Tai Hoi nghi lan 6 Uy ban trung uong Mat tran To quoc VN dien ra tai TP.HCM (tu 18 den 20-2), TS da dat van de ve vai tro, hieu qua giam sat cua cac cap MTTQ o nhieu linh vuc trong xa hoi voi dong chi Pham The Duyet, chu tich Doan chu tich Uy ban trung uong MTTQVN.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Phan bien xa hoi vi the dac biet cua Mat tran

  06:21 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Nghi quyet cua Dai hoi X lai vua trao cho Mat tran To quoc chuc nang phan bien xa hoi doi voi su lanh dao cua Dang va su quan ly cua Nha nuoc.

 • Phai coi bo phieu tin nhiem hang nam la viec binh thuong

  15:07 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Phai coi bo phieu tin nhiem hang nam la viec binh thuong

  Ong Do Duy Thuong, Pho chu tich Uy ban trung uong Mat tran To quoc VN da khang dinh nhu vay voi VnE trong cuoc trao doi chieu 21/9. Truoc do, Doan chu tich Uy ban trung uong Mat tran to quoc da co van ban kien nghi bo phieu tin nhiem hang nam doi voi cac chuc danh do Quoc hoi va HDND cac cap bau.

 • Mat tran To quoc de nghi co luat giam sat cua nhan dan

  14:40 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Uy ban trung uong Mat tran To quoc (MTTQ) VN se kien nghi Quoc hoi ban hanh Luat Giam sat cua nhan dan, dong thoi ban hanh cac van ban phap luat de Mat tran chinh thuc thuc hien nhiem vu “phan bien xa hoi” theo Nghi quyet cua Dang.

 • Thu hoi tien xa xeo cuu tro de dung dung muc dich

  20:07 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Thu hoi tien xa xeo cuu tro de dung dung muc dich

  Tra loi phong van Bao Dien tu TS ve quan diem cua MTTQ Viet Nam trong vu "xa xeo" tien cuu tro lu lut o Huong Son, Ha Tinh, ba Ha Thi Lien, Uy vien Ban Thuong truc, Truong Ban Phong trao cua Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam thua nhan: MTTQ Ha Tinh khong the hien duoc vai tro giam sat trong vu viec tren.

 • Ong Pham The Duyet tai dac cu chu tich uy ban trung uong

  06:48 | Thứ sáu 24/09/2004 (GMT+7)

  “Doan ket rong rai, doan ket moi thanh vien trong xa hoi, khong phan biet doi xu ve qua khu, dan toc, ton giao, o trong nuoc hay nuoc ngoai, doan ket chat che tren co so muc tieu chung la giu vung doc lap, thong nhat, vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh…”.

 • Phoi hop Chinh phu Mat tran de phat huy dan chu

  17:32 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Phoi hop Chinh phu Mat tran de phat huy dan chu

  Phat bieu tai buoi khai mac Hoi nghi lan V Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam sang nay (7/1) tai Ha Noi, Pho Thu tuong Truong Vinh Trong khang dinh: "Su phoi hop chat che, mau thit giua Chinh phu va MTTQ la nhan to quyet dinh cho viec phat huy dan chu".

 • Khai mac dai hoi Mat tran to quoc lan thu 6

  10:00 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  Gan 1.000 dai bieu da tham du le khai mac sang nay tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi. Theo bao cao cua Uy ban Mat tran to quoc trung uong, 5 nam qua mat tran da ket nap them nhieu to chuc thanh vien nhu: Hoi lien lac nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, Hoi nan nhan chat doc da cam.

 • Se thay doi chuc danh Chu tich PCT kiem TTK UBTU MTTQ Viet Nam

  21:34 | Thứ sáu 04/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 4/1, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu chin Doan Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam (khoa VI) tiep tuc thao luan ve cong tac Mat tran nam 2008, ke hoach to chuc Dai hoi dai bieu toan quoc MTTQ Viet Nam lan thu VII va cong tac nhan su. Cac dong chi Ho Duc Viet, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong va Ha Thi Khiet ,Truong ban Dan van Trung uong da den du.

 • Mat tran To quoc keu goi ung ho dong bao bi bao lu

  22:46 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Mat tran To quoc keu goi ung ho dong bao bi bao lu

  Chieu nay (30/9), Doan Chu tich UBTW Mat tran To quoc VN da hop bat thuong, keu goi toan dan dum boc dong bao bi bao, lu vuot qua kho khan.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh tiep doan dai bieu Mat tran Lao xay dung dat nuoc

  00:04 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Chieu 26.6, tai Tru so Trung uong Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh da tiep va noi chuyen than mat voi doan dai bieu cap cao Mat tran Lao xay dung dat nuoc do Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran Lao Xi-xa-vat Keo-bun-phan dan dau dang o tham va lam viec tai Viet Nam. * Viet Nam - Lao ky thoa thuan hop tac ve cong tac ton giao * Ky ket hop tac van hoa - du lich giua Viet Nam, Lao va Campuchia

 • Se tao dieu kien tot nhat cho nguoi tu ung cu

  12:49 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  “Mat tran To quoc khuyen khich bat cu ai den nop ho so ung cu dai bieu Quoc hoi Khoa XII voi mot tinh than khach quan. Neu nhung nguoi tu ung cu du tam thi phai tao dieu kien tot nhat cho ho”, Pho chu tich kiem Tong thu ky Uy ban TU Mat tran To quoc VN Huynh Dam noi nhu vay trong cuoc trao doi voi chung toi sang qua, 27-2.

 • Mat tran To quoc la noi giuong cao ngon co dai doan ket dan toc

  09:07 | Thứ năm 19/02/2004 (GMT+7)

  Sang 18-2, Hoi nghi lan 6 Uy ban trung uong Mat tran To quoc (UBTU MTTQ) VN da khai mac trong the tai hoi truong Thong Nhat TP.HCM. Hoi nghi se dien ra trong ba ngay, tu 18 den 20-2-2004. Den du hoi nghi co Tong bi thu Nong Duc Manh, Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc, Bi thu Thanh uy TP.HCM Nguyen Minh Triet, dai dien Chinh phu va nhieu dai bieu cac ban, nganh o trung uong va TP.HCM.

 • Anh cac mat tran cua Lien Xo trong chien tranh ve quoc

  14:44 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  Anh cac mat tran cua Lien Xo trong chien tranh ve quoc

  Tu nam 1942 den 1943, Lien Xo da bao ve dat nuoc tren tat ca cac mat tran khoi su xam luoc cua phat xit Duc. Hon 20 trieu nguoi da hy sinh de bao ve to quoc.

 • Long nhan ai cua Bac Ho doi voi tu binh Phap o Mat tran Bien gioi 1950

  09:44 | Chủ nhật 23/09/2007 (GMT+7)

  Long nhan ai cua Bac Ho doi voi tu binh Phap o Mat tran Bien gioi 1950

  Bac da chi thi phai cuu chua tan tinh cho thuong binh dich, khong duoc de tu binh thieu an trong luc thuoc men luong thuc ta khong he du dat. Bac chi thi cho Bo chi huy chien dich thong bao cho phia Phap rang tua se trao tra tat ca so tu binh bi thuong tai That Khe.

 • Vi quyen loi nguoi dan phai len tieng

  06:03 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Vi quyen loi nguoi dan phai len tieng

  Sang 28-6, Uy ban MTTQ VN TP.HCM da to chuc hoi nghi lan 8 nhiem ky 2004-2009 va so ket cong tac Mat tran sau thang dau nam 2007.

 • Linh du My do bo vao bac Iraq mo mat tran moi

  14:46 | Thứ năm 27/03/2003 (GMT+7)

  Linh du My do bo vao bac Iraq mo mat tran moi

  Khoang 1.000 linh du My thuoc Lu doan khong quan 173 rang sang nay (27/3) da do bo va chiem cu duoc mot san bay chu chot tai phia bac Iraq, mo ra mot mat tran moi cho cac chien dich lat do Tong thong Iraq Saddam Hussein. Song song voi cuoc do quan, tren mat tran phia nam, chien dau co Anh, My lien tuc mo cac cuoc oanh tac nham vao mot doan xe Iraq dang rut khoi thanh pho Basra.

 • Long nhan ai cua Bac Ho doi voi tu binh Phap o Mat tran Bien gioi 1950

  08:01 | Chủ nhật 23/09/2007 (GMT+7)

  Long nhan ai cua Bac Ho doi voi tu binh Phap o Mat tran Bien gioi 1950

  TP - Bac da chi thi phai cuu chua tan tinh cho thuong binh dich, khong duoc de tu binh thieu an trong luc thuoc men luong thuc ta khong he du dat. Bac chi thi cho Bo chi huy chien dich thong bao cho phia Phap rang tua se trao tra tat ca so tu binh bi thuong tai That Khe.

 • Mat tran To quoc VN phai nang cao vai tro giam sat va phan bien xa hoi

  01:11 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Sang 29-1, hoi nghi lan thu 4 (khoa VI) Uy ban trung uong Mat tran To quoc (MTTQ) VN da khai mac tai TP.HCM. Mot trong nhung nhiem vu trong tam dat ra cho cong tac mat tran nam 2007 la to chuc bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0