mat hang xuat khau chu luc

Monday, 30/05/2016 15:46
 • 10 mat hang xuat khau chu luc ve dich truoc thoi han

  10:57 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  Bo Thuong mai cho biet, tinh den cuoi thang 10 da co 10 mat hang xuat khau chu luc ve dich truoc thoi han, hoan thanh som ke hoach nam, gom: gao (chua tinh chi tieu moi tang them tu dau thang 10), ca phe, hat tieu, nhan dieu, che, dau tho, than da, hang dien tu va linh kien may tinh, san pham go, xe dap va phu tung.

 • Ca ro phi se tro thanh mat hang xuat khau chu luc

  17:29 | Thứ bảy 31/01/2004 (GMT+7)

  Xac dinh ca ro phi se tro thanh mat hang xuat khau chu luc, ngay trong nam 2004, Bo Thuy san quyet dinh tang dien tich nuoi ca ro phi nham dat san luong 30.000 tan/nam, voi kim ngach xuat khau du kien dat 25 trieu USD.

 • Da Nang Muc tieu toc do tang truong gia tri xuat khau nam 2006 dat 23

  11:06 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  Da Nang Muc tieu toc do tang truong gia tri xuat khau nam 2006 dat 23

  Nam 2005 vua qua, kim ngach xuat khau hang hoa va dich vu cua thanh pho Da Nang uoc dat 500 trieu USD, bang 103,3% ke hoach, tang 19% so voi 2004, trong do: kim ngach xuat khau hang hoa uoc dat 360 trieu USD, xap xi ke hoach (95,5%), tang 16,4%; kim ngach xuat khau dich vu thuc hien kha hon uoc dat 140 trieu USD, dat 130,8% ke hoach, tang 26,4%. Do tac dong cua viec tang gia xang dau, keo theo su tang gia cua cac nguyen vat lieu khac, gia ca the gioi bien dong..

 • Gao Viet Nam bi Nhat canh cao

  14:58 | Thứ hai 02/07/2007 (GMT+7)

  Gao Viet Nam bi Nhat canh cao

  Sau mot loat lo hang thuy san Viet Nam sang thi truong Nhat Ban bi phat hien co du luong khang sinh, nay den luot gao. Gao la mat hang xuat khau chu luc cua Viet Nam va Nhat cung la thi truong tiem nang trong khu vuc. Neu khong giai quyet tot vu viec co kha nang gao Viet Nam cung se giong thuy san. Bo Thuong mai Viet Nam cho biet vua qua da nhan duoc thong bao cua Bo Y te, Lao dong va Phuc loi Nhat Ban ve viec hai quan Nhat Ban phat hien mot so lo hang gao xuat..

 • Mot so mat hang xuat khau chu luc co nguy co giam sut

  18:33 | Chủ nhật 14/08/2005 (GMT+7)

  Theo ket luan cua Pho thu tuong Vu Khoan ve cong tac xuat nhap khau 5 thang cuoi 2005, muc tang truong xuat khau (XK) trong 7 thang qua chu yeu do gia dau tho XK tang. Tuy nhien nhung mat hang XK chu luc nhu may mac, giay da, thuy san va mot so san pham co khi tieu dung lai co nguy co bi giam sut.

 • Xuat khau 2007 se chu trong cac mat hang cong nghiep

  13:43 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Xuat khau 2007 se chu trong cac mat hang cong nghiep

  Sang 1/2, tai Hoi nghi Thuong mai toan quoc, Bo Thuong mai da dat ra muc tieu cho kim ngach xuat khau 2007 se dat 47,54 ty USD. Theo do, co cau cac mat hang xuat khau chu luc se chuyen huong vao cac mat hang cong nghiep nham tang gia tri gia tang cho cac mat hang nay.

 • Mot so mat hang xuat khau chu luc tiep tuc tang gia

  09:28 | Chủ nhật 31/08/2003 (GMT+7)

  Do luong hang ban ra giam manh, gia hat tieu xuat khau cua Viet Nam hien len toi 1.525 USD/tan, trong khi muc gia thang 5 la 1.337 USD/tan. Trong thang 8, gia ca phe va cao su cung lan luot tang them 50% va 35% so voi cung ky nam ngoai.

 • Se thay doi danh muc hang xuat khau chu luc

  08:07 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Bo Thuong mai se xem xet de loai bo hai mat hang che va lac nhan ra khoi danh muc 20 mat hang xuat khau chu luc, do kim ngach xuat khau va toc do tang truong thap hon so voi mot so mat hang moi.

 • Xuat khau ngay cang kho

  12:51 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Xuat khau ngay cang kho

  Toc do tang truong cac mat hang xuat khau chu luc nhu go, nong san... dang cham lai so voi cac quy truoc. Theo Thu truong Thuong mai Luong Van Tu dieu nay khong bat ngo, Bo da tien lieu, song doanh nghiep can co gang hon de doi pho voi cac rao can thuong mai.

 • Da xuat khau tren 29 ty USD hang hoa

  05:22 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Tinh den het thang 9, kim ngach xuat khau hang hoa cua ca nuoc da dat 29,3 ty USD, tang 24% so voi cung ky nam truoc. Hau het cac mat hang xuat khau chu luc nhu thuy san, det may, giay dep deu dat toc do tang truong kha cao.

 • Nganh che bien go xuat khau Lam gi de nam 2010 dat 5 5 ty USD

  14:24 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Nganh che bien go xuat khau Lam gi de nam 2010 dat 5 5 ty USD

  Mot chien luoc phat trien tong the cac mat hang xuat khau chu luc cua ca nuoc trong giai doan dau Viet Nam (VN) gia nhap WTO tu nay den nam 2010 da duoc xac lap, trong do rieng nganh che bien go phai dat kim ngach xuat khau la 5,5 ty USD.

 • Bay mat hang VN co gia tri xuat khau tren 1 ti USD

  08:47 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Bay mat hang VN co gia tri xuat khau tren 1 ti USD

  Trong tong so 20 mat hang xuat khau chu luc cua VN nam 2005, ngoai dau tho co kim ngach xuat khau tren 7 ti USD con co them 6 mat hang khac co kim ngach xuat khau tren 1 ti USD.

 • Tat ca phai cung chay

  07:39 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Tat ca phai cung chay

  Nam nay, nganh thuong mai dat muc tieu phan dau dat tong gia tri xuat khau hang hoa 31,5 ty USD, tang 19% so voi 2004. Tuy nhien, ket qua cua quy 1 nam nay cho thay, de hoan thanh muc tieu tang truong xuat khau nhu tren la rat kho khan, do nhieu mat hang xuat khau chu luc deu tang truong thap.

 • Xuat khau 6 thang dau nam tang manh

  16:54 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 3/7, Bo Thuong mai cho biet kim ngach xuat khau 6 thang dau nam tang 25,7% so voi cung ky nam ngoai, dat tren 18,7 ty USD. Cac mat hang xuat khau chu luc deu dat muc tang truong kha.

 • 11 thang kim ngach xuat khau dat 29,1 ty USD

  09:17 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  11 thang kim ngach xuat khau dat 29,1 ty USD

  Het thang 11/2005, co 12/20 mat hang xuat khau chu luc co ban gom: gao, ca phe, rau qua, cao su, nhan dieu, dau tho, than da, hang thu cong my nghe... da hoan thanh ke hoach nam.

 • Them nhieu mat hang xuat khau moi dat gia tri cao

  10:45 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Them nhieu mat hang xuat khau moi dat gia tri cao

  Bo Thuong mai cho biet, trong thoi gian toi, Bo se xem xet de loai bo hai mat hang che va lac nhan ra khoi danh muc 20 mat hang xuat khau chu luc cua Viet Nam do kim ngach xuat khau va toc do tang truong thap hon so voi mot so mat hang moi.

 • Can xay dung thuong hieu cho do go xuat khau

  07:48 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Can xay dung thuong hieu cho do go xuat khau

  Theo ong Nguyen Ton Quyen, Pho Chu tich Hiep hoi Go va Lam san Viet Nam, cac doanh nghiep noi dia can xay dung thuong hieu cho san pham trong nuoc va tang cuong nam bat thi hieu nguoi tieu dung quoc te truoc khi quyet dinh san xuat ca mot day chuyen hang xuat khau. Nam 2005, kim ngach xuat khau do go cua Viet Nam dat 1,51 ty USD, vuot nguong 1,5 ty USD do Chinh phu de ra. Voi 25 mat hang xuat khau chu luc, trong 3-4 nam gan day, do go xuat khau luon nam trong top..

 • Mot so mat hang gap kho ngay khi canh tranh hau WTO

  08:52 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Mot so mat hang gap kho ngay khi canh tranh hau WTO

  Theo bieu cam ket ve hang hoa cua Viet Nam trong WTO do Bo Tai chinh vua cong bo, nhung nhom mat hang co cam ket cat giam thue nhieu nhat cua ta bao gom: det may, ca va san pham ca, go va giay, hang che tao, may moc thiet bi dien- dien tu... Mot so quan chuc cua Bo Tai chinh nhan dinh, con co cac mat hang hoa khac ta hien gia cung cao hon gia the gioi nhu sat thep, duong an, to to, xe may, hoa chat co ban... Day la nhung mat hang, nhom mat hang duoc danh gia la..

 • Xuat khau co the giam 1 ty USD do dau tho sut san luong

  08:58 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Xuat khau co the giam 1 ty USD do dau tho sut san luong

  Dau tho la mot trong nhung mat hang xuat khau chu luc bi sut giam manh trong nua dau nam 2007. Neu khong co bien phap, kim ngach xuat khau dau tho co the khong the dat muc tieu de ra va the lam giam kim ngach xuat khau cua ca nuoc khoang tren 500 trieu USD den gan 1 ty USD. Canh bao tren la cua Bo Thuong mai.

 • Nganh da giay Di tim loi giai tang truong

  10:59 | Thứ bảy 02/07/2005 (GMT+7)

  Nganh da giay Di tim loi giai tang truong

  Mot thoi, da giay tro thanh mat hang xuat khau chu luc, nha may phat trien rong khap, chu yeu san xuat mu giay qua Dong Au. Nhieu ten tuoi nhu Hiep Hung, Da Sai Gon, Giay Sai Gon, Giay An Lac, Phu Lam, Thuong Dinh (Ha Noi), Thang Long… duoc thuong truong biet den. Nhung, do la thoi da qua!

 • Xuat khau ca nam 2006 Se vuot nguong 40 ty USD

  09:40 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Xuat khau ca nam 2006 Se vuot nguong 40 ty USD

  6 thang dau nam, tong kim nghach XK uoc dat tren 18,7 ty USD, tang 25% so voi cung ky nam ngoai. Cac DN co von dau tu nuoc ngoai luon dan dau ve luong, gia tri tang truong. Nhung mat hang xuat khau chu luc la gao, muc tieu XK ca nam la 5 trieu tan, kim nghach dat tren 1,2 ty USD. 6 thang dau nam, XK gao dat tren 2,94 trieu tan voi kim nghach la 795 trieu USD tang 7,8% ve khoi luong va 4,3% ve kim nghach xuat khau. Chau A la thi truong lon nhat ve XK gao cua VN,..

 • VN vao top 10 xuat khau det may the gioi

  06:15 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  VN vao top 10 xuat khau det may the gioi

  Bo Cong Thuong cho biet, lan dau tien gia tri xuat khau hang det may da qua mat dau tho de vuot len vi tri dung dau trong danh muc cac mat hang xuat khau chu luc cua VN, voi kim ngach dat tren 5,8 ti USD trong 9 thang qua, tang 31% so voi cung ky nam ngoai. Ong Le Quoc An, Chu tich Hiep hoi Det may VN, cho biet VN da lot vao top 10 nuoc va vung lanh tho xuat khau det may lon nhat the gioi.

 • Xuat khau thuy san 5 thang dat 1 33 ty USD Mung it lo nhieu

  14:56 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Xuat khau thuy san 5 thang dat 1 33 ty USD Mung it lo nhieu

  Theo so lieu cua Bo Thuy san, xuat khau thuy san 5 thang dau nam 2007 da dat 1,33 ty USD, tang 21,87% so voi cung ky. Trong do, mat hang xuat khau chu luc ca tra, ca basa tang manh nhat.

 • Danh muc hang xuat khau chu luc cua VN se thay doi

  17:10 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  Danh muc hang xuat khau chu luc cua VN se thay doi

  Bo Thuong mai se xem xet de loai bo hai mat hang che va lac nhan ra khoi danh muc 20 mat hang xuat khau chu luc, do kim ngach xuat khau va toc do tang truong thap hon so voi mot so mat hang moi.

 • Xuat khau nguyen lieu van chiem ty trong lon

  01:33 | Thứ hai 26/12/2005 (GMT+7)

  Xuat khau nguyen lieu van chiem ty trong lon

  Bo Thuong mai cho biet, dau tho va than da la hai mat hang xuat khau chu luc dat duoc muc tang truong cao va tiep tuc giu ty trong lon trong xuat khau ca nuoc trong nhung nam gan day, vuot ca chi tieu quy hoach xuat khau.

 • Xuat khau giam 1 ty USD do dau tho sut san luong

  19:16 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Xuat khau giam 1 ty USD do dau tho sut san luong

  Dau tho la mot trong nhung mat hang xuat khau chu luc bi sut giam manh trong nua dau nam 2007. Bo Thuong mai canh bao, neu khong co bien phap thay doi tinh hinh, kim ngach xuat khau dau tho co the khong the dat muc tieu de ra. Co the lam giam kim ngach xuat khau cua ca nuoc khoang tren 500 trieu USD den gan 1 ty USD.

 • Xuc tien thuong mai thi truong Nhat nam 2004

  07:21 | Thứ hai 07/06/2004 (GMT+7)

  Xuc tien thuong mai thi truong Nhat nam 2004

  Cuc Xuc tien Thuong mai thuoc Bo Thuong mai cho biet trong nam nay se to chuc hai chuong trinh xuc tien thuong mai sang thi truong Nhat vao thang 7 va thang 9. Bon mat hang duoc lua chon cho chuong trinh nay la thuy san, det may, do go va rau qua. Day la nhung mat hang xuat khau chu luc cua Viet Nam hien nay.

 • Che Viet Nam chua co cho dung o Nga

  10:07 | Thứ bảy 26/07/2003 (GMT+7)

  Theo Tham tan thuong mai tai Nga Nguyen Chi Tam, mat hang xuat khau chu luc nay da sang day tu nhieu nam truoc, nhung deu duoc xuat duoi dang nguyen lieu. Khi dua vao pha tron va dong goi, cac nha may lai gan thuong hieu cua An Do nen du da uong tu lau nhung nguoi Nga it biet do la che Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0