luong va phu cap

Wednesday, 01/06/2016 00:58
 • Nghi huu truoc mot tuoi nhan them 6 thang luong

  04:02 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Ngoai viec huong che do theo qui dinh, cu moi nam nghi huu truoc tuoi qui dinh duoc tro cap them sau thang luong va phu cap (neu co) hien huong. 20 nam dau cong tac co dong BHXH duoc tro cap nam thang luong va phu cap (neu co) hien huong. Sau do, cu moi nam cong tac them co dong BHXH se duoc tro cap them 1/2 thang luong va phu cap (neu co) hien huong.

 • Nghi huu truoc mot tuoi nhan them 6 thang luong

  06:59 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Ngoai viec huong che do theo qui dinh, cu moi nam nghi huu truoc tuoi qui dinh duoc tro cap them sau thang luong va phu cap (neu co) hien huong. 20 nam dau cong tac co dong BHXH duoc tro cap nam thang luong va phu cap (neu co) hien huong. Sau do, cu moi nam cong tac them co dong BHXH se duoc tro cap them 1/2 thang luong va phu cap (neu co) hien huong.

 • Quang Tri No luong va phu cap giao vien tren 31 ti dong

  23:42 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  Theo ong Le Phuoc Long, Giam doc So Giao duc va Dao tao tinh Quang Tri, tinh tu nam 2004 den nay, ngan sach tinh dang no luong va phu cap cua giao vien tren 31 ti dong. Trong do tien day thay 5,5 ti dong, phu cap dung lop 10,2 ti dong va khoan no tang theo luong moi la 16 ti dong.

 • Binh Thuan mot huyen no luong va phu cap giao vien tren 5 7 ti dong

  00:57 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Nguon tin tu Phong Giao duc huyen Ham Thuan Bac cho biet it nhat gan 1.600 giao vien cua ba bac hoc mam non, tieu hoc, THCS cua dia phuong nay tu nam hoc truoc (2005 - 2006) den nay van chua duoc nhan cac khoan day tang gio, nang luong, phu cap thu hut... voi so tien len den 5,73 ti dong.

 • Giam 5 kha nang lao dong duoc boi thuong 1 5 thang luong

  17:00 | Thứ hai 21/04/2003 (GMT+7)

  Theo thong tu so 10 cua Bo LDTB-XH vua ban hanh, cong nhan bi suy giam kha nang lao dong tu 81% tro len hoac bi chet do tai nan, benh nghe nghiep duoc boi thuong 30 thang luong va phu cap (neu co); neu suy giam 5-10% se duoc boi thuong it nhat 1,5 thang luong va phu cap.

 • Lam gi khi cong ty khong tra luong va phu cap

  08:15 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  + Toi ky hop dong lao dong (HDLD) khong xac dinh thoi han voi cong ty A tu thang 3-2006 voi chuc vu Giam doc khu vuc. Truoc khi nghi viec, toi da bao truoc 1 thang theo dung thoa thuan ky ket va HDLD da cham dut tu ngay 16-6-2007.

 • Lao dong doi du du dieu kien duoc huong luong huu

  15:39 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Lao dong thuoc dien doi du trong cac cong ty nha nuoc, co hop dong lao dong khong xac dinh thoi han, nam du 55 tuoi, nu du 50 tuoi va co 20 nam dong bao hiem xa hoi tro len duoc huong luong huu.

 • Vu sap cau Nguoi bi nan se duoc huong che do chinh sach gi

  08:01 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Vu sap cau Nguoi bi nan se duoc huong che do chinh sach gi

  TP - Bo LD-TB-XH la co quan duoc Thu tuong Chinh phu giao xay dung che do, chinh sach doi voi nhung nguoi bi nan trong vu sap hai nhip dan cau Can Tho. Vay che do chinh sach cu the cho NLD bi thuong va bi chet nhu the nao?

 • Hop dong qua han cho nghi viec

  03:45 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  * Cach nay hai nam, toi co ky hop dong lao dong (HDLD) voi cong ty, thoi han mot nam. Sau khi het han hop dong, toi van tiep tuc lam viec cho cong ty. Nay cong ty cho toi nghi viec voi ly do hop dong cua toi da qua han, dong thoi tra tro cap thoi viec cho toi nua thang luong. Xin hoi cong ty giai quyet nhu vay co dung khong? (P.T.N. - Q.Tan Phu, TP.HCM)

 • Tro cap thoi viec tinh theo luong can ban hay tong luong

  14:03 | Thứ bảy 27/10/2007 (GMT+7)

  + Xin hoi muc luong va phu cap luong (neu co) de tinh tro cap thoi viec theo quy dinh tai Dieu 15 Nghi dinh 114/2002/ND-CP la tong luong trong bang luong hay la luong dung de tinh BHXH? Phu cap luong la nhung khoan phu cap nao?

 • Mot nong dan duoc moi lam ky su

  23:19 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Mot nong dan duoc moi lam ky su

  Bay gio anh Tu Ho (tuc Nguyen Van Ho, ngu o ap 7A, xa An Truong, huyen Cang Long, tinh Tra Vinh) da noi tieng trong tinh, khong chi boi chi thu lam an thoat ngheo ma con do duoc nganh chuc nang cua tinh moi lam... "ky su" huong dan ky thuat u nam rom cho ba con voi muc luong va phu cap len den 1,8 trieu dong/thang.

 • Chong cung duoc nghi de

  08:30 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat binh dang gioi vua duoc Hoi Lien hiep phu nu VN trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi hom qua (30-3) qui dinh nam can bo, cong chuc va nguoi lao dong duoc nghi huong nguyen luong va phu cap khi nguoi vo sinh con. Tuy nhien, qui dinh nay chi ap dung trong truong hop thuc hien dung chinh sach dan so.

 • Khong tra luong lam them gio cho bao ve lai xe

  10:15 | Thứ năm 16/01/2003 (GMT+7)

  Bo LDTB-XH vua cho biet, che do tra luong lam them gio se khong thuc hien cho nhung nguoi lam bao ve, lai xe, vien chuc quan ly, lanh dao doanh nghiep. Do tinh chat cong viec nen khong quy dinh so gio tieu chuan co dinh doi voi cac doi tuong tren. Gio lam them duoc xac dinh trong he so luong va phu cap chuc vu.

 • Tang muc luong toi thieu len 290.000 dong thang

  08:00 | Thứ năm 16/01/2003 (GMT+7)

  Hom qua, Chinh phu da ban hanh nghi dinh ve viec dieu chinh muc luong toi thieu tu 210.000 len 290.000 dong/thang, ap dung tu 1/1, doi voi nguoi huong luong va phu cap tu ngan sach nha nuoc cung nhu nguoi lao dong trong cac doanh nghiep, tru doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai.

 • Can bo phoi nhiem HIV duoc huong che do benh nghe nghiep

  22:00 | Thứ hai 22/12/2003 (GMT+7)

  Nhan vien y te, chien sy cong an, quan doi... bi nhiem HIV khi lam nhiem vu duoc dieu tri benh AIDS mien phi bang thuoc dac hieu. Ho duoc huong nguyen luong va phu cap khac trong thoi gian phai nghi viec. Day la quyet dinh moi cua Thu tuong, co hieu luc tu thang 1/2004.

 • Chong duoc nghi khi vo sinh con

  22:30 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Chong duoc nghi khi vo sinh con

  ""Can bo, cong chuc va nguoi lao dong duoc nghi huong nguyen luong va phu cap khi vo sinh con." Quy dinh nay chi ap dung trong truong hop thuc hien dung chinh sach dan so (cap vo chong sinh 1-2 con). So ngay nghi se do phap luat ve lao dong quy dinh.

 • Mot nam sau buc thu chuc mung cua Bo truong

  06:46 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Mot nam sau buc thu chuc mung cua Bo truong

  16/11/2006, la thu chuc mung cua Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan nhan ngay Nha giao Viet Nam 20/11 da tao nen mot hieu ung manh khong chi trong nganh giao duc. 365 ngay da troi qua, 3 loi de nghi va 5 buoc tien cua Bo truong Nhan tai la thu nay da duoc nganh va xa hoi ghi nhan.

 • Giao vien kiem nhiem chi huong 1 che do cao nhat

  06:28 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Giao vien kiem nhiem chi huong 1 che do cao nhat

  Chieu 20/6, Bo GD-DT cho biet, tu nam 2007 dinh muc gio giang day cua giao vien giang day TCCN trong 1 nam hoc tu 430 den 510 gio chuan. Thoi gian nghi he cua giao vien thay cho nghi phep hang nam, duoc huong nguyen luong va phu cap (neu co)...

 • Mot nam sau buc thu chuc mung cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

  09:57 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Mot nam sau buc thu chuc mung cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

  16/11/2006, la thu chuc mung cua Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan nhan ngay Nha giao Viet Nam 20/11 da tao nen mot hieu ung manh khong chi trong nganh giao duc. 365 ngay da troi qua, 3 loi de nghi va 5 buoc tien cua Bo truong Nhan tai la thu nay da duoc nganh va xa hoi ghi nhan.

 • Khong tru luong huu neu nghi truoc tuoi du dieu kien

  20:11 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi vua ban hanh Thong tu 18/2007/TT-BLDTBXH (ngay 10/9) huong dan thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh so 110 (ra ngay 26/6/2007) cua Chinh phu ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai cong ty nha nuoc. Theo do, nghi huu truoc tuoi, neu du dieu kien, se khong phai tru % luong huu. Thoi diem quyet dinh thuc hien sap xep, chuyen doi cong ty, don vi nha nuoc duoc tinh tu ngay 1/8/2007 den het ngay 30/6/2010. Thong tu..

 • Quy dinh ve che do tro cap ho tro cho lao dong doi du

  10:57 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 29.6, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh so 110/ND-CP ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai cong ty nha nuoc.

 • Nghi huu truoc tuoi du dieu kien khong phai tru luong huu

  09:37 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Bo LD-TB-XH vua ban hanh thong tu huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh ve chinh sach doi voi nguoi lao dong doi du do sap xep lai cong ty nha nuoc.

 • Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  15:47 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  Doanh nghiep phai “dieu chinh muc luong ghi trong hop dong lao dong; don gia tra luong; tinh dong va huong cac che do bao hiem xa hoi, bao hiem y te; tien luong ngung viec; nghi ngay le; nghi hang nam va cac che do khac…” - Thong tu Huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep quy dinh. Theo Thong tu so 12 /2006/TT-BLDTBXH cua Bo LD-TB-XH ban hanh ngay 14/9, viec dieu chinh muc luong, phu cap luong duoc tinh nhu sau: Lay he..

 • Muc luong thang toi thieu se la 240.000 dong

  08:16 | Thứ năm 27/09/2001 (GMT+7)

  Tai hoi nghi trao doi ve de an cai cach tien luong va phu cap bao chi, ong Nguyen Trong Dieu, Pho truong Ban to chuc can bo Chinh phu da thong bao nhu vay. Tu thang 1/2002 se ap dung muc luong moi doi voi nguoi lao dong.

 • Quang Tri No tren 26 ty dong luong giao vien

  14:55 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  TP - Hien cac huyen tren dia ban tinh Quang Tri dang no tien luong va phu cap cua giao vien tren 26 ty dong.

 • De nghi lap quy bao hiem trach nhiem cong chuc

  11:15 | Thứ bảy 27/07/2002 (GMT+7)

  So Tu phap TP HCM vua co van ban kien nghi sua doi Nghi dinh 47/CP ve boi thuong thiet hai do oan sai trong to tung. Theo do, tien luong va phu cap chuc vu cua cong chuc se duoc trich de lap quy bao hiem trach nhiem. Co che hoan tra cho can bo hoac gia dinh khi ho nghi viec, nghi huu hoac chet cung duoc tinh den.

 • NLD phai den bu nhu the nao khi don phuong cham dut HDLD

  15:52 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Toi xin hoi: 1. Toi da ky hop dong lao dong (HDLD) 1 nam voi cong ty den thang 7-2007. Toi du kien se xin nghi viec som vi ly do cong viec khong phu hop. Nhu vay la toi da don phuong cham dut HDLD. Hien gio toi chi email cho Ban Lanh Dao cong ty biet chu chua viet don. Toi co nen viet don trinh bay cu the khong?

 • Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  12:09 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep phai “dieu chinh muc luong ghi trong hop dong lao dong; don gia tra luong; tinh dong va huong cac che do bao hiem xa hoi, bao hiem y te; tien luong ngung viec; nghi ngay le; nghi hang nam va cac che do khac…” - Thong tu Huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep quy dinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0