luat xay dung

Monday, 30/05/2016 21:32
 • Chi thi cua Thu tuong ve trien khai thi hanh Luat Xay dung

  15:14 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Chi thi cua Thu tuong ve trien khai thi hanh Luat Xay dung

  Thu tuong Chinh phu da co Chi thi so 08/2004/CT-TTg ve viec trien khai thi hanh Luat Xay dung. Chi thi nham dua Luat Xay dung vao cuoc song, tao ra nhung chuyen bien tich cuc trong quan ly, hoat dong va dau tu xay dung.

 • Thong qua Luat xay dung va luat thuy san

  09:05 | Thứ tư 12/11/2003 (GMT+7)

  Ngay 11-11, Quoc hoi (QH) da bieu quyet thong qua Luat xay dung va Luat thuy san voi so phieu tan dong deu dat ti le tren 84%. Luat xay dung va Luat thuy san se co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2004. Rieng doi voi Luat thuy san khi ra doi, phap lenh bao ve va phat trien nguon loi thuy san ngay 25-4-1989 cua Hoi dong nha nuoc se bi bai bo.

 • Luat Xay dung kho thuc thi vi bao ham nhieu van de

  15:14 | Thứ năm 17/07/2003 (GMT+7)

  Luat Xay dung kho thuc thi vi bao ham nhieu van de

  Trong buoi hop ban tiep thu, chinh sua du an Luat Xay dung sang nay, cac thanh vien Uy ban Thuong vu Quoc hoi deu lo ngai rang, pham vi va doi tuong dieu chinh cua luat qua rong: tu nhung van de rat lon nhu quy hoach, quan ly dau tu xay dung, den viec nho cua nguoi dan la xin phep xay dung. Viec nay co the giam tinh thuc thi cua luat.

 • Thu tuong ra chi thi ve trien khai Luat Xay dung Khac phuc ngay tinh trang quy hoach treo

  23:47 | Thứ ba 09/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 8/3, Thu tuong Chinh phu da ra chi thi ve trien khai thi hanh Luat Xay dung. Thu tuong yeu cau: Trong viec xuc tien chuan bi cac dieu kien thi hanh Luat Xay dung vao ngay 1/7/2004, phai chu trong den viec xay dung he thong van ban quy pham phap luat co lien quan den Luat Xay dung de ban hanh dong bo.

 • Luat Xay dung xay khong phai cho dan

  13:41 | Thứ hai 03/11/2003 (GMT+7)

  Luat Xay dung xay khong phai cho dan

  Do la danh gia cua mot so DB trong buoi thao luan sang nay ve pham vi dieu chinh cua du luat. DB Do Trong Ngoan (Bac Giang) con cho rang: "Du an Luat Xay dung hinh nhu dua ra chi danh cho nhung nguoi lam cong trinh cua Nha nuoc...". Nhieu DB con kien nghi: "Luat van chua quy dinh che tai xu ly vi pham doi voi co quan Nha nuoc quan ly trong linh vuc xay dung".

 • Quan khu 7 thua nhan White Palace sai Luat Xay dung

  01:38 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Quan khu 7 thua nhan White Palace sai Luat Xay dung

  Trao doi voi bao chi chieu 12/12, lanh dao quan khu 7 thua nhan, cong trinh White Palace sai sot vi chua du thu tuc phap ly theo Luat Xay dung da voi vang thi cong va di vao hoat dong. Tuy nhien, khi bi chat van gay gat, dai dien quan khu 7 tu choi tra loi. > Trung tam tiec cuoi White Palace tam ngung hoat dong / Cong trinh White Palace lam co quan chuc nang lung tung

 • Du thao Luat Nha o venh voi Luat Xay dung

  11:04 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Nha o venh voi Luat Xay dung

  Nhieu quy dinh cua du thao Luat Nha o da "di" qua sau vao chi tiet ky thuat, hoac trai voi quy dinh cua cac bo luat khac trong do co Luat Xay dung. Da so dai bieu Quoc hoi tai TP HCM dang de nghi loai nhung quy dinh nhu vay khoi du luat.

 • Luat Xay dung giao nhiem vu qua nang cho cap xa

  18:17 | Thứ hai 03/11/2003 (GMT+7)

  Luat Xay dung giao nhiem vu qua nang cho cap xa

  Du luat nay va ca Luat Dat dai deu giao cho UBND cap xa lap quy hoach xay dung, su dung dat trong dia ban. Nhung day co the la quy dinh bat kha thi, boi trinh do can bo cap xa con han che. Van de nay duoc cac dai bieu Quoc hoi dua ra hom nay.

 • Chua dut khoat

  04:05 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Chua dut khoat

  Thang hai nam nay, Thu tuong da co huong dan xu ly cac truong hop vi pham xay dung truoc ngay 1-7-2004 (ngay Luat xay dung co hieu luc). Den gio nay UBND TP.HCM van chua thuc hien voi ly do “day la van de nhay cam”...

 • Thu tuong ra quyet dinh Nhieu cong trinh duoc cho phep ton tai theo hien trang

  22:25 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Ngay 1/3, Thu tuong Chinh phu da co quyet dinh so 39/2005/QD-TTg huong dan dieu 139 cua Luat Xay dung. Quyet dinh nay quy dinh viec xu ly cac cong trinh xay dung dang ton tai nhung khong phu hop voi quy dinh cua Luat Xay dung, bao gom cong trinh xay dung phu hop voi quy hoach xay dung duoc duyet nhung chua phu hop ve kien truc; cong trinh xay dung khong phu hop voi quy hoach xay dung duoc duyet.

 • Xay nha o nong thon se phai co giay phep

  18:14 | Thứ năm 17/07/2003 (GMT+7)

  Xay nha o nong thon se phai co giay phep

  Mot van de duoc ban bac rat ky trong buoi lam viec sang nay (17/7) cua UBTV Quoc hoi la quy dinh viec cap phep bat buoc doi voi nha o xay dung tai cac khu vuc nong thon trong ca nuoc. UBTV Quoc hoi da nhat tri voi nhieu dai bieu rang, viec quy dinh cap giay phep xay dung doi voi nha o rieng le tai nong thon trong du thao Luat Xay dung la can thiet, kha thi va dua noi dung nay vao Luat.

 • 10000 can nha xay dung khong phep Ton tai hay khong ton tai

  04:07 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  10000 can nha xay dung khong phep Ton tai hay khong ton tai

  Ba nam sau ngay Luat xay dung co hieu luc, TP.HCM da phat sinh them hang ngan can nha xay dung khong phep. Nhung cac quan huyen dang lung tung ve huong xu ly cac truong hop nay.

 • Tu 1 10 Cap phep xay dung trong 15 ngay

  23:15 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Tu 1 10 Cap phep xay dung trong 15 ngay

  Theo chi dao cua UBND TP Ho Chi Minh va cung la de thuc hien dung tinh than Luat Xay dung, tu ngay 1/10/2004, tat ca cac quan huyen tren dia ban thanh pho deu phai thuc hien quy trinh cap phep xay dung (CPXD) trong vong 15 ngay ke tu khi nhan du ho so cua nguoi dan.

 • Nha xay dung sai phep duoc giu nguyen trang

  15:00 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  TP.HCM hien con khoang 140.000 can nha khong phu hop qui hoach xay dung va phu hop qui hoach xay dung nhung khong phu hop kien truc. Chinh phu vua huong dan thi hanh dieu 121 cua Luat xay dung trong do qui dinh viec xu ly cac cong trinh khong phu hop voi qui dinh cua Luat xay dung. Nhieu nguoi dan thac mac TP.HCM se giai quyet van de nay ra sao? Ong Nguyen Van Hiep - pho giam doc So Xay dung - cho biet:

 • Phai co so do moi duoc xay nha

  15:21 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Phai co so do moi duoc xay nha

  Tu 1/1/2008, o TP. Ha Noi, nguoi dan phai co Giay chung nhan quyen su dung dat (so do) thi moi duoc cap phep xay dung, cai tao nha o. Day la mot trong nhung giai phap co ban nham siet chat trat tu xay dung do thi tai Thu do. Tu 1/1/2008, co so do moi duoc cap phep xay dung. Anh minh hoa: vov.org.vnTuy nhien, toi khong dong tinh truoc quy dinh nay cua TP. Ha Noi boi moi xem qua thi co ve..."nghiem" nhung trong nhung truong hop cu the, lai la su hanh ha doi voi..

 • Quy hoach xay dung se phai quy dinh mau sac cua tung tuyen pho

  20:45 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Quy hoach xay dung se phai quy dinh mau sac cua tung tuyen pho

  Hom qua, 25/12, Van phong Chu tich nuoc da hop bao ve viec Chu tich nuoc da ky lenh cong bo cac Luat xay dung, Luat hop tac xa, Luat doanh nghiep nha nuoc va Bo luat to tung hinh su.

 • Quoc hoi tim cach kiem soat chat luong cong trinh xay dung

  21:30 | Thứ hai 16/06/2003 (GMT+7)

  Quoc hoi tim cach kiem soat chat luong cong trinh xay dung

  Cac dai bieu Quoc hoi da danh ca ngay hom nay (16/6) de thao luan tai hoi truong ve Du an Luat Xay dung. Cac van de ve dau thau, giay phep xay dung cho nha o nong thon… duoc nhieu dai bieu tap trung thao luan. Tuy nhien dang chu y van la cac y kien phan tich, de xuat ve viec han che that thoat, tieu cuc trong dau tu xay dung co ban - mot trong nhung van de dang het suc nong bong hien nay.

 • UBND cap xa duoc quyen cap phep xay dung nha

  17:37 | Thứ ba 11/11/2003 (GMT+7)

  Hom nay, Quoc hoi da bieu quyet thong qua Luat Xay dung, trong do phan cho chinh quyen xa cap phep xay dung nha o rieng le tai nhung diem dan cu nong thon da co quy hoach xay dung, nhung diem dan cu ma cap huyen quy dinh phai cap phep xay dung. Noi dung nay da phai bieu quyet rieng truoc khi thong qua toan bo luat.

 • Can loai bo quan xanh quan do trong dau thau xay dung

  07:06 | Thứ ba 17/06/2003 (GMT+7)

  Chieu 16/6, trong buoi thao luan tai Hoi truong ve du thao Luat Xay dung, dai bieu Quoc hoi Nguyen Van Phat da chi ro nhung bat cap trong cong tac dau thau xay dung va cho rang, toi day, luat can loai bo tinh trang "rut ruot" cong trinh de kiem loi bat chinh cua mot so ca nhan.

 • Thua Thien Hue Cong ty co phan Truong Tien lai vi pham luat Xay dung

  17:02 | Thứ năm 17/02/2005 (GMT+7)

  Moi day, Doi Quan ly Do thi Hue da lap bien ban vi pham hanh chinh trong hoat dong xay dung doi voi Cty co phan Truong Tien. Cong ty nay da tiep tuc xay dung cong trinh khach san Tan Hoang Cung (ten cu la KS Hoang De) khong dung nhu thiet ke da duoc cap co tham quyen phe duyet. Cu the la xay dung phan mai tren dien tich 100 m2 vuot chieu cao cho phep.

 • Thong tu map mo chi thi trai luat

  06:08 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Thong tu map mo chi thi trai luat

  Luat xay dung qui dinh chu dau tu co nghia vu dam bao an toan, ve sinh moi truong khi pha do cong trinh cu de xay moi. Khi huong dan, Bo Xay dung lai co thong tu qui dinh... lung lo “neu co anh huong” thi can xac nhan cua hang xom. Den chi thi 09 cua UBND TP.HCM thi moi truong hop thao do cong trinh deu phai duoc chu ho lien ke xac nhan... Va dieu phien toai da xay ra.

 • Cac PMU la san pham loi thoi

  08:44 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Cac PMU la san pham loi thoi

  “Toi khong ngac nhien ve vu viec Bui Tien Dung, nhung toi thay ngac nhien la ong Dung dung nhieu tien danh bac den vay” - Ong Pham Si Liem - Pho chu tich Tong hoi xay dung VN noi.

 • Cac PMU la mot san pham loi thoi

  09:12 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Cac PMU la mot san pham loi thoi

  “Toi khong ngac nhien ve vu viec Bui Tien Dung, nhung toi thay ngac nhien la ong Dung dung nhieu tien danh bac den vay” - Ong Pham Si Liem - Pho chu tich Tong hoi xay dung VN noi.

 • TP HCM Pha nha khong so van kho xoa pho khong ten

  14:52 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  TP HCM Pha nha khong so van kho xoa pho khong ten

  Ve hang ngan can nha "khong so" dang moc len o TP.HCM, PGD So Xay dung Do Phi Hung cho biet: Cuong quyet pha do loai nha nay khong phai giai phap duy nhat de cham dut tinh trang xay dung trai phep.

 • Dien tich dat duoi 15m2 khong duoc xay dung

  15:45 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Dien tich dat duoi 15m2 khong duoc xay dung

  Theo Nghi dinh huong dan Luat Xay dung vua ban hanh, neu phan dien tich dat con lai sau pha do phuc vu quy hoach nho hon 15m2 co chieu rong mat tien hoac chieu sau so voi chi gioi xay dung nho hon 3m thi khong duoc phep xay dung.

 • Them mot vu xay dung khong phep quy mo lon

  17:52 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Thanh tra So Xay dung TP.HCM vua hoan tat viec thanh tra tinh trang xay dung khong phep tren dia ban phuong Hiep Binh Chanh. Ket qua cho thay, chi trong vong 3 nam ke tu khi Luat Xay dung co hieu luc, tren dia ban phuong da co hon 1.000 truong hop xay dung khong phep. >> Xay dung khong phep do... du an “treo”

 • Quan ly do thi bang thiet ke

  14:02 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  Quan ly do thi bang thiet ke

  Nghi dinh 08/2005_CP duoc ban hanh de huong dan thi hanh Luat Xay dung duoc Quoc hoi thong qua ngay 26-11-2003. Tai muc 4, dieu 30, 31 yeu cau trong noi dung quy hoach do thi phai co khau thiet ke do thi (TKDT). Toan xa hoi o len: That moi me va dot pha, hua hen cham dut buc tranh lon xon do thi thoi mo cua. Nhung...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0