luat to tung hinh su

Monday, 30/05/2016 04:05
 • Chuyen trach chong tham nhung co duoc trao dac quyen

  08:25 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Trong phien hop thuong ky cuoi thang 9 toi day, Chinh phu se xem xet du an Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh To chuc dieu tra hinh su 2004 truoc khi trinh len Uy ban Thuong vu Quoc hoi. Theo phap lenh, se thanh lap them Cuc Canh sat dieu tra (CSDT) toi pham ve tham nhung thuoc Bo Cong an. Van de dang duoc quan tam la don vi chuyen trach nay co duoc trao cac tham quyen dac biet de chong tham nhung co hieu qua? Theo quy dinh cua Luat Phong chong..

 • Cai cach tu phap Toa phai la dien dan de tranh tung

  00:46 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Cai cach tu phap Toa phai la dien dan de tranh tung

  Luat su van duoc xem la nghe “kho” o VN vi nguoi bao chua cu bao chua, toa khong nghe cu khong nghe. Luat luat su 2006 duoc trong doi se giup nang vi the cua luat su len de nguoi dan bot oan sai trong to tung.

 • Se dinh chi vu an Le Quoc Ho

  08:56 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Se dinh chi vu an Le Quoc Ho

  TP - PC14 Cong an Ha Noi cho biet se dinh chi vu an Le Quoc Ho theo dung Luat to tung hinh su khi thu pham duy nhat cua vu an da chet.

 • Toa an TP HCM lung tung vi bo luat moi

  10:17 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  Toa an TP HCM lung tung vi bo luat moi

  Ap dung thoi han nao tam giam bi cao co nhieu toi trang khac nhau trong mot vu an; dung phien toa de bo sung chung cu theo quy dinh nao; ke bien tai san cua nguoi co quyen loi lien quan sao cho dung... dang la nhung vuong mac trong thuc thi Luat To tung Hinh su va Dan su moi.

 • 10 su kien an toan mang Viet Nam nam 2006

  15:37 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  10 su kien an toan mang Viet Nam nam 2006

  Nam 2006 la nam co nhieu su kien quan trong, boc lo nhieu hinh thai toi pham mang tai Viet Nam. Trung tam Ung cuu khan cap May tinh Viet Nam VNCERT- Bo Buu chinh Vien thong da danh gia va dua ra 10 su kien an toan mang Viet Nam nam 2006. 1. Bo sung cac nen tang phap ly cho cac hoat dong tren khong gian mang Theo VNCERT, nam 2006, Luat CNTT va Luat Giao dich dien tu duoc Quoc hoi thong qua se duoc trien khai cu the thanh cac nghi dinh, thong tu bo sung cac nen..

 • Hoi cung be gai 10 tuoi Luat su noi gi

  14:32 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  "Chuyen co nen ap dung cac bien phap hinh su hay khong thi phai can nhac tinh trang suc khoe cua em Tram. Con, sau do, gia dinh em Tram hoac cac to chuc co trach nhiem ve tre em hoan toan co quyen yeu cau cac ben sai pham phai chiu trach nhiem hinh su". LS Pham Liem Chinh trao doi ve chuyen mot em hoc sinh lop 5 bi ca "hoi dong nguoi lon" ep cung dan den hoang loan tam ly.

 • Van chi la tao dieu kien cho toa xu dung nguoi dung toi

  11:33 | Thứ bảy 01/11/2003 (GMT+7)

  Cac van de tang tham quyen cho TAND, thu tuc bat khan cap, viec tham gia cua nguoi bao chua... duoc nhieu dai bieu (DB) nhan manh trong buoi thao luan ve Du an Luat To tung hinh su (BLTTHS - sua doi) chieu 31/10. The nhung de dat den su hoan thien cua mot BLTTHS nhu mong muon, van con nhieu dieu phai ban.

 • Tranh tu ng se gia m bo t a n oan sai

  09:26 | Thứ hai 26/05/2003 (GMT+7)

  Tranh tu ng se gia m bo t a n oan sai

  Dai bieu Nguyen Ngoc Dao phat bieu tren Quoc hoi.Do la y kien cua nhieu dai bieu (DB) Quoc hoi trong buoi thao luan to ve du thao luat To tung hinh su (TTHS) sua doi ngay thu bay vua roi. Co dai bieu de nghi: viec nghi an theo xu huong hoan toan can cu vao ket qua tranh tung tai toa se bot duoc ty le oan, sai dang ke. Nhung xung quanh van de “tranh tung” ma du thao luat TTHS (sua doi) dat ra cung da co khong it DB ban khoan: “Lieu cac kiem sat vien co the..

 • Giu nguyen ca ch xu a n ta i ho so

  12:19 | Thứ tư 11/06/2003 (GMT+7)

  Sang nay (11/6), QH buoc sang buoi thao luan thu tu ve Luat To tung hinh su (sua doi). Neu nhu trong thao luan to, cac dai bieu thien ve huong ung ho nhung cai cach co ban ve tu phap ma Ban soan thao muon huong toi thi trong thao luan Hoi truong hom qua, khong it dai bieu lai de xuat: "Nen giu nguyen nhu hien nay". Nguyen nhan cac dai bieu chan chu chua "quyet" nhung de xuat cai cach cua Ban soan thao van la "van de con nguoi"… Tang tham quyen cho toa an cap..

 • Tranh tung cong khai la xu huong ca n theo

  09:56 | Thứ sáu 18/07/2003 (GMT+7)

  Tranh tung cong khai la xu huong ca n theo

  Mo rong cac quyen cua luat su, nhu luat su duoc tham gia tu khau dieu tra, duoc thu thap chung cu… va viec tranh tung cong khai tai toa duoc coi la nhung sua doi quan trong trong Du an Luat To tung hinh su (TTHS) theo tinh than cai cach tu phap ma Nghi quyet 08 cua Bo Chinh tri da de ra. Tai phien hop thu 10, Uy ban thuong vu Quoc hoi danh ca ngay 18/7/2003 de thao luan va cho y kien vao Du an quan trong nay de trinh ra phien hop cua cac dai bieu QH chuyen..

 • Nen xet lai thoi diem tang tham quyen cho toa an huyen

  14:31 | Thứ bảy 05/05/2001 (GMT+7)

  Doan dai bieu Quoc hoi TP HCM dang to chuc lay y kien dong gop cho Du an Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To tung hinh su. Tai cuoc hop hom 3/5, cac y kien deu dong y tang tham quyen xet xu cho toa an cap huyen, song nen lui thoi diem bat dau hieu luc cua dao luat nay.

 • Thong qua Bo luat To tung hinh su

  10:36 | Thứ ba 18/11/2003 (GMT+7)

  Sang nay, sau khi bieu quyet 28 van de quan trong, Quoc hoi thong qua toan van Bo luat To tung hinh su moi. So voi du thao trinh dau ky hop, Bo luat chi co mot so dieu chinh them ve mat ky thuat. Nhung so voi luat hien hanh, dao luat co hang loat diem moi theo huong dan chu hon, quy trach nhiem ro rang hon cho tung khau cua qua trinh to tung.

 • Se trung cau dan y Bo luat To tung hinh su trong thang 8

  10:09 | Thứ bảy 19/07/2003 (GMT+7)

  Se trung cau dan y Bo luat To tung hinh su trong thang 8

  Theo chuong trinh lam luat cua Bo luat To tung hinh su duoc UBTV Quoc hoi ban bac ca ngay hom qua (18/7) thi sau lan sua doi va gop y nay, Bo luat quan trong tren trong thang 8 se duoc cong bo rong rai va lay y kien nhan dan, ke ca tren Internet.

 • Bo luat To tung hinh su danh chuong rieng cho khieu nai to cao

  14:48 | Thứ sáu 23/05/2003 (GMT+7)

  Du thao Bo luat To tung hinh su moi gom 35 chuong voi 333 dieu (tang 3 chuong, 47 dieu moi so voi luat hien hanh) duoc trinh Quoc hoi sang nay. Truong ban soan thao - Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri - bao cao day la lan sua doi toan dien nhat so voi 3 lan dieu chinh tu khi dao luat nay duoc ban hanh, nam 1988.

 • Trien khai Bo luat To tung hinh su nam 2003

  08:57 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 19/4, Thu tuong Phan Van Khai ra chi thi so 15/2004/CT-TTg ve viec to chuc trien khai, thi hanh Bo luat To tung hinh su moi. Du luat nay co hieu luc thuc hien tu 1/7.

 • TP HCM vuong khi thuc hien Bo luat To tung hinh su

  17:32 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  TP HCM vuong khi thuc hien Bo luat To tung hinh su

  Quy dinh ve thoi han phe chuan lenh tam giam chua cu the, tham quyen dieu tra nhap nhang, thoi han tam giam chia nho kho ap dung, cac bieu mau ve to tung chua thong nhat... Do la nhung kho khan, vuong mac duoc nganh kiem sat thanh pho neu khi thuc hien Bo luat To tung Hinh su 2003.

 • Sua doi toan dien Bo luat To tung hinh su

  14:42 | Thứ bảy 26/04/2003 (GMT+7)

  Toan bo quy dinh ve dieu tra, khoi to, truy to, xet xu trong Bo luat To tung hinh su da duoc dua ra Uy ban Thuong vu xem xet sang nay, chuan bi trinh Quoc hoi trong ky hop toi. Muc dich la dam bao quyen dan chu trong to tung, quyen tham gia cua luat su va doi hoi phai kiem sat toan bo qua trinh to tung.

 • Quoc hoi bac bo Du thao sua doi bo sung Bo luat To tung Hinh su

  08:45 | Thứ ba 12/06/2001 (GMT+7)

  Chieu qua (11/6), voi ty le khong qua ban 48,8% so dai bieu bieu quyet tan thanh viec sua doi, Quoc hoi da dat Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat To tung Hinh su ra ngoai le chuong trinh xay dung phap luat cua ky hop thu 9. Ban soan thao Du luat da that bai.

 • Them nhieu phuong an sua doi Bo luat To tung hinh su

  18:12 | Thứ sáu 18/07/2003 (GMT+7)

  Trong buoi hop Thuong vu hom nay ve tiep thu sua doi Bo luat To tung hinh su, Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu yeu cau co quan soan thao de ra nhieu phuong an ve: thoi diem luat su tham gia vu an, trinh tu xet hoi tai toa (tham phan hoi chinh hay VKS hoi chinh)... de Quoc hoi quyet dinh.

 • Cong bo cac Luat moi duoc Quoc Hoi khoa XI ky hop thu IV thong qua

  15:45 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Sang 25-12-2003, Van phong Chu tich nuoc da hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 luat moi vua duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 4 thong qua ngay 26-11-2003 gom: Bo luat to tung hinh su (sua doi), Luat doanh nghiep nha nuoc (sua doi), Luat xay dung, Luat hop tac xa (sua doi) va Nghi quyet ve thi hanh Bo Luat to tung hinh su (sua doi).

 • Xet lai danh sach toa huyen duoc thuc hien tham quyen moi

  15:08 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Theo ke hoach, hom nay Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua danh sach 93 toa an cap huyen va 17 toa an quan su khu vuc du dieu kien thuc hien tham quyen xet xu moi theo quy dinh tai dieu 170, Bo luat To tung hinh su nam 2003. Nhung do con nhieu y kien khac nhau nen Uy ban quyet dinh can ra soat lai.

 • Nganh toa an khong muon thay doi trinh tu xet hoi

  01:05 | Chủ nhật 25/05/2003 (GMT+7)

  Nganh toa an khong muon thay doi trinh tu xet hoi

  Quy dinh moi cua du thao Bo luat To tung hinh su - dat HDXX vao vi tri trong tai, kiem sat vien, luat su giu vai tro tranh tung chinh - dang gap nhieu y kien phan doi tu phia cac dai bieu cong tac trong nganh toa an. Tai buoi thao luan to sang 24/5, ho deu cho rang de HDXX giu vai tro chinh trong xet hoi nhu hien tai khong vuong mac gi.

 • Hoan nghenh Quoc hoi sua doi Bo luat To tung hinh su

  08:31 | Thứ sáu 09/05/2003 (GMT+7)

  Toi co doc duoc y kien cua Thu truong Bo Cong an Le The Tiem: “Khi luat su tham gia bao chua thi toan bo thong tin da bi tiet lo cho cac bi can, bi cao, tham chi cho ca bao chi. Ma bao chi biet roi dang len thi gay lam”. Toi khong tan thanh dieu nay, boi viec mo rong quyen cho luat su la can thiet.

 • QH xem xet thong qua luat HTX va bo luat to tung hinh su

  09:24 | Thứ hai 17/11/2003 (GMT+7)

  Luat hop tac xa (sua doi) va Bo luat to tung hinh su (sua doi) se lan luot duoc Quoc hoi xem xet bieu quyet thong qua trong hai ngay lam viec dau tuan nay (17 va 18-11).

 • Gioi luat su quan tam viec sua doi luat to tung hinh su

  11:10 | Thứ bảy 02/08/2003 (GMT+7)

  Gioi luat su quan tam viec sua doi luat to tung hinh su

  Sang nay, Ban chu nhiem Doan Luat su Ha Noi da hop rut ra nhung van de lon cua Bo luat To tung hinh su de gui toi hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach. Lanh dao Doan Luat su TP HCM chieu qua cung ban ve ke hoach to chuc cho thanh vien gop y du an luat.

 • Thi hanh Bo luat to tung hinh su nam 2003

  08:55 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 19-4-2004, Thu tuong Chinh phu ra chi thi so 15/2004/CT-TTg ve viec to chuc trien khai, thi hanh Bo luat to tung hinh su (BLTTHS) nam 2003. BLTTHS nam 2003 duoc Quoc hoi khoa XI , ky hop thu 4 thong qua ngay 26-11-2003, co hieu luc thi hanh tu ngay 1-7-2004.

 • Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  20:54 | Thứ ba 10/06/2003 (GMT+7)

  Can manh dan tang tham quyen cho toa cap huyen

  Do la y kien chung hom nay cua cac dai bieu trong buoi thao luan tap the thu hai ve du an Bo luat To tung hinh su. Boi neu tiep tuc vin ly do co quan to tung cap huyen con yeu, kho dam duong nhiem vu de tri hoan tang tham quyen, thi 5 hay 10 nam nua cung chua the thuc hien nguyen tac 2 cap xet xu.

 • Cong an tiep tuc phan doi viec luat su som tham gia vu an

  18:31 | Thứ ba 05/08/2003 (GMT+7)

  Tai buoi dau tien dai bieu chuyen trach thao luan Bo luat To tung hinh su hom nay, Thu truong Bo Cong an Le The Tiem tiep tuc bao ve quan diem cua nganh rang du luat cho phep luat su tham gia tu khi co quyet dinh bat tam giu la khong phu hop thuc te, gay kho khan cho hoat dong dieu tra.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0