luat sua doi

Tuesday, 31/05/2016 08:56
 • 3 5 khai mac Ky hop thu 3 Quoc hoi khoa XI

  07:21 | Thứ năm 03/04/2003 (GMT+7)

  8 luat nay gom: Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi; Luat Bien gioi quoc gia; Luat Thong ke; Luat Ke toan; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Thue thu nhap doanh nghiep; Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Thue tieu thu dac biet; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua dieu Luat Ngan hang Nha nuoc Viet Nam.

 • Be mac trong the ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  11:00 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Be mac trong the ky hop cuoi cung cua Quoc hoi khoa XI

  Sang nay 2/4, tai Hoi truong Ba Dinh ky hop thu 11, Quoc hoi (QH) khoa XI da be mac. Truoc do, QH da bieu quyet thong qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat to chuc QH; Luat sua doi, bo sung Dieu 73 cua Bo luat Lao dong; Nghi quyet ve viec ket thuc du an Khi - Dien - Dam Ba Ria - Vung Tau va Nghi quyet ve Chu truong xay dung Nha QH.

 • Nhung y kien cuoi cung ve Du luat sua doi Luat Dat dai

  17:04 | Thứ tư 09/05/2001 (GMT+7)

  Uy ban Kinh te va Ngan sach Quoc hoi da hop o TP HCM va lay y kien cac dai bieu Quoc hoi va cac ban nganh huu quan TP cho ban Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai. Nhung van de gay nhieu tranh cai la gia dat, nha va dat cho Viet kieu.

 • Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi

  10:27 | Thứ ba 15/07/2003 (GMT+7)

  Hom nay (15/7), Van phong Chu tich nuoc se to chuc hop bao ve viec Chu tich nuoc ky Lenh cong bo mot so luat moi. Cac luat moi gom: Luat Bien gioi quoc gia, Luat Ke toan, Luat Thue thu nhap doanh nghiep, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang (GTGT), Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet.Luat Bien gioi quoc gia co 6 chuong, 41 dieu quy dinh va khang dinh gioi han lanh tho dat lien, cac dao, cac quan dao, trong..

 • Noi dung chu yeu cua Du luat sua doi Luat Dat dai

  15:29 | Thứ hai 16/04/2001 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son cho biet, Du thao Luat Sua doi mot so dieu cua Luat Dat dai dieu chinh 7 van de lon: gia dat; quy hoach, ke hoach su dung dat; giao dat, cho thue dat va tham quyen quyet dinh; chuyen doi muc dich su dung dat; thu tuc chuyen quyen su dung dat; the chap gia tri quyen su dung dat; quyen su dung dat cua nguoi Viet kieu.

 • Thong qua Luat Sua doi Bo luat Lao dong

  07:17 | Thứ ba 02/04/2002 (GMT+7)

  Voi toc do rat nhanh, chieu qua, Quoc hoi da thong qua phan con lai, chiem phan nua Luat Sua doi Bo luat Lao dong. Tuy nhien, cum 6 dieu luat ve xuat khau lao dong, gay nhieu tranh cai trong phan thao luan buoi sang, duoc trinh lai va thong qua ma khong co sua doi nhieu.

 • Thong qua du luat sua doi luat chong tham nhung

  20:26 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  Sang nay, sau hoi tranh luan kha cang thang, tham chi nhieu dai bieu de nghi gac lai du luat sua doi nay, nhung cuoi cung QH van thong qua voi so phieu chi 68%. Day la ty le phieu tan thanh thap hiem thay trong cac ky hop QH.

 • Nen phan bien ngay khi xay dung luat

  22:59 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Nen phan bien ngay khi xay dung luat

  Ban tham tra "nhap cuoc" ngay tu dau hay doi khi du an luat dau vao day moi "kiem tra, giam sat, neu y kien" nhu quy trinh cu la ban khoan cua hau het cac dai bieu trong phien thao luan tai to ve Luat ban hanh van ban quy pham phap luat sua doi sang nay (9/11). Nhieu luat ban hanh xong khong de lam gi? La buc xuc cua dai bieu Le Thi Dung, Pho truong Ban Tuyen giao Tinh uy An Giang, trong phien thao luan tai to ve Luat ban hanh van ban quy pham phap luat sua doi..

 • Ha do tuoi nhap ngu xuong con tu 18 den het 25 tuoi

  22:20 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Ha do tuoi nhap ngu xuong con tu 18 den het 25 tuoi

  Chieu 16/5, Quoc hoi da nghe To trinh va Bao cao tham tra cac Du an luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat nghia vu quan su, Luat hai quan va Luat thue xuat khau, nhap khau (sua doi).

 • Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  14:39 | Thứ hai 17/03/2003 (GMT+7)

  Khong xem xet don thu to cao trong thoi gian bau cu HDND

  Tu 19 den 21/3, tai Ha Noi se dien ra Hoi nghi HDND va UBND toan quoc. Tai Hoi nghi nay cac dai bieu se thao luan va cho y kien ve 2 Du thao luat quan trong: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Bau cu HDND (hay con goi la Luat Bau cu HDND (sua doi) va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc HDND va UBND (Luat To chuc HDND va UBND (sua doi) truoc khi trinh Quoc hoi (QH) xem xet thong qua tai ky hop thu 3 (du kien se khai mac dau thang 5).

 • Cong bo Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat phong chong tham nhung

  14:42 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Sang 27.8, ong Nguyen Huu Luc, Pho Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc da cong bo Lenh cua Chu tich nuoc ve cong bo Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat phong, chong tham nhung (LPCTN). Luat nay da duoc Quoc hoi khoa XII, ky hop thu nhat, thong qua ngay 4.8.2007 va co hieu luc ke tu ngay cong bo.

 • Thong qua Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Phong chong tham nhung

  01:03 | Chủ nhật 05/08/2007 (GMT+7)

  Thong qua Luat Sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Phong chong tham nhung

  * Hon 5.000 ti dong loi nhuan sau thue tai Cong ty Dau khi duoc dua vao can doi ngan sachHom qua (4.8), Quoc hoi (QH) da hop phien be mac tai Hoi truong Ba Dinh Ha Noi sau gan nua thang lam viec.

 • Phap Quoc hoi thong qua luat sua doi Hien phap cho phep luan toi tong thong

  15:24 | Thứ ba 20/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 19/2, voi 449 phieu thuan, 203 phieu chong va 217 phieu trang, luat sua doi Hien phap cho phep luan toi tong thong da duoc thong qua trong phien hop toan the hai vien cua Quoc hoi Phap tai Lau dai Versailles o thu do Paris.

 • Nhat Ban ban hanh luat sua doi doi pho voi cac dich benh

  16:47 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  TS- Ngay 26-5, quoc hoi Nhat Ban da ban hanh luat sua doi doi pho voi cac dich benh lay lan trong gia suc va gia cam; trong do bao gom viec dua ra mot he thong den bu cho cac nong dan chan nuoi gia cam bi tac dong boi dich cum ga.

 • Xa hoi hoa giao duc moi dung o khau hieu

  14:53 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Xa hoi hoa giao duc moi dung o khau hieu

  "Bo GD-DT luon keu goi xa hoi hoa giao duc nhung Luat sua doi lai chung chung, nang tinh bao cap. Thi truong dat dai dang rat soi dong, tai sao nha nuoc phai bao cap dat cho cac truong ngoai cong lap", dai bieu Nguyen Minh Thuyet phat bieu tai Quoc hoi, sang nay.

 • Chong tham nhung Quan trong nhat la ket qua

  14:19 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Chong tham nhung Quan trong nhat la ket qua

  Ba Molly Lien, chuyen gia kinh te Thuy Dien cho rang voi Luat Sua doi, bo sung mot so dieu ve Luat Phong chong tham nhung, Chinh phu da xem xet va lua chon giai phap tot nhat. Nhung ba Molly Lien cho rang, trong chong tham nhung, dieu can chu trong nhat la ket qua.

 • Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Bo sung dieu luat nghiem cam cong chuc hai quan nhan hoi lo

  22:17 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Bo sung dieu luat nghiem cam cong chuc hai quan nhan hoi lo

  Hom qua 25/5, Quoc hoi (QH) chi mat mot buoi sang de hoan thanh chuong trinh lam viec cua ca ngay: thao luan va thong qua Nghi quyet ve viec dieu chinh chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2005, thong qua luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan va luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Nghia vu quan su.

 • VN la doi tac tin cay voi cong dong quoc te

  01:12 | Thứ ba 17/05/2005 (GMT+7)

  VN la doi tac tin cay voi cong dong quoc te

  Chieu 16-5, Quoc hoi (QH) da nghe to trinh va bao cao tham tra ba du an luat: Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat nghia vu quan su; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat hai quan va Luat thue xuat khau, thue nhap khau (sua doi).

 • Cong bo 5 luat moi

  13:35 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Sang nay (21-12), tai Phu Chu tich, Van phong Chu tich nuoc da hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo cac luat vua duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 8 thong qua ngay 29-11-2005 gom: Luat doanh nghiep, Luat so huu tri tue, Luat dau thau Luat dau tu va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue tieu thu dac biet va Luat thue gia tri gia tang.

 • Du thao sua doi luat giao duc Se co nhieu bo sach giao khoa

  10:04 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Chieu 6-1, du thao lan 5 Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat giao duc da duoc ban soan thao dua ra lay y kien dong gop. O du thao lan thu 5 nay, Luat sua doi bo sung co 115 dieu, tang so voi 110 dieu trong Luat giao duc hien hanh.

 • De Quoc hoi khoa XII doi moi thuc su

  16:12 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  De Quoc hoi khoa XII doi moi thuc su

  Sang 23/3, Quoc hoi (QH) lam viec tai Hoi truong nghe Uy ban Thuong vu QH trinh ve viec bo sung Du an Luat sua doi, bo sung Dieu 73 cua Bo Luat Lao dong vao Chuong trinh xay dung Luat, phap lenh nam 2007; thao luan Bao cao cong tac ca nhiem ky khoa XI cua QH, cac co quan cua QH.

 • Tiep tuc trinh Quoc hoi 13 du an luat moi

  07:54 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Tiep tuc trinh Quoc hoi 13 du an luat moi

  Tuan nay, ky hop thu 9 cua Quoc hoi tiep tuc lam viec voi noi dung chinh la nghe cac co quan soan thao trinh 13 du an luat moi (Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc Quoc hoi; Luat Binh dang gioi; Luat dua nguoi lao dong di lam viec tai nuoc ngoai; Luat Quan ly thue; Luat Day nghe; Luat De dieu; Luat The duc the thao; Luat ve hien, lay, ghep mo, bo phan co the nguoi; Luat ve hoi; Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat Lao dong; Luat Cu tru;..

 • Luat hong gay kho cho doi ben

  20:55 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Luat hong gay kho cho doi ben

  So ket 1 thang trien khai thuc hien Luat sua doi va bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan va Luat thue Xuat nhap khau, theo danh gia cua co quan hai quan thi Luat sua doi da khuyen khich DN lam an dung dan, co quan hai quan quan ly theo phuong phap hien dai (dua ra phuong phap quan ly hai quan hien dai tren co so phan tich thong tin). Vay nhung Luat van con nhung lo hong nen gay kho khan cho ca hai quan va DN trong viec trien khai thuc hien.

 • QH thong qua Luat Pha san DN_ Luat Thanh tra

  15:02 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  QH thong qua Luat Pha san DN_ Luat Thanh tra

  Quoc hoi vua bieu quyet thong qua Luat Pha san DN (sua doi), Luat Thanh tra va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat cac to chuc tin dung trong phien hop ngay 26/5.

 • Luat hong gay kho cho doi ben

  16:16 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Luat hong gay kho cho doi ben

  So ket 1 thang trien khai thuc hien Luat sua doi va bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan va Luat thue Xuat nhap khau, theo danh gia cua co quan hai quan thi Luat sua doi da khuyen khich DN lam an dung dan, co quan hai quan quan ly theo phuong phap hien dai (dua ra phuong phap quan ly hai quan hien dai tren co so phan tich thong tin). Vay nhung Luat van con nhung lo hong nen gay kho khan cho ca hai quan va DN trong viec trien khai thuc hien.

 • Nguoi lao dong duoc nghi ngay Gio to Hung Vuong tu nam nay

  03:07 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  TP - Luat sua doi, bo sung dieu 73 cua Bo Luat Lao dong co hieu luc tu ngay cong bo, duoc bo sung them noi dung: Nguoi lao dong duoc nghi lam viec, huong nguyen luong ngay Gio To Hung Vuong vao ngay 10 thang 3 am lich hang nam

 • Be mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XI

  08:40 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Be mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XI

  Sang nay (26/11), Quoc hoi da hop phien toan the tai hoi truong va thong qua Nghi quyet ve nhiem vu nam 2004 va nghi quyet ve nha dat truoc 7/1991. Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da doc dien van be mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XI.

 • Cong bo them 5 luat

  19:35 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Sang nay 23-12, Van phong Chu tich nuoc da hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 8 thong qua gom Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, Luat Cac cong cu chuyen nhuong, Luat Bao ve moi truong nam 2005, Luat Phong, chong tham nhung va Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai, to cao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0