luat hai quan

Tuesday, 31/05/2016 23:04
 • Nhieu doanh nghiep van chua biet gi ve Luat Hai quan

  17:09 | Thứ năm 21/06/2001 (GMT+7)

  Hom nay (22/6), Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong va thong qua Luat Hai quan. Tuy nhien, ve phia doanh nghiep, doi tuong ap dung co ban cua luat, hien van con co nhieu y kien khac nhau, tham chi nhieu doanh nghiep van chua biet Luat Hai quan sap ban hanh va duoc du thao toi lan thu 18.

 • Chua co co so phap ly de khai hai quan dien tu

  22:13 | Thứ ba 14/10/2003 (GMT+7)

  Chua co co so phap ly de khai hai quan dien tu

  Theo Pho tong cuc truong Tong cuc Hai quan Vu Ngoc Anh, Phap lenh Thuong mai dien tu van chua ra doi la mot nguyen nhan khien nganh chua the ap dung dai tra hinh thuc khai bao dien tu. Hom nay, ong Anh da trao doi voi TS xung quanh viec thuc hien Luat Hai quan trong 20 thang qua.

 • Doanh nghiep nao duoc cap the xanh

  08:35 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep nao duoc cap the xanh

  Theo chuong trinh, hom nay, 16/5, Quoc hoi se thao luan du an Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan. Ong Vu Ngoc Anh, Pho Tong cuc truong Tong cuc Hai quan, cho biet: Du an luat trinh Quoc hoi lan nay se co nhieu thay doi theo huong hien dai hoa de tien toi hoi nhap va se co nhieu dieu co loi cho doanh nghiep.

 • Luat Hai quan sua doi phai minh bach

  11:32 | Thứ bảy 02/04/2005 (GMT+7)

  Luat Hai quan sua doi phai minh bach

  Bo Tai chinh vua to chuc Hoi nghi lay y kien cac doanh nghiep, sua doi, bo sung Luat thue xuat nhap khau va Luat Hai quan de trinh Quoc hoi. Theo Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung, cach lam nay se khac phuc hien tuong chinh sach bat cap thuc tien va dam bao co loi cho cac doanh nghiep.

 • Gap rut sua Luat Hai quan

  08:42 | Thứ bảy 25/12/2004 (GMT+7)

  Theo Bo Tai chinh, sau 3 nam thuc hien, Luat Hai quan da phat huy hieu qua kha toan dien, thuc day viec cai cach hanh chinh, moi truong dau tu kinh doanh duoc cai thienn. Tuy hien, trong qua trinh thuc hien cac dieu uoc quoc te, yeu cau hien dai hoa hai quan... Luat nay can phai sua doi, bo sung 11 dieu.

 • Luat Hai quan chap nhan rui ro de them thong thoang

  16:01 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Luat Hai quan chap nhan rui ro de them thong thoang

  “Luc luong va trinh do hai quan hien chua du tin cay de trao quyen quyet dinh kiem hoa cho ho. Chung ta da mat qua nhieu can bo, nay trao them quyen, toi khong dong tinh” - dai bieu Tran Thi Tam Dan boc lo nhu vay khi du luat Hai quan duoc dat len ban thao luan cua hoi nghi chuyen trach, sang nay.

 • Co the lui thoi han thong qua du an Luat Hai quan

  18:29 | Thứ sáu 28/01/2005 (GMT+7)

  Theo chuong trinh ky hop thu 7 (giua nam 2005), Quoc hoi se thong qua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan. Tuy nhien, tai buoi thao luan sang nay cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, nhieu y kien cho rang chua nen trinh Quoc hoi thong qua vi du luat co qua it dieu khoan duoc sua.

 • Kiem tra thuc te hang hoa can phu hop thong le quoc te

  07:47 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Kiem tra thuc te hang hoa can phu hop thong le quoc te

  Chieu 18/5/2005, Quoc hoi thao luan du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat hai quan tap trung vao 2 van de con nhieu y kien khac nhau la: Cac hinh thuc kiem tra thuc te hang hoa xuat khau, nhap khau de thong quan va lanh tho hai quan.

 • Nhat Ban siet chat Luat Hai quan de trung phat hieu qua CHDCND Trieu Tien

  08:36 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Nhat Ban siet chat Luat Hai quan de trung phat hieu qua CHDCND Trieu Tien

  Bo Tai chinh Nhat Ban ngay 26/11 cho biet, bo nay se siet chat cac bien phap trung phat doi voi nhung truong hop vi pham Luat Hai quan trong boi canh Nhat Ban ap dat cac bien phap trung phat kinh te doi voi CHDCND Trieu Tien sau cac vu thu hat nhan va ten lua cua nuoc nay.

 • Doanh nghiep va Hai quan dang tim tieng noi chung

  15:20 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep va Hai quan dang tim tieng noi chung

  Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan duoc danh gia la khoa hoc, khach quan va phu hop voi thong le xuat nhap khau nhieu nuoc dang ap dung. Tren nen tang luat moi, cac noi dung lien quan den thi hanh luat cung duoc trien khai. Vi sao phai... moi? Qua hon 4 thang thuc hien, quy trinh thu tuc ban hanh kem theo Quyet dinh 1951/1005/QD-TCHQ chi co ban dap ung mot tieu chi: "moi" tuc la khac voi "cu".Con lai vuong mac ca ve co che, thu tuc, quy trinh..

 • Kiem tra thuc te hang hoa can phu hop thong le quoc te

  23:26 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  Kiem tra thuc te hang hoa can phu hop thong le quoc te

  Chieu 18/5/2005, Quoc hoi thao luan du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat hai quan tap trung vao 2 van de con nhieu y kien khac nhau la: Cac hinh thuc kiem tra thuc te hang hoa xuat khau, nhap khau de thong quan va lanh tho hai quan.

 • Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  07:35 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  Ngay gia nhap WTO da can ke song nhieu qui dinh, dieu luat trong Luat thue xuat - nhap khau (XNK), Luat hai quan cua VN van con gay lung tung cho nguoi thuc thi chinh sach cung nhu DN chap hanh.

 • Sua doi luat Hai quan tao dieu kien thuan loi cho XNK

  07:56 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Sua doi luat Hai quan tao dieu kien thuan loi cho XNK

  Viec sua doi, bo sung nay nham tao thuan loi hon nua cho hoat dong xuat nhap khau, dam bao hieu luc quan ly nha nuoc ve hai quan.

 • Hai quan khong the vua da bong vua thoi coi

  11:36 | Chủ nhật 27/05/2001 (GMT+7)

  Hai quan khong the vua da bong vua thoi coi

  Do la y kien cua ong Phuong Huu Viet, Giam doc mot doanh nghiep o Ha Noi, trong buoi thao luan o to ve Du thao Luat Hai quan hom qua, 26/5. Dai bieu Doan Le Huong cho rang phan quy dinh ve quyen cua luc luong hai quan trong Du luat nay qua rong, rat de xay ra nhung viec lam tuy tien.

 • Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  11:32 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  Ngay gia nhap WTO da can ke song nhieu qui dinh, dieu luat trong Luat thue xuat - nhap khau (XNK), Luat hai quan cua VN van con gay lung tung cho nguoi thuc thi chinh sach cung nhu DN chap hanh.

 • Hai quan duoc tang them sieu quyen luc

  08:54 | Thứ ba 19/06/2001 (GMT+7)

  Du luat Hai quan duoc trinh ky hop thu 9, Quoc hoi khoa 10 co nhieu diem moi so voi Phap lenh Hai quan, gay xon xao trong cong dong doanh nghiep. Voi nhung quyen han moi cua Hai quan sau thong quan, chang khac nao ho duoc tang them "sieu quyen luc".

 • Thong quan truoc khi co ket qua giam dinh

  09:15 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  Ngay lam viec cuoi cung (28-1) trong phien hop lan thu 25, Uy ban thuong vu Quoc hoi da cho y kien du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat hai quan. Theo to trinh cua Chinh phu, qua ba nam thuc hien Luat hai quan 2001 da boc lo mot so han che ve thu tuc hanh chinh can phai sua doi.

 • Doanh nghiep van phai dai ngo can bo hai quan

  10:13 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Doanh nghiep van phai dai ngo can bo hai quan

  Sau 20 thang thuc hien Luat Hai quan, hom qua cac doanh nghiep da co co hoi trao doi voi lanh dao nganh hai quan de giai toa nhung buc xuc cua minh. Ho thua nhan, luat da phat huy nhung mat tich cuc, nhung van con nhieu bat cap can khac phuc, trong do dang chu y la viec phai "cham soc" can bo cua nganh nay.

 • Bo qui dinh cung ve ti le kiem tra hang hoa

  09:29 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  (Ha Noi) - Hom qua 2-3, cac dai bieu Quoc hoi (DB QH) chuyen trach da danh tron mot ngay de thao luan viec sua doi, bo sung Luat hai quan. Nhieu DB bay to y kien chua tan thanh voi mot so noi dung du kien sua doi lan nay, dang luu y la viec co nen bo qui dinh “cung” ve ti le kiem tra thuc te hang hoa, trao quyen tu dinh doat viec kiem tra cho cong chuc hai quan hay khong.

 • Ha do tuoi nhap ngu xuong con tu 18 den het 25 tuoi

  22:20 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Ha do tuoi nhap ngu xuong con tu 18 den het 25 tuoi

  Chieu 16/5, Quoc hoi da nghe To trinh va Bao cao tham tra cac Du an luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat nghia vu quan su, Luat hai quan va Luat thue xuat khau, nhap khau (sua doi).

 • Them 5 cua khau ap dung thi diem Luat Hai quan

  08:24 | Thứ ba 23/10/2001 (GMT+7)

  Tong cuc Hai quan vua co van ban quyet dinh mo them cac cua khau ap dung thi diem cai cach thu tuc hai quan: hai quan cang Sai Gon khu vuc 2, 3, 4; hai quan san bay Tan Son Nhat (thuoc Cuc Hai quan TP HCM) va hai quan cang Van My (thuoc Cuc Hai quan Hai Phong).

 • Giay phep con trong nganh hai quan tai xuat

  09:27 | Thứ tư 26/09/2001 (GMT+7)

  Giay phep con trong nganh hai quan tai xuat

  Theo nhieu doanh nghiep xuat nhap khau, du thao Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu trong Luat Hai quan (do Tong cuc Hai quan soan thao) da hoi phuc lai giay phep con doi voi dai ly lam thu tuc hai quan.

 • Hai quan hay la cong boc cua doanh nghiep

  15:15 | Thứ bảy 26/05/2001 (GMT+7)

  "Chung toi chang hy vong co su sang sua nao khi Luat Hai quan ra doi. Chuyen xay ra thuong ngay giua doanh nghiep voi hai quan deu la nhung chuyen luat bat thanh van va doanh nghiep phai can rang ma chiu" - mot vi giam doc, de nghi duoc giau ten, da thang than noi voi VnE sang nay, cung thoi diem cac dai bieu Quoc hoi dang ban bac o to du luat nay.

 • Hai quan cong bo doanh nghiep no thue len mang

  08:59 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Hai quan cong bo doanh nghiep no thue len mang

  Tong cuc Hai quan vua quyet dinh ke tu ngay 15/8 cong bo tat ca cac thong tin lien quan den to chuc, ca nhan no thue len Internet nham canh bao cac doanh nghiep ve viec chap hanh tot phap luat hai quan va giu chu tin voi ban hang.

 • Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Bo sung dieu luat nghiem cam cong chuc hai quan nhan hoi lo

  22:17 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Bo sung dieu luat nghiem cam cong chuc hai quan nhan hoi lo

  Hom qua 25/5, Quoc hoi (QH) chi mat mot buoi sang de hoan thanh chuong trinh lam viec cua ca ngay: thao luan va thong qua Nghi quyet ve viec dieu chinh chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2005, thong qua luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan va luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Nghia vu quan su.

 • Cong bo 5 luat moi

  15:25 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Sang 12-7-2005 Van phong Chu tich nuoc to chuc hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 5 luat, bo luat vua duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 7 thong qua ngay 14-6-2005 gom: Bo luat hang hai; Luat duong sat; Luat thue xuat khau, thue nhap khau; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat hai quan; Luat du lich. Cac luat nay deu co hieu luc thi hanh tu ngay 1-1-2006.

 • Bung no dai ly thu tuc hai quan

  14:06 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Bung no dai ly thu tuc hai quan

  Su gia tang manh me hang nam khoi luong va gia tri hang hoa xuat nhap khau (XNK) dan toi nhu cau lam thu tuc hai quan cho hang hoa tang len, nhung cung voi do, su thay doi co ban thu tuc, phuong thuc quan ly XNK theo Luat Hai quan moi dang keo theo nhung co che moi la va kha phuc tap trong khai bao, nop thue hay kiem hoa.

 • Hom nay 12 7 cong bo 5 luat moi

  15:25 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Hom nay 12 7 cong bo 5 luat moi

  Sang nay 12/7, Van phong Chu tich nuoc da hop bao cong bo 5 luat, bo luat moi vua duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 7 thong qua, gom: Bo luat Hang hai; Luat Duong sat; Luat Thue xuat khau, thue nhap khau; Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Hai quan; Luat Du lich. Cac luat nay deu co hieu luc thi hanh tu ngay 1/1/2006.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0